Tải bản đầy đủ

PHÁP LUẬT TRONG hệ THỐNG CÔNG cụ điều CHỈNH QUAN hệ xã hội

PHÁP LUẬT TRONG HỆ THỐNG CÔNG CỤ
ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ XÃ HỘI
I-

KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CÔNG CỤ ĐIỀU CHỈNH XÃ HỘI:
- Quan hệ xã hội: Mối quan hệ giữa con ng với con ng trong đời sống
thông qua sự tương tác ở
- Điều chỉnh: Sự tác động của chủ thể lên một số đối tượng nào đó để
nhằm đạt đc mục đích mà các chủ thể đặt raxh
Mục đích điều chỉnh của qh : Dùy trì sự ổn đinh xh và bảo vệ trật
tự xã hooi
- Tập hợp những công cụ đcxh: Pháp luật, đạo đức, phong tục tập
quán, hương ước, tin điều tôn giáo, kỉ luật của tổ chức.
• Đạo đức:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×