Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình môn thi trắc nghiệm chuyên ngành chính sách lao động đề 2

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016
MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN
NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số BD:……………
( Thí sinh làm bài ngay trên đề thi)

Cán bộ coi thi 1 (ký, họ tên)

Cán bộ coi thi 2 (ký, họ tên)

Số phách

GIÁM KHẢO 1 (ký, họ tên)

GIÁM KHẢO 2 (ký, họ tên)

Số phách

Số câu trả lời đúng:………;Điểm bằng số:………;Điểm bằng chữ:………………..

( Đề thi gồm 08 trang, 25 câu)
Đề thi số: 02
“Anh (chị) hãy chọn phương án đúng trong các phương án của các câu hỏi sau
đây:
(Cách chọn:

A

B

C

D: Chọn A

A

B

C

D: Chọn C, bỏ chọn A

B

C

D: Chọn lại A, bỏ chọn C)”

A
A
a
a

A
A
a
Câu 1: Theo quy định của Bộ aluật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao
động xác định thời hạn là hợp đồng nào sau đây ?
A. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ

đủ 12 tháng đến 24 tháng.

1


B. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ
đủ 12 tháng đến 36 tháng.
C. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ
đủ 12 tháng đến 48 tháng.
D. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ
đủ 12 tháng đến 60 tháng.
Câu 2: Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình
được quy định như thế nào trong Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Người sử dụng lao động không phải ký kết hợp đồng lao động với người
giúp việc gia đình.
B. Người sử dụng lao động chỉ cần thỏa thuận hợp đồng lao động bằng miệng
với người giúp việc gia đình.
C. Người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với
người giúp việc gia đình.
2


D. Người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc giao
kết bằng miệng với người giúp việc gia đình.
Câu 3: Ít nhất bao nhiêu ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định
thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho
người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định Bộ
luật Lao động năm 2012 ?
A. 30 ngày.
B. 25 ngày
C. 20 ngày
D. 15 ngày
Câu 4: Một trong các nội dung nào dưới đây của Bộ luật Lao động năm
2012 quy định về kết thúc thời gian thử việc ?
A. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà
không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu
mà hai bên đã thoả thuận.
B. Trong thời gian thử việc, mỗi bên không có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử
việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt
yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.
C. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc
nhưng cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu
mà hai bên đã thoả thuận.
D. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà
không cần báo trước và phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà
hai bên đã thoả thuận.
Câu 5: Đối tượng nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy
định trong Luật Việc làm năm 2013 ?

3


A. Công chức.
B. Bộ đội tại ngũ.
C. Sinh viên đang học Đại học, Cao đẳng chính quy tập trung.
D. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người
lao động.
Câu 6: Theo nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc
ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì lấy mốc tuổi như thế nào để tính
số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu?
A. Đủ 50 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ.
B. Đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ.
C. Đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 45 tuổi đối với nữ.
D. Đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ.
Câu 7: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì tiền lương của
người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng bao nhiêu mức
lương của công việc đó?
A. Ít nhất phải bằng 55%.
B. Ít nhất phải bằng 65%.
C. Ít nhất phải bằng 75%.
D. Ít nhất phải bằng 85%.
Câu 8: Người lao động là người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên theo quy định
của Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. Từ đủ 15 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 13 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 12 tuổi trở lên.
Câu 9: Có bao nhiêu Chính sách của Nhà nước về lao động được quy
định trong Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. 04 chính sách.
B. 05 chính sách.
4


C. 06 chính sách.
D. 07 chính sách.
Câu 10: Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì người lao động
đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng bao nhiêu tiền lương tháng ?
A. Bằng 1% tiền lương tháng.
B. Bằng 2% tiền lương tháng.
C. Bằng 3% tiền lương tháng.
D. Bằng 4% tiền lương tháng.
Câu 11: Theo Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động
được quy định có bao nhiêu quyền?
A. 02 quyền.
B. 03 quyền.
C. 04 quyền .
D. 05 quyền.
Câu 12: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng
lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?
A. 04 nghĩa vụ.
B. 05 nghĩa vụ.
C. 06 nghĩa vụ.
D. 07 nghĩa vụ.
Câu 13: Có bao nhiêu nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động được quy
định trong Bộ luật Lao động năm 2012 ?
A. 02 nguyên tắc.
B. 03 nguyên tắc.
C. 04 nguyên tắc.
D. 05 nguyên tắc.
Câu 14: Có bao nhiêu hành vi người sử dụng lao động không được làm
khi giao kết thực hiện hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật Lao động năm
2012 ?
A. 02 hành vi.
5


B. 03 hành vi.
C. 04 hành vi.
D. 05 hành vi.
Câu 15: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 có bao nhiêu loại hợp
đồng lao động mà người sử dụng lao động chọn một loại để ký giao kết?
A. 02 loại.
B. 03 loại.
C. 04 loại.
D. 05 loại.
Câu 16: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao
động có bao nhiêu nội dung chủ yếu ?
A. 09 nội dung.
B. 10 nội dung.
C. 11 nội dung.
D. 12 nội dung.
Câu 17: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì thời gian thử
việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử
việc 01 lần đối với một công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn,
kỹ thuật từ cao đẳng trở lên thì thời gian thử việc không quá bao nhiêu ngày ?
A. 150 ngày.
B. 120 ngày.
C. 90 ngày.
D. 60 ngày.
Câu 18: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi gặp khó
khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn
ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do
nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời
chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng
không được quá bao nhiêu ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường
hợp được sự đồng ý của người lao động ?
6


A. 60 ngày.
B. 90 ngày.
C. 120 ngày.
D. 150 ngày.
Câu 19: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, khi tạm thời
chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử
dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất bao nhiêu ngày
làm việc ?
A. 02 ngày.
B. 03 ngày.
C. 04 ngày.
D. 05 ngày.
Câu 20: Theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao
động được tạm hoãn thực hiện trong bao nhiêu trường hợp?
A. 02 trường hợp.
B. 03 trường hợp.
C. 04 trường hợp.
D. 05 trường hợp.
Câu 21: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, trong thời hạn
bao nhiêu ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với
các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có
mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở
lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác ?
A. 05 ngày.
B. 10 ngày.
C. 15 ngày.
D. 20 ngày.

7


Câu 22: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, trong quá trình
thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội
dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất bao nhiêu
ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung ?
A. 03 ngày.
B. 04 ngày.
C. 05 ngày.
D. 06 ngày.
Câu 23: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng
lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trong bao nhiêu trường hợp?
A. 01 trường hợp.
B. 02 trường hợp.
C. 03 trường hợp.
D. 04 trường hợp.
Câu 24: Người sử dụng lao động có bao nhiêu nghĩa vụ khi đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật được quy định trong Bộ luật Lao
động năm 2012?
A. 05 nghĩa vụ.
B. 06 nghĩa vụ.
C. 07 nghĩa vụ.
D. 08 nghĩa vụ.
Câu 25: Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
trái pháp luật được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012 có bao nhiêu
nghĩa vụ ?
A. 02 nghĩa vụ.
B. 03 nghĩa vụ.
C. 04 nghĩa vụ.
D. 05 nghĩa vụ.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×