Tải bản đầy đủ

Bai 7 guong cau loi

TUẦN 7 – TIẾT 7

GV: Đào Thị Ngọc Quyên


KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
2. Trong các cách vẽ ảnh sau, cách vẽ nào đúng nhất?
B

A

A’

B’
(1)

B

A


A’

B’
(2)

B

A

B’

A’
(3)


TIẾT 7-BÀI 7


Tiết 7-Bài 7: GƯƠNG CẦU LỒI
QUAN SÁT
I/ Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
C1: Bố trí thí nghiệm như hình 7.1.
Quan sát ảnh tạo bởi gương cầu lồi
và nêu nhận xét ban đầu của em về
ảnh tạo bởi gương cầu lồi:
1.Ảnh có phải là ảnh ảo không? Vì
sao?
2. Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

Hình 7.1


Cách làm thí nghiệm kiểm tra:
Ảnh có phải ảnh ảo không?
Quan sát trên màn

Màn

Ảnh có nhỏ hơn vật
không?

So sánh độ lớn ảnh của hai
vật tạo bởi hai gương.


Qua kết quả thí ngiệm, cho biết ảnh của vật tạo
bởi gương cầu lồi có tính chất gì?

Em có kết luận gì về ảnh của vật tạo bởi gương
cầu lồi?


Tiết 7-Bài 7: GƯƠNG CẦU LỒI
Điền vào chỗ trống:
I/ Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có các tính
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo,
chất
sau:
nhỏ
hơn
vật.

ảo
- Là ảnh ……không
hứng được trên màn chắn.
nhỏ hơn vật.
- Ảnh ………


(1)

GƯƠNG PHẲNG

(2)

GƯƠNG CẦU LỒI

Tiết 7-Bài 7: GƯƠNG CẦU LỒI
I/ Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
II/ Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi:


C2. Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một
rộng
vùng………..hơn
so với khi nhìn vào gương phẳng
có cùng kích thước.


Tiết 7-Bài 7: GƯƠNG CẦU LỒI
I/ Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo,
nhỏ hơn vật.
II/ Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi:
Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng
nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.


Tiết 7-Bài 7: GƯƠNG CẦU LỒI
I/ Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo,
nhỏ hơn vật.
II/ Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi:
Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng
nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
III/ Vận dụng:


C3:
Trên ô tô, xe tải
người ta thường lắp
một gương cầu lồi ở
phía trước người lái
xe để quan sát ở phía
sau mà không lắp một
gương phẳng. Làm
như thế có lợi gì?


Hình 7.4

C4:
Ở những chỗ đường
gấp khúc có vật cản
che khuất, người ta
thường đặt một
gương cầu lồi lớn
(hình 7.4). Gương đó
giúp ích gì cho người
lái xe?GƯƠNG CẦU
LỒI

Tính chất ảnh

Ảnh
ảo

Ảnh
nhỏ
hơn
vật

Vùng nhìn
thấy

Vùng nhìn thấy của
gương cầu lồi rộng
hơn vùng nhìn thấy
của gương phẳng
cùng kích thước

Ứng dụng


Trò chơi lật mảnh ghép

Câu 1

1

2

3

4

Câu 2
Câu 3
Câu 4


Câu 1: Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi là:
A. Ảnh ảo, lớn hơn vật.

B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, lớn bằng vật.

D. Ảnh thật, lớn bằng vật.


Câu 2: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so
với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước?
A. Hẹp hơn.
C. Rộng hơn.

B. Bằng nhau.
D. Có thể lớn hơn hoặc bằng.


(1)

A

Người
GƯƠNG CẦU LỒI

Ảnh


(2)

B

Người

Ảnh

GƯƠNG PHẲNG


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

S’


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×