Tải bản đầy đủ

so yeu ly lich tuyen dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh
4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(giáp lai ảnh)

I. SƠ LƯC BẢN THÂN:
Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):...........................................................Nam, Nữ:.................
Họ và tên đang dùng:....................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:............................……….Nơi sinh: …...…………………………………...
Số CMND………………………..ngày cấp……………………………Nơi cấp..............................
Quê quán:......................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại liên lạc:………………………………………..email.............................................................................
Dân tộc:...................................Quốc tòch:..............................Tôn giáo:........................................
Thành phần gia đình:....................................................................................................................

Thành phần bản thân:...................................................................................................................
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:...................................................................................................
Trình độ học vấn:..........................................................................................................................
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:..................................................................................................
Trình độ ngoại ngữ:.......................................................................................................................
Tình hình sức khỏe:.......................................................................................................................
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ngày ...................tháng..................năm .....................................
Nơi vào Đoàn TNCSHCM:...........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày ...................tháng..................năm .....................................

1


Nơi vào Đảng CSVN: ...................................................................................................................
Ngày vào biên chế nhà nước, hoặc ký HĐLĐ:......................................mức lương.......................
II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC:
Trước và sau khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể...

2


Từ tháng năm đến - Quá trình học tập: (đã học qua những trường, lớp nào, ở đâu).
tháng, năm
- Quá trình công tác: Ghi rõ chức danh, chức vụ Đảng, chính quyền... Ghi
rõ mốc thời gian được bầu cử, đề bạt, thay đổi mức lương, thuyên chuyển
công tác, đi nước ngoài...

III. THAM GIA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, CÁC HỘI NGHỀ NGHIỆP:

3


Từ tháng, năm đến
tháng, năm

Vào Đoàn TNCSHCM, tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trò, xã hội
khác (trong và ngoài nước), các hội nghề nghiệp... (tên tổ chức, tên hội, trụ sở ở


đâu, giữ chức danh, chức vụ gì trong các tổ chức này)?

IV. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỢNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ,
NGOẠI NGỮ
Tên trường, đòa chỉ

Chuyên ngành

Thời gian học

Chế độ học
(Chính quy, tại
chức, chuyên tu...)

Văn bằng, chứng
chỉ

4


V. HOÀN CẢNH KINH TẾ, QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Quan hệ

- Phần này khai rõ họ tên tuổi, nghề nghiệp của bố mẹ, anh chò em ruột, vợ (chồng),
con qua từng thời kỳ: trước cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và
từ sau ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 đến nay, làm gì, ở đâu. Khai rõ ràng, cụ
thể.
- Về phần Ông (Bà) nội, ngoại, chú bác, cô cậu, bố mẹ, anh chò em ruột của vợ
(chồng) khai rõ ràng. Nếu đã làm việc cho đòch như: làm gián điệp, mật thám, tham
gia các tổ chức, đảng phái của đòch hoặc đã bò bắt giam, tù giam hay vi phạm luật
pháp... thì yêu cầu khai phải thật cụ thể.

5


VI. HOÀN CẢNH KINH TẾ, QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI (tiếp theo)
Quan hệ

- Phần này khai rõ họ tên tuổi, nghề nghiệp của bố mẹ, anh chò em ruột, vợ (chồng),
con qua từng thời kỳ: trước cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và từ
sau ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 đến nay, làm gì, ở đâu. Khai rõ ràng, cụ thể.
- Về phần Ông (Bà) nội, ngoại, chú bác, cô cậu, bố mẹ, anh chò em ruột của vợ (chồng)
khai rõ ràng. Nếu đã làm việc cho đòch như: làm gián điệp, mật thám, tham gia các tổ
chức, đảng phái của đòch hoặc đã bò bắt giam, tù giam hay vi phạm luật pháp... thì yêu
cầu khai phải thật cụ thể.

6


VII. ĐI NƯỚC NGOÀI
(Từ ngày tháng năm đến ngày, tháng, năm đi nước nào. Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào.
Nội dung công việc)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

VIII. KHEN THƯỞNG

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

IX. KỶ LUẬT: ( Lý do, hình thức)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

X. TỰ NHẬN XÉT ƯU, KHUYẾT ĐIỂM

1. Ưu điểm :.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

2. Khuyết điểm:..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

XI. LỜI CAM ĐOAN

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN

TP. HCM, ngày ........tháng......năm 20

CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Người khai ký và ghi rõ họ tên)

HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×