Tải bản đầy đủ

8 KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

Th.S Nguy n Mai Chinh


Hãy tin t sâu th m trái tim mình r ng b n
sinh ra đ th c hi n nh ng đi u vƿ đ i ắJoeă
PaternoẰ

Ths.ăNguy năMaiăChinh


Một người thầy tuyệt vời cũng là một nghệ sĩ tài ba

Giáo dục chính là môn nghệ thuật vĩ đại nhất vì chất
liệu sáng tạo của nó là tâm hồn và tinh thần của con
người – John Steinbeck

Ths.ăNguy năMaiăChinh


Nh ng ng i vƿ đ i là ng i th y s c m nh tinh th n l n h n b t
kỳ l c l ng v t ch t nào, t duy này th ng tr th gi iẰă

4
ắRalphăWalplo EmersonẰ


Chúng ta c n n m đ c nh ng quy lu t đ có
đ c t t c m i th và th c hi n nó m t cách
thông minh và b n s có t t c

5


Támăk ănĕngăthi tăy uăđ ăcóăđ


1.ăLƠmăvi cătíchăc c
2.ăL ngăngheăthấuăhi u
3.ăPhongătháiăl căquan
4.ăRaăquy tăđ nh
5.ăThíchănghiăvƠă ngăbi nănhanh
6.T ăduyăsángăt o
7.Qu nălỦăb năthơnăvƠătinhăthầnăt ătôn
8.ăL păk ăho chăvƠăqu nălỦăth iăgian

căvi călƠm


12ăQuyălu tăđ ăh nhăphúc- thành công- giàu có


1. M cătiêu,ăkhátăkhaoăậ Giáătr ăăă


2.ăGi ăs ătƿnhăl ng,ăđi măđ măă
3.ăQuyălu tăchoăvƠănh n
4.ăB năkhôngăth ăchoăth ămìnhăkhôngăcó
5.ăăL căquanăắKhôngăb cămình,ăoánăgi năn aẰă
6.ăKhôngăth ăgi iăquy tăv năđ ăkhiăb năt oăraănó
7.ăNgh ăthu tăyêuăth ngăb năthơn,ăS căm nhăthaăth
8.B oăv ănĕngăl ngăk tăn iăngu n:ăgiƠuăcó,th nhăv ng
9.ăKh uăl nhăti măth căvƠăcơuăh iătraoăquy năl c
10.ăPh ngăphápăt pătrungăcaoăđ
11.ăS căm nhăd ăđ nhăậ thiênătƠiătrongăb n
12.L păk ăho chậlƠmăvi căhi uăqu ăắă1h=7hẰ
Th.SăNguy năMaiăChinh

7


 H tăngƠyănƠyăquaăthángăkhácăchúngătaăngheănh ngă
cơu:ăTh iăbu iăkhóăkhĕnăquá,ălƠmăĕnăl ,ătuy năsinh?ă
Th tănghi p,ăm tăvi c,,khôngăcóătínăhi uăchoăs ă
th nhăv ngăng iănƠyătruy nătaiăng iăkiaăvƠătr ă
thành giaiăđi uăchungăc aătoƠnăqu căgia? Làm cho
hƠngătri uăsvătinăr ngăs ăch ngăcóăm tăngƠyămaiă
t iăsángă-> KhĕngăkhĕngălƠăkhóăkhĕn,ăth tănghi p

 Chúngătaăth ngăđ tăđ cănh ngăgìăchúngătaă
tiênăđoán:ăụăth călƠmăgiƠuăm nhăm
• VD:ăThƠnhăt uăvƿăđ iăc aăHowardăThonrston:
- C ăm iălầnăb căraăsơnăkhấu,ăl păđiăl păl iăv iă
chính mình ậ Ôngăs ăcóăbu iăbi uădi năhấpăd nă
nhấtădƠnhăchoăkhánăgi ă
->ăLòngătinăđóăđưăđ aăôngălênăthƠnhătri uăphúăc aă
n căMỹ.


G-BI

Chúng ta hoang phí cu c
đ i mình trong ng c tù
c a nh ng suy t ng
không có ch đích, hay
nh ng lo s tri n miên.


Làm th nào đ thay đ i con ng

Th căd yăv íăc măgiácă
ki tăs căv ăth ăxác,
C năki tăc măxúc,
M tăm iătinhăthầnă

Nh ngăt ă
duy không
ch ăđíchă

Tin t ng vào nh ng
đi u tích c c

P

GET UP NOW

i?

Nhàm chán
vƠăbấtăan


Chuyên môn: Nơngăcaoănĕngăl călƠmăvi c
Vĕn hóa: Nâng cao nĕng l c làm ng

-

i

Thái đ , đ o đ c và s t t đó là n n t ng vĕn hóa.
Trình đ không b ng thái đ giáo d c và s h c v n c a h


K ănĕngăth ă1ă
LƠmăvi cătíchăc că

ắB nănghƿăv ăđi uăgìănhi uănh tăđi uăđóănh tăđ nhăs ăx yăđ năv iăb nẰ
Tơmănguy năậ Tơmăh nh
Ths.ăNguy năMaiăChinh


I.ăM CăTIểU
Xácăđ nhăb nălƠăaiătrênăcu căđ iănƠy?ăM cătiêuăchínhăxácăc aăb n?
ụănghƿaăc aăcu căs ng?ăB nămu năđiăđ năđơu?
KHAOăKHÁTăMẩNHăLI T?
Hình dung ra đi u
b n th c s mu n?
C th hóa b ng con
s ? Hình nh

Tinh th n chính là ngu n g c c a s c m nh
-B n lo s đi u gì đi u đó s đ n v i b n ậ Ý
nghƿ s hãi có s c m nh to l n t o ra nh ng
r cr i

Cơuătr ăl iălƠăthenăch tăquy tăđinhăcu căđ iăb nă


Đ iănhơn

C ngăhi n,ăph căv ,ăhiăsinh
ĐơuălƠăđi uăb năkhao khát nhấtă
trongănh ngăđi uăb năkhaoăkhát
nhấtătrênăđ iănƠy?ăAndrew…
• B năs ngăvìăm tălỦăt ngăcaoăđ păhayăch ătho ămưnăcáiătôiăc aămìnhăvƠă
đi uăki năv tăch tănh tăth i
• Gieoăh tămƠăítăkhiăđ ăỦăh tăgi ngănh ăth ănƠo?ă


Nhìn sâu vào các câu h i?
TôiălƠăai?ăụănghƿaăc aăđ iăs ngălƠăgì?

T iăsaoătôiăcóăm tătrênăcu căđ iănƠy?

M căđíchăt iăh uăc aăđ iăs ngălƠăgì?

M c đích cu c d i

G-BI


ụăNGHƾăậ HẨNHăĐ NGăậ T ăDUY
Con ng

i nghƿ th nào trong lòng h h s tr thành nh th
ắVua SalomomẰ

MọiăthƠnhăt uăvƿăđ iănhấtăc aăconăng iăđ uă
khôngădoăm tăcáănhơnătƠiăgi iă
nhấtăt oăraămƠăb iănh ngă
conăng iăsẵnăsƠngăđ iăm tă
th ătháchăl nănhất,ăv tălên
chúng ->ăĐi uănƠyăch ăcóăth
x yăraănh ăni mătin
-Chúngătaăđangă ăng ngăc a
triăth căv ăs căm nhătinhăth n
(Robert Gault)
- Càng tin vào chính mình b n càng đ t nhiều thành t u
- Ý nghƿ làm con ng i m nh m h n hay h y ho i b n
- Niềm tin là ngọn đu c thần kỳ - Tăng 3,4 lần thu nh p
Kiênănh năsuyănghƿăv iăkho ngăl ng


M cătiêu- kh iăđi măc aămọiăthƠnhăcông

S ăkhácănhauăgi aăng iă
cóăm cătiêuăvƠăkhôngăcóă
m cătiêu

 20 nĕm sau Đ i học Yale ti p t c kh o sát xem m c đ thu nh p c a 3
nhóm
K t qu kinh ng c: Thu nh p nhóm có m c tiêu 3% cao gấp 32 lần so v i
thành công c a 2 nhóm còn l i

Th.SăNguy năMaiăChinh

17


G-BI

1.Bi tănh ngăgìă
b nămu n?
Thi tăl păm că
tiêu,ăd ăđ nh

M c tiêu?

2.Hành đ ng đ
thu hút nó
Vui vẻ v i d
đ nh đó
Hình dung, c m
nh n qu k t qu
hoàn thành

3. Quên đi s tuy t
v ng, s hãi ->
H nh phúc chào
đón ni m vui


B t l a- Đ t cháy mong mu n
Thay đ i trong n i tâm-> thay đ i bên ngoài
Khi nào b n c m thấy 2 c m xúc rất m nh: yêu th ng>< s hãi
Nĕng l ng ng i b n s nóng lên ậ C m xúc
C mănh nănĕngăl ngăđi uăb nămu nălƠm,ămu nătr ăthƠnh,
mu năcóăr tăvuiăv

C m nh n đ

c s giàu có s t o ra giàu có ậ Joseph Murphy


Nguồn c m hứng
LƠmăvi c,ădi năthuy tăb ngătráiătimăkhôngăph iăb ngăđầuẰ
AI LÀ NG
I TRUY N C M H NG?
Ai nh h ng đ n b n? Tầm nh h ng?
“SV”

S
V

20


Bí m t v ti n b c

1. Ti n b c thích t c đ ăcao:
Ti n đ n v i ai hành đ ng nhanh: Trong khi ng i khác đư n
l c th c hi n k ho ch >< Suy nghƿ, đ t câu h i, nghi ng , l i
bi ng níu chân b n, ti n s đ n v i ng i x p hàng phía sau b n.
2. Ti n đ n ch đông đúc


L i đi t t đ t o ra cu c s ng nh b n mu n

Rung c m sâu
s c v i v đ p
thiên nhiên

Bí m t2:
Hưyh nh
phúcngayt
bây gi

Nhìn
ng i
khác b ng c p
m t
yêu
th ng vô h n
Tình th ng yêu
và v đ p này là
b n ch t th c
c ab n

C m nh n tinh
túy c a tình
yêu th ng và
lòng bi t n?
N u hanh phúc
ngay t bây gi , t i
th i đi m này b n
s đ t đ c t t c
nh ng

b n
mu n
B t kỳ đi u gì ta làm đ u là
làm cho nó tr nên h nh phúc


G-BI

M tănĕngăl ngăm nhăm lòngăbi tă n
C măthấyăbi tă năv ăbấtăkỳăđi uăgì
C mă năs ăgiƠuăcó,ăthuăhútăs ăgiƠuăcóănhi uă
h n


ắXin cha hãy tha th cho nh ng k y vì h
không h bi t nh ng gì h đang làmẰ

Ths.ăNguy năMaiăChinh


Nơngăcaoănhơnăcách?ăMƠiădũaătơmăh n
Đ ngăl c?ăC mă n?

Ths.ăNguy năMaiăChinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×