Tải bản đầy đủ

2 hoa 11 đề thi HK1 1 (1)

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC – LỚP 11
SỞ GD – ĐT HÀ NỘI

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút

A. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1. Trong phòng thí nghiệm điều chế NH3 bằng cách:
A. Nhiệt phân muối NH4Cl.
B. Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.
C. Đun muối NH4Cl với dung dịch Ca(OH)2.
D. Cho nito tác dụng với hidro.
Câu 2. Chất nào sau đây là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính?
A. CO.

B. CO2.


C. N2.

D. NH3.

Câu 3. Chọn những chất điện li mạnh trong số các chất sau
a. HCl

b. HClO

c. KOH

d. Mg(OH)2

e. CH3COOH

g. Mg(NO3)2

B. a, c, d, e.

C. b, e, g.

A. a, b, c, e, g.

D. a, c, g.

Câu 4. Dãy chất tác dụng được với dung dịch HNO3 loãng là
A. Fe, Pt, BaSO4, Fe3O4.

B. Zn, CuO, Au, CaCO3.

C. Mg, Fe(OH)2, S, BaCO3.

D. NaCl, Au, C, FeO.


Câu 5. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dd NaOH 1M, sau phản
ứng thu được các chất có nồng độ là (thể tích dung dịch coi như không đổi):
A. Na2CO3 0,2M.

B. Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,6 M.


C. Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M.

D. NaHCO3 0,6M.

Câu 6. Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,3M với 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M thu
được dung dịch X. pH của dung dịch X là:
A. 1.

B. 2.

C. 11.

D. 12

B. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm)
Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
a) Mg + HNO3 loãng  N+1
b) FeS + HNO3 loãng  N0
c) Al(NO3)3 + NH3 + H2O
d) BaCO3 + HCl
Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng c, d.
Câu 2. (1,5 điểm)
Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn
riêng biệt sau (Viết các PTHH xảy ra nếu có): Na2CO3, K3PO4, NaNO3, NH4Cl.
Câu 3. (3,0 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch
HNO3 (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch Y và 7,84 lít khí NO (đktc, sản
phẩm khử duy nhất).
a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. (1,5 điểm)


b) Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Tính
khối lượng chất rắn Z. (Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%) (1,0 điểm)
c) Cho 40,8 gam hỗn hợp A gồm Cu, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được
2,24 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc), dung dịch B và 1,6 gam
kim loại. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. Tính m? (0,5 điểm)

(Cho Al = 27, Mg = 24, N = 14, O = 16, H = 1, Cu = 64, Fe =56)
Các em tự làm rồi kiểm tra lại với đáp án trong link này nhé: https://goo.gl/vkjJeh)

Trường học Trực tuyến Sài Gòn (iss.edu.vn) có hơn 800 bài giảng trực tuyến thể hiện đầy đủ nội
dung chương trình THPT do Bộ Giáo dục - Đào tạo qui định cho 8 môn học Toán - Lý - Hóa Sinh

-Văn

-

Sử

-

Địa

-Tiếng

Anh

của

ba

lớp

10

-

11

-

12.

Các bài giảng chuẩn kiến thức được trình bày sinh động sẽ là những lĩnh vực kiến thức mới mẻ và
đầy màu sắc cuốn hút sự tìm tòi, khám phá của học sinh. Bên cạnh đó, mức học phí thấp:
50.000VND/1 môn/học kì, dễ dàng truy cập sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em đến với bài giảng
của Trường.
Trường học Trực tuyến Sài Gòn - "Học dễ hơn, hiểu bài hơn"!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×