Tải bản đầy đủ

don xin di hoc

Quy trình cử cán bộ, giảng viên đi học – Mẫu 02: đơn xin đi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày

tháng

năm 20

ĐƠN XIN ĐI HỌC
Kính gửi:
- Hiệu trưởng;
- Lãnh đạo Phòng/ Khoa ….. ….;
- Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính.

Họ
tên:

Đơn

vị:

Chức

vụ:

Thâm

niên

công

tác:

Đã dự tuyển kỳ thi ngày………………tại……………………………………
Nơi

học,

khóa

học,

Nguồn

gian

học,

trình

kinh

Kế
Khả


thời

hoạch
năng

đảm

bảo

phí
học

công

việc

độ:

trong

tập
thời

gian

đi

học


Quy trình cử cán bộ, giảng viên đi học – Mẫu 02: đơn xin đi học
XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Ý KIẾN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×