Tải bản đầy đủ

KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC ỨNG DỤNG : B

Trường Cao Đẳng Đức Trí
Trung Tâm Ngoại ngữ&Tin học Khai Trí
Họ và tên thí sinh:
……………………………………
……………………………………
Ngày sinh:…………Số BD:……..

KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA
TIN HỌC ỨNG DỤNG : B

Ngàythi: 04/9/2016
Chữ ký giám thị

Đề số: 01
Thời gian: 90 phút
Hình thức thi: Thực Hành
Số TTMT:………………

=================================================================
Điểm
Chữ ký giám khảo

Số TT máy tính

D:\
160814_SBD thí sinh
THI ACC
THI EXC
SBD: là số báo danh của bạn
THI WOR
Giám khảo 1

Giám khảo 2

PHẦN I: WINDOWS
Tạo cây thư mục sau:

PHẦN II: WORD
Tạo văn bản theo các yêu cầu sau: Soạn văn bản dưới dây có tên là hieuung.doc lưu vào thư
mục THI WOR đã tạo ở phần I. Văn bản được soạn trên khổ giấy A4, lề trên và lề dưới là
2.cm, lế trái và lề phải là 2 cm.
Các Hiệu Ứng Khác:


Strikethrough: gạch ngang giữa từ
Double Strikethrough: gạch ngang giữa từ bằng nét đôi.
Superscript: chữ nhỏ bên trên (ví dụ: (a+b)2= a2+b2+2ab)
Subscript: chữ nhỏ bên dưới (ví dụ: H2SO4)
Shadow: Tạo chữ có bóng.
Outline: chữ có nét viền

Emboss: tạo chữ nổi.
Engrave: tạo chữ chìm.
...


PHẦN III: EXCEL
Hoàn thành bảng tính lưu tên là ketqua.xls lưu vào thư mục THI EXC đã tạo ở phần I.
Trang 1


Yêu Cầu:
Câu 1: Điền cột Đối Tượng, dựa vào ký tự cuối của SBD và bảng 1
Câu 2: Nhập cột ĐTB của 3 môn thi, làm tròn đến 0.5 ( VD: 7.25 -> 7.5; 6.2 -> 6.0)
Câu 3: Tính xếp loại theo ĐTB từ cao xuống thấp
Câu 4: Tính cột kết quả, nếu ĐTB>=5 thì Đậu, ngược lại Rớt
Câu 5: Lập bảng thống kê như mẫu
Câu 6: Trích danh sách thí sinh đậu trước năm 1987
PHẦN IV: ACCESS
Tạo cơ sở dữ liệu có tên là QLNV lưu vào thư mục THI ACC đã tạo ở phần I.
Câu 1: Tạo các cấu trúc bảng sau khi nhập dữ liệu như sau:
-

Table DANH MUC DICH VU (MADV là khoá chính) có cấu trúc như sau:

MAD
V
Text(2)
-

TENDV

DIACHI

Text(15) TEXT(40)

Table BANGLUONG có trúc như sau:

MAN
V

HOTEN DIACHI MADV HSLUONG NGAYCONG

Text(4)

Text(20)

Text(30)

Text (2)

Number;
Single

Number;
byte

Câu 2. Hãy thiết lập quan hệ cho các Table thông qua trường MADV. Nhập ít nhất 5 bản ghi vào
các Table.

Câu 3. Tính lương cho các nhân viên, gồm các thông tin sau: MANV, HOTEN, DIACHI,
MADV, HSLUONG, NGAYCONG, LUONGLINH với lương lĩnh tính theo công thức:
HSLUONG*290000/30*NGAYCONG với điều kiện nếu số ngày công >24 ngày thì số ngày
dư ra được tính gấp đôi.
Trang 2


Câu 4. Hãy tạo Form để nhập liệu cho Table BANGLUONG. Thiết kế các nút lệnh thực hiện các
chức năng tương ứng

Trang 3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×