Tải bản đầy đủ

SKKN biện pháp bổ sung canxi cho trẻ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
GIÁO VIÊN,
NON”


Sáng kiến kinh nghiệm mầm non n i
i ngu n sự s ng
on ng i, trong m i
gi i o n tr ng th nh v ph t tri n
on ng i u ần ến n i nh t
tu i tr
mầm non
n i m t ngu n t kh ng th thiếu
m o s kho
tr v

on ng i
n i ng v i tr qu n tr ng trong m i th on ng i, v n i ếp th 5
trong
ngu n t qu n tr ng ần thiết ho
th , h ếu sự h nh th nh v t n t i
H ro
ium phosph t
th nh phần h nh trong
ng, kết u
nâng ỡ
to n
th trong su t qu tr nh ph t tri n
n i u tr sự ho n hỉnh ho
th v
m o ho qu tr nh tr o i h t, tuần ho n m u, ng tụ m u, sự h ng ph n
thần
kinh, tru n t th ng tin, u tr
h năng
tế o
h nh v vậ , hu n gi
ng nh Y h
ự ph ng, Dinh ỡng h , h
âm
s ng ã tiến h nh nghi n u v th o õi ngu n nhân ẫn ến
ệnh th ng gặp
o
th on ng i thiếu n i v thiếu n i ã hiện t ng m ng t nh h t to n ầu V
ng u
u tr v nâng o s kh
ng i ân, r t nhi u u gi ã
r
ti u huẩn v
ng n i ần thiết ho
th Trong những năm gần â , WTO (T
h Y tế Thế giới) nhi u ần nh n m nh v tầm qu n tr ng
n i, ng i tr ng
th nh m i ng ph i
sung
ng n i ần thiết 1000mg Đ nâng o h t
ng

u s ng, ph ng ngừ ệnh tật, h ng ão ho , kéo i tu i th , húng t nh t thiết ph i
sung n i v o ữ ăn ho tr
h nh nh nh t hiệu qu nh t
ặt kh , Th o ng văn h ớng ẫn s 344 GD ĐT h ớng ẫn thự hiện qui hế
hu n m n p h mầm non năm h 2012-2013
tr ng mầm non ng ập t thụ
trong hu ện
sung
ng n i ần thiết ho tr ụ th tr Từ 1-3 tu i
sung 250300mg; tr 4-6 tu i sung 300-400mg n i tr ng
Thự tế tr ng mầm non việ
sung thự phẩm gi u h m
ng n i n h n hế
i
v m ăn
tr th p so với
tr ng trong hu ện h
p ng nhu ầu ung p
n i ho ữ ăn
tr
ặt kh gi
thự phẩm ngo i th tr ng n u ng th t
th ng ã nh h ng ến h t
ng ữ ăn
tr
n nh
phần phụ hu nh
m n ng nghiệp h qu n tâm ến
ng n i ần
sung ho tr , ẫn ến t ệ su
inh ỡng, th p i, tr sún v sâu răng r t nhi u,
th
tr hậm ph t tri n ho
n n
sung n i v o trong ữ ăn, v ngo i ữ ăn ho tr
việ
m hết s qu n
tr ng Vậ
m nh thế n o
sung n i với m ti n ăn 16000 tr ng , giúp tr
ph t tri n to n iện v th h t ng nh tinh thần m t i u hết s
ần thiết h nh v
vậ ,t i ã ự h n t i:
iện ph p hỉ o giáo viên,nhân vi n
sung n i ho tr
nh m nâng o h t
ng hăm s , nu i ỡng tr ng mầm non”
Th i gi n thự hiện

t i trong năm h

2012- 20131.
n i ng v i tr thiết ếu i với
th , việ ung p v
sung n i việ
ần u ti n h ng u v ần tiến h nh ng từ gi i o n ầu i
m i tr nh Tu
nhi n, ng nhi u ng i ho r ng sử ụng nhi u n i ễ s i thận Vậ nhu ầu n
i m i ng i o nhi u
, thự phẩm n o h nhi u n i, nếu m ụng n i
ẫn ến iến h ng g
n i th nh phần h nh u t o n n
ng v h m răng
99
ng n i trong
th
ng v răng, n i n m trong t h p m m m v
phận kh
th Ngoài ra còn có h năng kh nh
m ng m u, ngăn ngừ
ăng hu ết khi m h m u
t n th ng; i u ho o p
ắp th t; giúp h p thụ
vit min 12 trong ru t; h tr sự phân ph t; thu nhận v ẫn tru n t n hiệu thần kinh;
s n u t m t s k h th h t nh in su in
n i trong m u n giúp u tr hu ết p v
nh p tim ập nh th ng h nh v vậ , n n ung p
sung n i ho tr ng từ é
v tr
tu i mầm non
Thự tế tr ng mầm non việ
sung n i v o ữ
ng, phong phú ặt kh việ ự h n v ph i h p thự
tr
n h n hế, ẫn ến t ệ inh ỡng giữ
h
i
sung trong khầu phần ăn
tr trong tr ng h
phần ăn
tr
ng n i trung nh m 150 ng
600-700mg ng tr
V vậ , nhu ầu n i kh ng th thiếu i với
nh giúp tr ph t tri n to n iện v m i mặt

ăn h ng ng
tr
phẩm trong ữ ăn h
t h
ân i, h m
ân i Th o ki m
tr , ng r t o,

th m i on ng

i nh t

h
ng ng
ng n
tr khẩu
nh quân
i với tr

2.
3. Đ

:

Tr

ng mầm non
ã i n inh n m ph n m Hu ện Th nh Tr n i
ng qu
1 h qu Tr ng 3 5 th n n m tr n
n
ã
th n h ng h , Y n
hú, h hâu v 1 ụm ân
591
thu nhập h nh
nhân ân từ ngh tr ng
tr t, thu nhập nh quân m t ầu ng i 1 th ng 1 700 000 ến 2000 000 th ng
* ăm h 2012-2013: Tr ng m
15 ớp, trong
tr ( 135 h u nh tr ; 525 h u mẫu gi o)
To n tr

ng

: 69

n

gi o vi n, nhân vi n:

Trong

: BGH

: 03

GV

: 47

12 ớp mẫu gi o v 03 ớp nh


nu i

ỡng

: 12

hân vi n văn ph ng

: 03

o vệ

( kế to n + tế + văn th )

: 04

Tr nh

n

65

– gi o vi n – nhân viên:

trong

: kh ng t nh

o vệ

Đ i h : 10
o
Trung

ng: 07
p: 48

: hiện

Thự tế trih

ng mầm non mti n ăn

V vậ việ
sung
ng n i r t o,
Với m t s

ng th o h
ng
ng

i m tr n tr

28
tr

m

n i trong ng
ho tr
ng n i r t th p
ng

m t s thuận

16000
h

ng

ân

i,

tr
ng

u,

ng

i, kh khăn s u:

4.
Đ
sự qu n tâm hỉ
Tr v hăm s gi o ụ tr

os ts o

t mầm non h ng Gi o ụ Hu ện Th nh

Đ
sự qu n tâm
n nhân ân Hu ện v sự qu n tâm giúp ỡ
p
ãnh o
ph ng trong việ â ựng nh tr ng, mu sắm
s vật h t, tr ng thiết
phụ vụ ng t
hăm s , nu i ỡng gi o ụ
nh tr ng
Tr ng
ng nhận tr ng huẩn u gi m
I iện t h sân tr
r ng rãi tho ng m t t o i u kiện tr thự hiện t t ho t ng th ụ s ng
Đ i ng nhân vi n
m n vững v ng

tinh thần tr h nhiệm với

ngu n thự phẩm s h
100
5.

tr ăn

n trú t i tr

m

ng việ , nhiệt t nh

u ngh ,

ng

hu n

o n to n

ng thuận ho việ

hăm s

tr

k ă

– ăm h 2012-2013 t i
nhiệm giữ h
ỡng n n h
kinh nghiệm trong ng t
hỉ
tr
m o
nh
ng
h t trong ng

vụ ph hiệu tr ng phụ tr h nu i
o, ng nh â ựng ữ ăn ho

– Đ i ng nhân vi n 100
tr nh
huẩn v tr n huẩn Xong hiếm 50
vi n mới v o ng nh h
kinh nghiệm trong hế iến v â ựng thự
n

nhântâm

hận th
sung h m

nhi u phụ hu nh v inh
ng n i ho tr nh ầ

– 90 phụ hu nh
ến ti n ăn
tr 16000
–T

ệ DD, th p

i

n h n hế n n h

sự qu n

h u s ng ng ngh tr ng tr t, m thu nhập
ng th p so với mặt ng hung
hu ện

n th p, ẫn

tr

ầu năm

n

ỡng

o

Từ những ặ i m
tr ng với những kh khăn thuận i tr n, Vậ
m nh thế n o
sung
ng n i ầ
ho
th
i u qu
kh khăn i với ng i m
ng t qu n
hăm s nu i ỡng nh t i Đ gi i qu ết v n
n ,t i ã
r
những iện ph p thự hiện ụ th s u:
III.
âu th nh ngữ:

” ăn

ng

ti n

Kh ng ăn, kh ng ng ,m t ti n th m o”
âu th nh ngữ qu
nghĩ , n ho t th
th kho m nh th ăn ngon ng ngon
h húng t iết m t
tr kho m nh, tr t h ự th m gi
ho t ng, tr ng th i
vui v tho i m i
n ng
i, nếu tr kh g kho m nh tr ăn kh ng ng kh ng n
gi
ho n n, những ng i m ng t
hăm s s kho ho tr trong tr ng mầm
non
v i tr ặ iệt qu n tr ng g p phần kh ng nh trong việ ph t tri n to n iện
nhân
h ho tr s u n
i vậ , ng i m ng t qu n
ần hỉ o s t s o ến
việ hăm s nu i ỡng s kho ho tr ,
h nh mụ ti u hiến
u Gi v
inh ỡng v s kh
Đ thự hiện mụ ti u tr n nh tr ng ần tu n tru n, ph i
h p giữ giáo viên mầm non, nhân vi n v ậ phụ hu nh
sung inh ỡng, n i
ho tr k p th i
1.
h húng t ã iết n i m t th nh phần qu n tr ng trong khẩu phần ăn
tr

thiếu hụt
nh
ng nh h ng ến sự ph t tri n
th V vậ , t ph i nắm ắt
t nh tr ng s kh
tr khi thiếu n i
* T m hi u, tuyên tru n tới phụ hu nh những i u hiện

th thiếu can xi:

T i hỉ o nhân vi n tế t m hi u th ng tin tr n m ng v i u hiện thiếu n i, s u
ph t ho m i ớp m t t
gi o vi n
t m hi u
n nh
t i th ng u n hỉ
o gi o vi n tr o i với phụ hu nh v t nh s kho
những tr su inh ỡng,
th p i m tr
nh ỡng i u hiện tr th ng h qu kh v
m, khi ng h giật


m nh kh thét, h
m h i tr m, i
ng, sâu răng, hậm ph t tri n hi u o, su
inh ỡng, r i o n hu n h
h t inh ỡng Đ t m r iện ph p
sung n i
ho k p th i
* Tuyên tru n tới phụ huynh hậu qu

th thiếu canxi

hỉ o nhân vi n tế t m hi u tr n m ng I TER ET những th ng tin v hậu qu
th
thiếu n i sẽ nh h ng ến s kho on ng i nh thế n o t m m t s h nh nh
i u hiện thiếu n i, s u
photo ph t v
ớp
v o g tu n tru n
từng
ớp hỉ o gi o vi n tu n tru n tới
ậ phụ hu nh
th thiếu n i nh h ng
nh thế n o tới s kho Đ ng th i hỉ o nhân vi n tế tu n tru n tr n ng th ng
tin
nh tr ng Từ
phụ hu nh hi u
t h i
việ thiếu n i v kết h p
ng nh tr ng sung inh ỡng, n i k p th i
*Tuyên tru n với phụ huynh nhu ầu can xi

th :

T i ã hỉ o gi o vi n, nhân vi n
th ng tin tr n m ng v nhu ầu n i
th o
tu i kh nh u, photo ho m i phụ hu nh m t n
t m hi u Từ
hu nh hi u h n v nhu ầu n i
th
VD: Th o t

h

tế thế giới (WHO)

ng

n i ần ho m i

th
phụ

tu i nh s u:

D ới 6 th ng tu i: 300 mg ng
7 – 12 th ng tu i: 400 mg ng
1 – 3 tu i: 500 mg ng
4 – 6 tu i: 600 mg ng
7 – 9 tu i: 700 mg ng
10 tu i: 1000 mg ngày
11- 24 tu i: 1200 mg ng
24 – 50 tu i : 800mg – 1000mg /ngày
hụ nữ
iết
ầu n i
phẩm gi u

th i, ng

i

o tu i: ần 1200mg – 1500mg /ngày

m t s i u hiện v hậu qu thiếu n i tr , ng th i iết
nhu
m i
tu i,
h nh
s
t m hi u nghi n u v ự h n thự
ng n i sung v o ữ ăn h ng ng
ho tr

Kết qu : Khi thự hiện iện ph p n 100
thiếu n i, iết
nhu ầu n i

gi o nắm
th

i u hiện

th


Hầu hết
nh t tr nh

ậ phụ hu nh hi u nắm

sự ần thiết

n i

i với

th ,

ă

2.

can xi bổ sung vào

đơrẻ

m thế n o
sung n i ho tr m t
h ầ
Đi u ầu ti n m ng i
qu n
phụ tr h nu i ỡng ần qu n tâm
khâu ự h n thự phẩm gi u h m
ng n i, m o vệ sinh n to n thự phẩm, h t
ngt hự phẩm t i ngon,
ngu n g rõ r ng
Tr ớ â t i h qu n tâm ến h m
ng n i ần
sung ho
th tr
ho n n, khi hỉ o nh n vi n ự hon thự phẩm
â ựng thự
n
tr
n
n iệu ngh o n n, thự phẩm h
ng phong phú n m ng t nh h t i kh i, h
ếu ự h n thự phẩm s n , ễ t m kiếm tr n th tr ng, m o n to n thự phẩm
Hiện n
ng n i nhu ầu thiết ếu giúp
th tr ph t tri n to n iện v
m i mặt Đ , Tr ,Th ,
ếu t nh tr ng thiếu n i
ng sẽ kh ng ph t tri n ẫn
ến tr
th p i – su inh ỡng v mắ m t s ệnh kh
H n thế nữ
sung n i từ thự phẩm
h tự nhi n nh t, nh ng việ
sung n
in
ần m o tới
u ầu s u: Th nh t thự phẩm gi u
sung n i ph i ễ
mu , kh ng qu ắt; Th h i: n nhi u m t
h i m o vệ sinh n to n thự phẩm;
Th
: n i trong thự phẩm ph i
h p thụ hiệu qu , h t
ng t i ngon
V vậ , t i ã hỉ o nhân vi n tr tr n ng nh
ng inh ỡng ự h n thự phẩm
gi u h m
ng n i
sung trong ữ ăn h ng ng
ho tr trong tr ng mầm non
nh s u:
Các o i
thự
phẩm
h n

h n mớiThự phẩm

ng can xi

Trong100g T Thự phẩm

ng can xi

Trong100g TP1 Thự phẩm hế iến m n
iện ph p
ts

sung

nh m

n i ho tr

o i thự phẩm p ụng trong thự

tr

h R u

im


n nh việ ự h n thự phẩm hế iến trong ữ ăn
tr u ng sữ
h
sung n i t t nh t, sữ
m t o i thự phẩm h
ng n i r t o, on ng i ễ
h p thụ Tr on mới sinh r ần ến sữ , ho ến
ụ gi th sữ r t ần thiết Khi
th mệt m i, m t
sữ vừ ễ u ng, ễ h p thụ, ti u thụ,
ỡng ho
th on
ng i h nh v vậ , trong tr ng mầm non, sữ i ng ần thiết ho những
tr
n nh
o i sữ h p Do , uti tr ớ â nh tr ng th ng u n ng, T i hỉ
o kế to n
sung sữ ậu n nh v o thự
n
tr ,
nu i tự mu
t ng v
ngâm,
m sữ ậu n nh, t
ụng sữ
nhi u n i 165mg 100g ậu t ng ặt
kh , sữ ậu n nh ễ h p thụ v o th h n
o i sữ kh
ữ ng Th h m
ng
n i t ng i o, t i hỉ o kế to n
sung v o thự
n
nu i tự m sữ
chua, k m r m n, vừ
m o vệ sinh n to n thự phẩm, r ti n, tr r t th h ăn Hiện
n trong thự
n
tr ã
sung th m
o i sữ ph h p với ti n ăn
tr m
vẫn m o h t inh ỡng v
ng n i:


h n

:utiFoot t

ữ Do


h n mới: ữ

t
uti oot t

ữ Do

n i 100g
n i 100gt

1400 mg
1115mg

n i trong 100gn i 100g

1115mgậu n nh t

hu t

n i 120 trong 100gng th t
ts

o i sữ

1400mg

n i trong 100g

165mg

n i 307trong 100g sữ

p ụng trong thự

n

tr

Kết qu : Đã
sung 17 o i r u , 13 o i thự phẩm h t m, 12 o i thự phẩm h
h t t
ng, 02 o i thự phẩm h
h t éo, 06 o i qu , 05 o i sữ trong thự
n
tr
g

h t
ng thự phẩm t
rõ r ng, gi
h p

i ngon,

m

o vệ sinh n to n thự phẩm,

ngu n

Xem thêm: giáo án mầm non
đơ đ
1.ựng thự

b

đ

r

brẻ

n:

n u ng h p
m t trong
ếu t giúp ngăn ngừ
o i ệnh, n nh việ r n
u ện th ự , hế
ăn ần m o
h t inh ỡng th o nhu ầu
từng
tu i nh th ng h t m hiếm 12 s
ng
o trong khẩu phần, nếu thiếu m


ới 5,5
ng o
ng sẽ ngừng ph t tri n u trú h nh th i
i, ng n i trong
ng gi m n nếu ăn qu nhi u m sẽ m tăng
qu thận tăng ngu

ng h nh v vậ m việ â ựng thự
phần ăn
tr ph i h p
m o
h tv
ng th o tỉ ệ ho phép

ng sẽ th
o th i n i
n t nh khẩu

P: 14 – 16% ; L : 24- 26% ; G : 60 – 62%
B1 NT: 0.3-0.5; MG: 0.5- 0.7mg/ngày
n i nh tr : 250-300; MG: 300-400mg/ ngày
Tr ớ â ,việ â ựng thự
n ho tr h ph i h p nhi u o i thự phẩm trong
ng , thự
n
tr â ựng n ặp i ặp i h ếu th t n,
ng r u nh t
trong ữ hi u m hỉ h ếu trong ữ s ng,
ng n i, 1 th p so với qui nh, t
ệ o h
o hỉ m
t, ẫn ến khẩu phần ăn
tr tỉ ệ ân i giữ
h t
h
m o ân i ng
n o, ng
i u ng th p
VD1: Thự

n ữ s ng: Th t

n

nh
D
VD2: Thự

hu

on ut m

h u

n ữ s ng: Th t

n kho t u

nh
D

t

n u hu th gi

h u

Xâ ựng thự
n mới: T i ã hỉ o nhân vi n kế to n ự h n nhi u o i thự phẩm
ph i h p trong ng , tăng
ng
o i thự phẩm gi u n i,
sung r u nh trong
ữ ăn hi u,
ăn tr ng miệng
tr tr ớ â h ếu
hu i ti u,
h u, u
, hiện n
ăn tr ng miệng
sung ng sữ hu , k m r m n tự m vừ hết
t ti n, vừ
m o vệ sinh n to n thự phẩm, h p khẩu v ăn
tr
ặt kh , m
o
tỉ ệ inh ỡng ho khẩu phẩn ăn
tr
n nh việ ự h n thự phẩm, t i hỉ o ph i h p thự phẩm
gi th nh o với
thự phẩm
gi th nh th p qu n tr ng i với khẩu phần ăn
tr
i v khi t ph i
h p
o i thự phẩm gi th nh th p với nh u ẫn ến
ng prot in tăng o,
ng
ng trong khẩu phần ăn sẽ gi m u ng ặt kh khi hế iến
ng th ăn nhi u, tr
ăn kh ng hết nh nh h n, kh ti u ( hoặ â ựng
o i thự phẩm
ng gi
o
trong ng th s
ng th ăn
tr sẽ r t t kh khăn ho việ
m o t ệ inh
d ỡng ân i giữ
h t T i ã m nh n nghi n u t m hi u m t s thự
n
tr ng
n v
ã hỉ
o kế to n â
ựng thự
n ph h p với m
ăn
16000 ng tr tr ng m nh


T i ã â
nh s u:

ựng m t s thự

n ph h p th o m

THỰ ĐƠ MÙA Đ

VD:

TUẦ

G

â

ựng thự

HỌ 2011-2012

Ẻ 1+3

ẫu gi o
Th

-

h nh

,th t

uti-T m rim th t
nh r u

n

t

hu

i ú n u th tnh inh

-

nh

,th t

n

uti

-

ỡng- ữ

trắm th t

i ắp n u th t

–D

h u-X i ậu

- ữ

o
nh

-

nh th t kho t u

trắm th t

t

hu

n

T - u su

r t

i ắp n u th t

–D

h u- h o th t r u

- ữ

o

-

h nh s ng

n

r t,

– hu i ti u- h th t

-i ú n u th t

– hu i ti u- h th t
-

ữ phụ

-T m rim th t
r t,
hu

nh r u

- ữ

h tr


s ng

Hai

nh

- ữ Do

n u hu th gi

– hu i ti u- ún th t
th t

n

- ữ

ậu n nh

n tuần h n, tuần

,

o th t

hu

ữ h nh
hi u


phụ
hi u


nh inh
nh

-

ỡng- u su

- ữ

ỡng

uti ăm-Th t g , th t
nh u n u r u

-

- ữ Do

nh inh

-

nh su h o

–D

n om n m
âu n u ậu

ỡng- ữ Do

h u

- ữ Do

hu

-Tr ng th t h p vân

nh su h o

r t n u th t

– hu i ti u
h n u th t

-

hu

u ts i g n
ữ Do

- Th t

nh
–D

nh

t

hu

on ut m
h u-

t m n u th t r u

– ữ Do
– Th t

n

n

t

hu

on ut m

nh r u

u-Tr ng th t h p vân

r t n u th t

h n u th t

-

nh r u

i

h u- h o him

-

-

âu n u ậu

-Th t g , th t

nh u n u r u

-D

n om n m

i

h u- h o him

-D
-

,

n
nh inh

-

o th t

n u hu th gi

– hu i ti u-Bún th t
th t

r t

i


–D

h u
t m n u th t r u

-

nh inh

i

ỡng ữa Dollac
THỰ ĐƠ

TUẦ

HẴ

Đ

G

HỌ 2011-2012

2+ 4

ẫu gi o

h tr

Th

s ng

Hai

-

-

nh n u th t

-Tr ng him út, th t

nh u n u r u

–Dnh inhnh r u ắp

n
n kho t u

i

h u- h o ậunh n u th t

ỡng ữ Do

n

- T m rim th t

i n u th t n

– hu i ti u- ún m
– ữ


u ti- T m rim th t
nh r u ắp

r t

hu

i n u th t n

– u t s i g n- ún m
hu i ti u
– ữ

u tiT

ữ h nh
hi u

h nh s ng

i

h u- h o ậu

– ữ Do

ữ phụ

-Tr ng
him
út,
th t n kho
t u

nh u n u r u

–D

h nh

u su

r t

o th t

,th t

n

r t

hu

ữ phụ
hi u
nh u n u

–D

h u-

h n u th t g n m h

- ữ Do


i

u su

r t

nh u n u r u

–D

h u-nh

ỡng ữ Do

ã uti- Th t

n kho t unh
uti

t mn ur u

i th t

h u- h th t

- ữ

uti- Tr ng th t h p vân
nh su h o

, th t

– u t ng t ữ Do
nh kho i tâ

-

th t

n

- Đậu phụ
r t n u th t

h u- h o t m
- Đậu phụ

nh kho i tâ

–D

n

r t n u th t

– hu i ti u- h th t

- ữ Do

ữ Do

ỡng

t th t

r t n u th t

h u- h o t m

nh inh

n

r t n u th t

–Dn

u- Tr ng th t h p vân

nh su h o

–D

i th t

n u hu th gi

- hu i ti u-n kho t u

n u hu th gi

ng

ăm- Th t

t mn ur un

i

- u t s i g n-,th t

h n u th t g n m h

nh inh

-

o th t

ng

hu

t th t

hu


THỰ ĐƠ
TUẦ

Đ

G

HỌ 2012-2013

Ẻ 1+ 3

ẫu gi o
Th


s ng

nh ắp

nh

- ữ nuti-Th t
nh ắp

-D

ữ phụ

n u u ,

, n

-

h u-

nh

uti

- u su

n u u ,
r t

- ữ

o

D

- u su

o th t

i năm roi- h o t m
h u
T -Tr ng th t h p vân

nh u n u r u

- hu i ti u- ún th t
th t

r t

nh th t ậu n u hu th gi

- ữ Do
-

o th t

nh th t, ậu n u hu th gi
i năm roi- h o t mn

hu , th t

n

i n u th t n


-

hu , th t

o ng sắ

nh
- ữ


s ng

i n u th t n

h u-

-D

h nh

-Th t
, n
o ng sắ

Hai
-

h tr

n, ậu phụ

i
,

h nh

ữ h nh
hi u


phụ
hi u


- ữ

uti oot-Tr ng th t h p vân
nh u n u r u

-

i

– hu i ti u- ún th t
th t

n
nh inh

- ữ

, ậu phụ

ỡng

uti ăm-

trắm th t

n

t

hu

t

hu

r u

i

nh r u ng t n u th t

- ữ

hu - X i ng ru

u t ng t-

trắm th t

n

nh r u ng t n u th t

- ữ

hu

h n u th t

hu i ti u- ữ

ậu n nh

u-T m th t
nh su h o

-

t

hu

r t n u th t

– hu i ti u- h th t
- ữ

nh

,

n

ậu n nh

nh inh

ỡng-

trắm th t

n

t

hu

nh r u ng t n u th t n

-

- hu i ti u- h th t


ậu n nh

,

nh inh

n
ỡng

-Th t g , th t

nh ầu n u hến

-D
- ữ

h u- h o him
uti-Th t g , th t

âu n u ậu

nh

n om n m

nh ầu n u hến

-D


h u- h o him
uti

âu n u ậu

nh

n om n m


THỰ ĐƠ
TUẦ

Đ

HẴ

G

HỌ 2012-2013

2+ 4

ẫu gi o
Th


s ng

nh

–D

h nh

ữ phụ


s ng

-Th t n, th t
vi n n m

Hai


h tr

n ut m

h u- úp ng g

nh qui
- ữ

uti-Th tnh

–D

n,

vi n n m

n ut m

h u- úp ng g

nh qui

-

uti

-Tr ng út, th t

nh u n u r u

– u t s i g n- ữ Do
-

-Tr ng út, th t

– u t s i g n–
– ữ

,

n

chua

n kho t u

i
h n u th t

T -Th t g th t

nh su h o

–K m

i
h n u th t

nh u n u r u
ữ Do

n kho t u

,

n

hu

n om n m

r t n u th t

r m n- h o him
uti-Th t g ,th t

âu n u ậu xanh

n om n m

h nh

ữ h nh
hi u


phụ
hi u


nh su h o

-

–K m


r t n u th t

r m n- h o him

uti ămnh r utrắm,th tữ Do

n

ậu n nh

nh inh

un h
nh r u

–D

nh r u
–D

n,
r t

r u

i

hu

nr t

hu

r t n u th t n
nh inh

n-

ỡng

- uh o

r t

o th t

,th t

n

i n u th t n

h u- h o r u

- ữ Do

hu

ỡng- T m rim th t

– hu i ti u- h th t g ,th t


n,

r t n u th t n

nh kho i tâ


t

u- T m rim th t

– hu i ti u- h th t g ,th t


i,th t

h n u th t

nh kho i tâ

- ữ

hu

i ú n u th t n

i ăm roi-t

h n ur u

trắm,th t

-

nh r u

-

n

nh,

i ú n u th t n

i ăm roi-

- ữ Do

âu n u ậu

- uh o

t ng h p
r t

o th t

, th t

n

i n u th t n

h u- h o r u

t ng h p

ữ Do
1.

Đi u hỉnh ân

i khẩu phần, thự

n

tr

Khẩu phần ăn
tr
m o t ệ ân i
h t -L-G-B1- Cao th o t ệ ho
phép
viện inh ỡng, ho th
ã ung p
ng inh ỡng ân i ho tr
tr ng h ng việ i u hỉnh ân i t ệ giữ
h t r t kh , t i ã kết h p nghi n
u i u hỉnh khẩu phần ng với nhân vi n kế to n nh s u:
VD:

G: ữ

h nh s ng:

m t , tr ng th t h p vân
nh

n ut m


Tr ng miệng:

D

ữ phụ hi u:

h u

ún th t


Trong thự

nn

, th t

n

uti

gi thiết tng, th p h n th o m

qui

nh,

h 1: T i tr
ng nh
ng thự phẩm m th thế thự phẩm h m
ng
ng
o h n ( D h u th thế ng hu i ti u, n i th p th thế ng u , m s nh,
quýt Sài Gòn)
h 2: Gi m
ng th t n u ng tăng s
ng thự phẩm gi th nh o h n th t n
( VD ăn 30g th t
m i h u trong ữ hi u tăng n 35g tr , hoặ tăng
ng t m từ
70g lên 80g tôm)
VD: T: ữ

h nh s ng:

m t , Tr ng him út, th t
nh

D


n kho t u

i n u hến

h u

h nh hi u:

h n u

hu th t

n

ữ phụ hi u: ữ Do
Trong thự
nt ệ
ữ h nh, rút ớt s

n i, o th p t i hỉ o kế to n
sung nh inh
ng th t i u hỉnh
ng n i, o ân i

VD: V
ng t nh khẩu phần ăn
tr th o thự
năm 2012 v năm 2013 phụ ụ 1 k m th o
Kết qu : Đã hỉ

o kế to n â

ựng thự

n th o m (

ph i h p nhi u o i thự phẩm trong ng ,
nh, t ệ n i, 1
m o
3.
th

h i h p với hu n m n
ụ , ho t ng ngo i tr i

sung

nm

m

n i

ot
ng

ỡng v o

ng t nh khầu phần th ng 3

tuần h n, tuần )

ệ ân

i giữ

h t th o qui

h tắm nắng ho tr v o ho t

ng

sung n i v o ữ ăn h ng ng
tr
iện ph p tự nhi n nh t
th
tiếp nhận
ng n i từ th ăn go i việ
sung n i v o ữ ăn,
h tắm nắng
ho tr
ph ng ph p hữu hiệu
sung n i ho tr t t nh t m kh ng ần t n ti n,
m t nhi u ng t nh to n, hế iến thự phẩm ho tr
i v trong kho ng th i gi n từ
6h30- 8h m h ; từ 7h30-9h s ng, từ 15h-17h m
ng kho ng th i gi n mặt tr i
hiếu những ti ự t m giúp
th h p thu
ng vi t min D v o
th nh nh nh t, t t


nh t hững năm h tr ớ ,
s vật h t
nh tr ng thiếu th n trật h p, kh ng
h
tr thự hiện ho t ng th ụ s ng ho n n tr nh tr kh ng
r sân tập
th ụ , hỉ
tập trong nh m t i kh năng h p thụ n i ăm h 2012-2013 nh
tr ng
ng hận tr ng huẩn u gi m
I iện t h tr ng r ng rãi tho ng
m t t o i u kiện ho t t tr trong tr ng ng th m gi th ụ s ng h nh v vậ , t i
ã kết h p với hu n m n hỉ o ho tr tập th ụ sớm h n 10 phút ( 8 h kém 10
phút) u tr th ng u n ho t ng th ụ s ng h i h p với hu n m n ki m tr ,
ng vi n, n
k p th i gi o vi n thự hiện úng qui hế hu n m n gi n o việ
, trú tr ng tập th ụ úng gi
ếu th i i m m
ng t i th ng u n kết h p với hu n m n hỉ o
nh m ớp th ng u n u tr ho t ng ngo i tr i V tr ng
2 i m tr ng, m t
i m
h ng h
11 nh m ớp, ho n n t i ã kết h p n t hu n m n phân khu
vự ho từng ớp v th
i khu vự ho t ng th o ng :
VD: Th h i
Khu vự v
T 1

n

hững ng

t h

ớp

1 ho t

ng; Khu vự sân s u

tiếp th o trong tuần ần

t

i

khu vự

ớp

2; khu nh

ho

ớp

h i ớp

n nh việ phân ng khu vự ho từng ớp, ph i h p với hu n m n ki m tr
nh
gi k p th i
nâng o h t
ng ho t ng, ng th i
sung
ng vi t min D ho
tr qu tiếp ú với nh nắng mặt tr i
ts

ớp t

h

ho t

ng ngoài tr i

Kết qu : 100
ớp thự hiện t t qui hế hu n m n, m o thự hiện th ng
u n gi th ụ s ng úng gi giúp tr h p thụ vi t min D, ho t ng ngo i tr i, trừ
những ng m kh ng ho tr r sân tâp 100 tr trong to n tr ng
tắm nắng
th ng u n
1.

Kết qu :

u m t năm thự hiện ng t t i húng t i ã hỉ o gi o vi n, nhân vi n
sung n i ho tr qu h t ng ăn v ho t kh nh m nâng o h t
ng hăm s
nu i ỡng trong nh tr ng Đ ng th i, ph t tri n th h t giúp ho tr kho m nh,
nh nh nh n t h ự th m gi
ho t ng tr th nh ng i
h ho ã h i nh tr ng
ã t
m t s kết qu s u:
* Đ i với tr :
–Tn i

sung

nh quân T: 250-300mg ng

tr ;


G: 300-350mg ng
– Tr kh
– 100
–T

tr

m nh nh nh nh n, m nh

tr tăng ân qu
ệ tr su

inh

* Đ i với nh tr

k

n tự tin trong m i ho t

ng

ân

ỡng- th p

i, v m t s

ệnh kh

gi m h n so với ầu năm

ng:

– Xâ ựng thự
n
ng, phong phú h n, ph i h p nhi u o i thự phẩm trong
ng , m i ng
từ 17 o i thự phẩm tr n
– Khẩu phần ăn
– h t

tr

ng hăm s

– h tr
phẩm

ng

m

m

ot

nu i

ỡng

ệ ân

i giữ

h t th o qui

nh ho phép

t kết qu t t

o vệ sinh n to n thự phẩm, kh ng

tr

ng h p ng

thự

* Đ i với gi o vi n, nhân vi n:


hân vi n
th m kiến th v inh
ỡng,
th m kinh nghiệm hăm s tr
thiếu n i
– Gi o vi n
ho tr

ỡng, nâng o h t
ng hăm s nu i
hậm ph t tri n, su inh ỡng- th p i,

th m hi u iết v nhu ầu inh

– u n
th m kinh nghiệm trong ng t
khẩu phần
n thân
kinh nghiệm trong â
i t ệ giữ
h t

ỡng s

kho , nhu ầu

n i ần thiết

hỉ o t nu i â ựng thự
n, t nh
ựng thự
n, i u hỉnh khẩu phần ân

III. KẾ THÚC
1 Kết uận chung:
Trong th i gi n nghi n u v thự hiện t i, húng t i nhận th
ng t
hỉ o gi o
vi n, nhân vi n
sung n i v o thự
n
tr trong tr ng mầm non hết s
ần
thiết
giúp ho tr kh m nh, nh nh nh n, t h ự th m gi
ho t ng
n nh
giúp ho t ệ su inh ỡng- th p i, v m t s ệnh kh
tr trong nh tr ng
gi m h n so với ầu năm Đ ng th i giúp ho gi o vi n, nhân vi n
th m kiến th v
h
sung n i ho tr
tr ng mầm non v ho on
m nh, g p phần nâng o
h t
ng hăm s nu i ỡng
nh tr ng, thự hiện mụ ti u
gi o ụ , giúp
tr ph t tri n to n iện v nhân
h on ng i Đ
t
i u , ng t
hỉ o
sung inh ỡng v
n i
ếu t qu ết nh g i qu n ph i m t t ng t qu n


, h
ng, s ng t o inh ho t trong
ng hăm s , nu i ỡng
nh tr

ho t
ng ng

ng, m việ
ng ph t tri n

kho h

h t

k

2.

u thự tiễn qu tr nh hỉ o gi o vi n, nhân vi n
sung n i nh m nâng o h t
ng hăm s n i ỡng ho tr
tr ng
ã i n inh
n thân rút r m t s
kinh nghiệm nh s u:


gu n nhân th nh công:gTh

i qu n

u n i sâu i s t tới

ng u n th o õi, ki m tr ,

ng t

hăm s

nu i

nh gi t nh h nh s

ỡng

kh , ân nặng, hi u

o

tr
ghi nu t i iệu

viện inh

ỡng Việt

m

sung inh

ỡng h p

ho

tr
Th ng u n ph i h p hặt hẽ nh p nh ng với
tr ng thự hiện t t ho t ng hăm s nu i ỡng
ih

kinh nghiệm:

i qu n ph i
can i tr ng m nh


g

h i iết ự
ph h p


hỉ
h t

phận hu n m n trong nh

nh gi

h n v ph i h p

o nhân vi n â

ựng thự

h i h p với hu n m n ki m tr ,
ụ s ng ho tr trong nh tr ng

thự tr ng việ

sung inh

ỡng,

sung

o i thự phẩm v o ữ ăn h ng ng
n, t nh khẩu phần ăn
n

th

m

o ân

ng

tr

ho

it

ệ giữ

ng u n việ thự hiện ho t

ng th

Trong năm h tiếp th o húng t i sẽ tiếp tụ ho n thiện nâng o h t
nu i ỡng Tập trung
sung inh ỡng m o ân i t ệ giữ
n i, 1 ầ
giúp ho th tr kh m nh

ng hăm s
h t,
sung

Tr n â
m t s kinh nghiệm hỉ o gi o vi n, nhân vi n
sung n i nh m nâng
o h t
ng hăm s nu i ỡng ho tr
tr ng
ã i n inh, hu ện Th nh
Tr , th nh ph H
i
húng t i, r t mong
sự ng g p kiến
sung ho t i ho n thiện h n, giúp ho ng t

p ãnh o,
n ng nghiệp
qu n
tr ng MNB nói chung,


nhân t i n i ri ng
những năm tiếp th o

th m kinh nghiệm trong

ng t

hỉ

o hăm s

nu i

ỡngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×