Tải bản đầy đủ

pl 5 qd cu di hoc

Quy trình cử cán bộ, giảng viên đi học – Mẫu 05: Quyết định cử đi học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/QĐ-ĐHL

TP.HCM, ngày

tháng

năm 20

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử cán bộ đi học
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính

phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh;
Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số
58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đơn xin đi học của ông (bà), cán bộ (giảng viên) ….;
Xét đề nghị của;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay cử ông (bà), cán bộ (giảng viên) …. đi học ….
Trình độ:
Nợi học:
Thời gian học:

Điều 2. Ông (bà)……. có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại “Quy định
về việc quản lý cán bộ, giáo viên đi học” ban hành kèm theo Quyết định số 901/ QĐĐHL ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.
Chế độ khác (nếu có)

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Kế
hoạch – Tài chính, Trưởng ……. và ông (bà)……. căn cứ Quyết định thi hành.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-

Như điều 3 (để thực hiện);
Lưu VT, TCHC, HSCB.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×