Tải bản đầy đủ

chung nhan la cbgv

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :…………../ĐHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày………tháng……năm 20

GIẤY CHỨNG NHẬN
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

Chứng nhận: Ông (Bà): …………………………………………………………
Sinh ngày, tháng, năm : .……………………………………………………….
Đơn vò công tác: …………………………………………………………………
Công tác liên tục tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh từ
đến
Giấy này dùng để bổ túc hồ sơ : ..……………………………………………..


HIỆU TRƯỞNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×