Tải bản đầy đủ

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 1
Câu 1 Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp là:
Chọn một câu trả
A) Những trạng thái tiêu thức, những cột mốc mà doanh nghiệp phải
lời

đạt được trong một khoảng thời gian nhất định đảm bảo sự thành công của
tầm nhìn
Câu 2 Công ty dược phẩm A chia doanh nghiệp thành 3 SBU gồm: SBU1-Thuốc
trị bệnh đau đầu, SBU2-Thuốc bổ, SBU3- Thuốc tiêu hóa. Đây là cách phân loại
đơn vị kinh doanh chiến lược theo tiêu thức?
Chọn một câu trả
B) Sản phẩm có sự khác biệt về chức năng
lời

Câu 3 Nokia chia doanh nghiệp thành 3 SBU gồm: SBU1-Điện thoại bình dân,
SBU2- Điện thoại N-series, SBU3- Điện thoại E-series. Đây là cách phân loại đơn
vị kinh doanh chiến lược theo tiêu thức?
Chọn một câu trả
C) Sản phẩm có sự khác biệt về đối tượng khách hàng

lời

Câu 4 Nội dung nào sau đây cho phép tạo lập và củng cố hình ảnh của doanh
nghiệp trước công chúng xã hội, đồng thời tạo ra sự hấp dẫn đối với các đối
tượng liên quan (khách hàng, cổ đông)?
Chọn một câu trả
A) Tuyên bố sứ mạng kinh doanh
lời

Câu 5 Vai trò hoạch định chiến lược của doanh nghiệp đặc biệt quan trọng đối
với cấp quản trị:
Chọn một câu trả
D) Mọi cấp trong tổ chức
lời


Câu 6 Unilever chia doanh nghiệp thành 4 SBU gồm: SBU1-Clear, SBU2- Omo,
SBU3-Sunsilk, SBU4-Surf. Đây là cách phân loại đơn vị kinh doanh chiến lược
theo tiêu thức?
Chọn một câu trả
C) Sản phẩm có sự khác biệt về nhãn hiệu
lời

Câu 7 Giai đoạn thực thi chiến lược (theo mô hình của Fred David) bao gồm bao
nhiêu nội dung?
Chọn một câu trả
C) 3
lời

Câu 8 Phương án nào dưới đây thể hiện lý do, ý nghĩa của sự ra đời, tồn tại và
hoạt động của một tổ chức?
Chọn một câu trả
A) Sứ mạng kinh doanh
lời

Câu 9 Giai đoạn hoạch định chiến lược không bao gồm các hoạt động nào sau
đây:
Chọn một câu trả
C) Phân bổ nguồn lực
lời


Câu 10 Nội dung phân bổ nguồn lực thuộc giai đoạn nào trong quy trình quản trị
chiến lược (theo mô hình của Fred David) tổng quát?
Chọn một câu trả
B) Thực thi chiến lược
lời

Câu 11 Theo Henderson: Chiến lược là sự tìm kiếm thận trọng một kế hoạch
hành động để phát triển và kết hợpyếu tố nào sau đây của tổ chức ?
Chọn một câu trả
A) Lợi thế cạnh tranh
lời

Câu 12 Một trong những nội dung của hoạch định chiến lược đó là:


Chọn một câu trả
lời

C) Ra quyết định chiến lược

Câu 13 Nội dung đầu tiên trong giai đoạn hoạch định chiến lược kinh doanh là:
Chọn một câu trả
A) Xác định sứ mạng, mục tiêu và các chiến lược hiện tại của doanh
lời

nghiệp
Câu 14 Những nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc giai đoạn hoạch định chiến
lược:
Chọn một câu trả
D) Kiểm tra, kiểm soát quá trình hành động
lời

Câu 15 Trong giai đoạn hoạch định chiến lược tổng quát (theo mô hình của Fred
David) có mấy nội dung chính:
Chọn một câu trả
D) 6
lời

Câu 16 Trường phái định vị thuộc giai đoạn phát triển nào của quản trị chiến
lược?
Chọn một câu trả
B) Hướng về tổ chức ngành
lời

Câu 17 Quản trị chiến lược được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu nào của
tổ chức?
Chọn một câu trả
C) Mục tiêu dài hạn
lời

Câu 18 Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp bao gồm:


Chọn một câu trả
lời

A) Cấp doanh nghiệp, cấp kinh doanh, cấp chức năng

Câu 19 Chiến lược cấp doanh nghiệp trả lời cho câu hỏi nào dưới đây?
Chọn một câu trả
A) Doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển như thế nào trong tương lai?
lời

Câu 20 Trường phái thiết kế thuộc giai đoạn phát triển nào của quản trị chiến
lược?
Chọn một câu trả
A) Giai đoạn phát triển nội tại
lời

Câu 21 Mô hình quản trị chiến lược tổng quát được chia ra làm mấy giai đoạn?
Chọn một câu trả
lời

A) 3

Câu 22 Vinamilk chia doanh nghiệp thành 4 SBU gồm: SBU1-Sữa bột, SBU2sữa nước, SBU3-Café, SBU3-Kem. Đây là cách phân loại đơn vị kinh doanh
chiến lược theo tiêu thức?
Chọn một câu trả
lời

A) Sản phẩm có sự khác biệt về công nghệ

Câu 23 Tầm nhìn chiến lược được xây dựng trên:
Chọn một câu trả
lời

D) Cả Các giá trị và năng lực cốt lõi và hình ảnh trong tương lai

Câu 24 Phân tích môi trường chiến lược thuộc bước thứ__trong quy trình hoạch
định chiến lược


Chọn một câu trả
lời

A) 2 và 3

Câu 25 Các mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp là:
Chọn một câu trả
lời

A) Chỉ số mà doanh nghiệp phải đạt được trong từng năm, góp phần hoàn

thành mục tiêu dài hạn.

LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 2
Câu 1 Lực lượng nào dưới đây KHÔNG thuộc mô hình “Các lực lượng điều tiết
cạnh tranh” ?
Chọn một câu trả
A) Lực lượng kinh tế.
lời

Câu 2 Chu kỳ sống của ngành trải qua mấy giai đoạn?
Chọn một câu trả
B) 4
lời

Câu 3 Năm 2006, nhà nước đưa ra quy định “Người dân tham gia giao thông
phải đội mũ bảo hiểm” đây là nhân tố thuộc nhóm lực lượng nào?
Chọn một câu trả
B) Pháp luật
lời

Câu 4 Phân tích môi trường vĩ mô của doanh nghiệp không bao gồm phân tích
các nhóm lực lượng:
Chọn một câu trả
D) khách hàng.
lời


Câu 5 Phân tích môi trường bên ngoài xác định:
Chọn một câu trả
A) cơ hội – thách thức.
lời

Câu 6 Phân tích môi trường bên trong của một doanh nghiệp nhằm xác định:
Chọn một câu trả
A) Điểm mạnh và điểm yếu
lời

Câu 7 Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài thuộc giai đoạn
nào của quản trị chiến lược?
Chọn một câu trả
A) Hoạch định chiến lược
lời

Câu 8 Tập hợp các doanh nghiệp cùng áp dụng một hay một vài chiến lược
tương đồng, sử dụng các nguồn lực như nhau trên 1 thị trường mục tiêu được
gọi là:
Chọn một câu trả
A) Nhóm chiến lược
lời

Câu 9 Môi trường vĩ mô không bao gồm các nhân tố như:
Chọn một câu trả
D) Nhà cung cấp.
lời

Câu 10 Nhân tố nào sau đây không thuộc mô hình “Các lực lượng điều tiết cạnh
tranh” của M.Porter ?
Chọn một câu trả
B) Lực lượng kinh tế
lời

Câu 11 Môi trường bên ngoài của doanh nghiệp bao gồm:
Chọn một câu trả
C) môi trường vĩ mô và môi trường ngành
lời


Câu 12 Khái niệm nào sau đây đề cập tới việc chi phí cho 1 đơn vị sản phẩm
giảm khi sản lượng tuyệt đổi trong 1 đơn vị thời gian tăng?
Chọn một câu trả
B) Lợi thế kinh tế theo quy mô
lời

Câu 13 Hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp nhà nước là nhân tố
thuộc nhóm lực lượng nào?
Chọn một câu trả
A) Chính trị
lời

Câu 14 Nguy cơ đe doạ của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng sẽ cao nếu trong
ngành:
Chọn một câu trả
B) Vốn đầu tư ban đầu thấp
lời

Câu 15 Môi trường nhiệm vụ của doanh nghiệp Không có đặc điểm nào sau đây?
Chọn một câu trả
D) Không có ảnh hưởng gì tới doanh nghiệp .
lời

Câu 16 Sức ép của các nhà cung cấp giảm nếu:
Chọn một câu trả
A) Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp thấp
lời

Câu 17 Môi trường bên ngoài của doanh nghiệp là:
Chọn một câu trả
B) Môi trường vĩ mô và môi trường ngành
lời

Câu 18 Nhân tố nào không thuộc mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M. Porter?


Chọn một câu trả
lời

D) Áp lực cạnh tranh giữa các đối thủ tiềm ẩn

Câu 19 Mức độ cạnh tranh trong một ngành kinh doanh tăng lên khi:
Chọn một câu trả
B) Tốc độ tăng trưởng ngành giảm
lời

Câu 20 Nguy cơ đe doạ của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng sẽ thấp nếu trong
ngành:
Chọn một câu trả
A) Chính phủ hạn chế việc thành lập doanh nghiệp mới trong ngành
lời

Câu 21 Mô hình “Các lực lượng điều tiết cạnh tranh” là của:
Chọn một câu trả
lời

A) M. Porter

Câu 22 Trong phân tích cạnh tranh, tập hợp các doanh nghiệp cung cấp các sản
phẩm hoặc dịch vụ cùng đáp ứng một loại nhu cầu được gọi là:
Chọn một câu trả
lời

A) Một ngành kinh doanh

Câu 23 Sự ra đời của máy tính điện tử đã làm cho sản phẩm máy chữ không còn
được ưa chuộng và dần mất vị thế trên thị trường thuộc nhóm lực lượng môi
trường nào?
Chọn một câu trả
lời

D) Công nghệ

Câu 24 Nhóm môi trường chính trị - pháp luật Không bao gồm yếu tố nào dưới
đây


Chọn một câu trả
lời

D) Tỷ lệ lạm phát hay giảm phát

LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 3
Câu 1 Theo mô hình chuỗi giá trị của M. Porter thì hoạt động thu mua nguyên
vật liệu thuộc hoạt động nào?
Chọn một câu trả
B) Hậu cần nhập
lời

Câu 2 Yếu tố nào không thuộc tiêu chuẩn năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp?
Chọn một câu trả
D) Dễ bắt chước
lời

Câu 3 Nguồn lực của doanh nghiệp là gì?
Chọn một câu trả
A) Những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh
lời

Câu 4 Hoạt động nào sau đây KHÔNG phải là hoạt động phụ trợ?
Chọn một câu trả
D) Quảng cáo
lời

Câu 5 Mô hình Chuỗi giá trị là của tác giả?
Chọn một câu trả
A) M. Porter
lời

Câu 6 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là
Chọn một câu trả
C) Năng lực doanh nghiệp nổi trội hơn so với đối thủ cạnh tranh
lời


Câu 7 Nhóm hoạt động bổ trợ trong chuỗi giá trị của M. Porter bao gồm hoạt
động nào?
Chọn một câu trả
C) Quản trị nguồn nhân lực
lời

Câu 8 Nguồn lực vô hình không bao gồm:
Chọn một câu trả
D) Nguồn lực về máy móc thiết bị
lời

Câu 9 Năng lực lõi của doanh nghiệp là gì?
Chọn một câu trả
B) Năng lực tốt nhất so với các năng lực khác trong doanh nghiệp
lời

Câu 10 Tất cả cơ sở vật chất của doanh nghiệp đều được trang bị để phục vụ
trong ngành công nghiệp tiêu chuẩn cao là hoạt động nào trong chuỗi giá trị?
Chọn một câu trả
C) Phát triển công nghệ
lời

Câu 11 Nhược điểm của chiến lược khác biệt hóa là gì?
Chọn một câu trả
A) Sự trung thành của khách hàng dễ mất đi
lời

Câu 12 Phân đoạn chiến lược liên quan tới:
Chọn một câu trả
B) Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
lời

Câu 13 Các loại hình chiến lược cạnh tranh tổng quát bao gồm:


Chọn một câu trả

C) Dẫn đầu về chi phí, khác biệt hóa và tập trung hóa

Câu 14 Mục tiêu phân đoạn chiến lược của doanh nghiệp không bao gồm yếu tố
nào?
Chọn một câu trả
D) Sản phẩm thích hợp với người tiêu dùng
lời

Câu 15 Tạo ra rào cản gia nhập ngành là ưu điểm của chiến lược nào?
Chọn một câu trả
B) Khác biệt hóa
lời

Câu 16 Chiến lược cạnh tranh chỉ ra vấn đề nào?
Chọn một câu trả
A) Phương thức cạnh tranh
lời

Câu 17 Nhược điểm của chiến lược dẫn đầu về chi phí là gì?
Chọn một câu trả
B) Xuất hiện đối thủ cạnh tranh hiệu quả
lời

Câu 18 Điều kiện triển khai chiến lược dẫn đầu về chi phí không bao gồm nhân
tố nào?
Chọn một câu trả
C) Khả năng marketing tốt
lời

Câu 19 Rủi ro khi thực hiện chiến lược mà dễ bị đối thủ cạnh tranh bắt chước đó
là:
Chọn một câu trả
B) Khác biệt hóa
lời

Câu 20 Ưu điểm của chiến lược khác biệt hóa là


Chọn một câu trả
lời

D) Giúp doanh nghiệp tăng được giá bán

Câu 21 Hoạt động nào sau đây trong mô hình chuỗi giá trị là hoạt động cơ bản?
Chọn một câu trả
lời

C) Dịch vụ


Câu 22 Chiến lược nhằm cung cấp các sản phẩm với mức giá thấp hơn các đối
thủ cạnh tranh được gọi là chiến lược
Chọn một câu trả
lời

A) Chi phí thấp

Câu 23 Đội ngũ quản lý của doanh nghiệp được đào tạo tập trung vào các mục
tiêu đề ra trong kế hoach chiến lược thuộc hoạt động nào trong chuỗi giá trị?
Chọn một câu trả
lời

A) Quản trị nhân sự

Câu 24 Rủi ro khi thực hiện chiến lược mà xuất hiện các đối thủ cạnh tranh hiệu
quả hơn là:
Chọn một câu trả
lời

C) Chi phí thấp

LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 4
Câu 1 Chiến lược phát triển thị trường là:
Chọn một câu trả
B) Đưa sản phẩm hiện tại vào khu vực thị trường mới
lời

Câu 2 Chiến lược phát triển sản phẩm nhằm gia tăng doanh số bán thông qua:
Chọn một câu trả
D) Cải tiến hoặc biến đổi sản phẩm/dịch vụ hiện tại
lời

Câu 3 Chiến lược tìm kiếm thị phần cho các sản phẩm & dịch vụ hiện tại của DN
vào các thị trường (địa lý) mới gọi là chiến lược:


Chọn một câu trả
lời

A) Phát triển thị trường

Câu 4 Chiến lược thâm nhập thị trường là:
Chọn một câu trả
A) Mở rộng thị trường hiện tại với các sản phẩm hiện tại
lời

Câu 5 Chiến lược tích hợp hàng ngang là:
Chọn một câu trả
C) Bổ sung thêm các sản phẩm/dịch vụ cạnh tranh
lời

Câu 6 Chiến lược mà doanh nghiệp tiến hành bổ sung các sản phẩm và dịch vụ
mới cho các khách hàng hiện tại của DN là chiến lược:
Chọn một câu trả
B) Đa dạng hóa hàng ngang
lời

Câu 7 Chiến lược đa dạng hóa liên quan là:
Chọn một câu trả
A) Bổ sung thêm các sản phẩm/dịch vụ mới có liên quan đến sản
lời

phẩm/dịch vụ hiện tại
Câu 8 Khi thị trường trong nước có nhu cầu về sản phẩm quá nhỏ, thì các doanh
nghiệp nên theo đuổi chiến lược nào:
Chọn một câu trả
C) Kinh doanh quốc tế
lời

Câu 9 Quốc tế hóa cho phép các doanh nghiệp giảm thiểu được vấn đề _____.
Chọn một câu trả
A) Chi phí
lời


Câu 10 Nếu lợi thế theo quy mô không phải là yếu tố cạnh tranh quyết định thì
các doanh nghiệp thường lựa chọn:
Chọn một câu trả
C) Chiến lược đa quốc gia
lời

Câu 11 Nếu sở thích của khách hàng là tương đối đồng nhất thì các doanh nghiệp
có xu hướng lựa chọn:
Chọn một câu trả
A) Chiến lược toàn cầu hoặc xuyên quốc gia
lời

Câu 12 Công nghệ phát triển ngày càng nhanh thúc đẩy các doanh nghiệp triển
khai chiến lược kinh doanh quốc tế nhằm mục đích:
Chọn một câu trả
A) Thu hồi nhanh vốn đầu tư vào hoạt động R&D
lời

Câu 13 Những bất lợi của chiến lược xuất khẩu có thể bao gồm:
Chọn một câu trả
D) Chi phí vận chuyển cao và Thuế quan tính trên hàng hóa xuất khẩu
lời

Câu 14 Chiến lược kinh doanh quốc tế là một loại hình đặc biệt của chiến lược:
Chọn một câu trả
A) Phát triển thị trường
lời

Câu 15 Giai đoạn thực thi chiến lược KHÔNG bao gồm hoạt động:
Chọn một câu trả
C) Phân tích môi trường bên ngoài và môi trường bên trong doanh
lời

nghiệp
Câu 16 Ưu điểm của loại hình cấu trúc tổ chức theo ma trận là:


Chọn một câu trả
lời

C) Có khả năng tận dụng tối đa kỹ năng của nhân viên

Câu 17 Ưu điểm của loại hình cấu trúc tổ chức theo bộ phận là:
Chọn một câu trả
C) Nâng cao khả năng kiểm soát tài chính ở cấp doanh nghiệp
lời


Câu 18 Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh đơn ngành, kiểu phân chia
bộ phận phù hợp nhất là:
Chọn một câu trả
C) Phân chia bộ phận theo chức năng
lời

Câu 19 Giai đoạn đánh giá chiến lược KHÔNG bao gồm hành động nào:
Chọn một câu trả
B) Tái cấu trúc tổ chức
lời

Câu 20 Mô hình 7S (các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chiến lược) được phát
triển bởi:
Chọn một câu trả
A) Mc Kinsey
lời

Câu 21 Ma trận BCG dùng để phân tích, đánh giá vị thế cạnh tranh của:
Chọn một câu trả
lời

C) Các đơn vị kinh doanh chiến lược

Câu 22 Đặc điểm của ô "Bò tiền" trong ma trận BCG là:
Chọn một câu trả
lời

D) Lợi nhuận cao – nhu cầu tài chính thấp

Câu 23 Các doanh nghiệp tìm kiếm việc quốc tế hóa những hoạt động kinh
doanh cũng có thể liên quan tới sự gia tăng áp lực về mức độ ____.
Chọn một câu trả
lời

A) Đáp ứng nhu cầu địa phương

Câu 24 Trong những ngành mà tính cạnh tranh thể hiện trên phạm vi toàn cầu
thì chìa khóa cho sự thành công là ______ ở quy mô toàn cầu:


Chọn một câu trả
lời

B) Thị phần

Câu 25 Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc giai đoạn Thực thi chiến lược:
Chọn một câu trả
lời

A) Xây dựng các mục tiêu dài hạn

Câu 26 Hạn chế cơ bản của kiểu tổ chức phân chia theo chức năng là:
Chọn một câu trả

A) Các nhà quản trị chức năng có tầm nhìn hẹp

Câu 27 Các doanh nghiệp tìm kiếm việc quốc tế hóa những hoạt động kinh
doanh cũng có thể liên quan tới sự gia tăng áp lực về mức độ ____.
Chọn một câu trả
lời

A) Đáp ứng nhu cầu địa phương

Câu 28 Khi tiến hành chiến lược kinh doanh, các doanh nghiệp có thể đạt được
sự bảo đảm về việc tiếp cận _______.
Chọn một câu trả
lời

A) Các nhân tố sản xuất chi phí thấp

BÀI TẬP VỀ NHÀ 1
Câu 1 Yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là đặc trưng của chiến lược?
Chọn một câu trả
lời

D) Các quyết định chiến lược phản ánh kết quả kinh doanh của DN


Câu 2 Quản trị chiến lược có thể được áp dụng trong những loại hình doanh
nghiệp nào?
Chọn một câu trả
lời

D) Mọi loại hình doanh nghiệp

Câu 3Sự gia tăng về mức độ cạnh tranh trong một ngành kinh doanh xuất hiện
khi:
Chọn một câu trả
lời

C) Sản phẩm có sự khác biệt

Câu 4 Theo M. Porter, cường độ cạnh tranh trong ngành phụ thuộc vào mức độ
ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây?
Chọn một câu trả
lời

C) Các lực lượng cạnh tranh.


Câu 5 Yếu tố nào sau đây Không phải là yêu cầu của bản tuyên bố sứ mạng kinh
doanh?
Chọn một câu trả

D) Có tính đến yếu tố quy mô và thời gian

Câu 6 Sản phẩm của doanh nghiệp bị làm giả và làm nhái là bị tác động bởi yếu
tố môi trường sau:
Chọn một câu trả
lời

C) Công nghệ

Câu 7 Nhóm môi trường chính trị - pháp luật Không bao gồm yếu tố nào dưới
đây:
Chọn một câu trả
lời

C) Thói quen tiêu dùng

Câu 8 Khái niệm sau đây “một đơn vị kinh doanh riêng lẻ hoặc trên một tập hợp
các ngành kinh doanh có liên quan (cặp sản phẩm / thị trường), có thể được
hoạch định riêng biệt với các phần còn lại của doanh nghiệp”. Đó là khái niệm
về:
Chọn một câu trả
lời

C) đơn vị kinh doanh chiến lược

Câu 9 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp thuộc quy trình nào?
Chọn một câu trả
lời

A) Tuần hoàn liên tục

Câu 10 Mức độ cạnh tranh trong một ngành kinh doanh tăng lên khi


Chọn một câu trả
lời

D) Năng lực sản xuất trong ngành dư thừa


BÀI TẬP VỀ NHÀ 2
Câu 1 Công việc thành toán tiền nguyên vật liệu thuộc hoạt động nào trong chuỗi
giá trị?
Chọn một câu trả

A) Quản trị thu mua

Câu 2 Năng lực mà doanh nghiệp thực hiện đặc biệt tốt hơn so với các đối thủ
cạnh tranh mà các đối thủ cạnh tranh không dễ dàng thích ứng hoặc sao chép
gọi là
Chọn một câu trả
lời

B) Lợi thế cạnh tranh

Câu 3 Tăng cường khả năng phát triển các năng lực có thế mạnh là ưu điểm của
chiến lược nào?
Chọn một câu trả
lời

A) Tập trung hóa

Câu 4 Nhược điểm của chiến lược khác biệt hóa KHÔNG bao gồm nhân tố nào
sau đây?
Chọn một câu trả
lời

D) Phụ thuộc vào đoạn thị trường duy nhất

Câu 5 Rau và hoa quả tươi được chuyển đến phục vụ hàng ngày thuộc hoạt
động nào trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp?
Chọn một câu trả
lời

B) Hậu cần đầu vào

Câu 6 Hoạt động nào dưới đây thuộc nhóm hoạt động bổ trợ trong chuỗi giá trị
của M. Porter?


Chọn một câu trả
lời

B) Quản trị thu mua

Câu 7 Về mặt kỹ năng và nguồn lực, chiến lược khác biệt hóa đòi hỏi doanh
nghiệp phải có:
Chọn một câu trả

D) Năng lực marketing vượt trội các đối thủ cạnh tranh

Câu 8 Một cửa hàng chuyên bán sản phẩm đồ ăn chay của Ấn Độ tại Hà Nội là
doanh nghiệp theo đuổi chiến lược?
Chọn một câu trả
lời

D) Tập trung hóa

Câu9 Công ty có hàng loạt hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm nổi tiếng
thuộc hoạt động nào trong chuỗi giá trị của sân Golf?
Chọn một câu trả
lời

B) Quản trị thu mua

Câu10 Năng lực chiến lược của doanh nghiệp KHÔNG phải đáp ứng tiêu chuẩn
nào?
Chọn một câu trả
lời

B) Tính đo lường đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×