Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình môn thi trắc nghiệm chuyên ngành chính sách lao động đề 14

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN
NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số BD:……………
( Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)

Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên)

Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên)

Số phách

GIÁM KHẢO 1 (ký, họ tên)

GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên)

Số phách

Số câu trả lời đúng:………;Điểm bằng số:………;Điểm bằng chữ:………………..

( Đề thi gồm 08 trang, 25 câu)
Đề thi số: 14
“Anh (chị) hãy chọn phương án đúng trong các phương án của các câu hỏi sau
đây:
(Cách chọn:

A

B

C

D: Chọn A

A

B

C

D: Chọn C, bỏ chọn A

B
D: Chọn lại A, bỏ chọn C)”
C
A
A
A
a
A
a
a giao kết hợp đồng lao động được quy định
Câu 1: Có bao nhiêu nguyên tắc
a
trong Bộ luật Lao động năm 2012 ?

1


A. 02 nguyên tắc.

B. 03 nguyên tắc.
C. 04 nguyên tắc.

D. 05 nguyên tắc.
Câu 2: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì thoả ước lao
động tập thể doanh nghiệp phải làm thành bao nhiêu bản?
A. 02 bản.

2


B. 03 bản.
C. 05 bản.
D. 07 bản.
Câu 3: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì thời gian hỗ trợ đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao
động theo phương án được phê duyệt thì không quá bao nhiêu tháng?
A. 03 tháng.
B. 06 tháng.
C. 09 tháng.
D. 12 tháng.
Câu 4: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm
xã hội bắt buộc thì thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo
tháng thì không quá bao nhiêu tháng?
A. 12 tháng.
B. 24 tháng.
C. 36 tháng.
D. 48 tháng.
Câu 5: Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng như thế
nào theo quy định Bộ Luật Lao động năm 2012 ?
A. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc ba
tháng một lần.
B. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc hai
tháng một lần.
C. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa
tháng một lần.

3


D. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc một
tuần một lần.
Câu 6: Có bao nhiêu hành vi người sử dụng lao động không được làm khi
giao kết thực hiện hợp đồng lao động theo quy định Bộ Luật Lao động năm
2012 ?
A. 01 hành vi.
B. 02 hành vi.
C. 03 hành vi.
D. 04 hành vi.
Câu 7: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì thời gian lao động nữ
được nghỉ trước khi sinh tối đa không quá bao nhiêu tháng ?
A. 02 tháng.

4


B. 03 tháng.
C. 04 tháng.
D. 05 tháng.
Câu 8: Theo quy định Luật Việc làm năm 2013 thì thời điểm hưởng trợ
cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ bao nhiêu kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng
trợ cấp thất nghiệp?
A. Ngày thứ 10.
B. Ngày thứ 12.
C. Ngày thứ 15.
D. Ngày thứ 16.
Câu 9: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì người lao động
đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng bao nhiêu tiền lương tháng ?
A. Bằng 1% tiền lương tháng.
B. Bằng 2% tiền lương tháng.
C. Bằng 3% tiền lương tháng.
D. Bằng 4% tiền lương tháng.
Câu 10: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động
làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ được nghỉ giữa giờ ít nhất bao nhiêu phút,
tính vào thời giờ làm việc ?
A. 15 phút .
B. 30 phút.
C. 60 phút.
D. 90 phút.
Câu 11: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì đối với mức vay bao nhiêu từ Quỹ, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có
tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật ?
A. Trên 20 triệu đồng.
5


B. Trên 30 triệu đồng.
C. Trên 40 triệu đồng.
D. Trên 50 triệu đồng.
Câu 12: Trường hợp làm việc ban đêm thì thời gian người lao động được
nghỉ giữa giờ ít nhất bao nhiêu phút tính vào giờ làm việc theo quy định của Bộ
luật Lao động năm 2012 ?
A. 25 phút.
B. 35 phút.
C. 45 phút.
D. 60 phút.
Câu 13: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, khi tạm thời
chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử
dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất bao nhiêu ngày
làm việc ?
A. 02 ngày.
B. 03 ngày.
C. 04 ngày.
D. 05 ngày.
Câu 14: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động làm
việc trong điều kiện bình thường có đủ bao nhiêu tháng làm việc cho một người
sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng
lao động ?
A. 12 tháng.
B. 11 tháng.
C. 10 tháng.
D. 09 tháng.
6


Câu 15: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì đối với dự án thuộc nguồn vốn do tổ chức thực hiện chương trình quản
lý, trong hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính
sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định trình Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh
của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt ?
A. 05 ngày.
B. 07 ngày.
C. 10 ngày.
D. 12 ngày.
Câu 16: Người sử dụng lao động sử dụng từ bao nhiêu người lao động trở
lên phải có nội quy lao động bằng văn bản theo quy định Bộ luật Lao động số
năm 2012 ?
A. Từ 10 người lao động trở lên.
B. Từ 08 người lao động trở lên.
C. Từ 05 người lao động trở lên.
D. Từ 03 người lao động trở lên.
Câu 17: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì mức vay tối đa là bao nhiêu chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ?
A. 100% chi phí.
B. 70% chi phí.
C. 50% chi phí.
D. 30% chi phí.

7


Câu 18: Đăng ký nội quy lao động theo Bộ luật Lao động năm 2012 thì
trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động người sử
dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà
nước về lao động cấp tỉnh?
A. 05 ngày.
B. 10 ngày.
C. 20 ngày.
D. 30 ngày.
Câu 19: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, trong quá trình
thực hiện hợp đồng lao động nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung
hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất bao nhiêu ngày
làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung ?
A. 03 ngày.
B. 04 ngày.
C. 05 ngày.
D. 06 ngày.
Câu 20: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động
Việt Nam được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày lễ, tết ?
A. 07 ngày.
B. 08 ngày.
C. 09 ngày.
D. 10 ngày.
Câu 21: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013, người lao động ở khu
vực nông thôn học nghề dưới bao nhiêu tháng ở cơ sở đào tạo nghề thì được hỗ
trợ chi phí học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ ?
A. Dưới 03 tháng.
B. Dưới 05 tháng.
8


C. Dưới 06 tháng.
D. Dưới 09 tháng.
Câu 22: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vay
vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của người lao động, Ngân
hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định và phê duyệt ?
A. 05 ngày.
B. 06 ngày.
C. 10 ngày.
D. 12 ngày.
Câu 23: Theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền
lương thì có bao nhiêu nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương ?
A. 06 nguyên tắc.
B. 07 nguyên tắc.
C. 08 nguyên tắc.
D. 09 nguyên tắc.
Câu 24: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc
ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp nào sau đây theo quy
định của Bộ luật Lao động năm 2012?
A. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
B. Đang nuôi con dưới 15 tháng tuổi.
C. Đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi.
D. Đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

9


Câu 25: Theo quy định cuả Bộ luật Lao động năm 2012 thì trong thời hạn
bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động,
nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước
về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ
sung và đăng ký lại ?
A. 03 ngày.
B. 05 ngày.
C. 07 ngày.
D. 09 ngày.

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×