Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 1

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy
Thứ 3 ngày 25/08/2015
* Tổ chức lớp
01
* Trò chơi vận động
Ngày soạn: Ngày 24 tháng 08 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 25 tháng 08 năm 2015
Bài : 01

* Tổ chức lớp

* Trò chơi vận động
I/ MỤC TIÊU:Giúp học sinh
- Phổ biến nội dung tập luyện, biên chế lớp tổ chức tập luyện,chọn cán sự bộ

môn.Yêu cầu
HS biết được những quy định cơ bản cơ bản để thực hiện trong học tập.
-Trò chơi: Diệt các con vật có hại.Yêu cầu bước đầu biết tham gia vào trò
chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
6p
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
Đội Hình
giờ học
* * * * * * * * *
K
* * * * * * * * *
Nhận xét
* * * * * * * * *
II/ CƠ BẢN:
GV
a. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ
môn:
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có
28p
nhiệm vụ quản lý chung .
10p
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình
tập luyện.
Đội hình
Nhận xét
* * * * * * *
b. Phổ biến nội quy học tập:
* * * * * * *
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp
* * * * * * *
ngoài sân


10p
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
GV
- Bắt đầu giờ học và kết thúc giờ học ai
muốn ra vào lớp phải xin phép.Được ra
vào lớp khi nào giáo viên cho phép.
Nhận xét
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
8p


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
Nhận xét
Đội Hình xuống lớp
III/ KẾT THÚC:
6p
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
* * * * * * * * *
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
* * * * * * * * *
- Yêu cầu nội dung về nhà
GV
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy
* Trò chơi
Thứ 3 ngày 01/09/2015
2
* Đội hình đội ngũ
Ngày soạn: Ngày 24 tháng 08 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 01tháng 09năm 2015
Bài : 02

* Trò chơi
* Đội hình đội ngũ

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu HS biết thêm một số con vật có
hại,tham gia vào trò chơi nhiệt tình,chủ động.
- làm quen với tập hợp, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng,có thể
chậm .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
6p
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
Đội Hình
học
1-2 lấn * * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
Giậm chân …giậm
Đứng lại ……đứng
* * * * * * * * *
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân
* * * * * * * * *
trái, nhịp 2 chân phải)
GV
Kiểm tra bài cũ: 4 hs
Nhận xét
28p
Đội hình tập luyện
II/ CƠ BẢN:
18p
* * * * * *
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
3-4lần * * * * * *
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
* * * * * *
- Nhìn trước …………….Thẳng .
Thôi
* * * * * *
GV

Nhận xét
b. Trò chơi: Diệt các con vật có hại

8p

Đội Hình


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

GV

GV Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Giậm chân…giậm
Đứng lại….đứng
(HS đếm theo nhịp 1-2 , 1-2 …)
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
Về nhà tìm thêm các con vật có hại.

6p

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy
* Đội hình đội ngũ
Thứ 3 ngày 08/09/2015
3
* Trò chơi
Ngày soạn: Ngày 01tháng 09năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 08 tháng 09 năm 2015
Bài : 03

* Đội hình đội ngũ
* Trò chơi

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng.Yêu cầu HS tập hợp đúng chỗ,nhanh,trật tự.
- Làm quen với đứng nghiêm(nghỉ).Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng
theo khẩu .
-Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu HS tham gia vào trò chơi tương
đối chủ động.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
6p
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
1-2 lấn
Đội Hình
giờ học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
Giậm chân ….giậm Đứng lại ….đứng
* * * * * * * * *
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1
* * * * * * * * *
chân trái, nhịp 2 chân phải)
GV
Kiêm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
28p


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng .
Thôi

10p
2-3lần

Đội hình tập luyện
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

*
*
*
*

GV
Nhận xét
b. Tư thế nghỉ .
Tư thế nghiêm .
Nhận xét
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại

9p
2-3lần

Đội Hình

9p
GV

GVhướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học .Yêu cầu nội dung
về nhà

6p

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy
Thứ 3 ngày 15/09/2015
* Đội hình đội ngủ
4
* Trò chơi vận động
Ngày soạn: Ngày 08 tháng 09 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 15 tháng 09 năm 2015
Bài : 04

* Đội hình đội ngủ
* Trò chơi vận động

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,đứng nghiêm, nghỉ.Yêu cầu thực hiện được
động tác cơ
bản đúng,nhanh,trật tự.
-Học quay phải, quay trái : Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay người theo
khẩu lệnh .


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

-Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương
đối chủ động
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
6p
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu 1-2 lấn Đội Hình
cầu giờ học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
Giậm chân …giậm
Đứng lại
* * * * * * * * *
……đứng
* * * * * * * * *
Kiểm tra baì cũ : 4 hs
GV
Nhận xét
28p
18p
II/ CƠ BẢN:
2-3lần
a.Ôn tập hợp hàng dọc, dóng
Đội hình tập luyện
hàng,đứng nghiêm,nghỉ:
* * * * * * *
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
* * * * * * *
- Nhìn trước …………….Thẳng
* * * * * * *
Thôi
* * * * * * *
GV

b. Tư thế nghỉ, nghiêm
Nhận xét

8p

Đội Hình

c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học
- Yêu cầu nội dung về nhà

GV

6p
Đội Hình xuống lớp
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Thứ ngày tháng
Thứ 3 ngày 22/09/2015

GV: Hồ Thị Thể

Tiết ppct
5

Tên bài dạy
* Đội hình đội ngũ
* Trò chơi vận động

Ngày soạn: Ngày 15 tháng 09 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 22 tháng 09 năm 2015
Bài : 05

* Đội hình đội ngũ
* Trò chơi vận động

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN đã học.Yêu cầu thực hiện chính
xác,nhanh,trật tự.
-Làm quen với trò chơi:Qua đường lội.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
6p
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung
Đội Hình
yêu cầu giờ học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
HS chạy nhẹ nhàng trên sân tập
* * * * * * * * *
khoảng 30-40m
GV
Ôn trò chơi:Diệt các con vật có
hại.
Kiểm tra bài cũ: 4 hs
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng
hàng,đứng nghiêm,đứng nghỉ,quay
phải,quay trái.
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng
Thôi

b. Tư thế nghỉ .
Tư thế nghiêm .
Bên phải (trái)….quay
Nhận xét
c. Trò chơi: Qua đường lội

28p
18p
2-3lần

Đội hình tập luyện
* * * * *
* * * * *
* * * * *
GV

Đội Hình
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
10p

*
*

*


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét
giờ học
Về nhà luyện tập quay phải,quay
trái

GV: Hồ Thị Thể

6p

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy
* Đội hình đội ngũ
Thứ 3 ngày 29/09/2015
6
* Trò chơi
Ngày soạn: Ngày 22 tháng 09 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 29 tháng 09 năm 2015
Bài : 06
* Đội hình đội ngũ - Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN.Yêu cầu thực hiện nhanh trật tự hơn giờ trước.
- Học dàn hàng, dồn hàng .Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
-Ôn trò chơi:Qua đường lội.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ
động.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
4phút
Đội Hình
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
* * * * * * * * *
cầu giờ học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
1-2 lấn * * * * * * * * *
HS chạy một vòng trên sân tập 30-40m
GV
Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
26phút
Đội hình tập luyện
a.- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
16phút * * * * * *
- Nhìn trước …………….Thẳng .
* * * * * *
Thôi
* * * * * *
-Nghiêm,nghỉ . Bên phải(trái)….quay
GV


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Nhận xét
b. Dàn hàng, dồn hàng
Nhận xét
c. Trò chơi: Qua đường lội

GV phổ biến nội dung trò chơi để học
sinh thực hiện
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ
học
- Yêu cầu nội dung về nhà

GV: Hồ Thị Thể

10phút

Đội Hình
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *

*
*
*

5phút

4Phút

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy
Thứ 3 ngày 06/10/2015
* Đội hình đội ngủ
7
* Trò chơi
Ngày soạn: Ngày 29 tháng 09 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 06 tháng 10 năm 2015
Bài : 07
* Đội hình đội ngủ - Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN.Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng,nhanh,trật
tự
-Ôn trò chơi:Qua đường lội.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ
động.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
I/ MỞ ĐẦU
4phút
Đội Hình
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
* * * * * * * * *
giờ học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
HS chạy một vòng trên sân tập 30-40m
GV
Thành vòng tron,đi thường,……bước
1-2 lấn


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Thôi
Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a.- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi
-Nghiêm,nghỉ . Bên phải(trái)….quay

Nhận xét
b. Dàn hàng, dồn hàng
Nhận xét
c. Trò chơi: Qua đường lội

GV phổ biến nội dung trò chơi để học
sinh thực hiện
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Yêu cầu nội dung về nhà

GV: Hồ Thị Thể

26phút
16phút

Đội hình tập luyện
* * * * *
* * * * *
* * * * *

*
*
*

*
*
*

GV

10phút

Đội Hình
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *

*
*
*

5phút

4Phút

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy
* Đội hình đội ngủ
Thứ 3 ngày 13/10/2015
8
*Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Ngày soạn: Ngày 06 tháng 10 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2015
Bài : 08
* Đội hình đội ngủ
*Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN.Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối chíng xác
-Ôn trò chơi:Qua đường lội.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ
động.
-Làm quen với tư thế đứng cơ bản và dứng đưa 2 tay ra trước.Yêu cầu thực
hiện ở mức cơ bản đúng
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân….giậm Đứng lại…………
đứng
Trò chơi:Diệt các con vật có hại.
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a.- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi
Nhận xét
-Thi tập hợp hàng dọc,dóng hàng(4 tổ thi
cùng 1 lúc)
Nhận xét

Nhận xét
b. Tư thế đứng cơ bản

GV: Hồ Thị Thể

LƯỢNG
4phút
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
1-2 lấn

26phút
10phút

Đội hình tập luyện
* * * * *
* * * * *
* * * * *

*
*
*

*
*

GV
Đội Hình
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV
8phút
8phút

Nhận xét
c. Đứng đưa hai tay ra trước
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Yêu cầu nội dung về nhà

4Phút

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy
* Đội hình đội ngủ
Thứ 3 ngày 20/10/2015
9
*Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Ngày soạn: Ngày 13 tháng 10 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 20 tháng 10 năm 2015
Bài : 09

* Đội hình đội ngủ
*Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương
đối chíng xác
-Ôn tư thế đứng cơ bản và dứng đưa 2 tay ra trước.Học đứng đưa hai tay
dang ngang,đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản
đúng.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG
I/ MỞ ĐẦU
4phút
Đội Hình
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
* * * * * * * * *
cầu giờ học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
Giậm chân….giậm Đứng
GV
lại…………đứng
1-2 lấn
HS chạy 1 vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường…..bước
Đội hình tập luyện
Thôi
* * * * * * *
Trò chơi : Diệt các con vật có hại
26phút
* * * * * * *
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
10phút
* * * * * * *
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
GV
a.- Ôn tư thế đứng cơ bản,đứng
đưa 2 tay ra trước
Nhận xét
Đội Hình
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
8phút
8phút

b.Học đứng đưa 2 tay dang ngang
Nhận xét
c.Đứng đưa 2 tay lên cao chếch
chữ V
Nhận xét
- Ôn phối hợp.
III/ KẾT THÚC:
Đi thường…….bước
Thôi
HS vừa đi vừa hát

4Phút

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ
học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10
Thứ ngày tháng Tiết ppct
Tên bài dạy
*Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Ngày soạn: Ngày 05 tháng 01 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2015
Bài : 10 *Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiên dược động
tác chính xác hơn giờ trước.
-Học đứng kiểng gót,hai tay chống hông.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ
bản đúng.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
4phút
Đội Hình
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
* * * * * * * * *
giờ học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
1-2 lấn
* * * * * * * * *
HS chạy 1 vòng trên sân tập
GV
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
26phút
II/ CƠ BẢN:
10phút
a.- Ôn đứng đưa 2 tay ra trước,đứng đưa
1-2 lần Đội hình tập luyện
hai tay dang ngang
* * * * * *
Nhận xét
*
* * * * * *
*
* * * * * *
*
GV
b.Ôn đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa
hai tay lên cao chếch chữ V.
Nhận xét
c.Ôn phối hợp:Đứng đưa hai tay dang
ngang
- Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Nhận xét
d.Đứng kiểng gót,hai tay chống hông.

8phút
8phút
2 lần
2 lần

Đội Hình
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *

*
*
*


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

Hướng dẫn học sinh luyện tập
1-2 lần
4Phút
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11
Thứ ngày tháng
Tiết ppct
Tên bài dạy
* Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
*Trò chơi
Ngày soạn: Ngày 05 tháng 01 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2015
Bài : 11

* Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
*Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động
tác ở mức tương đối chính xác
-Học động tác đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông.Yêu cầu thực
hiện được động tác cơ bản đúng.
-Làm quen với trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức.Yêu cầu HS biết tham gia vào
trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
4phút
Đội Hình
* * * * * * * * *
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
* * * * * * * * *
học
* * * * * * * * *
Khởi động
GV
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
Đội hình tập luyện
26phút
II/ CƠ BẢN:
* * * * * *
16phút
a.Đứng đưa 1 chân ra trước,2 tay chống
*
hông
* * * * * *


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện

*
*

*

*

*

*

*

*
GV

Nhận xét
b.Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức
10phút
Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB

Đội Hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

4Phút Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12
Thứ ngày tháng Tiết ppct
Tên bài dạy
* Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
*Trò chơi
Ngày soạn: Ngày 05 tháng 01 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2015
Bài : 12

* Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
*Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động
tác ở mức tương đối chính xác
-Học động tác đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng.Yêu
cầu biết thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
-Ôn trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức.Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi
có sự chủ động
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
4phút
Đội Hình
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
* * * * * * * * *
học
* * * * * * * * *


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Khởi động:
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Ôn phối hợp:Bài tập RLTTCB
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
II/ CƠ BẢN:
a. Đứng kiểng gót hai tay chống hông
b. Đứng đưa một chân ra trước,hai tay
chống hông
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện

GV: Hồ Thị Thể

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

26phút
16phút

c.Đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ
cao thẳng hướng
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện

d.Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức

Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
III/ KẾT THÚC:
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB

Bài : 13

Đội hình tập luyện
* * * * * *
*
* * * * * *
*
* * * * * *
*
* * * * * *
*
GV

10phút

4Phút

*
*
*
*

Đội Hình
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

*
*
*
*

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

* Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

* Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở
mức tương đối chính xác
-Học đứng đưa một chân sang ngang.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
-Tiếp tục ôn trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức.Yêu cầu HS tham gia được vào trò chơi
có sự tương đối chủ động
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I/ MỞ ĐẦU4’
Đội Hình
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
* * * * * * * * *
học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
HS chạy một vòng trên sân tập
GV
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
1-2 lần
Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét
II/ CƠ BẢN:26’
Đội hình tập luyện
a.Ôn đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ
* * * * * * *
cao thẳng hướng.
* * * * * * *
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
* * * * * * *
Nhận xét
GV
*Ôn phối hợp:
Đội Hình
b.Học đứng đưa một chân sang ngang,hai
* * * * * * *
tay chống hông.
* * * * * * *
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
* * * * * * *
Nhận xét
*Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra
Đội Hình xuống lớp
trước(sau),hai tay chống hông
* * * * * * * * *
Nhận xét
* * * * * * * * *
d.Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức
* * * * * * * * *
Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
GV
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:7’
Đi thường…….bước
Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB

Ngày soạn: Ngày 05 tháng 01 năm 2015
Thể dục

Bài : 14

* Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

* Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động
tác ở mức tương đối chính xác
-Lam quen với trò chơi:Chạy tiếp sức.Yêu cầu tham gia được vào trò chơi ở
mức ban đầu.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU4’
Đội Hình
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
* * * * * * * * *
học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
Khởi động
GV
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
Kiểm tra bài cũ : 4 hs: Nhận xét
II/ CƠ BẢN:26’
1-2 lần
a.Ôn phối hợp:
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
Nhận xét
b.Ôn phối hợp
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
Nhận xét
*Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra
trước(sau),hai tay chống hông
Nhận xét

Đội hình tập luyện
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV
1-2 lần

c.Trò chơi:Chạy tiếp sức
Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
III/ KẾT THÚC:5’
Đi thường…….bước
HS vừa đi vừa hát

Thôi

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB

Đội Hình
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *

*
*
*

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

Thứ ngày tháng Tiết ppct

Tên bài dạy
* Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
*Trò chơi : Chạy tiếp sức
Ngày soạn: Ngày 05 tháng 01 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2015
Bài : 15

* Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
*Trò chơi : Chạy tiếp sức
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-Tiếp tục ôn một số kỹ năng thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được
động tác ở mức tương đối chính xác
-Lam quen với trò chơi:Chạy tiếp sức.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở
mức ban đầu.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
4phút Đội Hình
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
* * * * * * * * *
giờ học
* * * * * * * * *
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
* * * * * * * * *
Kiểm tra bài cũ : 4 hs: Nhận xét
GV
II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp:
26phút
9 phút
1-2 lần
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
b.Ôn phối hợp

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức

Hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Đội hình tập luyện
* * * * * *
*
* * * * * *
*
* * * * * *
*
GV

9 phút
1-2
lần

Đội Hình
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *

*
*
*


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường…….bước
Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB

GV: Hồ Thị Thể

8Phút
5
phút

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỂ DỤC
Bài : 16 * Kiểm tra thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-Kiểm tra các động tác TD RLTTCB.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU:4’
Đội Hình
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ
học
* * * * * * * * *
Khởi động
* * * * * * * * *
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
* * * * * * * * *
Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét
GV
II/ CƠ BẢN:26’
1. Ôn 10 động tác TD RLTTCB
Đội hình tập luyện
2. Kiểm tra bài thể dục RLTTCB
* * * * * * *
* * * * * * *
• Nội dung kiểm tra: Mỗi HS thực
* * * * * * *
hiện 2 trong 10 động tác TD
RLTTCB (do giáo viên nêu tên
GV
động tác). Mỗi đợt 3-5 học sinh.
• Cách đánh giá:
- Những Hs thực hiện được cả hai
Đội Hình xuống lớp
động tác ở mức độ cơ bản đúng là
đạt yêu cầu.
* * * * * * * * *
- Những hs chỉ thực hiện được 1
* * * * * * * * *
hoặc không thực hiện được động
* * * * * * * * *
tác nào, Gv cho kiểm tra lại.
III/ KẾT THÚC:6’
GV
Đi thường…….bước
Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB

THỂ DỤC
Bài : 17 *Sơ kết học kỳ I
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-Sơ kết học kỳ I.Yêu cầu học sinh hệ thống được những kiến thức,kỹ năng
đã học,ưu,


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

khuyết điểm và hướng khắc phục để học tốt ở học kỳ II.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU:5’
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu Đội Hình
giờ học
* * * * * * * * *
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * *
Khởi động:
* * * * * * * * *
HS chạy một vòng trên sân tập
GV
Thành vòng tròn,đi thường……bước
Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:26’
a.Sơ kết học kỳ I:
*Đội hình đội ngủ:
Tập hợp hàng dọc,Dóng hàng dọc,Tư thế Đội hình tập luyện
đứng nghiêm(nghỉ),Quay phải(trái),Dàn
* * * * * * *
hàng,Dồn hàng,Điểm số từ 1 đến hết,Đi
* * * * * * *
thường theo nhịp.
* * * * * * *
*Thể dục RLTTCB :
Nhận xét
GV
*Trò chơi vận động:
Diệt các con vật có
hại.Quadườnglội.Chuyền bóng tiếp
sức.Chạy tiếp sức.
Đội Hình xuống lớp
Nhận xét
* * * * * * * * *
*Qua các nội dung đã học ở học kỳ I,các
* * * * * * * * *
em có tinh thần tham gia học tập tốt,nhiệt
* * * * * * * * *
tình.Bên cạnh đó cũng có một vài học
GV
sinh tiếp thu bài học còn chậm…
b.Trò chơi:Chạy tiếp sức
III/ KẾT THÚC:5’
Đi thường…….bước
Thôi
HS vừa đi vừa hát
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18
Thứ ngày tháng Tiết ppct
Tên bài dạy
*Trò chơi vận động
Bài : 18 *Trò chơi vận động
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

-Làm quen với trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.Yêu cầu HS biết tham gia chơi ở
mức ban đầu
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
4phút
Đội Hình
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
* * * * * * * * *
giờ học
* * * * * * * * *
Khởi động
* * * * * * * * *
Trò chơi:Diệt các con vật có hại
GV
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
II/ CƠ BẢN:
a.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức

26phút
Đội hình tập luyện
* * * * * *
*
* * * * * *
*
* * * * * *
*

Figure 1

GV

Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
Nhận xét
5 phút

III/ KẾT THÚC:
Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19
Thứ ngày tháng Tiết ppct
Tên bài dạy
* Bài thể dục
* Trò chơi
Ngày soạn: Ngày 05 tháng 01 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2015
Bài : 19 *Bài thể dục

- Trò chơi


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động .
- Làm quen với 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục.Yêu cầu thực hiện được
động tác ở mức cơ bản đúng
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: (35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
4phút
Đội Hình
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
* * * * * * * * *
giờ học
* * * * * * * * *
Khởi động:
* * * * * * * * *
Kiểm tra bài cũ : 4 hs : Nhận xét
GV
II/ CƠ BẢN:
a.Động tác vươn thở:
26phút
6 phút
3-2 lần
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
Nhận xét
b.Động tác tay:

6 phút
3-2 lần
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
Nhận xét
*Ôn phối hợp 2 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh
chơi
III/ KẾT THÚC:
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại 2 động tác thể dục đã học

6Phút
1-2 lần

Đội hình tập luyện
* * * * * *
*
* * * * * *
*
* * * * * *
*
GV

8 phút

5 phút

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20
Thứ ngày tháng Tiết ppct
Tên bài dạy
* Bài thể dục
* Trò chơi
Ngày soạn: Ngày 05 tháng 01 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2015
Bài : 20 *Bài thể dục - Trò chơi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn 2 động tác thể dục đã học.Học động tác chân.Yêu cầu thực hiện được động
tác ở mức
tương đối chính xác .
-Điểm số hàng dọc theo tổ.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:(35phút)
NỘI DUNG
ĐỊNH
PHƯƠNG PHÁP TỔ
LƯỢNG
CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
4phút
Đội Hình
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
* * * * * * * *
giờ học
*
Khởi động: xoay các khớp cổ tay, chân,cánh
* * * * * * * *
tay, vai, hông.chạy tại chỗ.
*
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
* * * * * * * *
Nhận xét
26phút
*
II/ CƠ BẢN:
5 phút
GV
a.Ôn phối hợp 2 động tác
1-2 lần
Mỗi động tác HS thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
5 phút
b.Học động tác chân
3-2 lần

Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
Nhận xét
*Ôn 3 động tác thể dục đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
c.Điểm số hàng dọc theo tổ

5Phút
1-2 lần
7 phút

Đội hình tập luyện
* * * * * *
*
* * * * * *
*
* * * * * *
*


Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

GV: Hồ Thị Thể

GV

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh
thực hiện
Nhận xét
5 phút

c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.

5 phút
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh
chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường…….bước
Thôi
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại 3 động tác thể dục đã học

Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21
Thứ ngày tháng Tiết ppct
Tên bài dạy
* Đội hình đội ngũ
Ngày soạn: Ngày 05 tháng 01 năm 2015
Ngày dạy: Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2015
Bài : 21 *Bài thể dục
*Đội hình đội ngũ
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn 3 động tác TD đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối
chính xác.
- Học động tác vặn mình.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ.Yêu cầu điểm đúng số,rõ ràng.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×