Tải bản đầy đủ

Key to 209

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ
CÂU SỐ

ĐÁP ÁN

CÂU SỐ

ĐÁP ÁN

CÂU SỐ

ĐÁP ÁN

1.

C

24.


A

47.

C

2.

B

25.

D

48.

B

3.

D

26.

A

49.

D

4.

C

27.

D

50.A

5.

A

28.

C

51.

B

6.

A

29.

C

52.

B

7.

A

30.

D

53.

B

8.

C

31.

C

54.

C

9.

B

32.

D

55.

B

10.

A

33.

C

56.

A

11.

D

34.

C

57.

C

12.

B

35.

C

58.

D

13.

D

36.

C

59.

A

14.

A

37.

A

60.

C

15.

A

38.

D

61.

D

16.

B

39.

D

62.

A


17.

D

40.

B

63.

C

18.

A

41.

D

64.

C

19.

B

42.

C

20.

C

43.

C

21.

C

44.

A

22.

C

45.

B

23.

B

46.

B

ĐỀ SỐ 209
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8 điểm) (0,125đ/ 1 câu)
PHẦN VIẾT ( 2 điểm)
PHẦN I (0,5 điểm) (0,1đ/câu)
Question 65: The secretary apologized for (her) being late for the meeting
Question 66: Hardly had the teacher returned home from work when he started to write the
lesson plan.
Question 67: Everything in the house is said to have been stolen ( by the thief)
Question 68: Had he been more patient/patient enough, he could have won Mike.
Question 69: Try as hard as I might, I could not open the window.

PHẦN II (1,5 điểm)

1

Mô tả tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Bố cục

0.40

Câu dẫn chủ đề mạch lạc
Bố cục hơp lý rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài
Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận
2

Phát triển ý

0.25


Phát triển ý có trình tự logic
Có dẫn chứng, ví dụ đủ để bảo vệ ý kiến của mình
3

Sử dụng ngôn từ

0.30

Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung
Sử dụng ngôn từ đúng văn phòng thể loại
Sử dung từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển
4

Nội dung

0.30

Đủ thuyết phục người đọc
Đủ dẫn chứng, ví dụ lập luận
Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định
5%
5

Ngữ pháp, dấu câu và chính tả

0.25

Sử dụng đúng dấu câu
Chính tả: viết đúng chính tả
Lỗi chính tả gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi ( trừ
1% điểm bài viết)
Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp (lỗi ngữ
pháp gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết)
Tổng

1.50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×