Tải bản đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi Lớp 12 Tỉnh Hải Dương Năm Học 20132014

S

GIÁO D C VÀ ÀO T O H I D

NG

CHÍNH TH C

KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH
L P 12 THPT N M H C 2013-2014
Môn: Hóa h c
Th i gian lƠm bƠi: 180 phút
( thi có 5 câu và g m 2 trang)

Cơu I (2,0 đi m)
1. Nêu hi n t ng và vi t ph ng trình ph n ng minh h a:
a. Cho t t dung d ch HCl đ n d vào dung d ch Na2CO3.
b. Cho t t dung d ch HCl đ n d vào dung d ch KMnO4.
c. Cho đ m ure vào dung d ch n c vôi trong.
d. S c khí H2S vào dung d ch h n h p g m (Br2, BaCl2).
2. ↓ác đ nh các ch t và hoàn thành s đ chuy n hóa sau:

FeS + O2  (A) + (B)
(G) + NaOH  (H) + (I)
 (C) + (D)

(B) + H2S

(H) + O2 + (D)  (K)

(C) + (E)  (F)

(K)(A) + (D)

(F) + HCl  (G) + H2S
(A) + (L)  (E) +(D)
3. Trình bày ph ng pháp hóa h c và vi t ph ng trình ph n ng (n u có) đ tinh ch các
ch t trong các tr ng h p sau:
a. Tinh ch khí Cl2 có l n khí HCl
c. Tinh ch khí NH3 có l n khí N2, H2.
b. Tinh ch khí CO2 có l n khí CO
d. Tinh ch NaCl có l n Na2HPO4, Na2SO4
Cơu 2 (2,0 đi m)
1. ↓ác đ nh công th c c u t o các ch t và hoàn thành s đ các chuy n hóa sau:
A

A1
B1

C3H8

A2
B2

CH3COOH

B
B3


A1

2. Ch dùng dung d ch HBr có th nh n bi t đ c nh ng ch t nào trong s các ch t cho sau
đây (ch t l ng ho c dung d ch trong su t): ancol etylic, toluen, anilin, natri hidrocacbonat,
natri phenolat. Vi t ph ng trình hóa h c các ph n ng x y ra.
3. Cho l n l t các ch t: axit acrylic; p-crezol; tristearin; glucoz ; tinh b t l n l t tác d ng
các ch t nhi t đ thích h p: dung d ch HCl; dung d ch NaOH; Cu(OH)2 ( nhi t đ th ng).
Vi t ph ng trình ph n ng x y ra (n u có).
Cơu 3 (2,0 đi m)
1. Cho 11,2 gam Fe vào 300 ml dung d ch ch a (HNO3 0,5M và HCl 2M) thu đ c khí NO
(s n ph m kh duy nh t) và dung d ch ↓. Cho dung d ch ↓ tác d ng v i l ng d dung d ch
KMnO4 / H2SO4 loãng. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn.
a. Cô c n dung d ch ↓ thu đ c bao nhiêu gam ch t r n khan.
b. Tính kh i l ng KMnO4 đã b kh .
2. Cho h n h p A g m 3 hiđrocacbon ↓, Y, Z thu c 3 dãy đ ng đ ng khác nhau, h n h p B
g m O2 và O3. Tr n A và B theo t l th tích t ng ng là 1,5 : 3,2 r i đ t cháy hoàn toàn thu
đ c h n h p ch g m CO2 và h i H2O theo t l th tích là 1,3 : 1,2. Bi t t kh i c a khí B đ i
v i hiđro là 19. Tính t kh i c a khí A đ i v i hiđro?
3. Bình kín ch a m t ancol no, m ch h A (trong phân t A, s nguyên t C nh h n 10) và
l ng O2 g p đôi so v i l ng O2 c n đ đ t cháy hoàn toàn A. Ban đ u bình có nhi t đ 1500C
http://bloghoahoc.com –

1

thi th - Tài li u Hóa H c


và 0,9 atm. B t tia l a đi n đ đ t cháy hoàn toàn A, sau đó đ a bình v 1500C th y áp su t bình
là 1,1 atm. Vi t các đ ng phân c u t o c a A và g i tên.
Cơu 4 (2 đi m)
Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam h n h p A g m Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau
khi kim lo i tan h t thu đ c dung d ch ↓ và V lit (đktc) h n h p khí B (g m hai ch t khí có t
l s mol 3:2). Cho 500ml dung d ch KOH 1M vào dung d ch X thu đ c k t t a Y và dung
d ch Z. L c l y Y r i nung trong không khí đ n kh i l ng không đ i thu đ c 16,0 gam ch t
r n. Cô c n dung d ch Z đ c ch t r n T. Nung T đ n kh i l ng không đ i thu đ c 41,05
gam ch t r n. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn.
1. Tính % kh i l ng m i kim lo i trong A?
2. Tính C% m i ch t tan trong X?
3. ↓ác đ nh các khí trong B và tính V.
Cơu 5 (2 đi m)
H p ch t h u c A ch ch a m t lo i nhóm ch c, ch ch a 3 nguyên t C, H và O. un
nóng 0,3 mol A v i l ng v a đ dung d ch NaOH 20%. Sau khi k t thúc ph n ng, cô c n
dung d ch thu đ c h n h p ch t r n g m 3 ch t ↓, Y, Z và 149,4 gam n c. Tách l y X, Y t
h n h p ch t r n.
Cho h n h p ↓, Y tác d ng v i dung d ch HCl d thu đ c 31,8 gam hai axit cacboxylic
X1; Y1 và 35,1 gam NaCl.
t cháy hoàn toàn h n h p g m X1 và Y1 thu đ c s n ph m cháy
g m H2O và CO2 có t l s mol là 1:1.
t cháy hoàn toàn l ng Z trên c n dùng v a đ 53,76 lít khí O2 (đktc) thu đ c 15,9
gam Na2CO3; 43,68 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam n c.
1. L p công th c phân t c a A, Z?
2. ↓ác đ nh công th c c u t o A bi t r ng khi cho dung d ch Z ph n ng v i CO2 d thu
đ c ch t h u c Z1 và Z1 khi ph n ng v i brom (trong dung d ch, l ng d ) theo t l mol 1:3.
Cho nguyên t kh i c a các nguyên t : C = 12; Cl = 35,5; Cu = 64; H=1; K =39; Na = 23;
N = 14; Mn =55; O =16; Fe =56 ; S =32.
------------------- H t ---------------------

H và tên thí sinh…………………………………..……………. S báo danh: ………..…………………
Ch kí giám th 1:……………………………..……. Ch kí c a giám th 2:……………………………

http://bloghoahoc.com –

2
thi th - Tài li u Hóa H c


S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O H I D

NG

KÌ THI CH N H C SINH GI I T
L P

THPT NĂM H C 2013-

NG D N CH M
M

H

Đ

Cơu

H

c

m 2 trang)

NG D N CH M

i m

1. (0,5 đi m)
a. Ban đ u ch a có khí, sau m t lúc m i thoát ra b t khí không màu
H+ + CO32H+ + HCO3-

0,25

HCO3H2O + CO2

b. Thoát ra khí màu vàng l c và dung d ch b m t màu tím
5Cl2 + 2 KCl + 2MnCl2 + 8H2O

16HCl + 2 KMnO4

1
(2 đi m)

c. Có khí mùi khai và có k t t a tr ng
(NH2)2CO + H2O

0,25

(NH4)2CO3
2 NH3 + CaCO3 + 2H2O

(NH4)2CO3 + Ca(OH)2

d. Màu vàng c a dung d ch (Br2, BaCl2) nh t d n, đ ng th i xu t hi n k t t a
tr ng
H2S + 4Br2 + 4H2O
H2SO4 + BaCl2

H2SO4 + 8HBr

BaSO4 + 2HCl

2. (1,0 đi m)

0,25

to
4FeS + 7O2 
 2Fe2O3 +4SO2

(A)

(B)

SO2 +2H2S 
 3S + 2H2O
(B)

http://bloghoahoc.com –

(C) (D)

3
thi th - Tài li u Hóa H c


to
S + Fe 
 FeS

(C) (E)

0,25

(F)

FeS +2HCl 
 FeCl2+ H2S
(F)

(G)

FeCl2 +2NaOH 
 Fe(OH)2 +2NaCl
(G)

(H)

0,25

(I)

4Fe(OH)2 +O2+2H2O 
 4Fe(OH)3
(H)

(D)

(K)

to
2Fe(OH)3 
 Fe2O3 +3H2O

(K)

(A)

0,25

(D)

to
Fe2O3 +3H2 
 2Fe +3H2O

(A)

(L)

(E)

(D)

L u ý: N u h c sinh th ng kê các ch t A, B, ….. r i vi t ph
ng c ng cho đi m t i đa.

ng trình ph n

3. (0,5 đi m)

0,25

a. Tinh ch khí Cl2 có l n khí HCl:
S c h n h p khí vào dung d ch NaCl bão hòa (đ h p th HCl), d n khí
thoát ra qua dung d ch H2SO4 đ c s thu đ c Cl2 khô.
b. D n h n h p khí qua ng đ ng b t CuO d nung nóng
CO + CuO

CO2 + Cu

c. D n h n h p (NH3, H2, N2) qua dung d ch axit (VD: dd HCl), NH3 b gi 0,25
l i. Ti p đ n cho dung d ch baz d (VD dd Ca(OH)2) và đun nóng nh , khí
thoát ra cho đi qua ng đ ng CaO d s thu đ c NH3 khô
NH3 + H+
NH4+ + OH-

http://bloghoahoc.com –

NH4+
NH3 + H2O

4
thi th - Tài li u Hóa H c


d. Tinh ch NaCl có l n Na2HPO4 và Na2SO4
Cho h n h p vào dung d ch BaCl2 d
2 NaCl + BaHPO4

Na2HPO4 + BaCl2

2NaCl + BaSO4

Na2SO4 + BaCl2

l c b k t t a, dung d ch thu đ

c cho vào bình ch a Na2CO3 d
2 NaCl + BaCO3

BaCl2 + Na2CO3

l c b k t t a, thêm l ng d dung d ch HCl vào dung d ch thu đ
cô c n r i nung nóng nh thu đ c NaCl khan.

c, sau đó

1 (1,0 đi m)

Cơu 2

A: C2H4;

A1: CH3CHO;

A2: C2H5OH

(2 đi m)

B: CH4;

B1: HCHO

B2: CH3OH

B3: C2H2

B4: CH3CHO
0

t , xt
C3H8 
 C2H4 + CH4

0,25

0,25

0

t , xt
2CH2=CH2 + O2 
 2CH3CHO
0

t , Ni
CH3CHO + H2 
 CH3CH2OH
men giam
CH3CH2OH + O2 
 CH3COOH + H2O

0,25

0

t , xt
CH4 + O2 
 HCHO + H2O
0

t , Ni
HCHO + H2 
 CH3OH
0

t , Ni
CH3OH + CO 
 CH3COOH
0

1500 C
2CH4 
 C2H2 + 3H2
san pham lam lanh nhanh

0,25

0

t , xt
C2H2 + H2O 
 CH3CHO
0

t , xt
2CH3CHO + O2 
 2 CH3COOH

http://bloghoahoc.com –

5
thi th - Tài li u Hóa H c


2 (0,5 đi m)

0,25

Có th nh n bi t t t c các ch t vì chúng gây ra các hi n t
khi cho các ch t vào dung d ch HBr:

ng khác nhau

+N u t o thành dung d ch đ ng nh t => m u đó là C2H5OH
+ N u có hi n tu ng phân tách thành 2 l p => m u là C6H5CH3 (toluen)
+ N u ban đ u có hi n t ng tách l p, sau đó tan d n t o dung d ch
đ ng nh t => M u là C6H5NH2 (anilin)
C6H5NH2 + HBr

C6H5NH3Br

+ N u có s i b t khí không màu, không mùi => m u đó là NaHCO3:
NaHCO3 + HBr

0,25

NaBr + CO2 + H2O

+ N u t o ch t không tan, v n đ c màu tr ng => m u đó là C6H5ONa
(Natri phenolat):
C6H5ONa + HBr

C6H5OH + NaBr

3 (0,5 đi m)

0,25

+ Ph n ng c a axit acrylic
CH2=CH-COOH + HCl

ClCH2CH2COOH và CH3CHClCOOH

CH2=CH-COOH + NaOH

CH2=CH-COONa + H2O

2CH2=CH-COOH + Cu(OH)2

(CH2=CH-COOH)2Cu + 2H2O

+ Ph n ng c a p-crezol:
p-HO-C6H4-CH3 + NaOH

p-NaO-C6H4-CH3 + H2O

+ Ph n ng c a tristearin:

0,25
0

HCl , t

 3C17H35COOH + C3H5(OH)3
(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O 

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH (dd)

3C17H35COONa + C3H5(OH)3

+ Ph n ng c a glucoz :
2 C6H12O6 + Cu(OH)2

(C6H11O6)2Cu + 2H2O

+ Ph n ng c a tinh b t:
0

HCl , t
n C6H12O6
(C6H10O5)n + n H2O 

http://bloghoahoc.com –

6
thi th - Tài li u Hóa H c


Cơu 3 1 (1,0 đi m)
(2 đi m)

0,25

a. (0,5 đi m)
nFe = 0,2 mol;
nHNO3  0,15; nHCl = 0,6 => nH   0,75, nNO  0,15; nCl   0,6
3

Fe +

4H+ +

NO3-

Fe3+ + NO + 2 H2O

0,15

0,6

0,15

0,15

3Fe2+

Fe + 2Fe3+
0,05

0,1

0,15

Dung d ch ↓ có Fe2+ (0,15 mol); Fe3+ (0,05 mol); H+ (0,15 mol); Cl- (0,6 mol)
Cô c n dung d ch ↓ đ

0,25

c 2 mu i: FeCl2 (0,15 mol) và FeCl3 (0,05 mol)

=> mmu i = 27,175 gam
b. (0,5 đi m)
Cho l

0,25

ng d KMnO4 / H2SO4 vào dung d ch ↓:

Fe+2

Fe+3 + 1e

2Cl-

Cl2 + 2e

Mn+7 + 5e

Mn+2

Dùng b o toàn mol electron ta có:

0,25

nFe2 + n Cl  = 5n Mn7

S mol KMnO4 = S mol Mn+7 = 0,15 mol
m (KMnO4) = 23,7 gam.

http://bloghoahoc.com –

7
thi th - Tài li u Hóa H c


2 (0,5 đi m)

0,25

t công th c ch t t

ng đ

ng c a h n h p A là Cx H y

M B = 19.2 = 38 => t l s mol O2 và O3 là 5:3

Tr n A v i B theo t l th tích 1,5: 3,2.
Ch n nB = 3,2 mol => n (O2) = 2 mol; n (O3) = 1,2 mol
 ∑nO = 7,6 mol
Khi đó nA = 1,5 mol. Khi đ t cháy A ta có th coi:
y
)O
2

Cx H y + (2 x +

Mol

1,5

1,5(2x+

Ta có: ∑nO =

1,5(2x+

y
)
2

x CO2 +

1,5 x

y
H2 O
2

1,5

0,25

y
) =7,6 (*)
2

Vì t l th tích CO2 : H2O = 1,3:1,2 => x :
Gi i h (*), (**) ta đ

y
2

y
= 1,3:1,2 (**)
2

c: x = 26/15; y = 16/5 = 3,2

M A = 12x + y = 24 => dA/H2 = 12

3 (0,5 đi m)

0,25

t công th c phân t c a A là CnH2n+2Ok (k ≤ n); g i s mol A b ng 1 mol
CnH2n+2Ok +
Mol

1

3n 1 k
O2
2

3n 1 k
2

n CO2 + (n+1) H2O
n

n+1

=> S mol O2 ban đ u là (3n+1-k) mol
Trong cùng đi u ki n nhi t đ và th tích, áp su t t l thu n v i s mol khí
Do đó,

P1 n1
1 3n 1 k
0,9
 hay

=> 3n-13k+17 = 0
P2 n2
n n 1  (3n 1 k ) / 2 1,1

http://bloghoahoc.com –

8
thi th - Tài li u Hóa H c


0,25

V i

n1 = nA + n(O2 ban đ u)
n2 = n (CO2) + n (H2O) + n (O2 d )

k

1

2

3

4

5

n

-0,4/3

3

7,33

11,66

16

Ch n đ

c nghi m k=2, n=3 => Công th c phân t ancol: C3H8O2

Có 2 đ ng phơn: HO-CH2-CH2-CH2-OH: propan-1,3-điol
CH2OH-CHOH-CH3 propan-1,2-điol

Cơu 4 1 (1,0 đi m)
(2 đi m)

n HNO3 =

0,25

87,5.50, 4
0, 7mol ; nKOH = 0,5mol
100.63

t nFe = x mol; nCu = y mol.
Hòa tan h t kim lo i b ng dung d ch HNO3
↓ có Cu(NO3)2, mu i c a s t
(Fe(NO3)2 ho c Fe(NO3)3 ho c c 2 mu i c a s t), có th có HNO3 d .
↓ + dd KOH có th x y ra các ph n ng
HNO3 + KOH

KNO3 + H2O

(1)

Cu(NO3)2 +2KOH

Cu(OH)2 + 2KNO3

(2)

Fe(NO3)2 + 2KOH

Cu(OH)2 + 2KNO3

(4)

Fe(NO3)3 + 3KOH

Fe(OH)3 + 3KNO3

(5)

http://bloghoahoc.com –

9
thi th - Tài li u Hóa H c


Cô c n Z đ

c ch t r n T có KNO3, có th có KOH d

0,25

Nung T:
0

t
2KNO3 
2KNO2 +O2 (6)

+ N u T không có KOH thì
Theo ph n ng (1)(2)(3)(4)(5)(6) n KNO = n KNO =nKOH =0,5 mol
2

3

m KNO2 = 42,5 gam ≠ 41,05 gam (Lo i)

+ N u T có KOH d :
t n KNO = a mol
3

n KNO2 = amol; nKOH

ph n ng

= amol;

85.a + 56.(0,5-a) = 41,05
a = 0,45 mol
Nung k t t a Y

0,25
0

t
Cu(OH)2 
CuO + H2O
t
Fe2O3 +3H2O
N u Y có Fe(OH)3: 2Fe(OH)3 
0

N u Y có Fe(OH)2

0

t
4Fe(OH)2+ O2 
2Fe2O3 +4H2O

Áp d ng BTNT đ i v i s t ta có: n Fe O =
2 3

1
x
nFe = ;
2
2

0,25

Áp d ng BTNT đ i v i đ ng ta có: nCuO = nCu= y mol
160.

x
+ 80.y = 16 (I)
2

mhh kim lo i = 11,6 gam
Gi i h (I) và (II)
% mFe =

http://bloghoahoc.com –

56.x + 64.y = 11,6 (II)

x= 0,15 và y= 0,05.
0,3.56
.100% 72,41% ; %mCu = 100-72,41= 27,59%
23,2

10
thi th - Tài li u Hóa H c


2 (0,5 đi m)

0,25

Áp d ng BTNT đ i v i Nit : nN trong X = n N trong KNO2 = 0,45 mol.
TH1: Dung d ch ↓ có HNO3 d , Cu(NO3)2, Fe(NO3)3
Ta có: nCu( NO ) = nCu = 0,05 mol; n Fe ( NO ) = nFe = 0,15 mol
3 3

3 2

G i n HNO = b mol
3

b+0,05.2+0,15.3= 0,45

b= -0,1 (lo i)

TH2: Dung d ch ↓ không có HNO3 ( g m Cu(NO3)2, có th có mu i Fe(NO3)2
ho c Fe(NO3)3 ho c c Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 )
n Fe ( NO3 )2 = z mol (z ≥ 0); n Fe ( NO3 )3 = t mol (t ≥ 0)

Theo BTNT đ i v i Nit

2z+3t +0,05. 2 = 0,45

(III)

Theo BTNT đ i v i s t

z + t = 0,15

(IV)

Gi i h (III) và (IV)

http://bloghoahoc.com –

z = 0,1 và t=0,05.

11
thi th - Tài li u Hóa H c


Khi kim lo i ph n ng v i HNO3
nN trong h

n h p khí

0,25

= nN trong HNO3 ban đ u- nN trong mu i = 0,7-0,45=0,25mol

G i s oxi hóa trung bình c a Nit trong h n h p khí B là +k (k≥0)
Fe

Fe3+ + 3e

0,05
Fe

0,15

N+5 + (5-k).e
0,25

0,25(5-k)

N+k
0,25

Fe2+ + 2e

0,1

0,2

Cu

Cu2+ + 2e

0,05

0,1

Áp d ng b o toàn electron: 0,15+0,2+0,1=0,25(5-k)

k =3,2

- ↓ác đ nh s mol O trong h n h p khí.
T ng s oxi hóa c a các nguyên t trong m t h n h p =0 nên
0,25.(+3,2) + (-2). nO = 0.
nO = 0,4mol.
B o toàn kh i l

ng: mdd sau = m ddaxit + m 2kim lo i – m hh khí

mdd sau= 87,5+11,6- (0,25.14+0,4.16)= 89,2 gam
C % Cu ( NO3 ) 2 =

0, 05.188
.100% 10,5%
89, 2

C % Fe ( NO3 ) 2 =

0,1.180
.100% 20, 2%
89, 2

C % Fe( NO3 )3 =

0, 05.242
.100% 13, 6%
89, 2

http://bloghoahoc.com –

12
thi th - Tài li u Hóa H c


3 (0,5 đi m)

0,25

Vì k = 3,2 nên ph i có m t khí mà s oxi hóa c a N l n h n 3,2. V y khí đó là
NO2
G i khí còn l i là khí A và s oxi hóa c a khí còn l i là x
Gi s khí A trong thành ph n có 1 nguyên t N
TH1: n u t l s mol (NO2) : s mol A = 3:2, d a vào s đ đ
suy ra x = 2. V y khí A là NO

ng chéo

TH2: n u t l s mol (NO2) : s mol A = 2:3 => x l : Lo i
N u A có 2 N, tr

ng h p này c ng tính đ

c x l => lo i

Tính V:

0,25

t n (NO2) = 3a => n(NO) = 2a mol
∑ne nh n = n (NO2) + 3n (NO) = 3a + 3.2a = 0,45 => a= 0,05
=> nkhí = 5a = 0,25 => V = 5,6 lit
Cơu 5
(2 đi m)

1 (1,5 đi m)

0,25

S đ 1 ph n ng: A + NaOH  ↓ + Y + Z + …(trong s n ph m có th có
n

c).
X + HCl  X1 + NaCl;
Y + HCl  Y1 + NaCl

Vì đ t cháy hai axit ↓1; Y1 thu đ c s n ph m cháy có s mol H2O = s mol
CO2 => hai axit X1 và Y1 đ u là axit no, m ch h , đ n ch c (có công th c
t ng quát là CnH2n+1COOH).

http://bloghoahoc.com –

13
thi th - Tài li u Hóa H c


G i công th c trung bình c a hai mu i ↓, Y là: Cn H 2n +1COO Na.
Ph

0,25

ng trình:
Cn H 2n +1COO Na + HCl  Cn H 2n +1COO H + NaCl

S mol NaCl = 0,6 mol
=> s mol Cn H 2n +1COO H = s mol Cn H 2n +1COO Na = 0,6 mol
=> (14 n +46).0,6 = 31,8 => n = 0,5.
=> m (h n h p ↓, Y) = m ( Cn H 2n +1COO Na) = 0,6.(14 n +68) = 45 gam
S đ đ t cháy Z + O2  Na2CO3 + CO2 + H2O

0,25

S mol Na2CO3 = 0,15 mol;
s mol CO2 = 1,95 mol;
s mol H2O = 1,05mol.
Áp d ng b o toàn kh i l

ng

mZ = m (Na2CO3) + m (CO2) + m (H2O) - m (O2) = 43,8 gam.
Áp d ng b o toàn nguyên t ta tính đ

c trong h p ch t Z:

0,25

s mol C = 0,15 + 1,95 = 2,1 mol;
s mol H = 2.1,05 = 2,1 mol;
s mol Na = 0,3 mol
=> s mol O = 0,6 mol
=> s mol C : H : O : Na = 2,1 : 2,1 : 0,6 : 0,3 = 7 : 7 : 2 : 1
=> Công th c đ n gi n nh t c a Z lƠ C7H7O2Na. (M = 146) (*)

http://bloghoahoc.com –

14
thi th - Tài li u Hóa H c


Áp d ng b o toàn nguyên t Na cho s đ (1) ta có

0,25

s mol Na(NaOH) = s mol Na (↓, Y, Z) = 0,6 + 0,3 = 0,9 mol.
=> m dung d ch NaOH = 180 gam.
=> m H2O (dung d ch NaOH) = 144 gam < 149,4 gam
=> s đ 1 còn có n
Áp d ng b o toàn kh i l

c và m (H2O) = 5,4 gam => s mol H2O = 0,3 mol.
ng:

mA = m (X, Y, Z) + m (H2O) - m (NaOH)
= 45 + 43,8 + 5,4 - 36 = 58,2 gam.
=> MA = 194 g/mol. (**)
T (*);(**) =>Z có công th c phơn t trùng v i CT G nh t lƠ C7H7O2Na.
A ph n ng v i NaOH theo t l mol 1:3 t o ra 3 mu i và n
s mol n

0,25

c;

c = s mol A.

A là este 2 ch c t o b i hai axit cacboxylic và 1 ch t t p ch c (phenol ancol).
CTCT c a A HCOOC6H4CH2OCOR'. => R' = 15 => R' là -CH3.

V y công th c phơn t c a A lƠ C10H10O4; Z lƠ C7H7O2Na.
2 (0,5 đi m)
HCOOC6H4CH2OCOCH3 + 3NaOH  HCOONa + NaOC6H4CH2OH +

0,25

CH3COONa + H2O
NaOC6H4CH2OH + CO2 + H2O 
 HO-C6H4CH2OH + NaHCO3
Vì Z1 có ph n ng v i brom theo t l mol 1:3 => Z1 là m - HO-C6H4CH2OH.
Ph

0,25

ng trình:
m - HO-C6H4CH2OH + 3Br2 
 mHO-C6HBr3-CH2OH + 3HBr.

V y c u t o c a A là m-HCOOC6H4CH2OCOCH3
ho c m - CH3COOC6H4OCOH.

http://bloghoahoc.com –

15
thi th - Tài li u Hóa H c


http://bloghoahoc.com –

16
thi th - Tài li u Hóa H cx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×