Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: ĐỊA LÍ 8
THỜI GIAN: 60 PHÚT

1. Sông ngòi châu Á có đặc điểm như thế nào? Nêu giá trị kinh tế của
sông ngòi ở châu Á (3 điểm).
2. Trình bày đặc điểm dân cư, kinh tế, xã hội của khu vực Nam Á (4
điểm).
3. Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu
hiện như thế nào? Vì sao Thái Lan, Việt Nam là hai quốc gia xuất
khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới? (3 điểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×