Tải bản đầy đủ

Cac bai tap can bang phuong trinh hoa 8

Câu 1 (4đ). Điền công thức hóa học thích hợp vào chỗ trống và hoàn thành các phương trình hóa học
sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a. Fe₃O₄ + ... --> Fe + ...
b. FeS₂ + ... --> Fe₂O₃ + SO₂
c. FexOy + HCl --> ... + ...
d. FexOy + CO --> FeO + ...
e. Fe₂O₃ + Al --> FexOy + ...
f. M + ... --> M(OH)n + ...
g. ... + 6O₂ --> 4CO₂ + 5H₂O
h. CxHy + O₂ --> ... + ...
Fe3O4 + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O
FexOy + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 +SO2 +H2O
FexOy + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O

FeO + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + H2O + SO2
KMn04 + FeCl2 + H2SO4 ---) Fe2(S04)3 + Cl2 + MnS04 + K2S04 + H20

KMnO4 + HCl --> KCl + MnCl2 +Cl2 + H2O
+


+

+

FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Al + H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O
Al + H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + H2S +H20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2Cu+O2--> 2CuO
CuO+ H2SO4--> CuSO4+ H2O
CuSO4+ BaCl2---> BaSO4+ CuCl2
CuCl2+ 2NaOH--> Cu(OH)2+ 2NaCl
Cu(OH)2+ HNO3---> Cu(NO3)2+ H2O
Fe+ HCl---> FeCl2+ H2
FeCl2+ NaOH---> Fe(OH)2+ NaCl

.


Fe(OH)2+ H2SO4--> FeSo4 + H2O
FeSO4+ Ba(NO3)2--> Fe(NO3)2+ BaSO4
Fe+ HCl---> FeCl2+ h2
H2+ Cl2---> HCl
FeCl2 + Cl2---> FeCl3
FeCl3 + NaOH---> Fe(OH)3 + NaCl

FexOy + H2 ------> Fe + H2O
FexOy + HCl --------> FeCl2 + H2O
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O
FeO +HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O
Fe+HNO3--->Fe(NO3)3+NO+H2O
C2H6 + O2 -> CO2 + H2O
Al(OH)3 -> Al2O3 + H2O
P2O5 + H2O -> H3PO4
C3H8 + O2 -> CO2 + H2O

MgSO4 + K3PO4 -> Mg3(PO4)2 + K2SO4
CaCO3 + HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O
C2H4 + O2 -> CO2 + H2O
Al(OH)3 + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O
Pb(NO3)2 + FeCl3 -> Fe(NO3)3 + PbCl2
C3H6 + O2 -> CO2 + H2O
Ba + H2O -> Ba(OH)2 + H2
CuCl2 + AgNO3 -> AgCl + Cu(NO3)2
C2H4 + O2 -> CO2 + H2O
Ca3(PO4) 2 + H2SO4 -> CaSO4 + H3PO4
NaCl + H2O -> NaOH + H2 + Cl2
C4H8 + O2 -> CO2 + H2O
Na + H2O -> NaOH + H2
Fe2O3 + HCl -> FeCl3 + H2O


H2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + HCl
Cu + AgNO3 -> Cu(NO3)2 + Ag
Mg(OH)2 + H3PO4 à Mg3(PO4)2 + H2O
N2O5 + KOH à KNO3 + H2O
C3H8 + O2 -> CO2 + H2O
MgCl2 + Pb(NO3)2 -> Mg(NO3)2 + PbCl2
Fe + HCl -> FeCl2 + H2
Al + Cl2 -> AlCl3
Ba(OH)2 + Na2SO4 -> NaOH + BaSO4
NaOH + Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3 + Na2SO4
Pb(NO3)2 + Al2(SO4)3 -> Al(NO3)3 + PbSO4
C5H12 + O2 -> CO2 + H2OTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×