Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình môn thi trắc nghiệm chuyên ngành chính sách lao động đề 5

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN
NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số BD:……………
( Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)

Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên)

Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên)

Số phách

GIÁM KHẢO 1 (ký, họ tên)

GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên)

Số phách

Số câu trả lời đúng:………;Điểm bằng số:………;Điểm bằng chữ:………………..

( Đề thi gồm 08 trang, 25 câu)
Đề thi số: 05
“Anh (chị) hãy chọn phương án đúng trong các phương án của các câu hỏi sau
đây:
(Cách chọn:

A

B

C

D: Chọn A

A

B

C

D: Chọn C, bỏ chọn A

B
D: Chọn lại A, bỏ chọn C)”
C
A
A
A
a
Câu 1: Người lao động
a là ngườiAtừ đủ bao nhiêu tuổi trở lên theo quy định
a
của Bộ luật Lao động năm 2012 ?
a
A. Từ đủ 15 tuổi trở lên.

1


B. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

C. Từ đủ 13 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 12 tuổi trở lên.

Câu 2: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc thì thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là khi
nào?
A. Ngày 01 tháng 01 hàng năm.
B. Ngày 01 tháng 06 hàng năm.
C. Ngày 01 tháng 12 hàng năm.

2


D. Thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Câu 3: Có bao nhiêu nội dung thương lượng tập thể được quy định trong
Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. 02 nội dung.
B. 03 nội dung.
C. 04 nội dung.
D. 05 nội dung.
Câu 4: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 trong thời hạn bao
nhiêu tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc,
người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ
việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập?
A. 01 tháng
B. 02 tháng
C. 03 tháng
D. 04 tháng
Câu 5: Có bao nhiêu nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động được quy
định trong Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. 02 nguyên tắc
B. 03 nguyên tắc
C. 04 nguyên tắc
D. 05 nguyên tắc
Câu 6: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
theo tháng và không quá bao nhiêu tháng?
A. 12 tháng
B. 24 tháng

3


C. 36 tháng
D. 48 tháng
Câu 7: Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng như thế
nào theo quy định Bộ luật năm 2012 ?
A. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc ba
tháng một lần
B. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc hai
tháng một lần
C. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa
tháng một lần
D. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc một
tuần một lần
Câu 8: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì các quy định của
người sử dụng lao động về lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập
thể, thì phải được sửa đổi cho phù hợp với thoả ước lao động tập thể trong
thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực?
A. 05 ngày.
B. 10 ngày
C. 15 ngày
D. 20 ngày
Câu 9: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì thời gian lao động
nữ được nghỉ trước khi sinh tối đa không quá bao nhiêu tháng ?
A. 02 tháng.
B. 03 tháng.
C. 04 tháng.

4


D. 05 tháng.
Câu 10: Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất
bằng bao nhiêu tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công
việc của ngày làm việc bình thường theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Ít nhất bằng 20%.
B. Ít nhất bằng 30%
C. Ít nhất bằng 50%.
D. Ít nhất bằng 60%.
Câu 11: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao
động có bao nhiêu nội dung chủ yếu ?
A. 09 nội dung.
B. 10 nội dung.

5


C. 11 nội dung.
D. 12 nội dung.
Câu 12: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì người lao động
đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng bao nhiêu tiền lương tháng ?
A. Bằng 1% tiền lương tháng.
B. Bằng 2% tiền lương tháng.
C. Bằng 3% tiền lương tháng.
D. Bằng 4% tiền lương tháng.
Câu 13: Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá bao nhiêu
tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập theo
quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Không được quá 30%.
B. Không được quá 32%.
C. Không được quá 35%.
D. Không được quá 36%.
Câu 14: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì đối tượng vay vốn được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với
thời hạn vay vốn không quá bao nhiêu tháng?
A. 60 tháng.
B. 72 tháng.
C. 84 tháng.
D. 96 tháng.
Câu 15: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi gặp khó
khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn

6


ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do
nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời
chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng
không được quá bao nhiêu ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường
hợp được sự đồng ý của người lao động ?
A. 60 ngày.
B. 90 ngày.
C. 120 ngày.
D. 150 ngày.
Câu 16: Trường hợp làm việc ban đêm thì thời gian người lao động được
nghỉ giữa giờ ít nhất bao nhiêu phút tính vào giờ làm việc theo quy định của
Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. 25 phút.
B. 35 phút.
C. 45 phút.
D. 60 phút.
Câu 17: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì mức vay tối đa là bao nhiêu chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ?
A. 100% chi phí.
B. 70% chi phí.
C. 50% chi phí.
D. 30% chi phí.

7


Câu 18: Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao
động người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ
quan quản lý nhà nước về lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012?
A. 05 ngày.
B. 10 ngày.
C. 20 ngày.
D. 30 ngày.
Câu 19: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng
lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trong bao nhiêu trường hợp?
A. 01 trường hợp.
B. 02 trường hợp.
C. 03 trường hợp.
D. 04 trường hợp.
Câu 20: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của người lao động,
Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định và phê duyệt ?
A. 05 ngày.
B. 06 ngày.
C. 10 ngày.
D. 12 ngày.

8


Câu 21: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 trong thời gian bị
tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng bao nhiêu phần trăm
tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc ?
A. 30% tiền lương.
B. 40% tiền lương.
C. 50% tiền lương.
D. 60% tiền lương.
Câu 22: Theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về
tiền lương thì có bao nhiêu nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương ?
A. 06 nguyên tắc.
B. 07 nguyên tắc.
C. 08 nguyên tắc.
D. 09 nguyên tắc.

9


Câu 23: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm
việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp nào sau đây
theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012?
A. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
B. Đang nuôi con dưới 15 tháng tuổi.
C. Đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi.
D. Đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Câu 24: Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
trái pháp luật được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012 có bao nhiêu
nghĩa vụ?
A. 02 nghĩa vụ.
B. 03 nghĩa vụ.
C. 04 nghĩa vụ.
D. 05 nghĩa vụ.
Câu 25: Theo quy định cuả Bộ luật Lao động năm 2012 thì trong thời hạn
bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động,
nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà
nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi,
bổ sung và đăng ký lại ?
A. 03 ngày.
B. 05 ngày.
C. 07 ngày.
D. 09 ngày.

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×