Tải bản đầy đủ

Đề HSG Tỉnh Thanh Hóa 2014 THPT – THCS – Bổ Túc

S

GIÁO D C VÀ ÀO T O
THANH HÓA
CHÍNH TH C
S báo danh
…………………….

K THI H C SINH GI I CÂP T NH
N m h c: 2013-2014
Môn thi: HÓA H C
L p 12 -THPT
Ngày thi: 20/03/2014
Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao đ )
thi này có 10 câu, g m 02 trang

…........................

Câu 1: (2,0 đi m)
1. Hòa tan m t m u Fe3O4 b ng dung d ch H2SO4 loãng, d , sau đó thêm vào l ng d dung
d ch NaNO3. Nêu hi n t ng và vi t ph ng trình hóa h c.

2. Tr n x (mol) tinh th CaCl2.6H2O vào ↑1 lít dung d ch CaCl2 n ng đ C1 (mol/l) và kh i
l ng riêng D1 (g/l) thu đ c ↑2 lít dung d ch CaCl2 n ng đ C2 (mol/l) và kh i l ng riêng D2 (g/l).
V .C .D V .C .D
Hãy ch ng minh: x = 1 1 2 1 2 1
219C2 D2
Câu 2: (2,0 đi m)
1. Có ý ki n cho r ng: “Ph ng pháp chung đ đi u ch MCO3 (M thu c nhóm IIA trong b ng
tu n hoàn) là cho dung d ch ch a M2+ tác d ng v i dung d ch mu i cacbonat c a kim lo i ki m”. Hãy
nh n xét (phân tích đúng - sai, cho thí d c th ) ý ki n trên.
2. Dung d ch E ch a các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, trong đó s mol c a ion Cl- g p đôi s
mol c a ion Na+. Cho m t n a dung d ch E ph n ng v i dung d ch NaOH d , thu đ c 4 gam k t t a.
Cho m t n a dung d ch E còn l i ph n ng v i dung d ch Ca(OH)2 d , thu đ c 5 gam k t t a. M t
khác, n u đun sôi đ n c n dung d ch E thì thu đ c m gam ch t r n khan. Tính giá tr c a m.
Câu 3: (2,0 đi m)
1. Hoàn thành các ph ng trình ph n ng sau:
t0
NaCl (tinh th ) + H2SO4(đ c) 
 (A) + (B)
0

t
(A) + MnO2 
 (C) + (D) + (E)
(C) + NaBr  (F) + (G)
(F) + NaI  (H) + (I)
(G) +AgNO3  (J) + (K)
as
(J) 
 (L) + (C)
(A) + NaOH  (G) + (E)
0

100 C
(C) + NaOH 
 (G) + (M) + (E)
2. T nguyên li u chính g m: qu ng apatit Ca5F(PO4)3, pirit s t FeS2, không khí và n c. Hãy
vi t các ph ng trình hóa h c đi u ch phân lân Supephotphat kép.
Câu 4: (2,0 đi m)
1. Ch dùng quì tím, hãy phân bi t các dung d ch b m t nhãn đ ng riêng bi t: NaHSO4,
Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.

2. H n h p ↓ g m Na, Al, Mg. Ti n hành 3 thí nghi m sau:
Thí nghi m 1: hoà tan (m) gam ↓ vào n c d thu đ c ↑ lít khí.
Thí nghi m 2: hoà tan (m) gam ↓ vào dung d ch NaOH d thu đ c 7↑/4 lít khí.
Thí nghi m 3: hoà tan (m) gam ↓ vào dung d ch HCl d thu đ c 9↑/4 lít khí.
Bi t các th tích khí đ u đ c đo đktc và coi nh Mg không tác d ng v i n c và ki m.
Tính % kh i l ng c a m i kim lo i trong ↓.
Câu 5: (2,0 đi m)
1. nh ng vùng g n các v a qu ng pirit s t, đ t th ng b chua và ch a nhi u s t, ch y u là
do quá trình oxi hóa ch m b i oxi không khí khi có n c ( đây các nguyên t b oxi hóa đ n tr ng
thái oxi hóa cao nh t).
kh c ph c, ng i ta th ng bón vôi tôi vào đ t. Hãy vi t các ph ng trình
hóa h c đ minh h a.
2. Hoà tan 48,8 gam h n h p g m Cu và m t oxít s t trong l ng d dung d ch HNO3 thu đ c
dung d ch A và 6,72 lít khí NO (đktc). Cô c n dung d ch A thu đ c 147,8 gam mu i khan c a Fe và
Cu. ↓ác đ nh công th c c a oxít s t.
http://bloghoahoc.com –
thi th - Tài li u Hóa h c | Trang 1


Câu 6: (2,0 đi m)
1. Ch t A có công th c phân t C5H12O. Khi oxi hoá A trong ng đ ng CuO nung nóng cho
xeton, khi tách n c cho anken B. Oxi hoá B b ng KMnO4 (trong H2SO4 loãng) thu đ c h n h p
xeton và axit. ↓ác đ nh công th c c u t o c a A, B.
2. T m c a s cá nhà táng ng i ta tách ra đ c m t ch t ↓ có công th c C32H64O2. Khi đun
X v i dung d ch NaOH s thu đ c mu i c a axit panmitic và ancol no. Kh ↓ b ng LiAlH4 (t0) đ c
m t ancol duy nh t. Ancol này đ c dùng đ đi u ch ch t gi t r a t ng h p d ng R-OSO3Na. Xác
đ nh công th c c u t o c a ↓ và vi t ph ng trình hóa h c x y ra.
Câu 7: (2,0 đi m)
1. Trong phòng thí nghi m ng i ta đi u ch C2H4 b ng cách đun nóng h n h p ancol etylic
v i H2SO4 đ c, n u cho khí thoát ra đi qua dung d ch KMnO4 ta không th y xu t hi n k t t a MnO2
nh khi cho C2H4 đi qua dung d ch KMnO4. T p ch t gì đã gây ra hi n t ng đó? Mu n lo i b t p
ch t đ thu đ c C2H4 có th dùng dung d ch nào trong s các dung d ch cho d i đây: KMnO4, KOH,
Br2, BaCl2? T i sao? ↑i t các ph n ng hóa h c đ gi i thích.
2.
xà phòng hóa 10 kg ch t béo có ch s axit b ng 7, ng i ta đun ch t béo v i dung d ch
ch a 1,42 kg NaOH. Sau khi ph n ng hoàn toàn, mu n trung hòa NaOH d c n 500 ml dung d ch
HCl 1M. Tính kh i l ng glixerol và kh i l ng mu i natri c a axit béo thu đ c.
Câu 8: (2,0 đi m)
Cho ↓ là m t mu i nhôm khan, Y là m t mu i vô c khan. Hòa tan a gam h n h p cùng s
mol hai mu i ↓ và Y vào n c đ c dung d ch A. Thêm t t dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch A
cho t i d đ c dung d ch B, khí C và k t t a D. Axit hóa dung d ch B b ng HNO3 r i thêm AgNO3
vào th y xu t hi n k t t a màu tr ng b đen d n khi đ ngoài ánh sáng. Khi thêm Ba(OH)2 vào A,
l ng k t t a D đ t giá tr l n nh t (k t t a E), sau đó đ t giá tr nh nh t (k t t a F). Nung các k t t a
E, F t i kh i l ng không đ i thu đ c 6,248 gam và 5,126 gam các ch t r n t ng ng. F không tan
trong axit m nh.
1. H i ↓, Y là các mu i gì?
2. Tính a và th tích khí C đktc ng v i giá tr D l n nh t.
Câu 9: (2,0 đi m)
1. T d n xu t halogen có th đi u ch đ c axit cacboxylic theo s đ sau:
CO2 ( ete.khan )
Mg ( ete.khan )
HX
RX 
 R-COOMgX 
 RMgX 
 R-COOH
D a theo s đ trên t metan hãy vi t ph ng trình ph n ng đi u ch axit metylmalonic.
2. H p ch t A ch a các nguyên t C, H, O có c u t o m ch không phân nhánh. Cho 0,52 gam
ch t A tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong amoniac, thu đ c 1,08 gam Ag. ↓ lí dung d ch thu
đ c sau ph n ng b ng axit, thu đ c ch t h u c B (ch a C, H, O). S nhóm cacboxyl trong m t
phân t B nhi u h n trong m t phân t A là m t nhóm. M t khác, c 3,12 gam ch t A ph n ng h t
v i Na t o ra 672 ml khí H2 ( đktc). ↓ác đ nh công th c c u t o c a A.
Câu 10: (2,0 đi m)
1. M t lo i mu i n có l n t p ch t: CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4, NaBr, AlCl3. Hãy
trình bày cách lo i b các t p ch t đ thu đ c mu i n tinh khi t.
2. Dùng hình v , mô t thí nghi m đ c ti n hành trong phòng thí nghi m đ xác đ nh s có
m t c a các nguyên t C và H có trong glucoz .
-------------H T-------------Chú ý: Thí sinh không đ c s d ng b ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c
Cho: Ca = 40; Na = 23; H =1; O = 16; C = 12; Cl = 35,5; Al = 27; Mg = 24; Cu = 64; N = 14; Fe =
56; K = 39; Ba = 137; Ag = 108; S = 32

http://bloghoahoc.com –

thi th - Tài li u Hóa h c | Trang 2


S

GIÁO D C VÀ ÀO T O
THANH HÓA

N m h c: 2013-2014
Môn thi: HÓA H C
L p 12 -THPT
Ngày thi: 20/03/2014
Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao đ )
áp án này có 10 câu, g m 02 trang

CHÍNH TH C

Câu
1


1

2

2

NG D N CH M K THI HSG C P T NH

H

N i dung
* M u oxit tan h t, dung d ch có màu vàng nâu. Thêm NaNO3, có khí không màu bay
ra, hóa nâu trong không khí.
* Gi i thích:
Fe3O4 + 8H+ 
 Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O
3Fe2+ + NO3- + 4H+ 
 3Fe+3 + NO  + 2H2O
NO + 1/2O2 
 NO2
Ta có: 219x + ↑1.D1 = V2.D2 và x + V1.C1 = V2.C2
 219x.C2 + V1.C2.D1 = V2.D2.C2 và x.D2 + V1.C1.D2 = V2.C2.D2
 219x.C2 + V1.C2.D1 = x.D2 + V1.C1.D2
V .C .D V .C .D
 x= 1 1 2 1 2 1
219C2 D2

i m
0,5đ

0,5đ



1

- Ph ng pháp đã nêu ch đúng v i vi c đi u ch mu i cacbonat c a các kim lo i Ca,
0,5đ
Ba, Sr; không đúng cho vi c đi u ch các mu i cacbonat c a Mg, Be.
- Thí d : đ có MgCO3 thay vì cho Mg2+ tác d ng v i dung d ch Na2CO3 ng i ta ph i
dùng ph n ng:
MgCl2 + 2NaHCO3  MgCO3 + 2NaCl + H2O + CO2
S d nh v y vì tránh x y ra ph n ng:
CO32- + H2O
HCO3- + OH0,5đ
Mg2+ + 2OH-  Mg(OH)2
Do TMg(OH)2
2

Khi cho ½ dung d ch E tác d ng v i NaOH d ho c Ca(OH)2 d thì đ u có ph ng
trình ion sau :
HCO3- + OHCO32- +H2O (1)
(2)
Ca2+
+ CO32- CaCO3
↑ì kh i l ng k t t a thu đ c khi cho ½ dung d ch E tác d ng v i Ca(OH)2 l n h n
khi cho ½ dung d ch E tác d ng v i NaOH nên thí nghi m v i NaOH thì CO32- d
còn Ca2+ h t, thí nghi m v i Ca(OH)2 thì CO32- h t còn Ca2+ d .
- Theo ph ng trình (1), (2) thì trong ½ dung d ch E có:

0,5đ

n nCa2 0,04 mol; n nCO 2 nHCO  0,05 mol
3

3

- Nh v y, trong dung d ch E g m: Ca :0,08mol; HCO3-:0,1mol; Na+:x mol; Cl-:2x mol
Theo b o toàn đi n tích: 0,08.2 + x = 0,1 + 2x
x = 0,06 mol
- Khi đun sôi đ n c n dung d ch E thì x y ra ph n ng :
Ca2+
+ 2HCO3- CaCO3 + CO2 + H2O
Ban đ u
0,08
0,1
Ph n ng 0,05
0,1
0,05
0,05
0,05
Sau p
0,03
0
0,05
0,05
0,05
2+

mr n = mCa2du mNa mCl  mCaCO3
= 0,03.40 + 0,06.23 + 0,12.35,5 + 0,05.100 = 11,84 gam.
http://bloghoahoc.com –

0,5đ

thi th - Tài li u Hóa h c | Trang 3


3

1

2

t0
2 NaCl (tinh th ) + H2SO4 (đ c) 
 2HCl + Na2SO4 ( ho c NaHSO4)
t0
4HCl + MnO2 
 Cl2  + MnCl2 + 2H2O
Cl2 + 2NaBr  Br2 + 2NaCl
Br2 + 2NaI  I2 + 2NaBr
NaCl + AgNO3  AgCl  + NaNO3
as
2AgCl 
 2Ag + Cl2
HCl + NaOH  NaCl + H2O
1000 C
3Cl2 + 6NaOH 
 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
- i u ch H2SO4:
t0
2FeS2 +11/2 O2 
 Fe2O3 + 4SO2
xt ,t 0

 2SO3
2SO2 + O2 


0,5đ

0,5đ

0,5đ

2SO3 + H2O  H2SO4
- i u ch supephotphat kép: Apatit: 3Ca3(PO4)2.CaF2 hay Ca5F(PO4)3
Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 đ c  5CaSO4 +3H3PO4 + HF
7H3PO4 + Ca5F(PO4)3  5Ca(H2PO4)2 + HF
ho c
4

1

2

10H2SO4 + 3Ca3(PO4)2.CaF2  10CaSO4 + 2HF + 6H3PO4

14H3PO4 + 3Ca3(PO4)2.CaF2  10Ca(H2PO4)2 + 2HF
- Dùng qu tím nh n ra:
+ Dung d ch NaHSO4 làm qu tím hóa đ
+ Dung d ch BaCl2 không làm đ i màu qu tím
+ 3 dung d ch còn l i làm qu hóa xanh
- Dùng NaHSO4 nh n ra m i dung d ch còn l i v i hi n t ng:
Na2S + 2NaHSO4  2Na2SO4 + H2S  ; b t khí mùi tr ng th i
Na2SO3 + 2NaHSO4  2Na2SO4 + SO2  + H2O; b t khí mùi h c
Na2CO3 + 2NaHSO4  2Na2SO4 + CO2  + H2O; b t khí không mùi
- Nh n xét: vì th tích khí thoát ra thí nghi m (2) nhi u h n thí nghi m (1) ch ng t
thí nghi m (1) nhôm ph i đang còn d . G i x, y, z l n l t là s mol Na; Al; Mg
- Các ph n ng x y ra c 3 thí nghi m:
*Thí nghi m (1) và (2):
2Na + 2H2O  2NaOH + H2 
(1*)
x
x
0,5x
Al + NaOH + 3H2O  Na[Al(OH)4] + 3/2H2 
(2*)
y
x
1,5y ho c 1,5x
*Thí nghi m (3):
(3*)
2Na + 2HCl  2NaCl + H2 
x
0,5x
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 
(4*)
y
1,5y
Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 
(5*)
z
z
- Ta có h ph ng trình:

http://bloghoahoc.com –

0,5đ

0,5đ

0,5đ

thi th - Tài li u Hóa h c | Trang 4


5

1

2

6

1

v

0, 5 x 1, 5 x  22, 4 (*)

7v
1

.
(**)
0, 5 x 1, 5 y 
4
22,
4


9v
1
.
(* * *)
0, 5 x 1, 5 y z 
4 22, 4

(**):(*) =>y=2x;
(***):(**) => y=2z
Na:Al:Mg = 1:2:1
↑ y % kh i l ng c a m i kim lo i trong ↓ là:
23.1
.100% = 22,77 (%)
%mNa =
23.1 27.2 24.1
24.1
.100% = 23,76 (%)
%mMg =
23.1 27.2 24.1
%mAl = 53,47%
- Ph n ng oxi hóa ch m FeS2
4FeS2 + 15O2 + 2H2O 2H2SO4 + 2Fe2(SO4)3
- Bón thêm vôi đ kh chua :
H2SO4 + Ca(OH)2
CaSO4 + 2H2O
Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2
2Fe(OH)3 + 3CaSO4
- S mol c a Cu: a (mol ); FeXOY: b (mol)
- Các ph ng trình hóa h c:
3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO  + 4 H2O
a
a
2/3a
3FeXOY + (12x –2y)HNO3  3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO  + (6x-y)H2O
b
bx
(3x-2y)b/3
- Ta có các ph ng trình:
(1) 64a + (56x + 16y)b = 48,8
(2) 2a + (3x - 2y)b = 0,3.3 = 0,9
(3) 188a + 242 bx = 147,8
 bx= 0,3; by=0,4  x/y = 3: 4  FexOy là Fe3O4
- Oxi hoá A trong ng đ ng CuO nung nóng cho xeton, khi tách n c cho anken B
=> Ch t A ph i là ancol no đ n ch c (không ph i b c m t).
- Oxi hoá B b ng KMnO4 (trong H2SO4 loãng) thu đ c h n h p xeton và axit
=> công th c c u t o c a B: CH3-C(CH3)=CH-CH3; A: (CH3)CHCHOHCH3.
- Ph ng trình hóa h c:
CuO,t 0
CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH3 
 CH3-CH(CH3)-CO-CH3
H SO ;170 C
CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH3 
 CH3-CH(CH3)=CH-CH3
[O]
CH3-C(CH3)=CH-CH3  CH3 -CO-CH3 + CH3-COOH
- ↓ có công th c: C32H64O2, đun ↓ v i dung d ch NaOH s thu đ c mu i c a axit
panmitic (CH3-[CH2]14-COONa ) và ancol no
 Công th c ↓: CH3-[CH2]14-COOC16H33
M t khác kh ↓ b ng LiAlH4 (t0) đ c m t ancol duy nh t
 C u t o ↓: CH3-[CH2]14-COO-[CH2]15-CH3
- Ph ng trình hóa h c:
CH3-[CH2]14-COO-[CH2]15-CH3+NaOH 
 CH3-[CH2]14-COONa+CH3-[CH2]15-OH
LiAlH4
CH3-[CH2]14-COO-[CH2]15-CH3  2CH3-[CH2]15-OH
CH3-[CH2]15-OH + H2SO4 đ c 
 CH3-[CH2]15-OSO3H + H2O
CH3-[CH2]15-OSO3H + NaOH 
 CH3-[CH2]15-OSO3Na + H2O

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0

2

2

4

http://bloghoahoc.com –

0,5đ

0,5đ

0,5đ

thi th - Tài li u Hóa h c | Trang 5


7

1

2

- i u ch C2H4 t ancol C2H5OH b ng ph n ng:
1700C,H2SO4dac
C2 H5OH 
C2 H4 +H2O
th ng có ph n ng ph H2SO4 đ c oxi hóa ancol thành CO2, SO2:
t0
C2H5OH + 6H2SO4 
 2CO2 + 6SO2 + 9H2O
khi cho qua dung d ch KMnO4 làm dung d ch m t màu theo ph n ng:
2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
lo i SO2 ta dùng KOH, vì KOH tác d ng v i SO2 còn C2H4 không ph n ng.
SO2 + 2KOH K2SO3 + H2O
+ i v i dung d ch KMnO4 thì c 2 đ u ph n ng (SO2 và C2H4).
3C2H4 + 2KMnO4 + 3H2O 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2
2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
+ i v i dung d ch brom thì c 2 đ u ph n ng:
C2H4 + Br2
C2H4Br2
SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4
+ i v i dung d ch BaCl2 c 2 đ u không ph n ng.
- Trong ch t béo th ng có: C3H5(OOCR)3; C3H5(OH)3; RCOOH (t do)
RCOOH + NaOH
RCOONa + H2O
(1)
1,25
1,25
1,25
1,25
C3H5(OOCR)3 + 3NaOH
C3H5(OH)3 + 3RCOONa
(2)
33,75
11,25
33,75
HCl
+ NaOH
NaCl + H2O
(3)
0,5
0,5
Ch t béo + KOH Mu i + H2O
1g
7 mg
10 kg 70 g
=> nRCOOH = nKOH=70/56=1,25 mol = nNaOH(1); nNaOH t ng = 1420/40=35,5 mol;
nNaOH d = nHCl = 0,5 mol
↑ y: +) mglixerol = 11,25.92.10-3 =1,035 kg
+) mlipit + mNaOH = mmu i + mH2O + mglixerol
10 + (33,75+1,25).40.10-3 = mmu i + 1,25.18.10-3 + 1,035
=> mmu i = 10,3425 kg

http://bloghoahoc.com –

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

thi th - Tài li u Hóa h c | Trang 6


8

1

2

9

1

2

Cho AgNO3 vào dung d ch B đã axit hóa t o ra k t t a tr ng b hóa đen ngoài ánh
sáng: đó là AgCl, v y ph i có m t trong 2 mu i là mu i clorua
- Khi cho Ba(OH)2 mà có khí bay ra ch ng t đó là NH3. ↑ y mu i Y ph i là mu i
amoni (mu i trung hòa ho c mu i axit).
- M t khác khi thêm Ba(OH)2 t i d mà v n còn k t t a ch ng t m t trong 2 mu i
ph i là mu i sunfat
Các ph n ng d ng ion:
Ag+ + Cl- 
 AgCl 
+
NH4 + OH 
 NH3 + H2O
3+
Al + 3OH 
 Al(OH)3
Al(OH)3 + OH 
 Al(OH)4t0
2Al(OH)3 
 Al2O3 + 3H2O
2+
2Ba + SO4 
 BaSO4 (không đ i khi nung)
S chênh l ch nhau vì kh i l ng khi nung E, F là do Al2O3 t o thành t Al(OH)3.
6, 248 5,126
 0,011 mol
 nAl2O3 =
102
5,126
nBaSO4 = nSO42- =
= 0,022 mol
233
Ta th y nSO42- = nAl3+ nên không th có mu i Al2(SO4)3. Do đó mu i nhôm ph i là
mu i clorua AlCl3 v i s mol = 0,011.2 = 0,022 mol và mu i Y ph i là (NH4)2SO4
ho c NH4HSO4 v i s mol là 0,022 mol
 Tr ng h p mu i (NH4)2SO4
a = 0,022.133,5 + 0,022.132 = 5,841 gam
nkhi C = nNH4+ = 0,044  VB = 0,9856 lít
 Tr ng h p mu i NH4HSO4
a = 0,022. 133,5 + 0,022. 115 = 5,467 gam
nkhi C = nNH4+ = 0,022  VB = 0,4928 lít

0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

o

C (l ln)
2CH4 1500

 C2H2 + 3H2
C2H2 + 2HCl  CH3-CHCl2
CH3-CHCl2 + 2Mg ete.
khan
 CH3-CH(MgCl)2
CH3-CH(MgCl)2 + 2CO2 ete.
khan
 CH3-CH(COOMgCl)2
CH3-CH(COOMgCl)2 + 2HCl  CH3-CH(COOH)2 + 2MgCl2

A tham gia ph n ng tráng b c, v y A ph i ch a nhóm –CHO. Công th c c a A có
d ng R(CHO)n
R(CHO)n + 2n[Ag(NH3)2]OH 
 R(COONH4)n + 2nAg + 3nNH3 + nH2O (1)
+
R(COONH4)n + nH 
(2)
 R(COOH)n + nNH4+
Theo (1), (2) thì c a m t nhóm CHO tham gia ph n ng tráng b c thì t o m t nhóm
COOH. Theo đ ra 1 phân t B h n A m t nhóm COOH  n =1.
1
Do n = 1 nên theo (1) nA = nAg = 0,005mol  MA = 0,52: 0,005 = 104
2
↑ì A có ph n ng v i Na nên ngoài m t nhóm CHO còn ph i ch a nhóm -OH ho c
n
0, 03
COOH ho c c hai. Công th c A: (HO)xR(CHO)(COOH)y mà H 2 =
=1
n A 0, 03
nên x + y =2.
TH1 : x = 2, y = 0
MA = 104  R = 41  R là C3H5. CTCT c a A là CH2(OH)-CH(OH)-CH2CHO ho c
CH2(OH)-CH2-CH(OH)-CHO ho c CH3-CH(OH)-CH(OH)-CHO.
TH2 : x = 0, y = 2; MA = 104  R = -15  vô lí
TH3 : x = 1, y = 1; MA = 104  R = 13  R là CH.
http://bloghoahoc.com –

0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ
thi th - Tài li u Hóa h c | Trang 7


CTCT c a A là: HOOC-CH(OH)-CHO
10

1

2

- Cho toàn b mu i n có l n t p ch t: CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4,CaSO4, NaBr,
AlCl3 vào n c r i khu y đ u cho tan h t các ch t tan, có m t ph n CaSO4 không tan,
l c l y dung d ch g m có các ion: Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+, Cl-, SO42-, Br-.
- Cho l ng d dung d ch BaCl2 vào dung d ch g m các ion trên, lo i b đ c ion SO420,5đ
Ba2+ + SO42- BaSO4
2+
2+
+
3+
2+
- Dung d ch còn l i có: Ca , Mg , Na , Al , Ba , Cl , Br . Cho l ng d dung d ch
Na2CO3 vào dung d ch này, lo i b đ c các ion:Ca2+, Mg2+, Al3+, Ba2+
Ca2+ + CO32- CaCO3
Mg2+ + CO32- + H2O Mg(OH)2 + CO2
Ba2+ + CO32BaCO3
2Al3+ + 3CO32- + 3H2O
2Al(OH)3 + 3CO2
- Dung d ch còn l i có: Na+, CO32-, Cl-, Br-. Cho l ng d dung d ch HCl vào dung
d ch nay, lo i b ion CO32-: CO32- + 2H+
CO2 + H2O
- Dung d ch còn l i có: Na+, H+, Cl-, Br-. S c khí Cl2 d vào dung d ch nay lo i b ion
2Cl- + Br2. Sau đó cô c n dung d ch còn l i thu đ c NaCl tinh
Br-: Cl2 + 2Br0,5đ
khi t
Thí nghi m xác đ nh s có m t c a các nguyên t C và H có trong glucoz :
- ↑ hình đúng,
khoa h c: 0,5đ
- ↓ác đ nh đ c
cacbon:
0,25đ
- ↓ác đ nh đ c
hiđro:
0,25đ
(xác đ nh C, H
có th dùng cách
khác không nh t
thi t ph i theo

hình v )
Chú ý: H c sinh làm cách khác n u đúng v n cho đi m t i đa.

http://bloghoahoc.com –

thi th - Tài li u Hóa h c | Trang 8



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×