Tải bản đầy đủ

Mau giay bien nhan tien

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

BIÊN NHẬN
(Về việc thu tiền phí, lệ phí, ....)
Tôi là:..............................................................................................
Đơn vị công tác:................................................................................
Có nhận của Ông/bà .........................................................................
Số CMND:.......................................................................................
Số tiền là: ........................................................................................
Bằng chữ:.........................................................................................
Lý do:...............................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

…….. , ngày

tháng

năm 20...


Người giao tiền

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Biên nhận này không còn giá trị khi Sở Tài nguyên và Môi trường đã viết Biên lai thu
tiền chính thức khi gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho khách hàng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×