Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC ỨNG DỤNG: B

Trường Cao Đẳng Đức Trí
Trung Tâm Ngoại ngữ & Tin học Khai Trí
Họ và tên thí sinh:
……………………………………

KỲ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA
TIN HỌC ỨNG DỤNG: B

Ngàythi: 04/9/2016
Chữ ký Giám Thị
Đề số: 02
Thời gian: 90 phút
Hình thức thi: Thực Hành

Ngày sinh:…………………….Số BD:……..
Điểm

Chữ ký giám khảo
Giám khảo 1
Giám khảo 2


PHẦN I: WINDOWS
Tạo cây thư mục sau:

Số TT máy tính

D:\
160814_SBD thí sinh

SBD: là số báo danh của bạn

THI ACC
THI EXC

PHẦN II: WORD
THI WOR
Hoàn thành mẫu văn bản bên dưới theo yêu cầu:
- Lưu trong thư mục WORD theo mẫu văn bản dưới đây có tên là hoadon.doc đã tạo
ở trên - Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13
- Khổ giấy A4 – Lề: 2cm

HÓA ĐƠN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
Bưu điện.............................................................................................................………………
Họ tên người gửi ................................................................................................……………….
Địa chỉ ................................................................................................................………………
Họ tên người nhận .............................................................................................……………..
Địa chỉ ................................................................................................................……………..
TÊN VÀ SỐ HIỆU DỊCH VỤ SỬ
THƯ CHUYỂN
THÀNH
DỤNG
TIỀN
TIỀN
Số tiền (1)
300 000
Khối lượng
Cước chính (2)
5 460
Cước dịch vụ đặc biệt (3)
0
Cộng cước

5 460
Thuế suất GTGT:10%x(2+3) = Tiền thuế GTGT (4)
546
Tổng số tiền thu (1+2+3+4)
306 006
Số tiền viết bằng chữ: ..........................................................................................
Ngày.............tháng..........năm
Người gửi ký
Nhân viên viên giao dịch ký

PHẦN III: EXCEL
Hoàn thành bảng tính lưu tên là bangdiem.xls lưu vào thư mục THI EXC đã tạo ở phần I.


Yêu Cầu:
Câu 1: Điền cột Ngành học, dựa vài ký tự thứ 3 của Mã số SV và bảng 1.
Câu 2: Tính cột điểm CC, theo số buổi có mặt: 5 buổi : 1đ, 3 & 4 buổi : 0.5đ, còn lại: 0đ
Câu 3: Điểm TC= Điểm thi + Điểm CC
Câu 4: Kết quả: nếu điểm TC lớn hơn hay bằng 5 ghi Đậu, ngược lại Rớt
Câu 5: Sắp xếp theo điểm TC, nếu trùng thì sắp theo mã số SV giảm dần
Câu 6: Trích ra danh sách sinh viên ngành Anh văn hay Toán-tin có kết quả đậu
Câu 7: Lập bảng thống lê như mẫu
PHẦN IV: ACCESS
Tạo cơ sở dữ liệu có tên là QLNV lưu vào thư mục THI ACC đã tạo ở phần I.
Câu 1: Tạo các cấu trúc bảng sau khi nhập dữ liệu như sau:
Table LYLICHNHANVIEN (MANV là khoá chính) có cấu trúc như sau:
NGAYSINH

-

Trong đó, MANV là khoá chính, NOISINH thiết kế hộp chọn để chọn 1 trong 3 giá
trị “Hà Nội”, “Đà Nẵng” và “TPHCM”.
Table BANGLUONG có trúc như sau:
HSL
Number;
Single
Trong đó, MANV là khoá chính, thiết kế hộp chọn tham chiếu số liệu từ MANV của
Table LYLICHNHANVIEN.

Câu 2. Hãy thiết lập quan hệ cho các Table thông qua trường MANV. Nhập ít nhất 5 bản ghi vào
các Table (không nhập giá trị cho trường THUCLINH trong Table BANGLUONG).

Câu 3. Hãy tạo Query TinhThucLinh để khi thi hành Query sẽ điền giá trị cho THUCLINH.
Biết rằng THUCLINH = LCB * HSL + PHUCAP.
Câu 4. Hãy tạo Form để nhập liệu cho Table LYLICHNHANVIEN. Thiết kế các nút lệnh thực hiện
các chức năng tương ứngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x