Tải bản đầy đủ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SKKN một số BIỆN PHÁP CHỈ đạo NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRONG TRƯỜNG mầm NON

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:

“MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG
GIÁO DỤC TRONG TRƢỜNG MẦM NON”

TaiLieu.VN

Page 1


TaiLieu.VN

Page 2


I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Lý do khách quan
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền
tảng đầu tiên của ngành Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở

trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học
Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện
cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân
cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước
vào trường Tiểu học được tốt.
Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền
giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu,
bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích.
Vì vậy, Trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen học
tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ
đạo chuyên môn phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời
nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành học giao.
2. Lý do chủ quan

TaiLieu.VN

Page 3


Ngày nay, với yêu cầu ngày càng cao của xã hội, hệ thống trường lớp mầm non
được mở rộng về quy mô và số lượng học sinh tăng nhanh. Trong khi đó thực trạng
đội ngũ giáo viên hiện nay còn nhiều bất cập về chất lượng giảng dạy. Một số giáo
viên khi lên lớp còn có những hạn chế nhất là chưa phát huy được tính tích cực sáng
tạo ở trẻ. Tổng số giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt
trình độ trên chuẩn còn nhiều. Giáo viên vừa đi học, vừa đi làm nên ảnh đến chất
lượng giáo dục và hiệu quả công tác. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của
giáo viên không đồng đều. Nhiều giáo viên mới ra trường trình độ tay nghề còn non
nên cũng ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà
trường.
Với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ
làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt. Đây là nhiệm vụ
quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao. Cần phải chú trọng công
tác chuyên môn, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác nâng cao chất lượng
giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng
đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non. Chính vì vậy tôi đã chon đề
tài Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non.

3. Mục đích nghiên cứu
- Làm rõ thực trạng của trường để rút ra bài học kinh nghiệm
TaiLieu.VN


Page 4


- Có những biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên nhằm đáp ứng với những yêu cầu đổi mới của xã hội.

II. ĐỐI TƢỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
a. Đối tƣợng: Giáo viên, học sinh Trường Mẫu giáo Bình Minh – Huyện Krông
Ana – Tỉnh Đăk Lăk
b. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo viên, học sinh.
- Phương pháp quan sát, điều tra các hoạt động của giáo viên.
c. Giới hạn đề tài
Đối tượng và nội dung của công tác chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng
chuyên môn rất đa dạng và phong phú. ở đây tôi trình bày một số biện pháp quản lý
chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên ở trường Mẫu giáo Bình Minh

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thực trạng
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 của bậc học mầm non. Trường MG
Bình Minh quyết tâm phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Vì vậy, ngoài
TaiLieu.VN

Page 5


việc mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.
Cần phải có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Song việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ có những thuận lợi và khó khăn sau:
* Thuận lợi:
- Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy, yêu thương các cháu.
Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư
phạm cho bản thân.
- Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học có sự tăng trưởng, đáp ứng yêu
cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm, chăm lo đến việc học tập của các cháu,
tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường.
- Tỷ lệ huy động trẻ đạt kế hoạch 100%. Cụ thể: Trong năm học 2009-2010
Trường MG Bình Minh có 101 cháu/ 04 lớp. Tất cả các lớp đều thực hiện chương trình
MN mới của Bộ GD&ĐT.
* Khó khăn:
- Đội ngũ giáo viên mới ra trường, trình độ không đồng đều, chưa có kinh
nghiệm trong giảng dạy.

TaiLieu.VN

Page 6


- Đa số giáo viên đều đang đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nên ảnh
hưởng đến chất lượng công tác.
- Là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện thí điểm chương trình GDMN mới
nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy và học
- 100% học sinh là người đồng bào DTTS nên việc tiếp cận chương trình
GDMN mới còn hạn chế.
Trước tình hình thực trạng của nhà trường, tôi trăn trở suy nghĩ tìm ra một số
biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ như sau:
2. Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lƣợng giáo dục trong trƣờng MG
Bình Minh
a. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chuyên môn
- Dựa vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của ngành, Hiệu trưởng để xây dựng kế
hoạch chuyên môn cụ thể, sát với tình hình của trường.
- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần,
xây dựng chế độ sinh hoạt, chương trình dạy cho các khối lớp phù hợp. Chỉ đạo
GVCN các khối lá, chồi , mầm xây dựng kế hoạch hoạt động cho các lớp phù hợp với
tình hình thực tế của địa phương và phải phù hợp với trình độ nhận thức của trẻ, kế
hoạch được nhà trường phê duyệt mới thực hiện. Hàng tháng giáo viên báo cáo kế

TaiLieu.VN

Page 7


hoạch, lịch dạy của lớp cho nhà trường. Qua đó Ban giám hiệu dễ theo dõi, kiểm tra và
có biện pháp chỉ đạo tốt hơn.
- Dựa vào chất lượng của vùng và chất lượng giáo dục của các lớp, nhà trường
giao chỉ tiêu chất lượng cho các khối cụ thể:
+ Khối lá: TB trở lên: 97%. Trong đó Khá-Giỏi: 70%
+ Khối chồi: TB trở lên: 96%. Trong đó Khá-Giỏi: 65%
+ Khối mầm: TB trở lên: 95%. Trong đó Khá-Giỏi: 60%
Đối với trẻ 5 tuổi, cuối năm bàn giao chất lượng đạt TB 97% trở lên. Trong đó
các môn phải đạt khá - giỏi theo quy định trên thì lớp đó mới được lớp tiên tiến. Chất
lượng giao khoán gắn với chỉ tiêu thi đua của lớp, của mỗi cá nhân vào cuối năm. Với
biện pháp này các giáo viên đều phải trăn trở, tìm tòi nhiều biện pháp trong việc giáo
dục trẻ, trong kế hoạch, phương pháp ôn luyện kiến thức cho trẻ thêm vào các thời
điểm trong ngày để đạt được chỉ tiêu đề ra.
b. Biện pháp 2: Thành lập tổ chuyên môn và xây dựng kế hoạch nghiên cứu.
* Thành lập tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn trong trường tôi hiện tại gồm có 3 đồng chí ( đ/c Nam, đ/c Tươi,
đ/c H’Bluin Ktla) đại diện cho các khối (lá, chồi, mầm) và là lực lượng nòng

TaiLieu.VN

Page 8


cốt, vì vậy cần chọn giáo viên có trình độ đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy
tín đối với đồng nghiệp, có năng lực sư phạm tốt để chỉ đạo phân công cho giáo viên.
Xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng, tuần, ngày. Hàng tháng sinh hoạt 01 lần tạo
nề nếp trong sinh hoạt, có đánh giá kết quả và kế hoạch tiếp nối.
* Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
Sau khi được tiếp thu chuyên đề do ngành tổ chức, nhà trường xây dựng kế
hoạch tổ chức triển khai chuyên đề cho toàn thể cán bộ giáo viên học tập với các nội
dung bài dạy đa dạng, phong phú theo từng chủ đề, chủ điểm. Tất cả cán bộ giáo viên
phải nắm vững mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của nội dung chương trình GDMN. Việc
bồi dưỡng cho giáo viên đây là một định hướng giúp giáo viên nắm được kiến thức
mới trong việc nâng cao chất lượng cho trẻ được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm và đưa
ra kết quả tốt nhất.
Dựa trên vốn kiến thức GV nắm được qua chuyên đề, qua chương trình tự học
BDTX chu kỳ II, nhà trường tiến hành tổ chức kiểm tra chuyên đề bằng cách dự giờ,
thao giảng, thi GVDG cấp trường. Tất cả đều thực hiện theo chương trình GDMN mới,
các tiết chuyên đề, thao giảng được BGH nhà trường đầu tư chặt chẽ về nội dung, hình
thức, phương pháp dạy. Sau mỗi tiết dự giờ, thao giảng nhà trường tổ chức góp ý rút
kinh nghiệm tiết dạy. Từ đó công tác bồi dưỡng chuyên đề đã giúp GV năng động,
sáng tạo hơn và biết đầu tư suy nghĩ cách thức tổ chức dạy học trong quá trình hoạt
động giảng dạy.
TaiLieu.VN

Page 9


Ví dụ: Muốn cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động KPKH thì GVMN cần
phải suy nghĩ đặt ra nhiều tình huống để trẻ được khám phá, trải nghiệm, so sánh và
giải quyết tình huống đó.
Với nhiều hình thức đa dạng về tranh, ảnh, mô hình, phim, vật thật…Tranh vẽ rõ
ràng, màu sắc nổi bật có nét riêng biệt, mô hình sống động để lôi cuốn trẻ vào hoạt
động một cách thích thú, tránh nhàm chán.
VD: Khám phá con gà (lớp mầm) – Chủ điểm: Động vật sống trong gia đình.
Cô dùng lời giảng giải, đàm thoại, trao đổi trò chuyện… cho trẻ xem phim
(tranh, ảnh) các hoạt động của con gà, sự sinh sản… Cho trẻ tham quan đàn gà thật có
trong vườn trường và đặt câu hỏi: trong vườn trường có những con gà gì? (gà mái- gà
trống- gà con..vv). Ngoài ra còn có những con vật gì sống trong gia đình nữa?
Chúng ta cần chú trọng trẻ Học như thế nào hơn là Học cái gì; cần coi trọng quá
trình hoạt động hơn là kết quả hoạt động; học một cách tích cực qua tìm hiểu, trải
nghiệm; học thông qua sự hợp tác giữa trẻ với người lớn và giữa trẻ với trẻ.
c. Biện pháp 3: Chỉ đạo tích cực việc thực hiện: "Dạy thật - Học thật - Kết
quả thật"

Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, vấn đề đầu tiên đó là kết quả việc giáo dục.
Bởi vậy tích cực hướng dẫn việc tổ chức dạy học có nề nếp là việc làm thường xuyên.
TaiLieu.VN

Page 10


Chính vì vậy mỗi giáo viên cần nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ, tổ chức
đầy đủ các hoạt động trong ngày như: hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động
ngoài trời, hoạt động chiều. Giáo án soạn đầy đủ, có chất lượng, đúng nội dung, yêu
cầu về kiến thức, kỹ năng phát triển ngôn ngữ, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ cho trẻ. Biết
lựa chọn, vận dụng phương pháp giáo dục tích cực tạo tình huống, cơ hội nhằm phát
huy trí tuệ, tính sáng tạo của trẻ. Tạo môi trường giáo dục phù hợp với chủ đề, chủ
điểm, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, tìm ra cái mới, thể hiện sự hiểu biết của trẻ
trong cuộc sống hàng ngày.
Ví dụ: Trong chủ đề TGĐV- chủ đề nhánh Những con vật gần gũi. Giáo viên
cần nghiên cứu chuẩn bị những đồ dùng, con vật phục vụ cho hoạt động có chủ đích,
hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, mọi lúc mọi nơi để trẻ quan sát, tìm tòi, khám
phá những con vật gần gũi xung quanh trẻ.
- Trẻ tích cực, hứng thú, tự nguyện tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ tạo
ra sản phẩm, tìm tòi khám phá, giáo viên tuyệt đối không làm thay, vẽ thay cho trẻ.
Nếu thấy trẻ không làm được cô có thể dùng lời hướng dẫn gợi ý để trẻ hiểu và thực
hành. Giáo viên hình thành và rèn luyện tính tự lập, không ỉ lại vào người khác để cho
trẻ có thao tác đúng và thuần thục một số thói quen về nề nếp học tập.
- Giáo viên luôn theo dõi sự phát triển, nhận thức của trẻ trên các lĩnh vực phát
triển như: phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ và phát triển thể lực. Qua
đó cần đánh giá kết quả của trẻ đúng thực chất, khách quan, công bằng, tôn trọng sản
TaiLieu.VN

Page 11


phẩm của trẻ. Vì thế người giáo viên muốn có kết quả thật thì phải biết thực hiện tốt
phương pháp dạy học tích cực, biết tạo mọi cơ hội để ôn luyện thêm kiến thức cho trẻ
vào các thời điểm trong ngày. Bởi trẻ mầm non dễ nhớ, dễ quên nên hoạt động vui
chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ. “Học mà chơi, chơi mà học” là kết quả tốt nhất vì
trong quá trình chơi giúp trẻ ôn luyện kiến thức mà trẻ đã được trải nghiệm, được
khám phá.
Vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tốt góp một phần vào việc thực
hiện tốt cuộc vận động “Hai không”. Đưa chất lượng giáo dục trẻ ngang tầm với yêu
cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới.
d. Biện pháp 4: Đánh giá kết quả thực hiện sau mỗi chủ đề- chủ điểm
Sau khi kết thúc một chủ đề Ban giám hiệu tập trung giáo viên lại nhận xét, đánh
giá các công việc đã làm trong thời gian qua và rút kinh nghiệm xem có những việc gì
cần bổ sung, chỉnh sửa cho chủ đề sắp tới. Đây là một việc làm cần thiết giúp giáo viên
có được những bài học bổ ích để có những cải tiến hoặc điều chỉnh các hoạt động tiếp
theo đạt kết quả hơn.
Ví dụ: Trong chủ đề: Gia đình; giáo viên xây dựng mục tiêu phát triển 5 mặt
cho trẻ quá cao so với trình độ nhận thức của trẻ tại địa phương, đặc biệt là mục tiêu
phát triển về mặt nhận thức. Yêu cầu GV nghiên cứu hạ thấp xuống trong nội dung
chủ đề sắp tới.

TaiLieu.VN

Page 12


Quá trình đánh giá liên quan tới hai đối tượng đó là trẻ và giáo viên.
*Giáo viên đánh giá trẻ và tự đánh giá việc tổ chức các hoạt động giáo dục của
mình nhằm điều chỉnh phù hợp, kịp thời các hoạt động giáo dục tiếp theo để đạt hiệu
quả tốt hơn. Ví dụ: Điều chỉnh về nội dung, cách thức, phương tiện hoặc thậm chí điều
chỉnh cả những mục đích, mục tiêu ban đầu cho phù hợp với tình hình thực tế.
* Cán bộ quản lý và đồng nghiệp đánh giá việc tổ chức các hoạt động giáo dục
của giáo viên nhằm hỗ trợ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ và điều chỉnh chỉ đạo
hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.
đ. Biện pháp 5: Chỉ đạo chất lượng
Việc thực hiện phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp đối với
những giáo viên có tay nghề còn non, giáo viên mới tuyển trong năm cần chú trong bồi
dưỡng thêm phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục.
Ví dụ: Tổ chức thao giảng, dự giờ dạy tốt; bồi dưỡng công tác tự học tập của
giáo viên.
Đối với giáo viên khá - tốt, bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sự
sáng tạo linh hoạt cho giáo viên.
* Bên cạnh đó cần xây dựng tổ chức tốt các Hội thi vì Hội thi là đỉnh cao của
phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Vì vậy nhà trường phải có kế hoạch chỉ đạo thực
hiện một cách nghiêm túc và khoa học. Trong năm qua trường đã tổ chức tốt các Hội
TaiLieu.VN

Page 13


thi như: thi làm đồ dùng dạy học, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; Môi trường và vệ
sinh cá nhân cấp trường và tham gia dự thi cấp huyện; tham gia dự thi GVMN hát dân
ca cấp huyện, cấp tỉnh. Qua Hội thi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về nâng cao chất
lượng giáo dục và là dịp để giáo viên, các cháu thể hiện những tài năng của mình và có
sự học hỏi lẫn nhau; năng lực sư phạm được nâng lên rõ rệt.
* Việc chỉ đạo lớp điểm cũng là một trong những việc làm rất quan trọng vì đây
là đòn bẩy phong trào, là cơ sở để nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giáo
dục toàn diện cho trẻ. Từ đó để nhân điển hình ra diện rộng về chất lượng giáo dục
trong toàn trường. Trong năm học 2009-2010 nhà trường đã chỉ đạo 2 lớp điểm (lớp lá
cô Nam, cô H’ Mít Êban và lớp chồi cô Ngân, cô H’ Le). Với các lớp chỉ đạo điểm
nhà trường đã có kế hoạch chỉ đạo ngay từ đầu năm học, chỉ đạo về công

tác tăng cường về CSVC, đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ chơi, chỉ đạo trang trí lớp
tạo môi trường giáo dục. Chỉ đạo việc thực hiện tổ chức các hoạt động, xây dựng bộ
hồ sơ, giáo án tốt (cô Phương Nam, cô Tươi).
Qua chỉ đạo điểm, giáo viên đã học tập thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chất
lượng giáo dục trẻ được nâng lên.

TaiLieu.VN

Page 14


* Đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng: đánh giá đúng, thực chất
kết quả giáo dục của trẻ, đánh giá 2 lần trong năm học (Lần 1 vào tháng 10, lần 2 vào
tháng 3) cụ thể:
Kết quả

Số trẻ
tham gia

Thƣờng xuyên

Thỉnh thoảng

Lần Lần

Lần 1

Lần 1

Chƣa có

TT Khối
Lân2

Lần 2

Lần 1

1

2

SL

26

26

8

2

Chồi 50

50

15

30

35 70 25

50

15 30 10 20

3

Mầm

25

6

24

16 64 12

48

9

125

%

SL % SL

%

30,8 20 77 16 61,5

Lần 2

SL % SL % SL %
6

23

36

2

7

7,7

28

Qua đánh giá kết quả của giáo viên, cán bộ quản lý phải có sự kiểm tra, xác suất,
thực chất kết quả. Từ đó có biện pháp chỉ đạo tích cực, bổ sung những thiếu sót, kịp
thời chấn chỉnh, bồi dưỡng cho giáo viên, năng lực đánh giá, bộ công cụ đánh giá, phát
hiện những cháu có kiến thức còn hạn chế để bồi dưỡng, ôn luyện thêm. Vì vậy, so với
lần 1, lần 2 chất lượng đã tăng lên rõ rệt.
* Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi: Đối với trẻ, đồ chơi là
công cụ quan trọng không thể thiếu được. Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của
TaiLieu.VN

Page 15


trẻ, đối với việc học mà chơi, chơi mà học giúp cho trẻ nắm được những kiến thức cơ
bản, ôn luyện củng cố kiến thúc cho trẻ qua hoạt động vui chơi.
Mỗi giáo viên là một cộng tác viên tham gia với BGH, các bậc cha mẹ học sinh
để mua sắm và tận dụng các nguyên vật liệu đã qua sử dụng để sáng tạo ra những đồ
dùng nhằm phục vụ cho các hoạt động như: lon bia, chai nước, hộp sữa Yốmt, xốp,
lịch cũ… Đặc biệt là tranh cô và trẻ cùng sáng tạo thì tiết dạy sẽ sinh động hơn và
được trẻ yêu thích hơn như: tranh ảnh, mô hình, con vật… Vì vậy, việc phát động
phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi là một việc làm thường xuyên, một năm mỗi giáo
viên làm 1- 2 đồ dùng có chất lượng tham gia dự thi đồ dùng, đồ chơi cấp trường. Do
đó, số lượng đồ chơi, đồ dùng đã được tăng lên.
e. Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học
Kiểm tra là một việc làm thường xuyên, kiểm tra bằng nhiều hình thức, kiểm tra
toàn diện, chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất. Từ đầu năm đến

thời điểm hiện tại nhà trường đã kiểm tra toàn diện được 70% giáo viên; kiểm tra
chuyên đề mỗi giáo viên kiểm tra 2 lần/năm.
Việc kiểm tra đột xuất một số nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chương trình,
hồ sơ, giáo án, thực hiện chế độ sinh hoạt, việc đánh giá chất lượng. Kiểm tra kỹ năng
của trẻ như vở tập tô, bé làm quen với toán, tạo hình…
TaiLieu.VN

Page 16


Ví dụ: Trong đợt kiểm tra đột xuất tôi phát hiện 1 số vở tạo hình, vở LQVT có
những đề tài đã học rồi nhưng không thực hiện trong vở, hỏi ra mới biết các cháu đó
nghỉ học hôm thực hiện đề tài này. Tôi đã chỉ đạo GV tổ chức cho các chaú được học
bù vào thời gian hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi.
Qua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục.
Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt hơn.
g. Biện pháp 7: Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ
Đối với trẻ mầm non việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức
khoa học, chăm sóc, nuôi dạy các cháu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong
nhà trường. Bởi vậy trường tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua các cuộc họp phụ
huynh toàn trường, qua hội phụ nữ thôn buôn, đoàn thanh niên, qua các góc tuyên
truyền những điều cha mẹ cần biết nhằm giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến
thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết
yêu thương quý trọng cô giáo, bố mẹ, người lớn. Có thói quen nề nếp trong học tập,
trong các hoạt động, từ đó chất lượng giáo dục được tăng lên, trẻ nắm vững các kiến
thức, kỹ năng, trả lời nhanh, mạnh dạn, tự tin.
5. Kết quả đạt đƣợc

TaiLieu.VN

Page 17


Trong năm học 2009-2010 nhờ có biện pháp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch một
cách khoa học. Chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, cụ thể như sau:
* Đối với giáo viên
- 100% GV trong nhà trường đã nắm được phương pháp dạy học theo chương
trình GDMN mới. Giáo viên nắm được nội dung, phương pháp dạy trẻ theo hướng tích
cực, phát huy tính sáng tạo của học sinh.
- GVCN đã chủ động sắp xếp chương trình phù hợp với từng chủ đề, chủ điểm.
Phát huy khả năng ham học hỏi, tìm tòi suy nghĩ, sáng tạo để vốn kiến thức ngày càng
tăng. Đặc biệt là khi chuyển chủ đề, biết tận dụng nguyên vật liệu, ĐD – ĐC của chủ
đề này nối kế tiếp sang chủ đề sau một cách phù hợp và biết linh hoạt trong quá trình
dạy và học.
- Kiểm tra sau chuyên đề: 70% giáo viên đạt loại tốt
30% giáo viên đạt loại khá.
- 100% GV biết sắp xếp môi trường học tập phù hợp với từng chủ đề có hiệu quả
để dạy trẻ, giúp trẻ học dễ nhớ, dễ nhận biết về từng hoạt động ở mọi lúc mọi nơi.
- 80% giáo viên biết tự lên kế hoạch hoạt động theo các chủ đề khác nhau và áp
dụng có hiệu quả vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
* Đối với học sinh

TaiLieu.VN

Page 18


Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, hiểu được nội dung các hoạt động, biết tự tìm tòi khám
phá thế giới thu nhỏ ở xung quanh trẻ. Biết làm thí nghiệm một số hoạt động đơn giản
qua lời giải thích của cô.
Hình thành ở trẻ tính tự tin, biết tự mình tìm hiểu khám phá hoặc liên kết cùng
bạn, không còn ỉ lại vào người khác. Hình thành các kỹ năng nghe, nói để chuẩn bị cho
trẻ đọc, viết. Giúp trẻ tự tin, độc lập khi giao tiếp giữa cô và trẻ, chủ động trong các
câu trả lời, để trẻ được thật sự thông qua học mà chơi, chơi mà học. Qua đó phát triển
toàn diện cho trẻ về 5 mặt như: Nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, thẩm mỹ, tình cảm xã
hội.
6. Bài học kinh nghiệm
Giáo dục mầm non là một bậc học đòi hỏi có nghệ thuật khoa học khác với các
bậc học khác. Vì vậy, trước hết người cán bộ quản lý phải có sự năng động, sáng tạo,
có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức lối sống, chủ động trong
công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giáo dục trong nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế
hoạch.
- Tham mưu tích cực với địa phương để mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, đồ
dùng dạy học.

TaiLieu.VN

Page 19


- Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình, chế độ sinh hoạt theo quy định từng độ
tuổi phù hợp với chủ đề, chủ điểm.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng trẻ
đúng quy trình.
- Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn.
- Chỉ đạo đội ngũ giáo viên luôn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất, tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời các thông tin đổi mới về phương
pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm
non, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi
ích trăm năm thì phải trồng người".
IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất
Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Phòng, có tổ chức
dạy mẫu để các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên được giao lưu đúc
rút kinh nghiệm và đề ra những phương pháp dạy học thiết thực, phù hợp với đặc điểm
tình hình của địa phương nhưng không mất đi nội dung giáo dục của từng chủ đề, chủ
điểm.
Mỗi cán bộ, giáo viên cần nghiên cứu tài liệu, tham khảo sách báo, thông tin đại
chúng, học hỏi đồng nghiệp để đúc rút ra những kinh nghiệm với các đề tài khác nhau
TaiLieu.VN

Page 20


phục vụ cho hoạt động dạy và học tại đơn vị mình.Có ý thức tự học tự rèn để nâng cao
hiệu quả giáo dục và các đề tài kinh nghiệm sẽ được áp dụng vào đến từng trường,
từng lớp một cách có hiệu quả.
2. Kiến nghị
Tổ chức cho cán bộ quản lý đi tham quan trường bạn để được giao lưu, học hỏi,
đúc rút kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác chỉ đạo chuyên môn tại đơn
vị.
V. KẾT LUẬN
Ngành học mầm non là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo, chất
lượng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc xây dựng và phát triển trường học, đưa chất
lượng giáo dục đảm bảo yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và yếu tố quan
trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện về Đức - Trí – Thể - Mỹ. Hình
thành nhân cách con người mới XHCN, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ bước vào trường
Tiểu học được tốt. Muốn đạt được điều điều đó, cán bộ quản lý chuyên môn phải luôn
gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, học tập, nghiên cứu, chỉ đạo sát sao trong việc
đánh giá chất lượng giáo dục góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" đưa
chất lượng giáo dục ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu đổi mới góp phần thực hiện
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

TaiLieu.VN

Page 21


Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân trong việc nâng cao chất lượng
giáo dục trẻ được áp dụng trong quá trình thực hiện ở Trường MG Bình Minh. Kính
mong sự góp ý chân thành của Hội đồng khoa học để bản thân có thêm nhiều kinh
nghiệm chỉ đạo tốt hơn.

TaiLieu.VN

Page 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×