Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình môn thi trắc nghiệm chuyên ngành chính sách lao động đề 1

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN
NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số BD:……………
( Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)

Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên)

Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên)

Số phách

GIÁM KHẢO 1 (ký, họ tên)

GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên)

Số phách

Số câu trả lời đúng:………;Điểm bằng số:………;Điểm bằng chữ:………………..

( Đề thi gồm 09 trang, 25 câu)
Đề thi số: 01
“Anh (chị) hãy chọn phương án đúng trong các phương án của các câu hỏi sau
đây:
(Cách chọn:

A

B

C

D: Chọn A

A

B

C

D: Chọn C, bỏ chọn A

B

C

D: Chọn lại A, bỏ chọn C)”

A
A
a
a

A
A
a
a

1Câu 1: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì tiền lương của
người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất
phải bằng bao nhiêu mức lương của công việc đó?
A. Ít nhất phải bằng 55%.
B. Ít nhất phải bằng 65%.
C. Ít nhất phải bằng 75%.
D. Ít nhất phải bằng 85%.

Câu 2: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động
chưa thành niên là người lao động dưới bao nhiêu tuổi ?
A. Dưới 18 tuổi.

2


B. Dưới 19 tuổi.
C. Dưới 20 tuổi.
D. Dưới 21 tuổi.
Câu 3: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì thoả ước lao
động tập thể doanh nghiệp phải làm thành bao nhiêu bản?
A. 02 bản.
B. 03 bản.
C. 05 bản.
D. 07 bản.
Câu 4: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì tổ chức bảo hiểm
xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời
hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất
nghiệp?
A. 03 ngày.
B. 05 ngày.
C. 07 ngày.
D. 09 ngày.
Câu 5: Ít nhất bao nhiêu ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định
thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho
người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định Bộ
luật Lao động năm 2012 ?
A. 30 ngày.
B. 25 ngày
C. 20 ngày

3


D. 15 ngày
Câu 6: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc thì trường hợp nào sau đây đủ điều kiện hưởng lương
hưu ?
A. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong
khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 5 năm trở lên thì
được hưởng lương hưu.
B. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong
khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 10 năm trở lên
thì được hưởng lương hưu.
C. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong
khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên
thì được hưởng lương hưu.
D. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong
khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên
thì được hưởng lương hưu.
Câu 7: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao
động xác định thời hạn là hợp đồng nào sau đây?
A. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ
đủ 12 tháng đến 24 tháng.

4


B. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ
đủ 12 tháng đến 36 tháng.
C. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ
đủ 12 tháng đến 48 tháng.
D. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ
đủ 12 tháng đến 60 tháng.
Câu 8: Theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm thì đối với mức vay bao nhiêu từ Quỹ, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có
tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật ?
A. Trên 20 triệu đồng.
B. Trên 30 triệu đồng.
C. Trên 40 triệu đồng.
D. Trên 50 triệu đồng.
Câu 9: Theo Luật Việc làm năm 2013 thì tổ chức dịch vụ việc làm bao
gồm:
A. Trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
B. Hợp tác xã dịch vụ việc làm.
C. Liên minh hợp tác xã việc làm.

5


D. Trung tâm đào tạo nghề.
Câu 10: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc thì thân nhân dưới 18 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hàng
tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
được tiếp tục hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho đến khi đủ 18 tuổi, trừ
trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ bao nhiêu phần trăm trở lên ?
A. 71%
B. 81%
C. 61%
D. 31%
Câu 11: Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc được quy định như thế nào
trong Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng
lao động của 03 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.
B. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng
lao động của 04 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.
C. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng
lao động của 05 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.
D. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng
lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.
Câu 12: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 khi thoả ước lao
động tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thoả ước lao
động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời gian không quá bao
nhiêu ngày ?

6


A. 60 ngày
B. 90 ngày
C. 120 ngày
D. 150 ngày

7


Câu 13: Mọi chi phí thương lượng tập thể ký kết, sửa đổi bổ sung gửi và
công bố thoả ước lao động tập thể được quy định trong Bộ luật Lao động năm
2012 do ai chi trả ?
A. Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công
bố thoả ước lao động tập thể do người lao động chi trả.
B. Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công
bố thoả ước lao động tập thể do người sử dụng lao động chi trả.
C. Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công
bố thoả ước lao động tập thể do Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả.
D. Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công
bố thoả ước lao động tập thể do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả.
Câu 14: Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng như
thế nào theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc ba
tháng một lần.
B. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc hai
tháng một lần.
C. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa
tháng một lần.
D. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc một
tuần một lần.
Câu 15: Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất
bằng bao nhiêu tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công
việc của ngày làm việc bình thường theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ?

8


A. Ít nhất bằng 20%.
B. Ít nhất bằng 30%.
C. Ít nhất bằng 50%.
D. Ít nhất bằng 60%.

Câu 16: Trong trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người sử
dụng lao động thì người lao động được trả lương như thế nào theo quy định
Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Được trả đủ tiền lương.
B. Được trả 50% tiền lương;
C. Không phải trả lương;
D. Trả bù vào cuối năm nếu có lợi nhuận.
Câu 17: Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá bao nhiêu
tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập theo
quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Không được quá 30%.
B. Không được quá 32%.
C. Không được quá 35%.
D. Không được quá 36%.
Câu 18: Giờ làm việc ban đêm được tính như thế nào theo quy định Bộ
luật Lao động năm 2012 ?
A. Từ 20 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

9


B. Từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
C. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
D. Từ 23 giờ đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.
Câu 19: Trường hợp làm việc ban đêm, thì thời gian người lao động được
nghỉ giữa giờ ít nhất bao nhiêu phút tính vào giờ làm việc theo quy định của
Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. 25 phút.
B. 35 phút.
C. 45 phút.
D. 60 phút.
Câu 20: Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất bao nhiêu giờ
trước khi chuyển sang ca làm việc khác theo quy định Bộ luật Lao động năm
2012 ?
A. 06 giờ.
B. 08 giờ.
C. 10 giờ.
D. 12 giờ.
Câu 21: Người sử dụng lao động sử dụng từ bao nhiêu người lao động trở
lên phải có nội quy lao động bằng văn bản theo quy định Bộ luật Lao động
năm 2012 ?
A. Từ 10 người lao động trở lên.
B. Từ 08 người lao động trở lên.
C. Từ 05 người lao động trở lên.

10


D. Từ 03 người lao động trở lên.
Câu22: Đăng ký nội quy lao động theo Bộ luật Lao động năm 2012 thì
trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động người sử
dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động?
A. 10 ngày.
B. 15 ngày.
C. 20 ngày.
D. 30 ngày.
Câu 23: Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải theo Bộ luật Lao động
năm 2012 quy định bao nhiêu trường hợp?
A. 03 trường hợp.
B. 04 trường hợp.
C. 05 trường hợp.
D. 06 trường hợp.
Câu 24: Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được
tạm ứng bao nhiêu tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc theo quy định
Bộ luật Lao động năm 2012?
A. 30% tiền lương
B. 40% tiền lương
C. 50% tiền lương
D. 60% tiền lương

11


Câu 25: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm
việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp nào sau đây
theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
B. Đang nuôi con dưới 15 tháng tuổi.
C. Đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi.
D. Đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

12x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×