Tải bản đầy đủ

Bảng từ vựng HSK 5, Học tiếng Trung HSK

HSK(五级)词汇
共 2500 个
ànzhào

A

19. 按照

bāngzhù

36. 帮助

āyí

bàng

1.阿姨
a

37. 棒


B

bàngwǎn

2. 啊38.

āi

20. 八

bāo

3. 唉39. 包

ǎi

21. 把

bāoguǒ

4. 矮

bǎwò

ài

22. 把握

5. 爱

40. 包裹
bāohán41. 包含

bàba

àihào

23. 爸爸

6. 爱好

傍晚

bāokuò

42. 包括

ba

àihù

24. 吧

bāozi

7. 爱护

bái

43. 包子

àiqíng

25. 白

báo

8. 爱情

bǎi

44. 薄

26. 百

bǎo

bǎi

45. 饱

àixī

9.爱惜
àixīn

27. 摆

10. 爱心

bǎobèi

46. 宝贝

bān

28. 搬

bǎoguì

11. 安静

bān

47. 宝贵

ānpái

29. 班

ānjìng

12. 安排
ānquán

bǎochí

bānzhǔrèn

48. 保持

30. 班主任

bǎocún

13. 安全

bàn

49. 保存

ānwèi

31. 半

bǎohù

14. 安慰
ānzhuāng

15.

bànfǎ

32. 办法

安装
àn

bǎoliú

bàngōngshì

51. 保留

33. 办公室

16. 岸

bànlǐ

àn

34. 办理

17. 暗
ànshí

50. 保护

bǎozhèng

bāngmáng

35.

bǎoxiǎn

52. 保险

帮忙

18. 按时

53.

保证
bào

54. 抱
- 37 -


bàoqiàn

55. 抱歉

bǐjiào

bàodào

56. 报道

bǐsài
bǐcǐ

biǎoqíng

bǐjìběn

83. 毕竟

běifāng

biǎoshì

104. 表示
biǎoxiàn

105. 表现

bìyè

biǎoyǎn

84. 毕业

Běijīng

表明

103. 表情

82. 笔记本

61. 杯子

表面
biǎomíng

102.

81.彼此

bìjìng

63. 北京

101.

80. 比赛

bēizi

62. 北方

biǎomiàn

79. 比如

bēiguān

60. 悲观

100. 表格

bǐrú

bàozhǐ

59. 报纸

biǎogé

78.比例

bàomíng

58. 报名

99. 表达

bǐlì

bàogào

57. 报告

biǎodá

77. 比较

106. 表演

bìmiǎn

85. 避免

biǎoyáng

107.

表扬

bèi

bìrán

bié

64. 倍

86. 必然

108. 别

bèi

bìxū

biéren

65. 背

87. 必须

109. 别人

bèijǐng

bìxū

66. 背景

88. 必需

bèi

bìyào

67. 被

89. 必要

bèizi

biānjí

68. 被子

90. 编辑

běn

69. 本

76. 比

bìngdú
bìngqiě

115. 并且

biànhuà

94. 变化
biànlùn

95. 辩论
biāodiǎn

96. 标点
biāozhì

97. 标志biāozhǔn

98.

bǐnggān

113. 饼干
114. 病毒

93. 遍

bízi

75.鼻子

bǐng

biàn

bèn

74. 笨

冰箱

112. 丙

biàn

běnzhì

73. 本质

111.

92. 便

běnlǐng

72. 本领

bīngxiāng

biānpào

běnlái

71. 本来

110. 宾馆

91. 鞭炮

běnkē

70. 本科

bīnguǎn

标准
- 38 -

bōli

116.玻璃
bóshì

117. 博士
bówùguǎn

118. 博物馆
bózi

119. 脖子
búbì

120. 不必


búdàn

121. 不但

bùzhòu

143. 步骤

cāoxīn

163. 操心

búduàn

122. 不断
búguò

cǎo

123. 不过
bú jiàndé

165. 册

144. 擦

cèsuǒ

cāi

166. 厕所

145. 猜

cèyàn

cái

167. 测验

125. 不 客气
bú nàifán
124. 不 见得
bú kèqi

164. 草

C

146. 才

126. 不 耐烦

céng

cáichǎn

bú yàojǐn

147. 财产

127. 不 要紧

cáiliào

bǔchōng

cǎifǎng
cǎiqǔ
cǎihóng

153. 菜

cānguān
cānjiā

chǎnpǐn

177. 产品

156. 参加
cānkǎo

chǎnshēng

178.

157. 参考
cānyù

bùrán

158. 参与

138. 不然

cāntīng
cánjí

bùzú

160. 残疾

140. 不足

cánkuì

bùfen

161. 惭愧

141. 部分

cāochǎng

162.

179. 尝
cháng

180. 长
Chángchéng

181.


chángtú

183. 长途
chángshí

184.
- 39 -

长城
Cháng Jiāng

182.

操场

142. 部门

产生
cháng

159. 餐厅

139. 不如

bùmén

chāi

176. 拆

155. 参观

137. 不免

bùrú

175. 差不多

154. 菜单

136. 不仅
bùmiǎn

chàbuduō

càidān

135. 不 好意思
bùjǐn

chà

174. 差

cài

134. 不管
bù hǎoyìsi

chá

173. 茶

152. 彩虹

133. 不 得了
bùguǎn

chāzi

172. 叉子

151. 采取

132. 不得不
bù déliǎo

chābié

171. 差别

150. 采访

131. 不安
bùdébù

chā

149. 踩

130. 不
bù'ān

169. 曾经
170. 插

cǎi

129. 布


céngjīng

148. 材料

128. 补充


168. 层

常识
chǎng

185. 场

chéngrèn

207.

chànggē

186. 唱歌

208.

209. 程度

213.

218.

衬衫

chēnghu

202. 称呼
chēngzàn

203.

称赞
chéng

204. 乘
chéngzuò

205.

乘坐
chéngdān

206.

承担

chóngxīn

237.

成长

chǒngwù
chōuti

239. 抽屉
chōuxiàng

240.

诚恳

241. 抽烟
chǒu

242. 丑
chòu

243. 臭

chéngshí

222.

诚实

chū

244. 出

chéngshì

223.

城市

抽象
chōuyān

chéngkěn

221.

重新

238. 宠物

chéngzhǎng

220.

chēng

201. 称

成为

219. 成语

chènshān

200.

236. 重复

chéngyǔ

chèn

199. 趁

成熟

充满
chóngfù

chéngwéi

chénmò

198. 沉默

235.

chéngshú

217.

充分
chōngmǎn

chénglì

216. 成立

充电器
chōngfèn

234.

chéngjiù

chèdǐ

197. 彻底

成果

215. 成就

chēxiāng

196. 车厢

成功

214. 成绩

chēkù

195. 车库

chōngdiànqì

233.

chéngjì

chǎojià

194. 吵架

chōng

232. 冲

chéngguǒ

chǎo

193. 吵

231. 翅膀

chénggōng

chǎo

192. 炒

成分

212.

cháodài

191. 朝代

chìbǎng

chéngfèn

211.

cháo

190. 朝

230. 尺子

chéngxù

210. 程序

chāoshì

189. 超市

承受

chǐzi

chéngdù

chāoguò

188. 超过

chízi

229. 池子

chéngshòu

chāo

187. 抄

承认

chūbǎn

245. 出版

chī

chūchāi

224. 吃

246. 出差

chījīng

chūfā

225. 吃惊

247. 出发

chīkuī

226. 吃亏

chūkǒu

248. 出口

chídào

227. 迟到

chūsè

249. 出色

chíxù

228. 持续
- 40 -

chūshēng

250.

出生


chūxí

251. 出席

chuī

273. 吹

chūxiàn

252. 出现

chūn

274. 春

chūzūchē

253. 出租车

cuī

295. 催
cún

296. 存

cídài

cúnzài

275. 磁带

297. 存在

chūjí

cídiǎn

cuò

254. 初级

276. 词典

298. 错

chú

cíyǔ

cuòwù

255. 除

277. 词语

299. 错误

chúfēi

cízhí

cuòshī

256. 除非

278. 辞职

300. 措施

chúle

cǐwài

257. 除了

279. 此外

chúxī258. 除夕

280. 次

chúfáng

259. 厨房

cìyào
cìjī
cōngmáng

283.

chuán

262. 船
chuánbō

263. 传播

285. 从

传染

cóngcǐ
cóng'ér

287. 从而

chuánshuō

266.

传说

cónglái

288. 从来

chuántǒng

267.

传统
chuánzhēn

268.

传真
chuānghu

269.

窗户
chuānglián

270.

窗帘
chuǎng

271.


chuàngzào

272.

创造

cóngqián

289.

dá'àn
dádào

303. 达到
dǎban

304. 打扮
dǎ diànhuà

305. 打

电话

dǎgōng

286. 从此

chuánrǎn

265.

聪明
cóng

chuándì

264. 传递

匆忙
cōngming

284.

301. 答应
302. 答案

282.刺激

chuān

261. 穿

dāying

281. 次要

chǔlǐ

260. 处理

D

306. 打工
dǎ jiāodao

307. 打 交道
dǎ lánqiú

308. 打 篮球
dǎ pēntì

309. 打 喷嚏

从前

dǎrǎo

cóngshì

310. 打扰

290. 从事
cūxīn

291. 粗心

dǎsǎo

311. 打扫
dǎsuàn

312. 打算292. 醋

dǎting

cùjìn

313. 打听

293. 促进

dǎyìn

cùshǐ

314. 打印

294. 促使
- 41 -


dǎ zhāohu

315. 打 招呼
dǎzhé

316. 打折
dǎzhēn

317. 打针


318. 大
dàfang

319. 大方
dàgài

320. 大概

dānwèi

337. 单位
dānyuán

360. 到处

dānrèn

dàodá

339. 担任
dānxīn

340. 担心

dàodé

363. 道德

dǎnxiǎoguǐ

342. 胆小鬼
343. 淡

dàxiàng
dàxíng

324. 大型
dàyuē

325. 大约

dàodǐ

362. 到底

dānwu

321. 大家

323. 大象

361. 到达

341. 耽误

dàn

322. 大使馆

dàochù

338. 单元

dàjiā
dàshǐguǎn

dào

359. 到

dàolǐ

364. 道理
dàoqiàn

365. 道歉

dàngāo

344. 蛋糕

de

366. 地

dànshì

de

345. 但是

367. 的

dāng

346. 当

de

368. 得

dāngdài

347. 当代

déyì

369. 得意

dāi

dāngdì

děi

326. 呆

348. 当地

370. 得

dài

327. 带
dài

328. 戴
dàibiǎo

329. 代表
dàitì

dāngrán

349. 当然
dāngshí

350. 当时
dǎng

351. 挡
352. 刀

dàifu

dǎo

321. 大夫

353. 岛

dàikuǎn

332. 贷款
dàiyù

333. 待遇
dānchún

334. 单纯
dāndiào

335. 单调

371. 灯
dēngjīpái

372. 登机牌
dēngjì

373. 登记

dāo

330. 代替

dēng

děng

374. 等 (动)
děng

375. 等 (助)

dǎoméi

354. 倒霉
dǎoyǎn

355. 导演
dǎoyóu

356. 导游

děngdài

376. 等待
děnghòu

377. 等候
děngyú

378. 等于

dǎozhì357. 导致

379. 低

dāndú

dào336. 单独

358. 倒

380. 滴
- 42 -


díquè

diànshì

dòufu

381. 的确

403. 电视

dírén

diàntái382. 敌人

404. 电台

426. 读diàntī

383. 底

405. 电梯384. 递

diào

409. 掉
410. 调查
dīng

411. 丁
dǐng

dìtiě

diū

413. 丢

dìtú

392.地图
393. 地位

397. 第一

dōngxi
dǒng

417. 懂

398. 点

dòng

diǎntóu

399. 点头
diǎnxin

400. 点心
diànchí

401. 电池
diànnǎo

402. 电脑

duì

438. 对 (介)
duì
duìbǐ

440. 对比

dòng

419. 洞

duìbuqǐ

441. 对不起

dònghuàpiàn

420.

duī

439. 对 (形)

418. 冻

diǎn

duànliàn

437. 堆

416. 东西

dì-yī

duàn

436. 锻炼

415. 东

dìdi

396.弟弟

duǎnxìn

duàn

dōng

dìzhǐ

395. 地址

432. 短

435. 断

414. 冬

dìzhèn

394. 地震

duǎn

434. 段

dōng

dìwèi

dùzi

433. 短信

412. 顶

391. 地铁

dùguò

431. 肚子

diàochá

dìtǎn

390. 地毯

dǔchē

429. 堵车
430. 度过

diào

dìqū

389. 地区

邮件

408. 钓

dìqiú

388. 地球

dútè

428. 独特

diànzǐ yóujiàn

407. 电子

dìlǐ

387.地理

427.独立

diànyǐng

dìfang

386. 地方

dúlì

406. 电影

dìdao

385. 地道

425. 豆腐

动画片
dòngwù

421. 动物
dòngzuò

422. 动作
dōu

duìdài

442. 对待
duìfāng

443. 对方
duìhuà

444. 对话
duìmiàn

423. 都

445. 对面

dòu

duìshǒu

424. 逗

446. 对手
- 43 -


duìxiàng

447. 对象

fǎnduì

F

488. 反对

duìyúfǎn'ér

448. 对于

467. 发

489. 反而

dūn

fābiǎo

fǎnfù

449. 吨

468. 发表

490. 反复

dūn

450. 蹲

fāchóu

469. 发愁

dùn

fādá

451. 顿

470. 发达

duō

fādǒu

452. 多

471. 发抖

duōkuī

453. 多亏
duōme

454. 多么
duōshao

455. 多少
duōyú

456. 多余
duǒ

457. 朵
duǒcáng

458. 躲藏

fǎnyìng

491. 反应
fǎnyìng

492. 反映
fǎnzhèng

493.

fāhuī

472. 发挥

fànguǎn

494. 饭馆

fāmíng

473. 发明

fànwéi

495. 范围

fāpiào

474. 发票

fāng

496. 方

fāshāo

475. 发烧

fāng'àn

497. 方案

fāshēng

476. 发生

fāngbiàn

498. 方便

fāxiàn

fāngfǎ

477. 发现

499. 方法

fāyán

478. 发言

E

fāngmiàn

500.

fāzhǎn
è

459. 饿
èliè

460.恶劣
ér

461. 而
érqiě

462. 而且
értóng

463. 儿童
érzi

464.儿子
ěrduo

465. 耳朵

反正

479. 发展

fāngshì

501. 方式

fákuǎn

480. 罚款

方面

fāngxiàng

502.

fǎlǜ

方向
fáng'ài

481.法律

503. 妨碍

fǎyuàn

482. 法院
fān

fángdōng

504.

房东
fángjiān

483. 翻

505. 房间

fānyì

fǎngfú

484. 翻译

506. 仿佛

fánnǎo

485. 烦恼
fánróng

fǎngwèn

507. 访问
fàng

èr

486. 繁荣

466. 二

fánshì

fàngqì

487. 凡是

509. 放弃

- 44 -

508. 放


fàng shǔjià

510. 放

暑假

fēnggé

532. 风格

fàngsōng

511.

fùyìn

554. 复印

fēngjǐng

fùzá

放松

533. 风景

555. 复杂

fàngxīn

fēngsú

fùzhì

512. 放心

534. 风俗

fēi

556. 复制

fēngxiǎn

513. 非

535. 风险

fēicháng

514. 非常

fēngkuáng

536.

fēijī

515.飞机

疯狂
fěngcì

G

537. 讽刺

féizào

516. 肥皂

fùzé

557. 负责

fǒudìng

gǎibiàn

558. 改变

538. 否定

gǎigé

fèi

fǒurèn

559. 改革

517. 肺

539. 否认

gǎijìn

fèihuà

fǒuzé

560. 改进

518. 废话

540. 否则

fèiyong

519. 费用541. 扶


520. 分

542. 幅

fēnbié

543. 服从
fúwùyuán

544. 服务员

fēnpèi

523. 分配

fúzhuāng

545.

服装

fēnxī

fúhé

524. 分析

546. 符合

fēnzhī

525.… 分之 …
fēnzhōng

526.

分钟

fǔdǎo

547. 辅导
548. 富

527. 纷纷

549. 附近

fèndòu

529. 奋斗

gàikuò

564. 概括
gàiniàn

565. 概念
gānbēi

566. 干杯
gāncuì

567. 干脆
gānjìng
gānzào

fùjìn

fèn

563. 盖

568. 干净fēnfēn

528. 份

改正
gài

fúcóng

fēnbù

522. 分布

gǎizhèng

562.

fēn

521. 分别

gǎishàn

561. 改善

fùkuǎn

550. 付款
fùnǚ

569. 干燥
gǎn

570. 敢
gǎndòng

571. 感动

551. 妇女

gǎnjī

fènnù

fùqīn

572. 感激

530. 愤怒

552. 父亲

fēngfù

531. 丰富

gǎnjué

573. 感觉

fùxí

553.复习
- 45 -


gǎnmào

574. 感冒

gēzi

gōnglǐ

596. 鸽子

618. 公里

gǎnqíng

gébì

575. 感情

597. 隔壁

gǎnshòu

576. 感受
gǎnxiǎng
gǎnxiè600. 个
gèbié

601. 个别
602. 个人

gàn

603. 个性

gàn huór

gèzi

582. 干 活儿

604. 个子

gāngcái

gēn

586. 高

608. 跟

gāodàng

587. 高档

630. 工资
gōngzuò

631. 工作

gēnběn

公路

gōngfu

632. 功夫

gēnjù

611. 根据

gāoxìng

gōngnéng

633.

gèng

612. 更

gǎo

634.

613. 更加

gàosu

635.

公共汽车

gōutōng
gǒu

637. 狗

gōngjīn

616. 公斤

gòu

638. 够

gōngkāi

617. 公开
- 46 -

贡献

636. 沟通

gōnggòngqìchē

615.

共同
gòngxiàn

gōngbù

614. 公布

功能
gòngtóng

gèngjiā

gàobié

595. 哥哥

gōngzī

610. 根本

gāosù gōnglù

gēge

629. 工业

gēn

gāojí

gēbo

628. 工人
gōngyè

609. 根

588. 高级

工程师

gōngrén

607. 给

gāo

工厂

gōngjù

gěi

585. 钢铁

594. 胳膊

626.

gèzì

gāngtiě

593. 告诉

625.

627. 工具

606. 各自

刚刚

592. 告别

gōngchǎng
gōngchéngshī

605. 各

gānggāng

591. 搞

624. 公主583. 刚才

公园
gōngzhǔ

gèxìng

581. 干

公元
gōngyuán

623.

gèrén

580. 赶快

590. 高兴

gōngyù

621. 公寓
gōngyuán

gǎnjǐn

589. 高速

620. 公司

622.

579. 赶紧
gǎnkuài

公平
gōngsī

géwài

599. 格外

578. 感谢

584.

619.

gémìng

598. 革命

577. 感想

gōngpíng

gòuchéng

639.

构成


gòuwù

guāi

662. 乖

640. 购物
gūdān

guāngmíng

684.

guǎiwān

641. 孤单

663. 拐弯

gūgu

guàibude

642. 姑姑

664. 怪不得

gūniang

643. 姑娘

guāngpán

685.

gūjì

686.

666. 关

guǎngbō

gǔdài

guānbì

667. 关闭

646. 古典

guǎngchǎng

688.

645. 古代
gǔdiǎn
gǔlǎo

关怀

guǎngdà
guǎngfàn

690.

guānjiàn

647. 古老

669. 关键

gǔlì

guānxì

648.鼓励

670. 关系

gǔwǔ

guānxīn

649. 鼓舞

671. 关心

gǔzhǎng

650. 鼓掌

guānyú

672. 关于

gǔpiào

651. 股票

guānchá

673. 观察

gǔtou

guāndiǎn

652. 骨头

674.

gùdìng

653. 固定

观点
guānniàn

675.

gùtǐ

观念
guānzhòng

654.固体

676.

观众

广场

689. 广大

guānhuái

668.

光荣

687. 广播

guān

644.估计

光盘
guāngróng

guān

665. 官

光明

广泛
guǎnggào

691.

广告
guàng

692. 逛
guīdìng

693. 规定
guīju

694. 规矩
guīlǜ

695. 规律
guīmó

696. 规模
guīzé

697. 规则
guì

698. 贵

gùkè

guǎnlǐ

guìtái

655. 顾客

677. 管理

699. 柜台

gùshi

guǎnzi

gǔn

656. 故事

678. 管子

700. 滚

gùyì

guànjūn

657. 故意

679. 冠军

gùyōng

658. 雇佣

guàntou

680. 罐头

guā fēng

659. 刮guāng

681. 光

guà

660. 挂
guàhào

661. 挂号

guānghuá

682.

光滑
guānglín

683. 光临
- 47 -

guō

701. 锅
guójí

702. 国籍
guójì

703. 国际
guójiā

704. 国家
Guóqìngjié

705. 国庆节


hǎn

héshì

706. 果然

guǒrán

726. 喊

748. 合适

guǒshí

hàn

707. 果实

727. 汗

guǒzhī

708. 果汁

728. 汉语
hángbān

729. 航班

guo

710. 过 (助)

hángyè

730.

guòchéng

711.

过程

háohuá

héxīn

752. 核心
hézi

753. 盒子
754. 黑

hǎochī

733. 好吃
hǎochu

734. 好处
hǎoxiàng

735.

好像
hào

hēibǎn

755. 黑板
hěn

756. 很
hèn

757. 恨
héng

736. 号

H

hézuò

751. 合作

732. 好

guòqù

715. 过去

750. 合影

hēi

guòqī

714. 过期

héyǐng

hǎo

guòmǐn

713. 过敏

行业

731. 豪华

guòfèn

712. 过分

749. 合同

Hànyǔ

guò

709. 过 (动)

hétong

758. 横

hàomǎ

hóng737. 号码

716. 哈

hàoqí

hóuzi

hái

738. 好奇

760. 猴子

717. 还
háishì

718. 还是
háizi

719. 孩子
hǎiguān

720. 海关
hǎixiān

721. 海鲜
hǎiyáng

722. 海洋
hàipà

759. 红hòu

739. 喝

761. 厚hòuguǒ

740. 河

762. 后果hòuhuǐ

741. 和

763. 后悔

hépíng

742. 和平
hébì

743. 何必
hékuàng

744. 何况

hòulái

764. 后来
hòumiàn

765. 后面
hūrán

766. 忽然

723. 害怕

héfǎ

hūshì

hàixiū

745. 合法

767. 忽视

724. 害羞

hégé

hūxī

hánjià

746. 合格

768. 呼吸

725. 寒假

hélǐ747.合理
- 48 -

769. 壶


húdié

770. 蝴蝶

huánjìng

792. 环境

húshuō

771. 胡说

huǎnjiě

793. 缓解

hútòng

772. 胡同

794. 换

花生
huāyuán

780. 花园
huábīng

781. 滑冰
huáchuán

782.

huǒchái

819. 火柴

huángguā

798.

黄瓜

huǒchēzhàn

820.

huángjīn

799. 黄金

821. 伙伴
huòdé

822. 获得

huánghòu

801.

皇后

火车站
huǒbàn

huángdì

800. 皇帝

huāshēng

779.

huǒ

818. 火

huáng

huā

778. 花 (动)

慌张

797. 黄

hùxiāng

777. 互相

huóyuè

817. 活跃

huāngzhāng

hùzhào

776. 护照

huópō

816. 活泼

幻想

796.

hùshi

775. 护士

815. 活动

huànxiǎng

795.

hútu

774. 糊涂

huódòng

huàn

húxū

773. 胡须

hūnyīn

814. 婚姻

huòzhě

823. 或者

huī

802. 挥

J

huī

803. 灰

jīběn

huīchén

824. 基本

804. 灰尘

jīchǔ

huáyì

huīxīn

825. 基础

783. 华裔

805. 灰心

划船

huà

huīfù

784. 画

806. 恢复

huàtí

huí

785. 话题

807. 回

huàxué

786. 化学
huáiniàn

787. 怀念

808. 回答

jīdàn

huíyì

809. 回忆
huì

810. 会

huānyíng

790.

欢迎
huán

791. 还

jīqì

828.机器

huáiyí
huài

jīhuì

827. 机会

huídá

788. 怀疑
789. 坏

jīchǎng

826. 机场

829. 鸡蛋
jīdòng

830. 激动
jīliè

huìyì

811. 会议
huìlǜ

812. 汇率
hūnlǐ

813. 婚礼
- 49 -

831.激烈
jīhū

832.几乎
jījí

833.积极


jīlěi

834.积累

jìlǜ

jiàshǐ

856.纪律

878. 驾驶

jīròu

jìniàn

jiān

835. 肌肉

857. 纪念

879. 煎836.极

jìmò

858. 寂寞

jíqí

837.极其

jìrán

jiānchí

881. 坚持

jìshù

jiānjué

860. 技术

882. 坚决

jíshí

839. 及时

jìxù

jiānjù

862. 家

884. 艰巨

jiājù
jiātíng

jiānruì

886. 尖锐

jiāwù

jiǎn

865. 家务

887. 捡

jíshǐ

844. 即使

jiāxiāng

866. 家乡845.几

867. 加班
868. 加油站

889. 简单
jiǎnlì

890. 简历

jiābīn

jiǎnzhí

869. 嘉宾

891. 简直

jìlù

848.记录

jiǎndān

jiāyóuzhàn

jìde

847.记得

jiǎnchá

888. 检查

jiābān846.寄

885. 艰苦

864. 家庭

jímáng

843. 急忙

jiānkǔ

863. 家具

jízhōng

842. 集中

883. 坚强

jiā

jítǐ

841.集体

jiānqiáng

861.继续

jíhé

840.集合

880. 肩膀

859. 既然

jígé

838.及格

jiānbǎng

jiāzi

jiǎndāo

870. 夹子

jìyì

892. 剪刀

jiǎ

jiǎnféi

849.记忆

871. 甲

893. 减肥

jìzhě

jiǎ

850. 记者

872. 假

jiǎnshǎo

894. 减少

jìhuà

jiǎrú

jiàn

851. 计划

873. 假如

895. 件

jìsuàn

852. 计算
jìjié

853.季节

jiǎzhuāng

874.

假装

jiànkāng

896. 健康

jià

jiànshēnfáng

875. 嫁

897.

健身房

jì lǐngdài

jiàgé

jiànlì

854.系 领带

876. 价格

898. 建立

jìlù

855.纪录

jiàzhí

877. 价值
- 50 -

jiànshè

899. 建设


jiànyì

jiǎo

jiémù

900. 建议

922. 脚

944. 节目

jiànzhù

901. 建筑
jiànmiàn

902. 见面
jiànpán

903. 键盘
jiānglái

904. 将来
jiǎng

905. 讲
jiǎngjiu

906. 讲究
jiǎngzuò

907. 讲座
jiǎngjīn

908. 奖金
jiàngdī

909. 降低
jiàngluò

910. 降落
jiàngyóu

911. 酱油

jiǎo

jiérì

923. 角

945.节日

jiǎodù

924. 角度

jiéshěng

946. 节省

jiǎohuá

925. 狡猾

jiéyuē

947. 节约

jiǎozi

jiégòu

926. 饺子

948. 结构

jiào

jiéguǒ

927. 叫

949. 结果

jiàocái

jiéhé

928. 教材

950. 结合

jiàoliàn

929. 教练

jiéhūn

951. 结婚

jiàoshì

jiélùn

930. 教室

952. 结论

jiàoshòu

931. 教授

jiéshù

953. 结束

jiàoxùn

jiézhàng

932. 教训

954. 结账

jiàoyù

jiěfàng

933. 教育

955. 解放

jiāo

jiē

jiějué

912. 教

934. 接

956. 解决

jiāo

jiēchù

jiěshì

913. 浇

935. 接触

957. 解释

jiāo

jiēdài

914. 交

936. 接待

jiāohuàn

915. 交换
jiāojì

916. 交际

jiěshuōyuán

958.

解说员

jiējìn

jiějie

937. 接近

959. 姐姐

jiēshòu

jiè

938. 接受

960. 届

jiāoliú

jiēzhe

jiè

917. 交流

939. 接着

961. 借

jiāotōng

918. 交通
jiāo'ào

919. 骄傲

jiēdào

jièkǒu

940. 街道

962. 借口

jiēduàn

941. 阶段

jièshào

963. 介绍

jiāoqū

jiēshi

jièyān

920. 郊区

942. 结实

964. 戒烟

jiāoshuǐ

921. 胶水

jié

jièzhi

943. 节

965. 戒指
- 51 -


jīntiān

jīngjì

966. 今天

988. 经济

júzi

jīnshǔ

jīnglǐ967. 金属

989. 经理

1011. 举

1010.桔子

jǐn

jīnglì

jǔbàn

968. 紧

990. 经历

1012. 举办

jǐnjí

969.紧急

jīngyàn

991. 经验

jǐnzhāng

970. 紧张

jīngyíng

992. 经营

jǐnguǎn

971. 尽管

jīngjù

993. 京剧

jǐnshèn

972. 谨慎

jǐngchá

jǔxíng

1013. 举行
jùbèi

1014. 具备
jùtǐ

1015.具体
jùdà

994. 警察

1016. 巨大

jìn

jǐngsè

jùhuì

973. 进

995. 景色

1017. 聚会

jìnbù

jìng'ài

jùjué

974. 进步

996. 敬爱

1018. 拒绝

jìnkǒu

975. 进口

jìngrán

997. 竟然

jìnxíng

976. 进行

jìngzhēng

998.

竞争

jùlèbù

1019.俱乐部
jùlí

1020.距离

jìn

jìngzi

jùshuō

977. 近

999. 镜子

1021. 据说

jìndài

jiūjìng

978. 近代

1000. 究竟

jìnlì

979.尽力
jìnliàng

980. 尽量

jiǔ

jùzi

1022.句子
juān

1001. 九

1023. 捐

jiǔ

juǎn

1002. 久

1024. 卷

jìnzhǐ

jiǔbā

juéde

981. 禁止

1003. 酒吧

1025. 觉得

jīngcǎi

jiù

982. 精彩

1004. 旧

1026. 决定

jīnglì

jiù

juésài

983. 精力

1005. 就

1027. 决赛

jīngshén

984. 精神
jīngcháng

985.

经常
jīngdiǎn

986. 经典
jīngguò

987. 经过

juédìng

jiù

juéxīn

1006. 救

1028. 决心

jiùhùchē

juéduì

1007. 救护车

1029. 绝对

jiùjiu

juésè

1008.舅舅

1030. 角色

jūrán

jūnshì

1009. 居然

1031. 军事

- 52 -


jūnyúnkètīng

1032. 均匀

1052. 棵

1074. 客厅kěndìng

1053. 颗

K

1075. 肯定

kēxué

1054. 科学

kāfēi

1033. 咖啡
kǎchē

1034. 卡车

1076. 空间

késou

kōngqì

1055. 咳嗽

1077. 空气kōngtiáo

1056. 渴

kāi

1035. 开

1078. 空调

kě'ài

1057. 可爱

kāifā

1036. 开发

kǒngbù

1079. 恐怖

kějiàn

kāifàng

1037. 开放
kāimùshì

1038. 开幕式

1058. 可见

kāishǐ

kǒngpà

1080. 恐怕

kěkào

1059. 可靠

kòngxián

1081. 空闲

kělián

1060. 可怜

1039. 开始

kòngzhì

1082. 控制

kěnéng

kāi wánxiào

1040. 开

kōngjiān

玩笑

1061. 可能

kǒu

1083. 口

kěpà

kǒuwèi

kāixīn

1062. 可怕

1041. 开心

kěshì1063. 可是

1085. 哭

kǎn

1084. 口味

1042. 砍

kěxīkàn

1064. 可惜

1086. 苦

1043. 看
kànbuqǐ

1044. 看不起
kànfǎ

1045. 看法
kànjiàn

kěyǐ

1065. 可以


kuā

1066. 课

1088. 夸

kèchéng

1067. 课程

1046. 看见kànlái

1068. 克

1047. 看来
kàngyì

kùzi

1087. 裤子

kuài

1089. 块
kuài

1090. 快

kèfú

kuàilè

1069. 克服

1091. 快乐

1048. 抗议kuàijì

kǎolǜ

1070. 刻

1092. 会计

1049. 考虑
kǎoshì

1050. 考试
kǎoyā

1051. 烤鸭

kèkǔ

kuàizi

1071. 刻苦

1093. 筷子

kèguān

1072. 客观

kuān

1094. 宽

kèrén

1073. 客人
- 53 -

kuàngquánshuǐ

1095.

矿泉水


kùn

láojià

lǐbàitiān

1096. 困

1116. 劳驾

1138. 礼拜天

kùnnan

1097. 困难
kuòdà

1098. 扩大

lǎo

lǐmào

1117. 老

1139. 礼貌

lǎobǎixìng

1118. 老百姓
lǎobǎn

1119. 老板

L

lǎohǔ


1099. 拉

1120. 老虎

lǐwù

1140. 礼物
lǐfà

1141.理发
lǐjiě

1142.理解

lǎoshī

lǐlùn

lājītǒng

1121. 老师

1143. 理论

1100. 垃圾桶

lǎoshi

lǐxiǎng

1122. 老实

1144. 理想1101. 辣
làjiāo

lǎoshǔ

lǐyóu

1123. 老鼠

1145. 理由

1102. 辣椒

lǎolao

làzhú

1124. 姥姥

1103. 蜡烛
lái

1104. 来
láibují

1105.来不及
láidejí

1106.来得及
láizì

1107. 来自
lán

1108. 拦
lán

1109. 蓝
lǎn

1110. 懒
làn

1111. 烂
láng

1112. 狼
làngfèi

1113. 浪费
làngmàn

1114. 浪漫
láodòng

1115. 劳动

lèguān

1125. 乐观
le1146.粒
lìfāng

1147. 立方
lìjí

1126. 了

1148.立即

léi

lìkè

1127. 雷

1149.立刻

lèi

lìhai

1128. 类

1150. 厉害

lèi

lìliàng

1129. 累

1151. 力量

lěng

1130. 冷
lěngjìng

1131. 冷静


lìqi

1152.力气
lìrú

1153.例如
lìrùn

1132.梨

1154. 利润lìxī

1133.离

1155.利息

líhūn

1134. 离婚
líkāi

1135. 离开
límǐ

1136.厘米


lìyì

1156.利益
lìyòng

1157. 利用
lìshǐ

1158. 历史
liǎ

1137.里

1159. 俩
- 54 -


lián

1160. 连
liánmáng

1161.

连忙
liánxùjù

1162. 连续剧
liánhé

1163. 联合

língqián

1182. 零钱
língshí

1183. 零食
1184. 灵活

1205. 乱
lúnliú

1206. 轮流

lǐngdǎo

1185. 领导

liánxì

lǐngyù

1186. 领域

liǎn

luàn

línghuó

1164. 联系
1165. 脸

lùyīn

1204. 录音

lùnwén

1207. 论文
luóji

1208. 逻辑

lìngwài

1187. 另外

luòhòu

1209. 落后

liàn'ài

liú

lǚyóu

1166. 恋爱

1188. 留

1210. 旅游

liànxí

liúxué1167. 练习

1189. 留学

1211. 绿

liánghǎo

1168. 良好
liángkuai

1169. 凉快
liángshi

1170. 粮食
liǎng

1171. 两
liàng

1172. 亮
liàng

1173. 辆
liáotiān

1174. 聊天

liúchuán

1190. 流传

lǜshī

1212. 律师

liúlèi

1191. 流泪
liúlì

M

1192.流利

māma

liúxíng

1213. 妈妈

1193. 流行

máfan

liúlǎn

1214. 麻烦

1194. 浏览1215. 马

liù

1195. 六

mǎhu

lóng

1216. 马虎

1196. 龙

mǎshàng

1217.

马上

liǎobuqǐ

lóu

1175. 了不起

1197. 楼liǎojiě

lòu

1218. 骂

1176. 了解

1198. 漏

ma

1219. 吗

línjū1177. 邻居

1199. 路

mǎi

línshí1220. 买

1178. 临时

1200. 露

líng

1179. 铃

mài

lùdì

1201.陆地

líng

lùxù

1180. 零

1202. 陆续

língjiàn

1181. 零件

lùqǔ

1203. 录取
- 55 -

1221. 卖
màikèfēng

1222. 麦克风
mántou

1223. 馒头


mǎn

mén

1246. 门

1224. 满
mǎnyì

1225. 满意

mèng

1247. 梦

mǎnzú

1226. 满足
màn

míngbai

1269. 明白

mílù

1248. 迷路

míngquè

1270. 明确

míyǔ

1227. 慢

1249. 谜语

máng

míngtiān

1271. 明天1228. 忙

míngxiǎn

1250. 米

māo

1272.

mǐfàn

1229. 猫

1251. 米饭

máo

1252. 蜜蜂

máobìng

1231. 毛病
máojīn

1232. 毛巾
máodùn

1233. 矛盾
màoxiǎn

1234. 冒险
màoyì

míngpiàn

1276.

míngshèng gǔjì

1277.

míngzi

miánhua

1258. 免费

mìnglìng

1279. 命令
mìngyùn

1280. 命运

miànbāo

1259. 面包
关系

méimao

1239. 眉毛
méitàn

1240. 煤炭
měi

1241. 每
měilì

1242. 美丽
měishù

1243. 美术
mèilì

1244. 魅力
mèimei

1245. 妹妹

名胜

1278. 名字

miǎnfèi

méi guānxi

名片

mìshū

màozi
méi

1275. 名牌

1256. 秘书
1257. 棉花

1237. 没

明星
míngpái

mìmì

1255. 秘密

1235. 贸易
1236. 帽子

1274.

mìqiè

1254. 密切

明信片
míngxīng

mìmǎ

1253. 密码

明显
míngxìnpiàn

1273.

mìfēng

1230. 毛

1238. 没

mínzú

1268. 民族1281. 摸

miànduì

1260. 面对

mófǎng

1282. 模仿

miànjī

móhu

1261. 面积

1283. 模糊

miànlín

1262. 面临

mótuōchē

1284. 摩托车

miàntiáo

1263. 面条
miáotiao

1264. 苗条
miáoxiě

1265. 描写
miǎo

1266. 秒
mínzhǔ

1267. 民主
- 56 -

mòshēng

1285.

陌生
mǒu

1286. 某
mǔqīn

1287. 母亲
mùbiāo

1288. 目标
mùdì

1289. 目的

古迹


mùlù

nèikē

1290. 目录

1310. 内科

mùqián

1291. 目前

nóngmín

1332. 农民

nèiróng

1311. 内容

mùtou

nèn

1292. 木头

1312. 嫩

nóngyè

1333. 农业
nòng

1334. 弄

néng

1313. 能

N

nǔlì

1335.努力

nénggàn

1314. 能干1293. 拿


nǎr

nénglì

nǚ'ér

1315. 能力

1337. 女儿

1294. 哪 (哪儿)
1295. 哪怕


néngyuán

1316.

nǎpà
nàr

1296. 那 (那儿)
nǎinai

1297. 奶奶
nàixīn

nuǎnhuo

1336. 暖和

能源

nǚrén

1338. 女人nǚshì

1317. 你

1339. 女士

nián

1318. 年
niándài

O

1319. 年代

ǒu'ěr

niánjí

1340. 偶尔

nán

1320. 年级

ǒurán

1299. 南

niánjì

1341. 偶然

nán

1321. 年纪

1298. 耐心

1300. 难
nándào

1301. 难道
nánguài

1302. 难怪
nánguò

1303. 难过
nánkàn

1304. 难看
nánshòu

1305. 难受
nánrén

niánlíng

1322. 年龄

P

niánqīng

1323. 年轻

páshān

1342. 爬山

niàn

1324. 念

pāi

1343. 拍

niǎo

páiduì

1325. 鸟

1344. 排队

nín

páiliè

1326. 您

1345. 排列

nìngkě

1327. 宁可

páiqiú

1346. 排球

1306. 男人

niúnǎi

pài

nǎodai

1328. 牛奶

1347. 派

1307. 脑袋
ne

1308. 呢
nèi

1309. 内

niúzǎikù

pánzi

1329. 牛仔裤

1348. 盘子

nóng

1330. 浓

pànduàn

1349. 判断

nóngcūn

1331. 农村
- 57 -

pànwàng

1350.

盼望


pángbiān

1351.

旁边

piányi1373. 便宜

1395. 破

pàng

1352. 胖

piàn

1374. 骗

pǎobù

1353. 跑步

1375. 片
片面

1379. 漂亮

pèihé

píndào

1380. 频道

pén

1382.

píng
píng

1384. 平1363. 批

píngcháng

1385.

pīpíng

1364. 批评

píxié

1367. 皮鞋
píjiǔ

1368. 啤酒
píláo

1369. 疲劳
píqi

1370.脾气

平等
píngfāng

1387. 平方

pífū

1366.皮肤

平常
píngděng

1386.

pīzhǔn

1365. 批准

乒乓球

1383. 凭1362. 披

品种
pīngpāngqiú

pèngjiàn

1361. 碰见

pǔbiàn

1400. 普遍
pǔtōnghuà

1401. 普通话
pǔsù

1402. 朴素

pǐnzhǒng

1381.

péngyou

1360. 朋友

pútao

1399. 葡萄

piàoliang

1357. 佩服

1359. 盆

pòqiè

1398. 迫切

piào

1378. 票

pèifu

1358. 配合

1397. 破坏

piāo

1377. 飘

péiyǎng

1356. 培养

pòhuài

piànmiàn

1376.

péicháng

1355. 赔偿

1396. 破产

piàn

péi

1354. 陪

pòchǎn

pínghéng

1388.

Q


1403. 七
qīdài

1404. 期待
qījiān

1405. 期间
qīzi

1406.妻子


1407. 骑
qícì

1408.其次

平衡

qíshí

píngjìng

1409. 其实

1389. 平静
píngjūn

1390. 平均
píngshí

1391. 平时
píngguǒ

qítā

1410.其他
qíyú

1411. 其余
qízhōng

1412. 其中

1392. 苹果

qíguàipíngjià

1413. 奇怪

1371. 匹

1393. 评价

piān

1372. 篇

píngzi

1394. 瓶子
- 58 -

qíjì

1414.奇迹


qǐchuáng

1415.

起床

qiáng

1437. 墙

qǐfēi

1416. 起飞

qiángdiào

1438.

qǐlái

1417. 起来

1439. 强烈

qìfēn

1421. 气氛

1443. 桥
qiáo

1444. 瞧

qìyóu

qiǎokèlì

1423. 汽油

1445. 巧克力

qiān

1424. 牵

qiǎomiào

1446.

qiān

1425. 千

巧妙
qiē

1447. 切

qiānwàn

1426. 千万

qīn'ài

1448. 亲爱
qīnqi

1427. 铅笔

1449. 亲戚

qiānxū

qīnqiè

1428. 谦虚

1450. 亲切

qiānzhèng

签证

qíng

1463. 晴
qíngjǐng

1464. 情景
qíngkuàng

1465.

情况
qíngxù

1466. 情绪
qǐng

1467. 请
qǐngjià

1468. 请假
qǐngkè

1469. 请客

qiānbǐ

1429.

qīngdàn

1462. 清淡

qiáo

qìhòu

1422. 气候

1461. 清楚

qiāoqiāo

1442. 悄悄

轻松
qīngchu

qiāo

1441. 敲

qǐyè

1420. 企业

1460.

qiǎng

1440. 抢

qǐtú

1419.企图

强调

qīngsōng

qiángliè

qǐfā

1418.启发

qīngshì

1459. 轻视

qǐngqiú

1470. 请求
qìngzhù

1471. 庆祝
qióng

1472. 穷

qīnzì

qiū

1451. 亲自

1473. 秋

qiānzì

qīnlüè

qiúmí

1430. 签字

1452. 侵略

1474. 球迷

qínfèn

qūbié

1453. 勤奋

1475. 区别

qínláo

qūshì

1454. 勤劳

1476. 趋势

qián

1431. 钱
qiánmiàn

1432.

前面
qiántú

1433. 前途

qīng

1455. 青

qiǎn

1434. 浅

qīngchūn

1456.

qiàn

1435. 欠
qiāng

1436. 枪

青春
qīngshàonián

1457.

青少年
qīng

1458. 轻
- 59 -1477. 娶


1478. 取
qǔxiāo

1479. 取消


1480. 去


qùnián

1481. 去年

rǎng

1501. 嚷

qùshì

ràng

1482. 去世

1502. 让

quān

rào

1483. 圈

1503. 绕

quánbù

1484. 全部全面

rè'ài

quánlì

rèliè

1486. 权力

1506. 热烈

quánlì

rènao

1487. 权利

1507. 热闹

1488. 劝

rèqíng

1508. 热情

quēdiǎn

1489. 缺点

rèxīn

1509. 热心

quēfá

rén

1490. 缺乏

1510. 人

quēshǎo

1491. 缺少

rìcháng

1528. 日常
rìchéng

1529. 日程
rìjì

1530.日记
rìlì

1531.日历
rìqī

1532.日期
rìyòngpǐn

rénkǒu

1512. 人口
rénlèi

1513. 人类
rénmínbì

1514. 人民币

quèshí

1495. 确实1527. 日

1533. 日用品

quèrèn

1494. 确认

1525. 扔

réncái

quèdìng

1493. 确定

rēng

1511. 人才

què

1492. 却

1524. 认真

1526. 仍然

1505. 热爱

quàn

rènzhēn

réngrán

1504. 热

quánmiàn

1485.

rènwéi

1523. 认为

rénshēng

1515.

人生

rónghuà

1534. 融化
róngxìng

1535. 荣幸
róngyù

1536. 荣誉
róngyì

1537. 容易

qún

rénshì

rúguǒ

1496. 群

1516. 人事

1538. 如果

qúnzi

rénwù

rúhé

1497. 裙子

1517. 人物

1539. 如何

rényuán

1518. 人员

R
rán'ér

1498. 然而
ránhòu

1499. 然后
ránshāo

1500. 燃烧

rújīn

1540. 如今

rěnbuzhù

rùkǒu

1519. 忍不住

1541. 入口

rènhé

1520. 任何
rènwu

1521. 任务

ruǎn

1542. 软
ruǎnjiàn

1543. 软件

rènshi

ruò

1522. 认识

1544. 弱

- 60 -


shāngyè

1565. 商业

S

shāngxīn

1566.1545. 洒

1567. 上

1546. 三
sǎn
sànbù
sǎngzi

1549. 嗓子
sēnlín

1550. 森林
shā

1551. 杀
shāfā

1552. 沙发
shāmò

1553. 沙漠
shātān

1554. 沙滩
shǎ

1555. 傻
shài

1556. 晒
shānchú

1557. 删除
shǎndiàn

闪电
shànliáng

上班
上当
上网

1571. 上午
1572. 稍微

1576. 舌头
1577. 舍不得

商品

1594. 神秘
shénme

1595. 什么
shènzhì

1596. 甚至
shēng

1597. 升
shēngbìng

1598.
1599.

shēn

1585. 伸
shēn

1586. 深
- 61 -

生命
shēngqì

1603. 生气
shēngrì

1604. 生日
shēngdiào

1605.

shéi

1584. 谁

生活
shēngmìng

1602.

shèyǐng

1583. 摄影

生动
shēnghuó

1601.

shèshī

1580. 设施

生产
shēngdòng

1600.

shèjì

1579. 设计

生病
shēngchǎn

shèbèi

1578. 设备

1582. 射击

1564.

shénmì

shěbude

shànzi

shāngpǐn

1593. 神经

shétou

shèjī

商量

shénjīng

shé

1575. 蛇

1560. 善于

1563.

shénhuà

shǎo

1574. 少

申请

1592. 神话

sháozi

1573. 勺子

1581. 社会

shāngliang

shēnqǐng

1591.

shāowēi

shànyú

商店

shēntǐ

1590. 身体

shàngwǔ

shèhuì

shāngdiàn

1589. 身份

shàngwǎng

1570.

善良

1561. 扇子

shēnfèn

shàngdàng

1569.

1548. 散步

1562.

1588. 身材

shàngbān

1568.

1547. 伞

1559.

伤心

shēncái

shàng

sān

1558.

shēnkè

1587. 深刻

声调
shēngyīn

1606.

声音
shéngzi

1607. 绳子
shěng

1608. 省


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×