Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình môn thi trắc nghiệm chuyên ngành chính sách lao động đề 7

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN
NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số BD:……………
( Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)

Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên)

Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên)

Số phách

GIÁM KHẢO 1 (ký, họ tên)

GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên)

Số phách

Số câu trả lời đúng:………;Điểm bằng số:………;Điểm bằng chữ:………………..

( Đề thi gồm 08 trang, 25 câu)
Đề thi số: 07
“Anh (chị) hãy chọn phương án đúng trong các phương án của các câu hỏi sau
đây:
(Cách chọn:

A

B

C

D: Chọn A

A

B

C

D: Chọn C, bỏ chọn A

B

C

D: Chọn lại A, bỏ chọn C)”

A
A
a
a

A
A
a
a

1Câu 1: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 khi thoả ước lao
động tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì thoả ước lao
động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời gian không quá bao
nhiêu ngày ?
A. 60 ngày
B. 70 ngày

2


C. 80 ngày
D. 90 ngày
Câu 2: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì thoả ước lao
động tập thể vô hiệu toàn bộ trong mấy trường hợp ?
A. 02 trường hợp.
B. 03 trường hợp.
C. 04 trường hợp.
D. 05 trường hợp.
Câu 3: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc thì người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ
hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện nào sau đây?

3


A. Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động
thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao
động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.
B. Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động
thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 40% tổng số lao
động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.
C. Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động
thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 30% tổng số lao
động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.
D. Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động
thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 20% tổng số lao
động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

4


Câu 4: Có bao nhiêu nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động được quy
định trong Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. 02 nguyên tắc.
B. 03 nguyên tắc.
C. 04 nguyên tắc.
D. 05 nguyên tắc.
Câu 5: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì thoả ước lao
động tập thể doanh nghiệp phải làm thành bao nhiêu bản?
A. 02 bản.
B. 03 bản.
C. 05 bản.
D. 07 bản.
Câu 6: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
theo tháng và không quá bao nhiêu tháng?
A. 12 tháng.
B. 24 tháng.
C. 36 tháng.
D. 48 tháng.

5


Câu 7: Có bao nhiêu hành vi nào người sử dụng lao động không được
làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật Lao động
năm 2012 ?
A. 01 hành vi.
B. 02 hành vi.
C. 03 hành vi.
D. 04 hành vi.
Câu 8: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì thời gian lao động
nữ được nghỉ trước khi sinh tối đa không quá bao nhiêu tháng ?
A. 02 tháng.
B. 03 tháng.
C. 04 tháng.
D. 05 tháng.
Câu 9: Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng
bao nhiêu tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc
của ngày làm việc bình thường theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Ít nhất bằng 20%.
B. Ít nhất bằng 30%.
C. Ít nhất bằng 50%.
D. Ít nhất bằng 60%.
Câu 10: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 có bao nhiêu loại hợp
đồng lao động mà người sử dụng lao động chọn một loại để ký giao kết?
A. 02 loại.
B. 03 loại.
C. 04 loại.
D. 05 loại.

6


Câu 11: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì thời gian hỗ trợ
học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá bao nhiêu tháng ?
A. 12 tháng.
B. 09 tháng.
C. 06 tháng.
D. 03 tháng.
Câu 12: Trong trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người sử
dụng lao động thì người lao động được trả lương như thế nào theo quy định
Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Được trả đủ tiền lương.
B. Được trả 50% tiền lương;
C. Không phải trả lương;
D. Trả bù vào cuối năm nếu có lợi nhuận.
Câu 13: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao
động có bao nhiêu nội dung chủ yếu ?
A. 09 nội dung.
B. 10 nội dung.
C. 11 nội dung.
D. 12 nội dung.
Câu 14: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì thông tin thị
trường lao động có mấy nội dung ?
A. 01 nội dung.
B. 02 nội dung.
C. 03 nội dung.

7


D. 04 nội dung.
Câu 15: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì thời gian thử
việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử
việc 01 lần đối với một công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn,
kỹ thuật từ cao đẳng trở lên thì thời gian thử việc không quá bao nhiêu ngày ?
A. 150 ngày
B. 120 ngày
C. 90 ngày.
D. 60 ngày.
Câu 16: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì đối tượng vay vốn được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với
thời hạn vay vốn không quá bao nhiêu tháng?
A. 60 tháng.
B. 72 tháng.
C. 84 tháng.
D. 96 tháng.
Câu 17: Giờ làm việc ban đêm được tính như thế nào theo quy định Bộ
luật Lao động năm 2012 ?
A. Từ 20 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.
B. Từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
C. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
D. Từ 23 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.
Câu 18: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi gặp khó
khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn

8


ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do
nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời
chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng
không được quá bao nhiêu ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường
hợp được sự đồng ý của người lao động ?
A. 60 ngày.
B. 90 ngày.
C. 120 ngày.
D. 150 ngày.

9


Câu 19: Trường hợp làm việc ban đêm thì thời gian người lao động được
nghỉ giữa giờ ít nhất bao nhiêu phút tính vào giờ làm việc theo quy định của
Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. 25 phút.
B. 35 phút.
C. 45 phút.
D. 60 phút.
Câu 20: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì mỗi tuần
người lao động được nghỉ ít nhất bao nhiêu giờ liên tục?
A. 24 giờ.
B. 30 giờ.
C. 36 giờ.
D. 48 giờ.
Câu 21: Theo Luật Việc làm năm 2013, nguyên tắc về việc làm được quy
định như thế nào?
A. Bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.
B. Bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập.
C. Bảo đảm làm việc trong điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 22: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013, Trung tâm dịch vụ
việc làm có bao nhiêu nhiệm vụ ?
A. 03 nhiệm vụ.
B. 04 nhiệm vụ.
C. 05 nhiệm vụ.
D. 06 nhiệm vụ.

10


Câu 23: Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất bao nhiêu giờ
trước khi chuyển sang ca làm việc khác theo quy định Bộ luật Lao động năm
2012 ?
A. 06 giờ.
B. 08 giờ.
C. 10 giờ.
D. 12 giờ.
Câu 24: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao
động được tạm hoãn thực hiện trong bao nhiêu trường hợp?
A. 02 trường hợp.
B. 03 trường hợp.
C. 04 trường hợp.
D. 05 trường hợp.
Câu 25: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì đối với dự án thuộc nguồn vốn do tổ chức thực hiện chương trình
quản lý, trong hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vay vốn, Ngân hàng
Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định trình Thủ trưởng cơ quan
cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt ?
A. 05 ngày.
B. 07 ngày.
C. 10 ngày.
D. 12 ngày.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×