Tải bản đầy đủ

pl 4to trinh cu di hoc

Quy trình cử cán bộ, giảng viên đi học – Mẫu 06: Tờ trình của phòng TCHC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số

/TTr-TCHC

TP.HCM, ngày

tháng

năm 20

TỜ TRÌNH
V/v cử cán bộ đi học
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.
Họ và tên cán bộ:
Đơn vị:
Chức vụ:

Thâm niên công tác:
Khóa học:
Nơi học:
Thời gian học:
Mục tiêu:
Mức độ phù hợp giữa nội dung và chương trình đào tạo với việc nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Kế hoạch đào tạo của nhà trường:
Căn cứ: Quy định về việc quản lý cán bộ, giáo viên đi học ban hành theo
Quyết định số 901/QĐ-ĐHL ngày 13/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học
Luật TP.Hồ Chí Minh.
Ý kiến của lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính:
Kính trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
Trân trọng.

Nơi nhận:
-

Như trên;

-

Lưu VT, TCHC.

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×