Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình môn thi trắc nghiệm chuyên ngành chính sách lao động đề 17

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN
NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số BD:……………
( Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)

Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên)

Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên)

Số phách

GIÁM KHẢO 1 (ký, họ tên)

GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên)

Số phách

Số câu trả lời đúng:………;Điểm bằng số:………;Điểm bằng chữ:………………..

( Đề thi gồm 08 trang, 25 câu)
Đề thi số: 17
“Anh (chị) hãy chọn phương án đúng trong các phương án của các câu hỏi sau
đây:
(Cách chọn:

A

B

C

D: Chọn A

A

B

C

D: Chọn C, bỏ chọn A

B
D: Chọn lại A, bỏ chọn C)”
C
A
A
a của Bộ Aluật Lao động năm 2012, người lao động
Câu 1: Theo quy định
A
a
Việt Nam được nghỉ làm việc, hưởnga nguyên lương bao nhiêu ngày lễ, tết ?
a
A. 07 ngày.
B. 08 ngày.
C. 09 ngày.
D. 10 ngày.
1Câu 2: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013, người lao động ở khu
vực nông thôn học nghề dưới bao nhiêu tháng ở cơ sở đào tạo nghề thì được
hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ ?
A. Dưới 03 tháng.
B. Dưới 05 tháng.
C. Dưới 06 tháng.
D. Dưới 09 tháng.
Câu 3: Theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về
tiền lương thì có bao nhiêu nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương ?
A. 06 nguyên tắc.
B. 07 nguyên tắc.
C. 08 nguyên tắc.
D. 09 nguyên tắc.

2


Câu 4: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì xử lý nợ rủi ro vốn vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế
xử lý nợ rủi ro tại đâu ?
A. Ngân hàng phát triển Việt Nam.
B. Ngân hàng Chính sách xã hội.
C. Ngân hàng Nhà nước.
D. Ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
Câu 5: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc
ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp nào sau đây theo
quy định của Bộ luật Lao động năm 2012?
A. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
B. Đang nuôi con dưới 15 tháng tuổi.
C. Đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi.
D. Đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Câu 6: Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái
pháp luật được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012 có bao nhiêu
nghĩa vụ?
A. 02 nghĩa vụ.
B. 03 nghĩa vụ.
C. 04 nghĩa vụ.
D. 05 nghĩa vụ.
Câu 7: Theo quy định cuả Bộ luật Lao động năm 2012 thì trong thời hạn
bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động,
nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà
nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi,
bổ sung và đăng ký lại ?

3


A. 03 ngày.
B. 05 ngày.
C. 07 ngày.
D. 09 ngày.
Câu 8: Theo Bộ Luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động
được quy định có bao nhiêu quyền?
A. 02 quyền.
B. 03 quyền.
C. 04 quyền .
D. 05 quyền.
Câu 9: Theo Bộ luật Lao động năm 2012 thì tổ chức công đoàn, tổ chức
đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động
trong thương lượng tập thể được quy định có mấy trách nhiệm?
A. 06 trách nhiệm.
B. 05 trách nhiệm.
C. 04 trách nhiệm.
D. 03 trách nhiệm.
Câu 10: Theo Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động có bao
nhiêu nghĩa vụ đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động?
A. 06 nghĩa vụ.
B. 05 nghĩa vụ.
C. 04 nghĩa vụ.
D. 03 nghĩa vụ.
Câu 11: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì trong thời hạn
bao nhiêu ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ
quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải
trả lời bằng văn bản cho người lao động?

4


A. 10 ngày.
B. 15 ngày.
C. 20 ngày.
D. 30 ngày.
Câu 12: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc thì thân nhân dưới 18 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hàng
tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
được tiếp tục hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho đến khi đủ 18 tuổi, trừ
trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ bao nhiêu phần trăm trở lên ?
A. 71%
B. 81%
C. 61%
D. 31%
Câu 13: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 khi thoả ước lao
động tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì thoả ước lao
động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời gian không quá bao
nhiêu ngày ?
A. 60 ngày
B. 70 ngày
C. 80 ngày
D. 90 ngày
Câu 14: Giờ làm việc ban đêm được tính như thế nào theo quy định Bộ
luật Lao động năm 2012 ?
A. Từ 20 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.
B. Từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
C. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
D. Từ 23 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.

5


Câu 15: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động
làm việc trong điều kiện bình thường có đủ bao nhiêu tháng làm việc cho một
người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo
hợp đồng lao động ?
A. 12 tháng.
B. 11 tháng.
C. 10 tháng.
D. 09 tháng.
Câu 16: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì đối với dự án thuộc nguồn vốn do tổ chức thực hiện chương trình
quản lý, trong hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vay vốn, Ngân hàng
Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định trình Thủ trưởng cơ quan
cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt ?
A. 05 ngày.
B. 07 ngày.
C. 10 ngày.
D. 12 ngày.
Câu 17: Người sử dụng lao động sử dụng từ bao nhiêu người lao động trở
lên phải có nội quy lao động bằng văn bản theo quy định Bộ luật Lao động số
năm 2012 ?
A. Từ 10 người lao động trở lên.
B. Từ 08 người lao động trở lên.
C. Từ 05 người lao động trở lên.
D. Từ 03 người lao động trở lên.
Câu 18: Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012, trong thời hạn
bao nhiêu ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với
các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có

6


mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở
lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác ?
A. 05 ngày.
B. 10 ngày.
C. 15 ngày.
D. 20 ngày.
Câu 19: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động
có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều
lần hoặc nghỉ gộp tối đa bao nhiêu năm một lần ?
A. 02 năm.
B. 03 năm.
C. 04 năm.
D. 05 năm.
Câu 20: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì mức vay tối đa là bao nhiêu chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ?
A. 100% chi phí.
B. 70% chi phí.
C. 50% chi phí.
D. 30% chi phí.
Câu 21: Đối tượng nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo
quy định như thế nào trong Luật Việc làm năm 2013?
A. Công chức.
B. Bộ đội tại ngũ.
C. Sinh viên đang học Đại học, Cao đẳng chính quy tập trung.
D. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, người lao
động.
7


Câu 22: Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012, trong quá trình
thực hiện hợp đồng lao động nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội
dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất bao nhiêu
ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung ?
A. 03 ngày.
B. 04 ngày.
C. 05 ngày.
D. 06 ngày.
Câu 23: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì đối với mức vay bao nhiêu người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy
định của pháp luật ?
A. Trên 20 triệu đồng.
B. Trên 30 triệu đồng.
C. Trên 40 triệu đồng.
D. Trên 50 triệu đồng.
Câu 24: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động
Việt Nam được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày lễ, tết ?
A. 07 ngày.
B. 08 ngày.
C. 09 ngày.
D. 10 ngày.
Câu 25: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng
lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trong bao nhiêu trường hợp?
A. 01 trường hợp.
B. 02 trường hợp.
C. 03 trường hợp.
8


D. 04 trường hợp.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×