Tải bản đầy đủ

chủ đề môn vật lí 7

Năm học: 2015 - 2016

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC
TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỌC SINH
TÊN CHỦ ĐỀ: GƯƠNG CẦU
Số tiết: 2 tiết
Tiết 1: Sự tạo ảnh của một vật trên gương cầu
Tiết 2: Vùng nhìn thấy của gương cầu – Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu
I. BẢNG MÔ TẢ CÁC NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ ĐỀ GƯƠNG
CẦU
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
thấp
1. Sự tạo
- Nhận biết được
- Dựa vào hiện
- Nêu được

ảnh của một gương cầu lồi và
tượng rút ra được
một số thí
vật trên
gương cầu lõm
đặc điểm của một
nghiệm để so
gương cầu
- Mô tả được hiện
vật tạo bởi gương
sánh ảnh của
tượng quan sát
cầu
một vật tạo
được trong gương
bởi gương cầu
cầu lồi và gương
với ảnh của
cầu lõm
cùng vật đó
tạo bởi gương
phẳng
2. Vùng
- Thông qua các
- Giải thích
- Giải thích được
nhìn thấy
TN nhận biết được:
được một số
một số ứng dụng
của gương
+ Gương cầu lỗi có
hiện tượng
sự phản xạ ánh
cầu – Sự
vùng nhìn thấy
đơn giản
sáng trên gương
phản xạ ánh rộng hơn gương
cầu

trên gương phẳng có cùng kích
cầu
thước
+ Gương cầu lõm
có tác dụng biến
đổi một chùm tia
tới song song thành
một chùm tia phản
xạ hội tụ vào một
điểm và ngược lại,
biến đổi một chùm
tia tới phân kì thích


Năm học: 2015 - 2016

hợp thành một
chùm tia phản xạ
song song
II. ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC HÌNH THÀNH
1.Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề bằng con đường thực
nghiệm, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tư duy.
2.Năng lực chuyên biệt: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm, năng lực quan
sát.

GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ


Năm học: 2015 - 2016

TÊN CHỦ ĐỀ: GƯƠNG CẦU
Số tiết: 2 tiết (7-8)
Tiết 1: Sự tạo ảnhcủa một vật trên gương cầu
Tiết 2: Vùng nhìn thấy của gương cầu – Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu
Ngày soạn: 28/09/2015
Tuần: Từ tuần 7 đến tuần 8
Ngày dạy: 05/10/2015 đến 17/10/2015
Tiết: 7-8
A. MỤC TIÊU ( chung cho cả chủ đề)
1. Kiến thức
- HS nắm được tính chất ảnh cuẩ một vật tạo bởi gương cầu
- Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương
phẳng có cùng kích thước
- Nhận biết được sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm
2. Kĩ năng
- Làm thí nghiệm, quan sát TN để xác định được tính chất ảnh của vật qua gương cầu, vùng
nhìn thấy của gương cầu lồi và sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm
3. Thái độ
- HS có ý thức học tập nghiêm túc, hợp tác nhóm, sử dụng đồ dùng cẩn thận trong các TN,
đảm bảo an toàn trong giờ học
4. Năng lực hình thành
- HS làm TN sau đó tự rút ra được kiến thức của bài học
- HS liên hệ được các hiện tượng có trong thực tế từ đó vận dụng kiến thức của bài để giải
thích các hiện tượng
B. CHUẨN BỊ
Tiết 1:
1. Giáo viên
- Bộ thí nghiệm H7.1, H7.2, H8.1
2. Học sinh
- Tìm hiểu trước các nội dung được giao trong phiếu học tập
Tiết 2:
1. Giáo viên
- Bộ thí nghiệm H 7.3, H 8.2
- Phiếu học tập
2. Học sinh
- Tìm hiểu trước các nội dung được giao trong phiếu học tập
C. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY
Tiết 1:


Năm học: 2015 - 2016

SỰ TẠO ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN GƯƠNG CẦU
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu chủ đề (3’)
Nhìn vào một gương phẳng ta thấy ảnh của mình trong gương. Nếu gương có mặt phản xạ
là mặt ngoài ( mặt trong) của một phần mặt cầu thì ta còn nhìn thấy ảnh của mình trong
gương nữa không? Nếu có thì ảnh đó khác ảnh trong gương phẳng như thế nào? Vùng nhìn
thấy trên gương này có gì khác trên gương phẳng có cùng kích thước?...Các câu hỏi trên sẽ
được giải đáp sau khi các em học xong chủ đề
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự tạo ảnh trên gương cầu (37’)
- Cho HS quan sát đồng thời gương cầu lồi và - Quan sát để phân biệt
gương cầu lõm và phân biệt sự khác nhau giữa
hai gương
- Giới thiệu gương cầu lồi là gương có mặt
phản xạ là mặt ngoài của 1 phần mặt cầu.
- Giới thiệu gương cầu lõm là gương có mặt
phản xạ là mặt trong của 1 phần mặt cầu.
- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, làm thí
nghiệm như hình 7.1 và trả lời câu hỏi:
? Ảnh đó có phải ảnh ảo không? Vì sao?
? Nhìn thấy ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật
- Yêu cầu HS bố trí thí như hình 7.2 để kiểm
tra
- GV nêu phương án xác định ảnh của vật
qua gương cầu lồi là ảnh thật hay ảnh ảo :
+ Đặt cây nến cháy
+ Đưa màn chắn ra phía sau gương ở các vị
trí.
- GV chốt lại kiến thức

- Yêu cầu HS đọc và tiến hành thí nghiệm.
- Trả lời câu hỏi C1.

1. Sự tạo ảnh trên gương cầu lồi
- Đọc thông tin và tiến hành TN
+ Ảnh ảo vì không hứng được trên màn chắn
+ Nhỏ hơn vật
- Tiến hành TN kiểm tra so sánh ảnh của 2
vật giống nhau trước gương phẳng và gương
cầu lồi.
- Lắng nghe, tiến hành kiểm tra để xác định

- Lắng nghe, ghi chép
* Kết luận:
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có
những tính chất sau:
- Là ảnh ảo, không hứng được trên màn
chắn
- Ảnh nhỏ hơn vật
2. Sự tạo ảnh trên gương cầu lõm
- Bố trí làm thí nghiệm H-8.1.
C1: Vật đặt ở mọi vị trí trước gương →ảnh


Năm học: 2015 - 2016

ảo.
- Vật đặt gần gương → ảnh lớn hơn vật.
- Vật đặt xa gương → ảnh nhỏ hơn vật
(ngược chiều)
- Để so sánh ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm - Nêu phương án làm thí nghiệm
với ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng ta làm
thí nghiệm như thế nào?
- Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm, trả - Làm theo yêu cầu của GV
lời câu C2, rút ra kết luận về đặc điểm của ảnh C2:
tạo bởi gương cầu lõm.
* Kết luận:
- Đặt 1 vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào
gương thấy 1 ảnh ảo không hứng được trên
màn chắn và lớn hơn vật.
Hoạt động 3: Tổng kết và hướng dẫn về nhà
1. Tổng kết (3’)
? Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi và gương cầu lõm
? Nêu cách tiến hành TN để kiểm tra
2. Hướng dẫn về nhà (2’)
- Học thuộc các kết luận về sự tạo ảnh trên gương cầu
- Xem trước phần vùng nhìn thấy của gương cầu và sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu
- Tiết sau học: Vùng nhìn thấy của gương cầu – Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu

Tiết 2:


Năm học: 2015 - 2016

VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG CẦU - SỰ PHẢN XẠ
ÁNH SÁNG TRÊN GƯƠNG CẦU
* CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lỗi và gương cầu lõm
? Nêu TN kiểm tra
3. Tiến trình bài học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Đặt vấn đề (3’)
Bài trước chúng ta được tìm hiểu gương cầu, biết được tính chất ảnh của hai loại gương cầu
từ đó thấy được sự giống và khác nhau. Tại sao trên ô tô, xe máy người ta thường lắp một
gương cầu lồi ở phía trước? Tại sao ta lại dùng gương cầu lõm hứng ánh snags mặt trời để
nung nóng các vật? Để trả lời các câu hỏi đó chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
Hoạt động 2: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi (14’)
- Yêu cầu HS nêu phương án để xác định
- Suy nghĩ, nêu phương án
vùng nhìn thấy của gương cầu lồi
- Hướng dẫn HS bố trí TN như SGK
- Lắng nghe, tiến hành TN
? Quan sát, so sánh vùng nhìn thấy của
gương cầu lồi và gương phẳng
- Chôt lại kiến thức
- Ghi chép
* Kết luận:
- Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được
một vùng nhìn thấy rộng hơn so với khi nhìn
vào gương phẳng có cùng kích thước
GV giới thiệu cách vẽ ảnh tạo bởi gương cầu
lồi (chỉ giới thiệu cho lớp 7A)
- Cách vẽ ảnh tạo bởi gương cầu lồi
+ Coi gương cầu lồi như nhiều gương phẳng
nhỏ ghép lại
+ Sau đó dùng định luật phản xạ ánh sáng để
vẽ
*GDBVMT:
- Tại vùng núi cao, đường hẹp và uốn lượn,
tại các khúc quanh người ta đặt các gương
cầu lồi nhằm làm cho lái xe dễ dàng quan sát
đường và các phương tiện khác cũng như
người và súc vật đi qua. Việc làm này đã làm
giảm thiểu số vụ tai nạn giao thôngvà bảo vệ


Năm học: 2015 - 2016

tính mạng con người và các sinh vật.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm(15’)
1. Đối với chùm tia tới song song
- Yêu cầu HS làm thí nghiệm H-8.2 (có thể - Hoạt động nhóm TN H-8.2
thay 2 lỗ thủng bằng 2 khe hẹp sẽ thu được 2
tia sáng dễ hơn)
- Hướng dẫn HS thảo luận để rút ra nhận xét: - Dựa vào kết quả Tn, thảo luận C3
chùm tia phản xạ có đặc điểm gì?
- Nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, ghi chép
C3:
Chiếu một chùm tia tới song song lên một
gương cầu lõm, ta thu được một chum tia
phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương
- Yêu cầu HS đọc và trả lời câu C4
- Suy nghĩ, trả lời
2. Đối với chum tia tới phân kì
- Yêu cầu HS đọc và làm thí nghiệm như câu C5. - Làm thí nghiệm theo nhóm như câu C5
- GV có thể giúp HS điều khiển đèn để thu - Quan sát
được chùm phản xạ là chùm sáng song song.
- Từ thí nghiệm yêu cầu HS rút ra kết luận.
- Rút ra kết luận
Một nguồn sáng nhỏ đặt trước gương cầu
lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một
chùm tia song song
- Nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, ghi chép
Hoạt động 4: Tổng kết và hướng dẫn về nhà
1. Tổng kết (6’)
- Yêu cầu HS trả lời vấn đề đặt ra ở đầu bài
2. Hướng dẫn về nhà (2’)
- Xem lại toàn bộ kiến thức của chủ đề
- Giải thích lại các hiện tượng trong bài và hoàn thành bài tập trong SBT
- Chuẩn bị tiết sau “ Tổng kết chươn I: Quang học”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×