Tải bản đầy đủ

thuyet mjnh đồ án tố nghiệp ngành xay dựng dan dung

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

MỤC LỤC
PHẦN 1....................................................................................................................................... 10
KIẾN TRÚC (10%)................................................................................................................... 10
CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH..................................................................................................... 11
1.1. Nhu cầu xây dựng công trình.................................................................................................................11
1.2. Đặc điểm vị trí xây dựng công trình.......................................................................................................11
1.2.1. Vị trí xây dựng công trình..............................................................................................................11
1.2.2. Các điều kiện khí hậu tự nhiên......................................................................................................11
1.2.3. Tình hình địa chất công trình và địa chất thuỷ văn........................................................................12
1.3. Nội dung và quy mô đầu tư công trình..................................................................................................12
1.3.1. Các hạng mục đầu tư....................................................................................................................12
1.3.2. Nội dung thiết kế khối nhà căn hộ................................................................................................13
1.4. Giải pháp thiết kế...................................................................................................................................13
1.4.1. Thiết kế tổng mặt bằng.................................................................................................................13
1.4.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc...........................................................................................................14
1.4.3. Giải pháp kết cấu...........................................................................................................................16
1.4.4. Các giải pháp kỹ thuật khác...........................................................................................................16

PHẦN 2....................................................................................................................................... 18

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP KẾT CẤU CHO CÔNG TRÌNH VÀ NHIỆM VỤ TÍNH TOÁN KẾT CẤU..........................19
2.1. Đặc điểm thiết kế kết cấu nhà cao tầng.................................................................................................19
2.1.1. Tải trọng ngang..............................................................................................................................19
2.1.2. Hạn chế chuyển vị.........................................................................................................................19
2.1.3. Giảm trọng lượng bản thân kết cấu..............................................................................................19
2.2. Phân tích lựa chọn vật liệu.....................................................................................................................19
2.3. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu.....................................................................................................20
2.3.1. Kết cấu thuần khung......................................................................................................................20
2.3.2. Kết cấu khung và lõi.......................................................................................................................20
2.4. Nhiệm vụ tính toán kết cấu công trình:.................................................................................................20
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 5...................................................................................................... 21
3.1. Sơ đồ phân chia ô sàn............................................................................................................................21
3.2. Các số liệu tính toán của vật liệu...........................................................................................................21
3.3. Chọn sơ bộ tiết diện cột.........................................................................................................................21
Diện tích tiết diện cột được tính sơ bộ theo công thức sau:........................................................................21
3.4. Chọn sơ bộ tiết diện dầm......................................................................................................................22
3.5. Chọn chiều dày của bản sàn..................................................................................................................22
3.6. Tải trọng tác dụng lên sàn.....................................................................................................................24
3.6.1. Tải trọng tường..............................................................................................................................24
- Tường 200 (trệt): qd = 18x0.2x1.1x3.25= 12,87 kN / m........................................................................24
- Tường 200 (lầu): qd = 18x0.2x1.1x2.65= 10.494 kN / m.......................................................................24
- Tường 200 (hầm): qd = 18x0.2x1.1x2.65= 10.494 kN / m.....................................................................24

- 1 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
- Tường 100 (trệt): qd = 18x0.1x1.1x3.25= 6.435 kN / m........................................................................24
- Tường 100 (lầu): qd = 18x0.1x1.1x2.65= 5.247 kN / m.........................................................................24
3.6.2. Tải trọng các lớp hoàn thiện sàn....................................................................................................24
3.6.3. Tải tường trên sàn..........................................................................................................................24
3.6.4. Hoạt tải...........................................................................................................................................25
4.69...............................................................................................................................................................27
4.69...............................................................................................................................................................27
3.7. Tính toán nội lực và cốt thép cho các ô sàn...........................................................................................27
3.7.1. Xác định nội lực trên các ô sàn......................................................................................................27
3.7.2. Tính toán và bố trí cốt thép cho sàn..............................................................................................31
3.7.3. Cấu tạo cốt thép chịu lực:..............................................................................................................32
3.7.4. Bố trí cốt thép:...............................................................................................................................36
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ................................................................................................ 37

4.1. Số liệu chuẩn bị:.....................................................................................................................................37
4.2. Tải trọng tác dụng:.................................................................................................................................37
4.2.1. Tĩnh tải:..........................................................................................................................................37
a) Chiếu nghỉ............................................................................................................................................37
b) Bảng thang...........................................................................................................................................37
4.2.2. Hoạt tải :.........................................................................................................................................38
4.3. Tính toán................................................................................................................................................38
4.3.1. Tính bản thang - chiếu nghỉ...........................................................................................................38
4.3.2. Dầm chiếu nghỉ D1:........................................................................................................................40
- Sơ đồ tính dầm D1 là dầm đơn giản, 2 đầu liên kết khớp , nhịp tính toán là L3...................................40
- Tải trọng tác dụng :................................................................................................................................40
Trọng lượng bản thân dầm:.....................................................................................................................40
..................................................................................................................................................................40
Trọng lượng tường trên dầm:..................................................................................................................40
..................................................................................................................................................................40
Trọng lượng do bản chiếu nghỉ truyền vào là phản lực RB và RD của vế 1 và vế 2:................................40
..................................................................................................................................................................40
Tổng tải trọng tác dụng lên dầm:.............................................................................................................40
..................................................................................................................................................................40
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ BỂ NƯỚC.............................................................................................................. 42
5.1. Số liệu hồ nước mái..............................................................................................................................42
5.2. Tính toán bản nắp..................................................................................................................................42
5.3.Tính toán bản thành................................................................................................................................44
5.3.1. Sơ đồ tính......................................................................................................................................44
5.3.2. Nội lực tính toán...........................................................................................................................44
5.3.3. Tính toán và bố trí cốt thép...........................................................................................................45
5.4.Tính toán bản đáy...................................................................................................................................46
5.4.1. Các lớp cấu tạo..............................................................................................................................46
5.4.2. Tải trọng tác dụng..........................................................................................................................46
5.4.3. Tính toán cốt thép.........................................................................................................................46
5.5. Tính toán hệ khung hồ nước mái...........................................................................................................47
5.5.1. Sơ đồ tính......................................................................................................................................47
5.5.2. Tải trọng tác dụng..........................................................................................................................47
5.5.3. Nội lực trong khung hồ nước mái.................................................................................................51
5.5.4. Tính toán và bố trí cốt thép...........................................................................................................51

- 2 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 2..................................................................................................... 59
6.1. Sơ đồ khung trục 2.................................................................................................................................59
6.2. Xác định sơ bộ kích thước các cấu kiện.................................................................................................59
6.2.1. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện dầm............................................................................................59
6.2.2. Chọn sơ bộ kích thước vách hầm:.................................................................................................59
6.2.3. Mặt bằng bố trí cấu kiện:...............................................................................................................59
6.3. Xác định tải trọng tác dụng vào công trình............................................................................................60
6.3.1. Tĩnh tải phân tác dụng lên các ô sàn..............................................................................................60
- Tường 300 : qd = 18x0.3x1.1x3= 17.82 kN / m......................................................................................62
- Tường 300 : qd = 18x0.3x1.1x3.35= 19,9 kN / m...................................................................................62
- Tường 300 : qd = 18x0.3x1.1x3.5= 20.79 kN / m...................................................................................62
- Tường 200 : qd = 18x0.2x1.1x3.3= 13.07 kN / m...................................................................................62
- Tường 200 : qd = 18x0.2x1.1x3.5= 13.86 kN / m...................................................................................62
- Tường 200 : qd = 18x0.2x1.1x3.35= 13.27 kN / m.................................................................................62
- Tường 100 : qd = 18x0.1x1.1x3.88= 7.68 kN / m...................................................................................62
6.3.2. Hoạt tải sàn....................................................................................................................................62
6.3.3. Thành phần gió tĩnh.......................................................................................................................63
6.4.Xác định nội lực......................................................................................................................................64
6.4.1. Phương pháp tính toán..................................................................................................................64
6.4.2.Các trường hợp tải trọng................................................................................................................66
6.4.3.Tổ hợp tải trọng...............................................................................................................................66
6.5.1. Nội lực tính toán............................................................................................................................67
6.5.2. Vật liệu...........................................................................................................................................67
6.5.3. Tính toán cốt thép dọc...................................................................................................................67
6.5.4. Tính toán cốt thép ngang...............................................................................................................79
6.5.5. Bố trí cốt thép................................................................................................................................84
6.6. Tính toán cốt thép cột............................................................................................................................84
6.6.1. Nội lực tính toán và tổ hợp nội lực cột..........................................................................................84
6.6.2. Vật liệu...........................................................................................................................................84
6.6.3. Tính toán cốt thép dọc...................................................................................................................84
6.6.4. Tính toán cốt thép đai....................................................................................................................90
6.6.5. Bố trí thép cột................................................................................................................................90
CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 2......................................................................................... 91
7.1.Điều kiện địa chất công trình..................................................................................................................91
7.1.1. Địa tầng..........................................................................................................................................91
7.1.2. Đánh giá nền đất............................................................................................................................93
7.1.3. Lựa chọn mặt cắt địa chất để tính móng.......................................................................................95
7.3. Thiết kế cọc ép BTCT..............................................................................................................................97
7.3.1. Các giả thiết tính toán....................................................................................................................97
7.3.2. Xác định tải trọng truyền xuống móng..........................................................................................98
7.3.3. Thiết kế móng M1..........................................................................................................................99
7.3.4. Thiết kế móng M2 trục B,E,D.......................................................................................................109
7.3.5. Thiết kế móng M3 trục cột C38....................................................................................................114

PHẦN 3..................................................................................................................................... 122
CHƯƠNG 8: ĐẶC ĐIỂM CHUNG - CÁC ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ LIÊN QUAN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THI
CÔNG CÔNG TRÌNH............................................................................................................................... 123

- 3 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
8.1.Đặc điểm chung và các điều kiện ảnh hưởng đến q trình thi cơng..................................................123
8.2. Phương hướng thi cơng tổng qt......................................................................................................124
8.2.1. Thi cơng móng..............................................................................................................................124
8.2.2. Thi cơng đào đất:.........................................................................................................................124
8.2.3. Thi cơng phần thân......................................................................................................................124
8.2.4. Các cơng tác thi cơng đặc trưng khác..........................................................................................125
8.3. Biện pháp an tồn lao động, vệ sinh mơi trường, phòng cháy chữa cháy:.........................................125
8.3.1. Biện pháp an tồn lao động.........................................................................................................125
8.3.2. Vệ sinh mơi trường......................................................................................................................126
8.3.3. Phòng cháy chữa cháy..................................................................................................................126
8.4. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng........................................................................................................126
8.4.1. Sự cần thiết phải thiết kế tổng mặt bằng thi cơng:.....................................................................126
8.4.2. Các giai đoạn thiết kế tổng mặt bằng:........................................................................................126
8.4.3. Ngun tắc thiết kế tổng mặt bằng:.............................................................................................127
8.4.4. Trình tự thiết kế:..........................................................................................................................127
CHƯƠNG 9: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI....................................................................................129
CƠNG PHẦN NGẦM.............................................................................................................................. 129
9.1. Tổng quan.............................................................................................................................................129
9.1.1. Điều kiện về điện..........................................................................................................................129
9.1.2. Điều kiện về nước........................................................................................................................129
9.1.3. Vật liệu xây dựng..........................................................................................................................129
9.1.4. Hệ thống bảo vệ và đường giao thơng cơng trình.......................................................................129
9.2. Phương án thi cơng cọc đào đất..........................................................................................................129
9.2.1 Tính tốn tường cừ thép LARSEN.................................................................................................130
9.2.2 Kỹ thuật thi công cừ thép larsen:........................................................................................132
9.2.3 Đào và thi cơng đất:.....................................................................................................................134
9.3. Phương án thi cơng cọc ép BTCT đúc sẵn............................................................................................138
9.3.1. Chọn máy ép...............................................................................................................................139
Hình 9.3: Mặt đứng máy ép cọc.............................................................................................................140
9.3.2. Tính tốn đối trọng......................................................................................................................140
9.3.3. Chọn cẩu phục vụ máy ép............................................................................................................141
9.4. Thi cơng cọc ép BTCT đúc sẵn..............................................................................................................142
9.5. Cơng tác bê tơng móng........................................................................................................................144
9.5.1. Sơ đồ mặt bằng móng:.................................................................................................................144
9.5.2. Tổ hợp cấu tạo ván khn đài móng M1.....................................................................................144
9.5.3. Tính tốn, kiểm tra hệ ván khn................................................................................................145
9.5.4. Khối lượng bê tơng.......................................................................................................................146
9.5.5. Tổ chức thi cơng bê tơng móng trên mặt bằng............................................................................147
9.5.6. Chọn máy.....................................................................................................................................147
CHƯƠNG 10: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CƠNG PHẦN THÂN....................................................148
10.1. Lựa chọn ván khn cột chống..........................................................................................................148
10.1.1. Lựa chọn ván khn...................................................................................................................148
10.1.2. Lựa chọn cột chống....................................................................................................................149
10.2. Thiết kế ván khn sàn lầu 2.............................................................................................................149
10.2.1. Tổ hợp ván khn cho các ơ sàn :..............................................................................................149
10.2.2. Kiểm tra khả năng chịu lực của hệ ván khn, xà gồ cột chống................................................149
10.3. Thiết kế ván khn dầm.....................................................................................................................153

- 4 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
10.3.2. Tính toán kiểm tra hệ cốp pha dầm (300x450)..........................................................................153
10.4. Thiết kế ván khuôn cột.......................................................................................................................159
10.4.1. Tính toán kiểm tra ván khuôn cột 600x600(mm)......................................................................159
10.5. Thi công phần thân............................................................................................................................163
10.5.1. Chọn máy thi công.....................................................................................................................163
10.5.2. Thi công cột................................................................................................................................165

10.5.3.THI CÔNG DẦM SÀN................................................................................................. 165
10.5.3.1. LẮP DỰNG CỐP PHA KẾT HỢP VỚI CỐT THÉP DẦM SÀN:......................165
* Hiện tượng rỗ bê tông:............................................................................................................................170
* Hiện tượng trắng mặt bê tông:...............................................................................................................170
* Hiện tượng nứt chân chim: Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết nứt nhỏ phát triển
không theo hướng nào như vết chân chim................................................................................................170
CHƯƠNG 11: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG..............................................................172
11.1. An toàn lao động:..............................................................................................................................172
11.2. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động...............................................................................................172
11.2.1. Mục tiêu của công tác an toàn:..................................................................................................172
11.2.2. Biện pháp quản lý, điều hành an toàn.......................................................................................172
11.2.3. Nội quy an toàn trên công trường :...........................................................................................173
11.2.4. Biện pháp thực hiện...................................................................................................................173
11.3. Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ :......................................................175
11.3.1. Biện pháp chung........................................................................................................................175
11.3.2. Biện pháp chữa cháy:.................................................................................................................176
11.3.3. Các biện pháp bảo vệ phòng ngừa cháy xảy ra:.........................................................................176
11.4. Vệ sinh môi trường lao động:............................................................................................................176

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
Trang
Hình 1.1: Tổng mặt bằng công trình .........................................................................4
Hình 1.2: Mặt đứng của công trình ...........................................................................6
Hình 3.1: Mặt bằng kết cấu sàn tầng 5 .......................................................................12
Hình 3.2: Sơ đồ các loại ô sàn bản kê 4 cạnh .........................................................18
Hình 3.3: Sơ đồ nội lực ô sàn bản kê 4 cạnh...........................................................18
Hình 3.4: Nội lực trong ô sàn bản loại dầm.............................................................20
Hình 3.5: Biểu đồ momen tính toán.........................................................................25
Hình 3.6: Biểu đồ momen thực tế............................................................................25
- 5 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hình 4.1: Sơ đồ tính vế 1 và vế 2.............................................................................28
Hình 5.1: Sơ đồ tính và biểu đồ Momen..................................................................33
Hình 5.2: Sơ đồ tính bản đáy....................................................................................35
Hình 5.3: Mô hình tính hệ khung hồ nước mái........................................................37
Hình 5.4: Sơ đồ truyền tải của sàn bản nắp vào bảng nắp.......................................36
Hình 5.5: Biểu đồ momen và lực cắt.......................................................................40
Hình 6.1: Mặt bằng kết cấu tầng trệt........................................................................47
Hình 6.2: Mặt bằng kết cấu tầng điển hình..............................................................51
Hình 6.3: Mô hình công trình bằng ETABS............................................................54
Hình 6.4: Dầm khung trục 2.....................................................................................57
Hình 6.5: Biểu đồ momen khung trục 2...................................................................58
Hình 6.6: Lực dọc khung trục 2...............................................................................59
Hình 6.7: Lực cắt khung trục 2................................................................................60
Hình 7.1: Mặt cắt địa chất........................................................................................86
Hình 7.2: Mặt cắt bố trí cọc M1...............................................................................93
Hình 7.3: Mặt cắt bố trí cọc M2...............................................................................98
Hình 7.4: Mặt cắt bố trí cọc M3.............................................................................104
Hình 7.5: Sơ đồ tính toán cọc khi vận chuyển.......................................................108
Hình 7.6: Sơ đồ tính toán cọc khi cẩu lắp..............................................................109
Hình 7.7: Vị trí đặt móc cẩu...................................................................................109
Hình 9.1: Sơ đồ tính cừ..........................................................................................118
Hình 9.2: Mặt băng thi công cừ và cọc..................................................................120
Hình 9.3: Mặt đứng máy ép cọc.............................................................................129
Hình 9.4: Mặt bằng máy ép cọc.............................................................................129
Hình 9.5: Cần trục hành bánh xích........................................................................131
Hình 9.6: Mặt bằng móng........................................................................................134
Hình 9.7: Cấu tạo ván khuôn đài móng M1...........................................................334
Hình 10.1: Mặt bằng ván khuôn ô sàn...................................................................140
Hình 10.2: Độ võng ván khuôn FUVI...................................................................141
Hình 10.3: Sơ đồ tính xà gồ ván khuôn sàn...........................................................141
- 6 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hình 10.4: Sơ đồ tính sườn chính..........................................................................142
Hình 10.5: Sơ đồ tính sườn ngang.........................................................................146
Hình 10.6: Sơ đồ tính sườn đứng...........................................................................148
Hình 10.7: Sơ đồ tính sườn đáy.............................................................................149
Hình 10.8: Sơ đồ tính pan ngang...........................................................................150
Hình 10.9: Mặt bằng và mặt đứngván khuôn cột..................................................152
Hình 10.10: Sơ đồ tính sườn đứng cột...................................................................153
Hình 10.11: Sơ đồ tính gông cột............................................................................154

- 7 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
DANH MỤC CÁC BẢNG

Trang
Bảng 3.1: Tính trọng lượng bản thân sàn điển hình( có chiều dày 120).................15
Bảng 3.2: Tính tải trọng tường truyền lên sàn ........................................................16
Bảng 3.3: Tính hoạt tải tác dụng lên từng ô sàn......................................................16
Bảng 3.4: Tồng hợp tải trọng tác dụng lên sàn(KN/m2)..........................................18
Bảng 4.1: Trọng lượng bản thân chiếu nghỉ(daN/m2).............................................28
Bảng 5.1: Trọng lượng bản thân bản nắp (KN/m2)..................................................33
Bảng 5.2: Tính tĩnh tải bản đáy................................................................................36
Bảng 5.3: Tính toán cốt thép bản đáy......................................................................37
Bảng 5.4: Bảng trọng lượng bản thân của hệ dầm nắp............................................38
Bảng 5.5: Bảng truyền tỉnh tải của sàn bản nắp vào hệ dầm nắp............................39
Bảng 5.6: Bảng truyền hoạt tải của sàn bản nắp vào hệ dầm nắp...........................39
Bảng 5.7: Bảng trọng lượng bản thân của hệ dầm đáy............................................39
Bảng 5.8: Bảng truyền tỉnh tải của sàn bản đáy vào hệ dầm...................................39
Bảng 5.9: Bảng hoạt tải nước của sàn bản đáy vào hệ dầm....................................40
Bảng 5.10: Bảng các trường hợp tải trọng...............................................................40
Bảng 5.11: Bảng các trường hợp tải trọng...............................................................41
Bảng 5.12: Tính toán cốt thép cho hệ dầm nắp.......................................................42
Bảng 5.13: Bảng kiểm tra điều kiện đặt cốt đai.......................................................43
Bảng 5.14: Tính toán cốt thép cho hệ dầm đáy.......................................................46
Bảng 5.15: Bảng kiểm tra điều kiện đặt cốt đai.......................................................46
Bảng 6.1: Bảng 5.8: Bảng truyền tỉnh tải của sàn bản đáy vào hệ dầm..................51
Bảng 6.2: Tính trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo sàn sân thượng....................52
Bảng 6.3: Tính tải tường truyền lên sàn lầu 1-8......................................................53
Bảng 6.4: Hoạt tải sử dụng cho các tầng.................................................................54
Bảng 6.5: Áp lực gió tĩnh tác dụng vào công trình..................................................55
Bảng 6.6: Tải trọng gió tĩnh tác dụng vào công trình..............................................55
Bảng 6.7: Bảng tính cốt thép dầm trục 2.................................................................64
Bảng 6.8: Khoảng cách bố trí cốt đai.......................................................................72
Bảng 7.1: Số liệu chỉ tiêu cơ lí của đất nền.............................................................83
Bảng 7.2: Tổng hợp tải trọng tác dụng lên móng khung trục 6...............................90
Bảng 7.3: Lực ma sát vào thân cọc..........................................................................93
- 8 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Bảng 7.4: Bảng tính lún móng M1...........................................................................99
Bảng 7.5: Bảng tính lún móng M2.........................................................................104
Bảng 7.6: Bảng tính lún móng M3.........................................................................110
Bảng 9.1: Tính khối lượng đất cho từng hố móng bằng cơ giới...........................126
Bảng 9.2: Tính khối lượng đất hố móng bằng thủ công........................................126
Bảng 9.3: Khối lượng bê tông đài..........................................................................139
Bảng 10.1: Thông số cột chống..............................................................................141
Bảng 10.2: Bảng Thời gian bảo dưỡng ẩm (TCVN 8828: 2011)..........................161
Bảng 10.3: Bảng Cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha đà giáo chịu lực
(%R28) khi chưa chất tải 162

- 9 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

PHẦN 1

KIẾN TRÚC (10%)
GVHD: ThS-KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

Nội dung:
1. Giới thiệu tổng quan công trình
2. Giải pháp kiến trúc
3. Giải pháp kỹ thuật

- 10 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
1.1. Nhu cầu xây dựng công trình
Trong những năm gần đây, mức độ đô thị hóa ngày càng tăng, mức sống và
nhu cầu của người dân ngày càng được nâng cao kéo theo nhu cầu ăn ở, nghỉ
ngơi, giải trí ở một mức cao hơn, tiện nghi hơn.
Mặt khác với xu hướng hội nhập, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước
hoà nhập với xu thế phát triển của thời đại nên sự đầu tư xây dựng các công
trình nhà ở cao tầng thay thế các công trình thấp tầng, các khu dân cư đã
xuống cấp là rất cần thiết.
Vì vậy chung cư An Phú Thịnh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ở của người
dân cũng như thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị tương xứng với tầm vóc của
một đất nước đang trên đà phát triển.
1.2. Đặc điểm vị trí xây dựng công trình
1.2.1. Vị trí xây dựng công trình
Tọa lạc tại trung tâm khu thành phố Đà Nẵng, công trình nằm ở vị trí
thoáng và đẹp, tạo điểm nhấn đồng thời tạo nên sự hài hoà hợp lý và hiện đại
cho tổng thể quy hoạch khu dân cư.
Công trình nằm trên trục đường giao thông chính thuận lợi cho việc cung cấp
vật tưvà giao thông ngoài công trình.
Hệ thống cấp điện, cấp nước trong khu vực đã hoàn thiện đáp ứng tốt các
yêu cầucho công tác xây dựng.
Khu đất xây dựng công trình bằng phẳng, hiện trạng không có công trình
cũ,không có công trình ngầm bên dưới đất nên rất thuận lợi cho công việc thi
công và bố trí tổng bình đồ.
1.2.2. Các điều kiện khí hậu tự nhiên
Thành phố Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu thuộc khu vực nhiệt đới gió
mùa, mang tính chuyển tiếp từ á xích đạo đến nội chí tuyến gió mùa, chịu ảnh
hưởng khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam nước ta.
*Các yếu tố khí tượng:
- Chế độ nhiệt: Thành phố Đà Nẵng có mùa khô nóng và mùa mưa ẩm lạnh. Nhiệt
độ trung bình hàng năm vùng đồng bằng khoảng 24°C - 25°C.
+ Mùa nóng: từ tháng 5 đến tháng 9, chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam nên khô
nóng, nhiệt độ cao. Nhiệt độ trung bình các tháng nóng là từ 27°C - 29°C, tháng
nóng nhất (tháng 5, 6) nhiệt độ có thể lên đến 38°C- 40°C.

- 11 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

+ Mùa lạnh: Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa
Đông bắc nên mưa nhiều, trời lạnh. Nhiệt độ trung bình về mùa lạnh ở vùng đồng
bằng là 20°C - 22°C.
- Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình khoảng 2500mm/năm. Mùa mưa bắt đầu từ
tháng 9 đến tháng 2 năm sau, tháng 11 có lượng mưa lớn nhất, chiếm tới 30% lượng
mưa cả năm.
- Độ ẩm trung bình 85%-86%.
- Đặc điểm mưa ở Đà Nẵng là mưa không đều, lượng mưa tăng dần từ Đông sang
Tây, từ Bắc vào Nam và tập trung vào một số tháng với cường độ mưa lớn do đó dễ
gây lũ lụt, xói lở.
- Gió bão: Chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính:
+ Gió mùa Tây Nam: Bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8, gió khô nóng, bốc hơi mạnh
gây khô hạn kéo dài.
+ Gió mùa Đông Bắc: Bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, gió thường kèm
theo mưa làm cho khí hậu lạnh, ẩm, dễ gây lũ lụt.
+ Bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 9 -10.
1.2.3. Tình hình địa chất công trình và địa chất thuỷ văn
1.2. 3.1. Địa hình
Nhìn chung địa hình khu vực xây dựng nhà khá bằng phẳng
1.2.3.2. Địa chất:
Nền đất của công trình theo khảo sát các lớp địa tầng bên dưới nền công trình
gồm 3 lớp:
- Lớp số 1: Lớp đất sét có trạng thái nhão bề dày 2.4m có γ = 1690 (daN / m3),
E = 0.96 (MPa).
- Lớp số 2: Lớp đất sét có trang thái nửa cứng dày 10 m có γ = 1910 (daN/m3),
E = 12.95 (MPa).
- Lớp số 3: Lớp đất cát hạt trung chặt vừa bề dày lớn có γ = 1930 (daN/m3),
E = 21 (Mpa).
1.3. Nội dung và quy mô đầu tư công trình
1.3.1. Các hạng mục đầu tư
Căn cứ vào mô hình tổ chức, các tiêu chuẩn, qui phạm, nhu cầu diện tích sử
dụng cho từng khối, từng ban của công trình ta thấy công trình là nhà ở nên các tầng
chủ yếu (từ 2 ÷ 8) là dùng bố trí các căn hộ phục vụ nhu cầu ở.
- Quy mô công trình :

- 12 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

+ Bao gồm 12 tầng , có 64 căn hộ ,vật liệu hoàn thiện đượ sử dụng loại cao
cấp , các căn hộ đều được lắp đặt hệ thống truyền hình cáp , internet ADSL….
+ Khu thương mại – dịch vụ ở tầng 1 cùng các diện tích công cộng như công
viên, bể bơi … sẽ đem lại cho chúng ta một cuộc sống đầy đủ , tiện nghi. …
+ Khu vực xây dựng rộng , mặt bằng chính của công trình hướng về phía
Nam , xung quanh được công trình được trồng cây , vồn hoa tăng vẽ mỹ quan cho
công trình.
1.3.2. Nội dung thiết kế khối nhà căn hộ
Khối căn hộ: gồm 8 tầng, từ tầng 2 đến tầng 8.
Khu vực đậu xe, phòng máy bơm, phòng thu rác: được bố trí ở tầng hầm.
Công trình được thiết kế theo yêu cầu của quy hoạch đô thị và tuân theo các
quy định trong tiêu chuẩn thiết kế chung cư và các tiêu chuẩn khác có liên quan.
Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp I : TCXD 13: 1991
Chất lượng sử dụng: Bậc I (Chất lượng sử dụng cao).
Độ bền vững: Bậc I (Niên hạng sử dụng trên 100 năm).
Độ chịu lửa: Bậc I.
1.4. Giải pháp thiết kế
1.4.1. Thiết kế tổng mặt bằng
10000

59500

5000

11000

1

37500

6

11000

62000

38000

F

8000

9000

5000

12000

A

5000

5000

Hình 1.1: Tổng mặt bằng công trình
- 13 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Căn cứ vào đặc điểm mặt bằng khu đất, yêu cầu công trình thuộc tiêu chuẩn quy
phạm nhà nước, phương hướng quy hoạch, thiết kế tổng mặt bằng công trình phải
căn cứ vào công năng sử dụng của từng loại công trình, dây chuyền công nghệ để
có phân khu chức năng rõ ràng đồng thời phù hợp với quy hoạch đô thị được duyệt,
phải đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ. Bố cục và khoảng cách kiến trúc đảm bảo
các yêu cầu về phòng chống cháy, chiếu sáng, thông gió, chống ồn, khoảng cách ly
vệ sinh.
Toàn bộ mặt trước công trình trồng cây và để thoáng, khách có thể tiếp cận
đễ dàng với công trình.
Giao thông nội bộ bên trong công trình thông với các đường giao thông công
cộng, đảm bảo lưu thông bên ngoài công trình. Tại các nút giao nhau giữa đường
nội bộ và đường công cộng, giữa lối đi bộ và lối ra vào công trình có bố trí các biển
báo.
Bố trí 2 cổng ra vào công trình, tại cổng ra vào có bảo vệ nhằm đảm bảo an
toàn và trật tự cho công trình.
Bao quanh công trình là các đường vành đai và các khoảng sân rộng, đảm
bảo xe cho việc xe cứu hoả tiếp cận và xử lí các sự cố.
1.4.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc
1.4.2.1. Thiết kế mặt bằng các tầng
Đây là một trong những khâu quan trọng nhất nhằm thoả mãn dây chuyền
công năng cũng như tổ chức không gian bên trong. Đối với công trình này ta chọn
mặt bằng công trình hình khối cân đối có hai trục đối xứng.
Giữa các căn hộ và các tầng được liên hệ với nhau bằng phương tiện giao
thông theo phương ngang và theo phương thẳng đứng.
Phương tiện giao thông nằm ngang là các hành lang giữa, độ rộng của cầu
thang phải đảm bảo yêu cầu thoát người khi có sự cố. Với bề rộng tối thiểu của một
luồng chạy là 0.75m thì hành lang rộng 1.9 m sẽ đảm bảo độ rộng cho hai luồng
chạy ngược chiều nhau. Trên hành lang không được bố trí vật cản kiến trúc, không
được tổ chức bậc cấp.
Phương tiện giao thông thẳng đứng được thực hiện bởi 2 cầu thang bộ và 2
cầu thang máy có đối trọng sau. Do mặt bằng nhà có dạng đối xứng nên ta bố trí cầu
thang máy và cầu thang bộ đối xứng ở 2 bên nhằm đảm bảo lưu thông và thoát
người khi có sự cố.
- 14 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Như vậy, với mặt bằng được bố trí gọn và hợp lí, hệ thống cầu thang rõ ràng,
thuận lợi.
1.4.2.2. Thiết kế mặt đứng
Công trình thuộc loại công trình lớn trong thành phố với hình khối kiến trúc
được thiết kế theo phong cách hiện đại từ các khối lớn với màu sơn và kính tạo nên
tính thẩm mĩ của công trình.
S.THÖÔÏNG

+32.000

LAÀU 8

+28.500

LAÀU 7

+25.000

3500

3500

3500

2500

+34.500

+21.500

3500

LAÀU 6

3500

34500

LAÀU 5 +18.000

LAÀU 4

3500

+14.500

LAÀU 3

3500

+11.000

LAÀU 2

3500

+7.500

+4.000

4000

LAÀU 1

-0.3
6000

7500

7500

7500

7500

7500

TAÀNG TREÄT

± 0.000

6000

49500

1'

1

2

3

4

5

6

6'

Hình 1.2: Mặt đứng của công trình
1.4.2.3. Thiết kế mặt cắt
Mặt cắt nhằm thể hiện nội dung bên trong công trình, kích thước cấu kiện cơ
bản, công năng của các phòng.
Dựa vào đặc điểm sử dụng và các điều kiện vệ sinh ánh sáng, thông hơi
thoáng gió cho các phòng chức năng ta chọn chiều cao các tầng như sau:
Tầng trệt cao 3.4 m.
Lầu 1 cao 4 m.
Lầu 2÷8 cao 3.5m.
Tầng thượng cao 2.5m.

- 15 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

1.4.3. Giải pháp kết cấu
Ngày nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam việc sử dụng kết cấu bêtông
cốt thép trong xây dựng trở nên rất phổ biến. Đặc biệt trong xây dựng nhà cao tầng,
bêtông cốt thép được sử dụng rộng rãi do có những ưu điếm sau:
+ Giá thành của kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) thường rẻ hơn kết cấu thép
đối với những công trình có nhịp vừa và nhỏ chịu tải như nhau.
+ Bền lâu, ít tốn tiền bảo dưỡng, cường độ ít nhiều tăng theo thời gian. Có
khả năng chịu lửa tốt.
+ Dễ dàng tạo được hình dáng theo yêu cầu của kiến trúc.
Vì vậy công trình được xây bằng bê tông cốt thép.
Ngoài ra, hệ thống khung được bố trí tại các khu vực của ngôi nhà. Hệ thống
khung được liên kết với nhau qua hệ kết cấu sàn. Trong trường hợp này hệ sàn liền
khối có ý nghĩa rất lớn. Thường trong trường hợp này hệ khung được thiết kế để
chịu tải trọng thẳng đứng và cả tải trọng ngang.
1.4.4. Các giải pháp kỹ thuật khác
1.4.4.1. Hệ thống chiếu sáng
Tận dụng tối đa chiếu sáng tự nhiên, hệ thống cửa sổ các mặt đều được lắp
kính. Ngoài ra ánh sáng nhân tạo cũng được bố trí sao cho phủ hết những điểm cần
chiếu sáng.
1.4.4.2. Hệ thống thông gió
Tận dụng tối đa thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa sổ. Ngoài ra sử dụng hệ
thống điều hoà không khí được xử lý và làm lạnh theo hệ thống đường ống chạy
theo các hộp kỹ thuật theo phương đứng, và chạy trong trần theo phương ngang
phân bố đến các vị trí trong công trình.
1.4.4.3. Hệ thống điện
Tuyến điện trung thế 15KV qua ống dẫn đặt ngầm dưới đất đi vào trạm biến
thế của công trình. Ngoài ra còn có điện dự phòng cho công trình gồm hai máy phát
điện đặt tại tầng hầm của công trình. Khi nguồn điện chính của công trình bị mất thì
máy phát điện sẽ cung cấp điện cho các trường hợp sau:
- Các hệ thống phòng cháy chữa cháy.
- Hệ thống chiếu sáng và bảo vệ.
- Các phòng làm việc ở các tầng.
- Hệ thống thang máy.
- Hệ thống máy tính và các dịch vụ quan trọng khác.

- 16 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

1.4.4.4. Hệ thống cấp thoát nước
*Cấp nước:
Nước từ hệ thống cấp nước của thành phố đi vào bể ngầm đặt ngầm tại hầm
của công trình. Sau đó được bơm lên bể nước mái, quá trình điều khiển bơm được
thực hiện hoàn toàn tự động. Nước sẽ theo các đường ống kĩ thuật chạy đến các vị
trí lấy nước cần thiết.
*Thoát nước:
Nước mưa trên mái công trình, nước thải sinh hoạt được thu vào xênô và đưa
vào bể xử lý nước thải. Nước sau khi được xử lý sẽ được đưa ra hệ thống thoát nước
của thành phố.
1.4.4.5. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
*Hệ thống báo cháy:
Thiết bị phát hiện báo cháy được bố trí ở mỗi phòng và mỗi tầng, ở nơi công
cộng của mỗi tầng. Mạng lưới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy, khi phát
hiện được cháy phòng quản lý nhận được tín hiệu thì kiểm soát và khống chế hỏa
hoạn cho công trình.
*Hệ thống chữa cháy:
Thiết kế tuân theo các yêu cầu phòng chống cháy nổ và các tiêu chuẩn liên
quan khác (bao gồm các bộ phận ngăn cháy, lối thoát nạn, cấp nước chữa cháy). Tất
cả các tầng đều đặt các bình CO2, đường ống chữa cháy tại các nút giao thông.
1.4.4.6. Xử lý rác thải
Rác thải ở mỗi tầng sẽ được thu gom và đưa xuống tầng kĩ thuật, tầng hầm
bằng ống thu rác. Rác thải được mang đi xử lí mỗi ngày.
1.4.4.7. Giải pháp hoàn thiện
-Vật liệu hoàn thiện sử dụng các loại vật liệu tốt đảm bảo chống được mưa
nắng sử dụng lâu dài. Nền lát gạch Ceramic. Tường được quét sơn chống thấm.
-Các khu phòng vệ sinh, nền lát gạch chống trượt, tường ốp gạch men trắng
cao 2m .
-Vật liệu trang trí dùng loại cao cấp, sử dụng vật liệu đảm bảo tính kĩ thuật
cao, màu sắc trang nhã trong sáng tạo cảm giác thoải mái khi nghỉ ngơi.
- Hệ thống cửa dùng cửa kính khuôn nhôm.

- 17 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

PHẦN 2

KẾT CẤU (50%)
GVHD: ThS-KS. NGUYỄN THỊ KHÁNH NGÂN

Nội dung:
1. Thiết kế sàn tầng 5
2. Thiết kế cầu thang bộ
3. Thiết kế bể nước mái
4. Thiết kế khung trục 2
5. Thiết kế móng khung trục 2

- 18 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP KẾT CẤU CHO CÔNG TRÌNH VÀ
NHIỆM VỤ TÍNH TOÁN KẾT CẤU
2.1. Đặc điểm thiết kế kết cấu nhà cao tầng
Khi thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng ta phải quan tâm đến những vấn đề cơ bản sau:
2.1.1. Tải trọng ngang
- Tải trọng ngang: áp lực gió, động đất.
- Mô men và chuyển vị tăng lên rất nhanh theo chiều cao.
2.1.2. Hạn chế chuyển vị
Theo sự tăng lên của chiều cao nhà, chuyển vị ngang tăng lên rất nhanh. Trong
thiết kế kết cấu không chỉ yêu cầu thiết kế có đủ khả năng chịu lực mà còn yêu cầu
kết cấu có đủ độ cứng chống lại lực ngang, để dưới tác dụng của tải trọng ngang
chuyển vị ngang của kết cấu hạn chế trong giới hạn cho phép. Những nguyên nhân:
- Chuyển vị ngang làm kết cấu xuất hiện thêm các nội lực phụ, đặc biệt là kết
cấu đứng: Khi chuyển vị tăng lên, độ lệch tâm tăng làm mô men lệch tâm cũng tăng
theo, và nếu nội lực tăng quá một giới hạn nào đó thì kết cấu không còn khả năng
chống đỡ sẽ dẫn đến sụp đổ.
- Chuyển vị ngang quá lớn sẽ làm cho con người sinh sống và làm việc trong
công trình cảm thấy khó chịu, hoảng sợ, ảnh hưởng đến công tác và sinh hoạt.
- Làm tường và một số cấu kiện phi kết cấu, đồ trang trí bị nứt và phá hỏng, làm
cho ray thang máy bị biến dạng, đường ống điện nước bị phá hoại.
Do vậy cần hạn chế chuyển vị ngang.
2.1.3. Giảm trọng lượng bản thân kết cấu
- Xem xét từ sức chịu tải của nền đất, nếu cùng một cường độ thì giảm trọng
lượng bản thân có thể tăng thêm một số tầng khác, hoặc làm giảm độ lún của công
trình, hoặc làm giảm kích thước kết cấu móng.
- Xét về mặt dao động thì giảm trọng lượng bản thân tức là giảm khối lượng
tham gia dao động, tức là giảm lực quán tính hay giảm tác động của gió động và
động đất…
- Xét về mặt kinh tế thì giảm trọng lượng bản thân tức là tiết kiệm vật liệu, giảm
giá thành công trình, tăng được không gian sử dụng.
2.2. Phân tích lựa chọn vật liệu
- Công trình bằng thép hoặc các kim loại khác có ưu điểm là độ bền tốt, giới hạn
đàn hồi và miền chảy dẻo lớn nên công trình nhẹ nhàng đặc biệt là tính dẻo lớn, do
đó công trình khó bị sụp đổ hoàn toàn khi có chấn động địa chấn xảy ra.
- 19 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

- Nếu dùng kết cấu thép cho nhà cao tầng thì việc đảm bảo thi công tốt các mối
nối là rất khó khăn, mặt khác giá thành công trình bằng thép thường cao mà chi phí
cho việc bảo quản cấu kiện khi công trình đi vào sử dụng là rất tốn kém, đặc biệt
với môi trường khí hậu Việt Nam. Công trình bằng thép kém bền với nhiệt độ, khi
xảy ra hoả hoạn hoặc cháy nổ thì công trình bằng thép rất dễ chảy dẻo dẫn đến sụp
đổ do thép có nhiệt độ nóng chảy thấp.
- Kết cấu bằng bê tông cốt thép làm cho công trình có trọng lượng bản thân lớn,
công trình nặng nề hơn dẫn đến kết cấu móng phải lớn. Tuy nhiên, kết cấu bê tông
cốt thép khắc phục được một số nhược điểm của kết cấu thép: như thi công đơn
giản hơn, vật liệu rẻ hơn, bền với môi trường và nhiệt độ, ngoài ra nó tận dụng được
tính chịu nén rất tốt của bê tông và tính chịu kéo của cốt thép bằng cách đặt nó vào
vùng kéo của cốt thép.
2.3. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu
2.3.1. Kết cấu thuần khung
Dạng kết cấu này có không gian lớn, mặt bằng bố trí linh hoạt, có thể đáp ứng
khá đầy đủ yêu cầu sử dụng công trình, nhưng nhược điểm của nó là độ cứng nhỏ,
biến dạng lớn nên phải tăng kích thước các cấu kiện chịu lực lên dẫn đến lãng phí
không gian, tốn vật liệu và ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tính kinh tế của công trình.
2.3.2. Kết cấu khung và lõi
Đây là dạng kết cấu hỗn hợp từ kết cấu khung và kết cấu lõi. Nếu sử dụng loại
kết cấu này vừa có không gian sử dụng lớn vừa có khả năng chịu lực ngang lớn. Kết
cấu khung lõi cứng bê tông cốt thép sử dụng rất phổ biến, ngoài ra khi dùng loại kết
cấu này thì độ cứng của kết cấu được đảm bảo hơn.
Lựa chọn: do công trình có chiều cao dưới 40m nên ta chọn hệ kết cấu khung để
tiết kiệm chi phí trong quá trình thi công.
2.4. Nhiệm vụ tính toán kết cấu công trình:
Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp của mình với khối lượng phần tính toán kết cấu
là 50%, nhiệm vụ của em được giao bao gồm:
-Tính toán và bố trí cốt thép sàn tầng 5.
-Tính toán và bố trí cốt thép cầu thang bộ tầng 3-4.
-Tính toán và thiết kế cốt thép cho khung trục 2
-Tính toán thiết kế móng khung trục 2
-Tính toán thiết kế bể nước mái

- 20 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 5
3.1. Sơ đồ phân chia ô sàn
S14

2100

S14

F

8000

S1

S14

S2

S3

S4

S6

S7

S8

S4

S14

S3

S2

S1

E

7000

S5

S9

S9

S8

S7

S6

S5
S16

S16
D

8000

38000

S17
S10

S15

S11

S13

S12

S13

S11

S12

S10

S15

S17
C

S16

S16
7000

S5

S6

S7

S8

S2

S3

S4

S9

S9

S8

S7

S6

S5

8000

B

S1

S4

S3

S2

S1

A

S14

2100

S14
7500

S14
7500

7500

S14

7500

7500

2100

37500

1

2

3

4

5

SO Ð? CÁC Ô SÀN

Hình 3.1: Mặt bằng kết cấu sàn tầng 5
3.2. Các số liệu tính toán của vật liệu
Bêtông cấp độ bền: B25 có Rb = 14.5 MPa, γ = 25 kN/m3
Rbt=1.05 Mpa
Cốt thép Ø ≤ 8 dùng thép CI, A-I có Rs = Rsc = 225MPa
Cốt thép Ø ≥ 10 dùng thép CIII, A-III có Rs = Rsc = 365MPa
3.3. Chọn sơ bộ tiết diện cột
Diện tích tiết diện cột được tính sơ bộ theo công thức sau:
N

A=kR

b

Trong đó:
k : hệ số kể đến ảnh hưởng của momen, lấy từ 1 đến 1,5.
N : lực dọc trong cột do tải trọng đứng, lấy sơ bộ 1,2 T/m2.
- 21 -

6


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Rb : cường độ chịu nén của bê tông.
Đối với cột giữa:
N

A=kR =
b

1, 2.58, 29.10.10000
= 482400mm 2
14.5

2

Chọn sơ bộ: 600x600mm
Để tiết kiệm vật liệu và hạn chế tải trọng, cứ 3-4 tầng ta thay đổi tiết diện cột 1 lần, cụ
thể:
- Từ tầng hầm đến tầng 2 : cột 600x600 mm
- Từ tầng 3 đến tầng 6 : cột 500x500 mm
- Từ tầng 7 đến tầng thượng : cột 400x400 mm
- Đối với cột biên bố trí cột 400x400 mm cho tất cả các tầng.

3.4. Chọn sơ bộ tiết diện dầm
Dầm được chọn sơ bộ tiết diện theo công thức:
1 1
1 1
hd = ( ÷ ) l, bd = ( ÷ ) hd
8 12
2 4

Dựa vào nhịp công trình, ta chọn sơ bộ dầm như sau:
- Dầm 300x450 mm nhịp 8m.
- Dầm 300x400 mm nhịp 7m.
- Dầm 300x 400mm nhịp 7,5m.
- Dầm console 300x400mm
- Dầm phụ 200x300mm.
- Dầm môi 200x200mm.

3.5. Chọn chiều dày của bản sàn
Quan niệm tính toán:Nếu sàn liên kết với dầm giữa thì xem là ngàm, nếu
dưới sàn không có dầm thì xem là tự do. Nếu sàn liên kết với dầm biên thì xem là
khớp, nhưng thiên về an toàn ta lấy cốt thép ở biên ngàm để bố trí cho cả biên khớp.
Khi dầm biên lớn ta có thể xem là ngàm.
Với hệ lưới dầm đã bố trí, mặt bằng sàn được chia thành các ô sàn được đánh
số thứ tự từ S1 đến S17. Tùy thuộc vào tỷ lệ kích thước hai cạnh của ô sàn mà các ô
sàn được phân làm hai loại là:
-

Nếu l2/l1≤ 2: sàn làm việc theo 2 phương ⇒ sàn bản kê 4 cạnh.

-

Nếu l2/l1> 2: sàn làm việc theo 1 phương ⇒ sàn bản dầm

Trong đó: l1: kích thước cạnh ngắn của ô sàn
l2: kích thước cạnh dài của ô sàn.
Các ô sàn là liên tục, tuy nhiên để tính toán sàn, ta quan niệm các ô sàn làm
việc độc lập với nhau: tải trọng tác dụng lên ô sàn này không gây ra nội lực trong
các ô sàn lân cận (quan niệm này không được chính xác nhưng được áp dụng vì
cách tính đơn giản). Với quan niệm đó nên ta xét riêng từng ô sàn để tính.
- 22 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Sơ bộ chọn chiều dày bản theo công thức : hb =

D
m

l.

Với: D = 0.8 ÷ 1.4 phụ thuộc tải trọng. Chọn D = 0.9
l = l1: kích thước cạnh ngắn của bản.
Bản loại 1 : Bản loại dầm m =35
Bản loại 2 : Bản kê 4 cạnh m = 40.
Chọn sơ bộ : hb =

D
m

l=

1, 2.3500
=107 mm , chọn
40

- 23 -

hb = 120mm.


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

3.6. Tải trọng tác dụng lên sàn
3.6.1. Tải trọng tường
- Tường 200 (trệt): qd = 18x0.2x1.1x3.25= 12,87 kN / m.
- Tường 200 (lầu): qd = 18x0.2x1.1x2.65= 10.494 kN / m.
- Tường 200 (hầm): qd = 18x0.2x1.1x2.65= 10.494 kN / m.
- Tường 100 (trệt): qd = 18x0.1x1.1x3.25= 6.435 kN / m.
- Tường 100 (lầu): qd = 18x0.1x1.1x2.65= 5.247 kN / m.
3.6.2. Tải trọng các lớp hoàn thiện sàn
Ta lập bảng tải trọng tác dụng lên các sàn như sau:
Bảng 3.1: Tính trọng lượng bản thân sàn điển hình( có chiều dày 120)
Các lớp cấu tạo
Gạch Ceramic
Vữa lót
Bản BTCT
Vữa trát
Trần treo

δ
(m)
0.01
0.02
0.12
0.015

γ
(KN/m3)
20
18
25
18

gtc
(KN/m2)
0.2
0.36
3
0.27
0.3

n
1.1
1.3
1.1
1.3
1.2

Tổng

gtt
(KN/m2)
0.22
0.468
3.3
0.351
0.36
4.699

3.6.3. Tải tường trên sàn
Đối với các ô sàn có tường đặt trực tiếp trên sàn không có dầm đỡ thì xem tải trọng
đó phân bố đều trên sàn. Trọng lượng tường ngăn trên dầm được qui đổi thành tải
trọng phân bố truyền vào dầm.
Công thức qui đổi tải trọng tường trên ô sàn về tải trọng phân bố trên ô sàn:
nt × ( St − S c ) × δt × γ t + nv ( St − Sc ) × δv × γ v + nc × S c × γ c
gqđ =
(kN/m2).
Si

Trong đó:
St : diện tích bao quanh tường (m2).
Sc: diện tích cửa (m2) .
nt,nv,nc: hệ số độ tin cậy đối với tường, vữa và cửa.(nt=1.1 ; nv=1.3 ;
nc=1.1).

δ t : chiều dày của tường (m)
γ t =18(KN/m3): trọng lượng riêng của tường .

δv = 0.03(m): chiều dày vữa.
- 24 -


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

γ v = 16(kN/m3) : trọng lượng riêng của vữa.

γ c =0.3(KN/m2): trọng lượng của 1m2 cửa.
Si : diện tích ô sàn đang tính toán (m2)
Bảng 3.2: Tính tải trọng tường truyền lên sàn
Tên ô
sàn
S1
S2
S3
S4
S5
S7
S10
S11
S13
S15
S17

Diện tích
ô sàn
8
30
8
30
8
30
8
30
7
26.25
7
26.25
8
30
8
30
8
30
8
12.8
3.2
8.72

l1(m) l2(m)
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
1.6
2.725

Kích thước tường
l (m) h (m) δ (m) St (m2)
10.6 3.28 0.1 34.77
8.3
3.28 0.1 27.23
11.09 3.28 0.1 36.39
3.8
3.28 0.1 12.46
4.52 3.28 0.1 14.83
3.67 3.28 0.1 12.04
3.75 3.28 0.1 12.3
14.1 3.28 0.1 46.25
7.1
3.28 0.1 23.29
1.6
3.28 0.1 5.25
2.675 3.28 0.1 8.774

Sc
gt
(m2) (KN/m2)
1.59
2.89
3.64
2.09
3.64
2.88
2.05 0.926
0
1.47
1.59
0.92
0
1.07
7.28
3.46
7.28
1.47
0
1.07
0
2.62

3.6.4. Hoạt tải
Ở đây, tùy thuộc vào công năng của các ô sàn, tra TCVN 2737-1995.
Bảng 3.3: Tính hoạt tải tác dụng lên từng ô sàn
Tên
ô sàn
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Loại
phòng
Phòng ngủ
WC
Phòng ngủ
WC
Phòng khách
Phòng khách
WC
Phòng ngủ
Bếp
Phòng ngủ
Phòng khách
Phòng ngủ
WC
Phòng khách
Bếp

Si
22.28
3.68
13.6
3.2
3.85
19.6
13.11
10.89
33.6
19.08
2.16
3.5

S
25.96
25.96
25.96
25.96
25.96
24.46
24.46
24.46
- 25 -

Ptc

n

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Ptt
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×