Tải bản đầy đủ

Dấu hiệu chia hết cho 5

T O A N 4

LỚP 4

Môn: Toán
T O A N 4

(?) Trong các số sau, số nào chia hết cho 2:
5, 8, 11, 15, 20, 26, 35


T O A N 4

Bài 52


T O A N 4


VÝ dô:

C¸c sè chia hÕt cho 5

200 : 5 =

4

300 : 5 =

6

400 : 5 =

8

155 : 5 =

3

255 : 5 =

5

355 : 5 =

7

C¸c sè cã ch÷ sè tËn
cïng lµ 0 hoÆc 5 th×
chia hÕt cho 5.


Các sè kh«ng chia hÕt cho 5
T O A N 4

VÝ dô:

411 : 5 = 8 (dư 1)466 : 5 = 9 (dư 1)

322 : 5 = 6 (dư 2)

377 : 5 = 7 (dư 2)

533 : 5 = 10 (dư 3)

588 : 5 = 11 (dư 3)

444 : 5 = 8 (dư 4)

199 : 5 = 3 (dư 4)

C¸c sè kh«ng cã ch÷ sè tËn cïng lµ 0
hoÆc 5 th× kh«ng chia hÕt cho 5.


T O A N 4

VÝ dô:

C¸c sè kh«ng chia
hÕt cho 5

C¸c sè chia hÕt
cho 5
20 : 5 =
30 : 5 =

4
6

25 : 5 =

8
3
5

35 : 5 =

7

40 : 5 =
15 : 5 =

C¸c sè cã ch÷
sè tËn cïng lµ 0
hoÆc 5 th× chia
hÕt cho 5.

32 : 5 =

8 (dư 1)
6 (dư 2)

53 : 5 =

10 (dư 3)

41 : 5 =

C¸c sè kh«ng cã 44 : 5 =
ch÷ sè tËn cïng lµ
0 hoÆc 5 th× kh«ng 46 : 5 =
chia hÕt cho 5.
58 : 5 =

8 (dư 4)
9 (dư 1)
11 (dư 3)


T O A N 4

Bài 1: Số nào chia hết cho 5? Số nào không chia hết cho
5?
Không
chia hết
cho 5

Chia hết
cho 5

35

57

4674

660

3000

5553

945

8


T O A N 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×