Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THAM KHẢO Ô TÔ VÀ MÁY CÔNG TRÌNH

Nhật Thư – BKĐN – Sưu tầm
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
Bộ môn Ôtô & Máy công trình

ĐỀ THI CUÓI KỲ
MÔN THI: LÝ THUYẾT ÔTÔ VÀ MCT

===============================================================
Câu 1: Cho ôtô có các thông số kỹ thuật của xe, của động cơ và điều kiện đường theo số
liệu đề cho. Tính lực kéo cực đại của ôtô?
Câu 2: Hãy tính tốc độ cực đại của xe khi trọng lượng toàn bộ xe tăng thêm 20%?

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
Bộ môn Ôtô & Máy công trình

ĐỀ THI CUÓI KỲ
MÔN THI: LÝ THUYẾT ÔTÔ VÀ MCT

===============================================================
Câu 1: Cho ôtô có các thông số kỹ thuật của xe, của động cơ và điều kiện đường theo số
liệu đề cho. Tính lực kéo cực đại của ôtô?

Câu 2: Hãy tính tốc độ cực đại của xe khi trọng lượng toàn bộ xe tăng thêm 20%?
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
Bộ môn Ôtô & Máy công trình

ĐỀ THI CUÓI KỲ
MÔN THI: LÝ THUYẾT ÔTÔ VÀ MCT

===============================================================


Nhật Thư – BKĐN – Sưu tầm
Câu 1: Cho ôtô có các thông số kỹ thuật của xe, của động cơ và điều kiện đường theo số
liệu đề cho (Bài tập lớn). Tính phản lực đẩy tiếp tuyến cực đại Xmax của ôtô ? Cho biết :
Xmax = Pkmax - G.f

(Với G là trọng lượng toàn bộ xe)

Câu 2: Hãy tính tốc độ cực đại của xe (V max) khi trọng lượng toàn bộ xe giảm bớt 20%?
Suy ra tốc độ góc lớn nhất (ωemax ) của động cơ tương ứng ?

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
Bộ môn Ôtô & Máy công trình

ĐỀ THI CUÓI KỲ
MÔN THI: LÝ THUYẾT ÔTÔ VÀ MCT

===============================================================
Câu 1: Cho ôtô có các thông số kỹ thuật của xe, của động cơ và điều kiện đường theo số
liệu đề cho. Tính phản lực đẩy tiếp tuyến cực đại Xmax của ôtô ? Cho biết :
Xmax = Pkmax - G.f

(Với G là trọng lượng toàn bộ xe)

Câu 2: Hãy tính tốc độ cực đại của xe (V max) khi trọng lượng toàn bộ xe giảm bớt 20%?
Suy ra tốc độ góc lớn nhất (ωemax ) của động cơ tương ứng ?

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
Bộ môn Ôtô & Máy công trình

ĐỀ THI CUỐI KỲ


MÔN THI: LÝ THUYẾT ÔTÔ VÀ MCT

===============================================================


Nhật Thư – BKĐN – Sưu tầm
Câu 1: Cho ôtô có các thông số kỹ thuật của xe, động cơ và điều kiện đường theo
số liệu bài tập lớn. Tính nhân tố động lực Dv của ôtô ứng với tốc độ V = 0,85Vmax .
Câu 2: Hãy tính tốc độ cực đại của xe (V max) khi trọng lượng toàn bộ xe giảm bớt
20%? Suy ra tốc độ góc lớn nhất (ωemax ) của động cơ tương ứng ?

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
Bộ môn Ôtô & Máy công trình

ĐỀ THI CUỐI KỲ
MÔN THI: LÝ THUYẾT ÔTÔ VÀ MCT

===============================================================
Câu 1: Cho ôtô có các thông số kỹ thuật của xe, của động cơ và điều kiện đường
theo số liệu đề cho (Bài tập lớn). Tính nhân tố động lực D 0,85Vmax của ôtô ứng với tốc độ V
= 0,85Vmax .
Câu 2: Hãy tính tốc độ cực đại của xe (V max) khi trọng lượng toàn bộ xe giảm bớt
20%? Suy ra tốc độ góc lớn nhất (ωemax ) của động cơ tương ứng ?

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
Bộ môn Ôtô & Máy công trình

ĐỀ THI CUỐI KỲ
MÔN THI: LÝ THUYẾT ÔTÔ VÀ MCT

===============================================================


Nhật Thư – BKĐN – Sưu tầm
Câu 1: Cho ôtô có các thông số kỹ thuật của xe, động cơ và điều kiện đường theo
số liệu bài tập lớn. Tính nhân tố động lực D v của ôtô ứng với tốc độ Vmax ; suy ra nhân tố
động lực Dv* của ôtô ứng với tốc độ V = 0,85Vmax .
Câu 2: Hãy tính tốc độ cực đại của xe (V max) khi xe đã hoạt động sau một thời
gian khi mà công suất động cơ chỉ còn 70%, hiệu suất truyền lực cũng chỉ còn 70%, tổn
thất cho trang bị phụ không đổi (ηp = const)? Suy ra tốc độ góc lớn nhất (ωemax ) của động
cơ tương ứng ?

KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
Bộ môn Ôtô & Máy công trình

ĐỀ THI CUỐI KỲ
MÔN THI: LÝ THUYẾT ÔTÔ VÀ MCT

===============================================================
Câu 1: Cho ôtô có các thông số kỹ thuật của xe, của động cơ và điều kiện đường
theo số liệu đề cho (Bài tập lớn). Tính nhân tố động lực D 0,85Vmax của ôtô ứng với tốc độ V
= 0,85Vmax .
Câu 2: Hãy tính tốc độ cực đại của xe (V max) khi trọng lượng toàn bộ xe giảm bớt
20%? Suy ra tốc độ góc lớn nhất (ωemax ) của động cơ tương ứng ?


Nhật Thư – BKĐN – Sưu tầmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×