Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc lớp 1 đầy đủ cả năm (dạng 4 cột)

LUYỆN ÂM NHẠC

Ơn bài hát: Bài Quê hương tươi đẹp
(Dân ca Nùng - Đặt lời : Anh Hoàng)

I. Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng nhòp và đều giọng.
- Biết cách sử dụng nhạc cụ gõ dệm theo nhòp, phách của bài hát.
- Biết bài hát này là dân ca của dân tộc Nùng.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Hát chuẩn xác bài Quê hương tươi đẹp.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách...), máy nghe, băng hát mẫu.
- Tranh minh hoạ (nếu có) về dân tộc ít người thuộc vùng núi phía Bắc.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
1’
3’
1’

10’


Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Lớp hát
A,Ổn định tổ
chức:
B- KTBC:
- Cho học sinh cả lớp hát lại - Cả lớp hát lại
bài hát
C- Dạy bài mới: - Giới thiệu bài hát, tác giả,
- Ngồi ngay ngắn, chú ý
- GTB:
nội dung bài hát : Đây là một nghe.
trong những bài dân ca của
dân tộc Nùng. Họ sinh sống ở
những vùng thấp của rừng
núi phía Bắc nước ta.Với giai
điệu mượt mà, êm ả, bài hát
ngợi ca tình yêu quê hương
đất nước.
* Hoạt động 1:
- Cho HS nghe hát mẫu.
- Nghe
Ơn lại bài hát Quê - HD HS tập đọc lời ca từng -Tập đọc lời ca theo hướng
hương tươi đẹp
câu ngắn (bài chia làm 5 câu) dẫn của GV
+ Đọc mẫu, có thể đọc theo
tiết tấu lời ca để khi ghép giai -Tập hát từng câu theo
điệu HS dễ thuộc hơn.
hướng dẫn của GV .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho - Chú ý tư thế ngồi hát
HS hát lại, ba lần để thuộc lời ngay ngắn. Hát ngân đúng
và giai điệu, trong khi tập, nhắc phách theo hướng dẫn của
nhở HS tư thế ngồi ngay ngắn, GV .
hát ngân đúng phách.
- Hát lại nhiều lần theo
- GV đệm đàn và HD HS hát tập hướng dẫn của GV, chú ý
thể.
phát âm rõ lời, tròn tiếng.15’

3’

+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy, nhóm.
+ Hát cá nhân
- Hát và vỗ tay hoặc gõ
đệm theo phách, sử dụng
- GV thực hiện mẫu cách hát các nhạc cụ gõ: song loan,
kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm
thanh phách , trống nhỏ,...
* Hoạt động 2:
theo phách.
theo hướng dẫn của GV
Hát kết hợp với
vận động phụ hoa Quê hương em biết bao tươi đẹp - HS chú ý.
x
x
x
x
- HD tương tự với cách vỗ tay - HS hát kết hợp gõ đệm
theo nhòp.
theo Nhòp.
-GV đàn cho HS thực hiện.
- Ôn lại bài hát theo
- GV nhận xét.
hướng dẫn của GV .
- GV cho HS ôn lại bài hát.
Trả lời:
+ Bài : Quê hương tươi
- Hỏi HS bài hát vừa được học đẹp.
tên gì ?- Là dân ca của dân tộc + Dân ca Nùng.
* Hoạt động 3:
- Chú ý nghe GV nhận xét,
Củng cố - dặn dò: nào ?
- GV dặn HS về nhà học thuộc dặn dò và ghi nhớ.
bài hát.

TIẾT 2


Ôn tập bài hát: Quê hương tươi đẹp
I . MỤC TIÊU
- Học sinh hát lời và đúng giai điệu bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhòp nhàng.
- Biết sử dụng nhạc cụ gõ đệm đúng theo phác và tiết tấu lời ca
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Đàn, máy nghe và băng nạhc.
- Nhạc cụ gõ, (song loan, thanh phách,...)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thể ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát
3. Dạy bài mới:
Thời gian

Nội dung
Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát
Quê hương tươi
đẹp

Hoạt động của GV
- Cho HS nghe giai điệu bài
hát Quê hương tươi đẹp
- Hỏi HS tên giai điệu bài hát
vừa được nghe là dân ca của
dân tộc nào?
- Hướng dẫn HS ôn lại bài
hát bằng nhiều hình thức:
+ Bắt giọng cho HS hát (GV
giữ nhòp bằng tay).
+ Đệm đàn và bắt nhòp cho
HS .
+ Cho HS hát và vổ tay đệm
theo phách.
(Có thể dùng thêm nhạc cụ
gõ để gõ đệm theo phách)
- HD HS đứng hát kết hợp
nhún chân nhòp nhàng (tiếng
quê bước sang trái nhún chụm
hai chân, tiếng bao bước sang
phải) theo nhòp 2/4.
- Mời HS lên biểu diễn trước
lớp.
- GV Nhận xét.
- GV hát và vỗ tay theo tiết
tấu lời ca (thực hiện mẫu).

Hoạt động của HS
- Ngồi ngay ngắn, chú
nghe giai điệu bài hát.
- Trả lời:
+ Bài Quê hương tươi đẹp
Dân ca Nùng
- Hát theo HD của GV :
+ Hát không có nhạc.

+ Hát theo nhạc đệm
+ Hát kết hợp vỗ tay hoa
gõ đệm theo phách

- Hát kết hợp với vận độn
phụ hoạ theo hướng dẫn.

- HS lên biểu diễn :
+ Từng nhóm, Cá nhân
- Chú ý nghe và xem GV
làm mẫu
Sử dụng thanh phách để g
đệm
+ Cả lớp


- HD HS hát và vỗ tay theo
tiết tấu lời ca (hát tiếng nào
vỗ tay tiếng đó).
- Nhận xét (có thể mời HS
nhận xét trước khi GV nhận
Hoạt động 2: Hát xét).
kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu lời ca.
- Kết thúc tiết học, GV có thể
đệm đàn cùng hát lại với HS
bài hát đã học (hoặc mở băng
Củng cố - Dặn mẫu để HS hát và vận động
theo nhạc).
dò:

+ Từng dãy, nhóm, Cá nha
- Nhận xét các bạn hát vo
tay theo tiết tấu lời ca (xem
bạn nào, nhóm nào thực
hiện đúng, hay nhất, nhóm
nào chưa đều).
- HS thực hiện theo hướng
dẫn.

- HS lắng nghe

- Nhận xét (khen cá nhân và
những nhóm biểu diễn tốt,
nhắc nhở những nhóm chưa đạt
cần cố gắng hơn).
- Ghi nnhớ
- Dặn HS về ôn lại bài hát Quê
hương tươi đẹp, tập vổ tay
đúng phách và đúng tiết tấu lời
ca.

TIẾT 3

Học hát: Bài Mời bạn vui múa ca
(Nhạc và lời : Phạm Tuyên)


I. MỤC TIÊU
- Hát thuộc lợi, dúng giai điệu và tiết tấu lời ca.
- Biết bài hát một sáng tác của nhạc só Phạm Tuyên.
- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhòp, phách và tiết tấu bài hát.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Hát chuẩn xác bài Mời bạn vui múa ca..
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách...), máy nghe, băng hát mẫu.
- Tranh minh hoạ (nếu có) về các em nhỏ đang múa hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn đònh tổ chức, nhắc học sinh (HS) sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ : Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học, cho lớp hát lại
3. Dạy bài mới:
Thời gian

Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội - Ngồi ngay ngắn, chú
nghe.
hát bài Mời bạn dung bài hát.
+ Giới thiệu qua cho HS biết:
vui múa ca
Bài hát này được trích từ nhạc
cảnh mèo đi câu cá của nhạc só
Phạm Tuyên
- Cho HS nghe băng hát mẫu
hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát. - Nghe băng mẫu (hoa
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca nghe GV hát mẫu)
từng câu ngắn(bài chia làm 5
câu)
+ Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết - Tập đọc lời ca the
tấu lời ca để khi ghép giai điệu hướng dẫn của GV.
vào HS dễ thuộc hơn.
- Tập hát từng câu, mỗi câu
- Tập hát từng câu the
cho HS hát lại, ba lần để thuộc hướng dẫn của GV.
lời và giai điệu bài hát.
- Chú ý những chỗ lấy hơi (sau - Chú ý tư thế ngối ha
nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy ngay ngắn. Hát ngân đún
hơi và ngăn đúng phách.
phách theo hướng dẫn cu
- Sau khi tập xong bài hát, cho GV .
HS hát lại nhiều lần để thuộc - Hát lại nhiều lần the
lời và giai điệu bài hát.
hướng dẫn của GV, chu
phát âm rõ lời, tròn tiếng:
+ Hát đồng thanh


+ Hát theo dãy, nhóm
- Sửa cho HS (nếu các em hát + Hát cá nhân.
Hoạt động 2: Hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét.
kết hợp với vận - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay
hoặc gõ đệm theo phách.
- Hát và vỗ tay hoặc g
động phụ hoạ
Chim ca líu lo. Hoa như đón đệm theo phách, sử dụn
chào.
các nhạc cụ gõ: Song loan
x
x x x
x
thanh phách, trống nhỏ,.
x
theo hướng dẫn của GV .
- HS hát kết hợp gõ đệm
(GV phát các nhạc cụ gõ và
theo tiết tấu lời ca
hướng daxn cách sử dụng cho
HS, gồm: thanh phách, song
loan, trống).
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp
vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
Củng cố - Dặn
Chim ca líu lo. Hoa như đón
dò:
chào.
- Ôn lại bài hát the
x x x x x x x
hướng dẫn của GV.
x
- Cho HS đứng lên ôn lại bài
hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ
đệm theo phách hoặc theo tiết
tấu lời ca một lần trước khi kết
thúc tiết học.
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát,
tác giả bài hát.
- Nhận xét chung(khen những
em hát thuộc lời, gõ phách và
biết vận động phụ hoạ nhòp
nhàng, nhắc nhở những em
chưa tập chung trong tiết học
cần cố gắg hơn). Dặn HS về ôn
lạibài hát vừa tập.

- Trả lời : Bài Mời bạn vu
muá ca.Tác gia û: Phạm
tuyên.
- Chú ý nghe GV nha
xét, dặn dò và ghi nhớ.


LUYỆN ÂM NHẠC
- Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca.

I. Mục tiêu:
1, Kiến thức:
- HS hát thuộc lời và đúng lời bài hát.
2, Kĩ năng:
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhòp nhàng
- Đọc được bài đồng dao theo tiết tấu kết hợp với trò chơi "cưỡi ngựa".
3, Thái độ;
- Giáo dục học sinh u thích hát và múa
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhach cụ gõ (song loan, thanh phách,....)
- Nắm vững trò chơi, chuẩn bò một vài thanh tre, que dài 0,5m giả làm roi ngựa
III. Các hoạt động dạy học:
TG
1’
3’

Nội dung
1, Ổn định lớp:
2, KTBC:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Nhắc nhở học sinh tư thế ngồi - Học sinh lắng nghe.
hát.
- Gọi học sinh hát lại bài hát: - 3- 4 học sinh hát
Mời bạn vui múa ca.
- GV nhận xét, khen ngợi.

3, Dạy bài mới:
15’ * Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát - Cho HS nghe giai điệu bài
Mời bạn vui hát hát Mời bạn vui múa ca
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát
ca.
bằng nhièu hình thức:
+ Bắt giọng cho HS hát (GV
giữ nhòp bằng tay).

- Ngồi ngay ngắn, chú ý
nghe giai điệu bài hát.
- Hát theo HD của GV :
+ Hát không có nhạc.


14’

3’

+ Cho HS hát và vỗ tay đệm
theo phách, theo tiết tấu lời
ca.
(Có thể dùng thêm nhạc cụ gõ
để đệm theo phách, tiết tấu
lời ca)
- Hướng dẫn HS hát kết hợp
vận dộng phụ hoạ (vỗ tay,
chân nhún nhòp nhàng sang
trái, sang phải theo nhòp bài
ca).
- Mời HS lên biểu diễn trước
lớp.
- Nhận xét.
- Hướng dẫn HS đọc câu đồng
dao theo âm hình tiết tấu:
* Hoạt động 2: Nhong nhong ngựa ông đã về
Trò chơi theo bài
đồng dao Ngựa Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn
ông đã về
- Sau khi đã đọc thuộc bài
đồng dao đúng tiết tấu, GV
hướng dẫn HS trò chơi "cưỡi
ngựa" như sau:
+ HS nam: miêng đọc câu
đồng dao, hai chân kẹp que
giả làm ngựa vào đầu gối và
nhảy theo phách, ai để rơi que
là thua cuộc.
+ HS nữ : Một tay cầm roi
ngựa, một tay giả như đang
nắm cương ngựa, chân nhảy
ktheo phách, ai nhảy không
đúng phách là thua.
4, Củng cố - Dặn - GV có thể đệm đàn cùng hát
lại với HS bài hát Mời bạn vui
dò:
múa ca (hoặc mở băng mẫu
để HS hát và vận động theo
nhạc).
- Nhận xét (khen cá nhân và
những nhóm biểu diễn tốt,

+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc
gõ đệm theo phách, tiết
tấu lời ca.

- Hát kết hợp với vận
động phụ hoạ theo hướng
dẫn.

- HS biểu diễn trước lớp:
+ Từng nhóm, Cá nhân
- Chú ý nghe GV đọc
mẫu.
- HS thực hiện đọc câu
đồng dao và vỗ tay hoặc
gõ đệm theo tiết tấu. Sử
dụng thanh phách để gõ
đệm.
+ Cả lớp.
+ Từng dãy, nhóm.
+ Cá nhân.
- HS nghe hướng dẫn.
- HS tham gia trò chơi,
mỗi đội chia thành hai
nhóm (nam, nữ) Nhóm
nam thi trước. Các còn lại
ở dưới lớp vừa đọc đồng
thanh bài đồng dao vừa vỗ
tay theo phách.

- HS ôn hát theo hướng
dẫn.

- HS lắng nghe và ghi


nhắc nhở những nhóm chưa nhớ.
đạt cần cố gắng hơn).

TIẾT 5


LUYỆN ÂM NHẠC
Ơn tập 2 bài hát: Q HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
MỜI BẠN VUI MÚA CA
I. Mục tiêu:
1, Kiến thức:
- HS hát thuộc lời và đúng giai điệu bài hát.
2, Kĩ năng:
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, nhòp và vận động phụ hoạ nhòp
nhàng.
- Tham gia trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về thật vui, sôi nổi.
3, Thái độ:
- Giáo dục học sinh u thích và tham gia múa hát sơi nổi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,....)
- Một vài thanh tre hoặc que dài 0,5 m giả làm roi ngựa.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
1’
3’

12’

Nội dung
1, Ổn định lớp:
2, KTBC:

3, Dạy bài mới:
* Hoạt động 1:
Ôn tập bài hát
Quê hương tươi
đẹp.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.
- Gọi học sinh hát lại hai bài hát: - 2- 3 học sinh hát lại hai
Q hương tươi đẹp và mời bạn bài hát .
vui múa ca.
- GV nhận xét, đánh giá
- Cho HS nghe giai điệu bài hát
Quê hương tươi đẹp
- Hỏi HS tên bài hát vừa được
nghe giai điêu, là dân ca của
dân tộc nào.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát
bằng nhiều hình thức:
- Bắt giọng cho HS hát (GV giữ
nhòp bằng tay).
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm
theo phách, theo tiết tấu lời ca.
(Sử dụng thêm nhạc cụ gõ đệm
theo phách, tiết tấu lời ca. GV
cần giúp HS thể hiện đúng các
kiểu gõ đệm).
- Hướng dẫn HS hát kết hợp
vận động phụ hoạ (vỗ tay, chân

- Ngồi ngay ngắn, chư ý
nghe giai điệu bài hát.
- Đoán tên bài hát và tác
giả:
+ Quê hương tươi đẹp.
+ Dân ca Nùng.
- Hát theo HD của GV :
+ Hát không có nhạc.
+ Hát kết hợp vỗ tay, gõ
đệm theo phách, tiết tấu
lời ca.


nhún nhòp nhàng).
-Mời HS biểu diễn trước lớp (hát
kết hợp vận động phụ hoạ).
- Nhận xét
- GV theo tranh minh hoạ kết
hợp cho HS nghe giai điệu bài
hát, tác giả sáng tác.

12’

*Hoạt
động
2:Ôn tập bài hát - GV hướng dẫn HS ôn bài hát
Mời bạn vui (cách thức như ở bài Quê hương
tươi đẹp).
múa ca

5’

3’

* Hoạt động 3:
Trò chơi theo
bài đồng dao
Ngựa ông đã
về.

4, Củng cố –
Dặn dò :

- GV nhận xét.
- Hướng dẫn lại cách thức chơi,
ôn tập lại bài đông dao Ngựa
ông đã về. Sau đó GV chia lớp
thành 2 hoặc 3 đội chơi, mỗi
đội gồm hai nhóm nam và nữ
riêng, tiến hành trò chơi như ở
tiết trước.

- Kết thúc tiết học, GV nhận xét
(khen cá nhân và những nhóm
biểu diễn tốt, nhắc nhở những
nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn).
- Nhắc nhở HS về ôn lại 2 bài
hát đã học.

- Hát kết hợp với vận động
phụ hoạ theo hướng dẫn.
- HS biểu diễn trước lớp:
+ Từng nhóm.
+ Cá nhân.
- HS lắng nghe.
- HS xem tranh, nghe giai
điệu và trả lời :
+ Bài hát: Mời bạn vui
múa ca
+ Tác giả : Phạm Tuyên.
- HS ôn hát theo
+ Cả lớp hát.
+ Từng dãy, nhóm, cá
nhân.
- HS hát kết hợp vỗ tay
hoặc gõ đệm theo phách
và tiết tấu lời ca.
- HS thực hiện đọc câu
đồng dao và vỗ tay hoặc
gõ đệm theo tiết tấu. Sử
dụng thanh phách để gõ
đệm.
- HS tham gia trò chơi,
những em ở tiết trước chưa
tham gia nên tích cực hơn
ở tiết này.
- HS lắng nghe và ghi
nhớ.


TIẾT 6

Dạy ngày:16/10/2014

Học hát : TÌM BẠN THÂN
(Nhạc và lời : Việt Anh)
I. MỤC TIÊU
- Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca.
- Biết vỗ tay hoặc gõ điệu theo phách.
- Biết bài hát là sáng tác của tác giả Việt Anh (tên thật là Đặng Trí Dũng).
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách....), máy nghe, băng hát mẫu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.2p
2. Kiểm tra bài cũ : Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại.
GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại, GV nhận xét.3p
3. Dạy bài mới:
Thời gian
10p

Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: Dạy - Giới thiệu bài hát, tác giả,
bài hát Tìm bạn thân. nội dung bài hát: Bài hát này
có 2 lời ca, tiết tấu rộn ràng,
(Lời 1)
giai điệu đẹp, nói về tình bạn
thân ái của tuổi nhi đồng thơ
ngây. Bài hát được tác giả
Việt Anh sáng tác vào
khoảng năm 1960. Cho đến
nay vẫn được thế hệ trẻ em
hát và ghi nhớ
- Cho HS nghe băng hát mẫu
hoặc GV vừa đệm đàn vừa
hát.
- Hướng dẫn HS tập đọc lời
ca 1. Chia lời 1 thành 4 câu.
+ Đọc mẫu, có thể đọc theo
tiết tấu lời ca để khi ghép
giai điệu vào HS dễ thuộc
hơn.

Hoạt động của HS
- Ngồi ngay ngắn, chú
nghe.

- Nghe băng mẫu (hoa
nghe GV hát mẫu).
- Tập đọc lời ca the
hướng dẫn của GV

- Tập hát từng câu the
hướng dẫn của GV. Chú


10p

5p

- Tập hát từng câu, mỗi câu
cho HS hát lại hai, ba lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát.
Chú ý những chỗ lấy hơi (sau
mỗi câu hát) để hướng dẫn
HS lấy hơi và ngân đúng
phách.
- Sau khi tập xong bài hát,
Hoạt động 2: Hát cho HS hát lại nhiều lần để
kết hợp với gõ đệm thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS (nếu các em
theo phách
hát chưa đứng yêu cầu), nhận
xét.

Củng cố - Dặn dò

- Hướng dẫn HS hát và vỗ
tay theo phách. GV làm mẫu:
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
x
x
x
x
(GV phát các nhạc cụ gõ và
hướng dẫn cách sử dụng cho
HS : thanh phách, song loan,
trống nhỏ).
- Cho HS đứng lên ôn bài hát
kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm
theo phách một lần trước khi
kết thúc tiết học.
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát,
tác giả bài hát.

tư thế ngồi hát ngay ngắn
Hát đúng giai điệu và tie
tấu theo hướng dẫn cu
GV .

- Hát lại nhiều lần the
hướng dẫn của GV, chú
phát âm rõ lời, tròn tiếng.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy, nhóm,c
nhân

- HS xem GV hát và vỗ ta
theo phách

- Hát và vỗ tay hoặc g
đệm theo phách, sử dụn
các nhạc cụ song loan
thanh, phách, trống nhỏ,.
theo HD của GV
- HS thực hiện theo ye
cầu của GV.

- HS trả lời:
+ Bài hát: Tìm bạn thân.
+ Tác giả : Việt Anh
- Chú ý nghe GV nha
- Nhận xét chung (khen những xét, dặn dò và ghi nhớ.
en hát thuộc lời, đúng giai
điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp
gõ đệm theo phách đúng yêu
cầu; nhắc nhở những em chưa
tập chung trong tiết học cần cố
gắng hơn). Dặn HS về ôn bài
hát vừa tập


Dạy ngày:23/10/2014
TIẾT 7

Học hát bài: TÌM BẠN THÂN
(tiếp theo)

I. MỤC TIÊU
- Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời 1 và lời 2.
- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
- Biết thực hiện vài động tác vận dộng phụ hoạ theo bài hát.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,....), máy nghe, băng hát mẫu.
- Chuẩn bò vài động tác vận động phụ hoạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.2p
2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại
lời 1. GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một và em hát lại. GV nhận xét.3p
3. Dạy bài mới:
Thời gian
20p

Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: - GV vừa đệm đàn vừa hát lời 2
Dạy bài hát Tìm cho HS nghe.
bạn thân (lời 2). - Hướng dẫn HS đọc lời 2. Chia
lời 2 thành 4 câu như ở lời 1(Đọc
mẫu theo tiết tấu lời ca như cách
đọc lời 1)
- Dạy hát từng câu của lời 2, mỗi
câu cho HS hát hai, ba lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS
hát lại nhiều lần để thuộc lời và
giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS (nếu các em hát
chưa đứng yêu cầu), nhận xét.

Hoạt động của HS
- Ngồi ngay ngắn, chú
nghe GV hát mẫu.
- Tập đọc lời ca theo hướn
dẫn của GV .

- Tập hát từng câu the
hướng dẫn của GV

- Hát lại nhiều lần the
hướng dẫn của GV, chú
phát âm rõ lời, tròn tiếng
đúng giai điệu tiết tấu ba
hát.
+ Hát đồng thanh
- HD HS hát 2 lời và vỗ tay hoặc + Hát theo dãy,nhóm,c
theo phách. GV làm mẫu.
nhân.
- GV nhận xét, sửa cho những em - HS xem GV hát và vỗ ta
hát chưa đúng hoặc vỗ chưa đều. theo phách.


10p

5p

- Hát và vổ tay hoặc g
theo phách, sử dụng ca
nhạc cụ gõ: song loan
thanh phách, trống nhỏ, .
theo HD của GV - HS xem
GV thực hiện động ta
mẫu.
- HS thực hiện từng độn
tác theo hướng dẫn của GV
.Chú ý thực hiện đún
động tác, đều đẹp.
-Sau khi tập xong, HS ha
kết hợp vận động phụ ho
thật nhòp nhàng.

Hoạt động 2:
Hát kết hợp với
vận động phụ
hoạ:

- Hướng dẫn HS vài động tác vận
động phụ hoạ:
+ Nhún chân theo phách, nhún
chân trái - phải ứng với mỗi
phách. Thực hiện động tác nhún
chân nhòp nhàng suốt bài hát.
+ Câu 1, 2: Kết hợp với nhún
chân, tay giơ lên như vẫy gọi bạn
(câu 1 tây trái, câu 2 tay phải).
+ Câu 3: Giơ tay lên tạo thành
vòng tròn trên cao, nghiêng mình
sang trái, sang phải theo chân
nhún.
+ Câu 4: Tay giữ nguyên tư thế
câu 3, chân quay một vòng tại
chỗ

Củng cố - Dặn
dò:

- Trước khi kết thúc tiết học, GV
cho HS hát kết hợp vận động phụ
hoạ cả bài hát, GV đệm đàn hoặc
mở băng.
- HS hát và vận động ph
- Nhận xét chung (khen những em hoạ theo nhạc.
hát thuộc lời, đúng giai điệu, tiết
tấu, biết hát kết hợp gõ đệm theo
phách và vận động phụ hoạ đúng - Chú ý nghe GV nhận xé
yêu cầu; nhắc nhở những em chưa dặn dò và ghi nhớ.
tập trung trong tiết học cần cố gắng
hơn).
-Dặn HS về ôn bài hát vừa tập.


TIẾT 8

Dạy ngày:30/10/2014

Học hát bài : LÝ CÂY XANH
(Dân ca Nam Bộ)

I. MỤC TIÊU
- Hát thuộc lời, đúng giai điệu.
- Hát đều giọng, đúng nhòp.
- Biết bài hát này là dân ca Nam Bộ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Hát chuẩn bài hát Lí cây xanh.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách....), máy nghe, băng hát mẫu.
- Tranh minh hoạ (nếu có) về phong cảnh Nam Bộ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngòi ngay ngắn. 2p
2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học, đệm đàn cho HS hát lại một
trong các bài hát, vỗ tay đệm theo phách, nhòp hoặc tiết tấu lời ca.3p
3. Dạy bài mới:
Thời
gian
20p

Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động 1: -Giới thiệu bài hát, tác gải, nội
Dạy bài hát Lí dung bài hát.
+ Cho HS biết : Bài hát hình
cây xanh.
thành từ câu thơ lục bát:
Cây xanh thì lá cũng xanh
Chimđậu trên cành chim hót líulo
+ Bài Lí cây xanh là dân ca Nam
Bộ, sau đó cho HS xem một vài
tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ.
- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc
GV vừa đệm đàn vừa hát.
- HD HS tập đọc lời ca từng câu
ngắn (bài chia làm 6 câu). 2 cuối
lặp lại giống nhau. Có thể đọc
theo tiết tấu lời ca để khi ghép
giai điệu vào HS dễ thuộc hơn.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho
HS hát hai, ba lần để thuộc lời và
giai điệu bài hát.

Hoạt động của HS
- Ngồi ngay ngắn chú ý
nghe.

- HS xem tranh

- Nghe băng mẫu (nghe
GV hát mẫu)
- Tập đọc lời ca theo hướng
dẫn của GV

- Tập hát từng câu một
theo hướng dẫn của GV.


- Chú ý những tiếng có luyến
như : "đậu", "trên", "líu ". GV cần
hướng dẫn kỹ để HS thể hiện
đúng. Nhắc HS phát âm rõ lời,
tròn tiếng.
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS
hát lại nhiều lần để thuộc lời và
giai điệu bài hát.
- Sửa cho HS (nếu các em hát
chưa đúng yêu cầu), nhận xét.
- HD HS hát và vỗ tay hoặc gõ
đệm theo phách.

10p

5p

- Chú ý tư thế ngồi hát
ngay ngắn. Hát thể hiện
đúng những tiếng có luyến,
phát âm rõ ràng theo
hướng dẫn của GV
- Hát lại nhiều lần theo
hướng dẫn của GV , chú ý
tư thế học hát.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy,nhóm.cá
nhân.
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh
- Hát và vỗ tay hoặc gõ
x
x
x
x
đệm theo phách, sử dụng
Chim đậu trên cành chim hót líu lo
các nhạc cụ gõ: song loan,
x
x
x
x
thanh phách, trống nhỏ,....
- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ theo hướng dẫn của GV .
đệm theo tiết tấu lời ca:
Cái cây xanh xanh thì là cũng - HS hát và gõ đệm theo
xanh
tiết tấu lời . Hát tiếng nào,
Sau
đó
,
GV
HD
HS

t
kế
t
hợ
p
gõ tiếng đó.
Hoạt động 2:
vậ
n
độ
n
g
(nhú
n
châ
n
nhòp
nhà
n
g
Hát kết hợp với
vận động phụ theo nhòp, phách mạnh nhún chân - Hát kết hợp vận phụ hoạ,
trái, hai tay chống hông).
nhún chân nhòp nhàng theo
hoạ.
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát hướng dẫn của GV .
kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách và tiết tấu lời ca một lần - Ôn tập bài hát theo hướng
trước khi kết thúc tiết học.
dẫn của GV .
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân
Củng cố - Dặn ca của miền nào.
- Nhận xét chung (khen những em - Trả lời:
dò:
hát thuộc lời, gõ đều phách và tiết + Bài: Lí cây xanh.
tấu lời ca, biết vận động phụ hoạ + Dân ca Nam Bộ.
nhòp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc
- Chú ý nghe GV nhận xét,
nhở những em chưa tập trung trong dặn dò và ghi nhớ
tiết học cần cố gắng hơn. Dặn hs về
ôn bài hát vừa tập.


TIẾT 9

Dạy ngày:16/10/2014

- Ôn tập bài hát: LÝ CÂY XANH
- Tập nói theo thơ tiết tấu

I. MỤC TIÊU
- HS hát thuộc lời và đúng giai điệu bài hát.
- Tập trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ nhòp nhàng.
- Tập nói thơ đúng theo âm hình tiết tấu bài hát Lí cây xanh
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Đàn, máy nghe và băng nghe.
- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,...)
- Sưu tầm một số bài thơ 4 chữ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát.
3. Dạy bài mới:
Thời gian

Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: - GV đàn lại giai điệu bài hát
Ôn bài tập hát Lí cây xanh cho HS nghe.
- Hỏi HS tên bài hát vừa
Lí cây xanh.
được nghe giai điệu, dân ca
miền nào.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài
hát bằng nhiều hình thức:
+ Bắt giọng cho HS hát (GV
giữ nhòp bằng tay).
+ Đệm đàn và bắt nhòp cho
HS .
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm
theo phách, theo tiết tấu lợi
ca.
- HD HS hát kết hợp vận
động phụ hoạ (vỗ tay hoặc
gõ đệm theo nhòp, chân nhún
nhòp nhàng.
- Mời HS lên biểu diễn trước
Hoạt động 2:
Tập nói thơ theo lớp.
tiết tấu (tiết tấu - Nhận xét.
bài Lí cây xanh) - GV HD HS vỗ tay theo âm

Hoạt động của HS
- Ngồi ngay ngắn, chú
nghe giai điệu bài hát.
- Trả lời:Bài hát: Lí ca
xanh.
+ Dân ca Nam Bộ
- Hát theo hướng dẫn cu
GV
+ Hát không có nhạc.

+ Hát theo nhạc đệm.
+ Hát kết hợp gõ đệm the
phách, theo tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp với vận độn
phụ hoạ theo hướng dẫn.

- HS biểu diễn trước lớp:
+ Từng nhóm.Cá nhân.
- Chú ý xem GV làm mẫu
- HS thực hiện theo hướn
dẫn của GV :
+ HS đọc âm hình tiết ta


Củng cố - Dặn
dò:

hình tiết tấu sau:
- GV cho HS nói theo âm
hình tiết tấu bài Lí cây xanh:
Cái cây xanh xanh
Thì lá cũng xanh
Chim đậu trên cành
Chim hót líu lo
- Từ cách nói theo mẫu hình
tiết tấu trên, GV cho HS vận
dụng vào các bài thơ 4 chữ
để đọc theo âm hình tiết tấu
đón. Ví dụ:
Vừa đi vừa nhảy
Là anh sáo xinh
Hay nói linh tinh
Là cô liếu điếu
Hay nghòch hay tếu
Là cậu chìa vôi
Hay chao đớp mồi
Là chim chèo bẻo...
(Trích thơ Trần Đăng Khoa)
- GV cho biết : Bài thơ trên
nói về các loài chim như :
chim sáo, chim liếu điếu,
chim chìa vôi,....
Hoặc vận dụng đọc các câu
thơ 4 chữ khác như:
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái dầu nghênh nghênh..
(Trích thơ Tó Hữu)
- Kết thúc tiết học, GV đệm
đàn cùng hát lại với HS hát
bài Lí cây xanh (hoặc mở
băng để HS hát và gõ đệm
thập nhòp nhàng).
- Nhận xét (khen cá nhân và
những nhóm biểu diễn tốt,
nhắc nhở những nhóm chưa
đạt cần cố gắng hơn).

bằng âm tượng thanh: ta.
+ HS đọc kết hợp vỗ, g
theo âm hình tiết ta
(nhiều lần để nhớ âm hìn
tiết tấu).
- HS đọc bài Lí cây xan
theo tiết tấu (kết hợp s
dụng nhạc cụ gõ, gõ the
tiết tấu).
+ Cả lớp.từng dãy, nhóm.
+ Cá nhân.

- HS tiếp tục đọc các ca
thơ 4 chữ khác theo hướn
dẫn (vừa đọc vừa gõ the
tiết tấu).
- HS thực hiện theo hướn
dẫn.

- HS thực hiện theo ye
cầu của GV .

- HS lắng nghe.

- Ghi nhớ.


- Dặn HS về ôn tập bài hát Lí
cây xanh, tập vỗ tay đúng
phách và đúng tiết tấu lời ca.

TIẾT 10

Dạy ngày:16/10/2014
Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân, Lí cây xanh

I. MỤC TIÊU
- HS hát thuộc lời và đúng giai điệu bài hát.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhòp nhàng.
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài Lí cây xanh
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Đàn, máy nghe và băng nhạc.
- Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,...).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn đònh tổ chức, nhắn nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát.
3. Dạy bài mới:
Thời gian

Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: - Cho HS nghe giai điệu bài
Ôn tập bài hát hát Tìm bạn thân
- Hỏi HS tên bài hát vừa
Tìm bạn thân
được nghe giai điệu, ai là tác
giả của bài hát.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài
hát bằng nhiều hình thức:
+ Bắt giọng cho HS hát (GV
giữ nhòp bằng tay).
+ Đệm đàn và bắt nhòp cho
HS .
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm
theo phách, theo tiết tấu lời
ca (sử dụng thêm nhạc cụ gõ
để gõ đệm theo phách, tiết

Hoạt động của HS
- Ngồi ngay ngắn, chú
nghe giai điệu bài hát.
- Đoán tên bài hát và ta
gải:
+ Bài : Tìm bạn thân.
+ tác giả : Việt Anh.
- Hát theo HD của GV :
+ Hát không có nhạc.

+ Hát theo nhạc đệm.
+ Hát kết hợp vỗ tay hoa
gõ đệm theo phách, tiết ta
của lời ca.


tấu lời ca. GV cần giúp HS
thể hiện đúng các kiểu gõ
đệm).
-Gọi 1 HS khá lên hát và
múa động tác minh hoạ tự
sáng tạo.
- GV nhận xét, nếu động tác
phù hợp có thể sử dụng HD
cả lớp.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp
vận động phụ hoạ (vỗ tay,
chân nhún nhòp nhàng…)
- Mời HS lên biểu diễn trước
Hoạt động 2: lớp (hát kết hợp với vận
Ôn tập bài hát động phụ hoạ).
- Nhận xét
Lí cây xanh

Cũng cố - Dặn


- GV cho HS nghe giai điệu
bài hát kết hợp vỗ tay theo
tiết tấu lời ca để HS đoán tên
bài hát, đan ca miền nào.
- GV hướng dẫn HS ôn lại
bài hát Lí cây xanh.
(Thực hiện như ở các bài ôn
hát).
- Yêu cầu HS lên biểu diễn
kết hợp múa minh hoạ.
- Hướng dẫn HS ôn nói thơ 4
chữ theo tiết tấu bài Lí cây
xanh.

- HS lên thực hiện.
- HS lắng nghe.

- Hát kết hợp với vận độn
phụ hoạ theo hướng dẫn.
- HS biểu diễn trước l.ớp
+ Từng nhóm
+ Cá nhân.

- HS nghe giai điệu và tie
tấu lời ca, trả lời:
+ Bài hát: Lí cây xanh
+ Dân ca Nam Bộ
- HS ôn hát theo hướn
dẫn:
+ Cả lớp hát.
+ Từng dãy,nhóm,cá nhân
- HS tập biểu diễn kết hơ
vận động minh hoạ.
- HS thực hiện đọc thơ v
vỗ tay hoặc gõ đệm the
tiết tấu. Sử dụng than
phách để gõ đệm.
- HS thực hiện.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- GV đệm đàn cho cả lớp hát
kết hợp múa minh hoạ.
- GV nhận xét chung.
- Kết thúc tiết học, GV nhận
xét (khen các nhân và những
nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở
những nhóm chưa đạt cần cố
gắng hơn).
-Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát


đã học.

TIẾT 11

Dạy ngày:16/10/2014

Học hát : Bài Đàn gà con
(Nhạc : Phi-líp-pen-co/lời : Việt Anh)
I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu và lời ca.
- HS hát đồng đều, rõ lời.
- HS biết bài Đàn gà con là nhạc của Phi-líp-pen-co do Việt Anh viết lời.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Hát chuẩn xác bài Đàn gà con
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách...)
- Máy nghe, băng nhạc mẫu
- Một bức tranh có hình chim đàn gà con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên các bài hát đã ôn ở tiết trước, hát và vỗ tay theo
phách hoặc tiết tấu lời ca. GV nhận xét, đánh giá.
3. Dạy bài mới:
Thời gian

Nội dung
Hoạt động 1:
Dạy hát bài
Bầu trời xanh
Nhạc và lời :
Nguyễn Văn Quỳ

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu bài hát bằng cách - HS chú ý nghe
cho HS xem tranh, hoặc lá cờ hoà GV giới thiệu bài.
bình …
- HS nghe và đọc
2. Đọc lời ca:
- GV đọc lời ca cho cả lớp nghe lời ca theo.
sau đó HD cho HS đọc lại từng
câu.Thực hiện 2-3 lần cho HS nhớ
lời bài hát.
- HS nghe hát
3. Nghe hát mẫu:
mẫu.


- GV mở băng nhạc hoặc tự trình
bày cho HS nghe.
- GV hỏi HS cảm nhận về bài hát
(có hay không ?, vui ? buồn ? …)
5. Tập hát từng câu:
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho
HS hát hai, ba lần để thuộc lời và
giai điệu bài hát.
- Nhắc nhở HS chú ý lấy hơi ở
giữa mỗi câu hát.
- Bài hát có 4 câu, lưu ý HS câu 1
và câu 3 rất dễ nhầm lẫn.
- Tập xong 2 câu cho HS hát nối
lại.
- Nhắc HS phát âm rõ lời, tròn
tiếng.
6. Hát cả bài:
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS
hát lại nhiều lần để thuộc lời và
giai điệu bài hát.
Hoạt động 2:
- Sửa cho HS (nếu các em hát
Gõ đệm theo
phách và tiết tấu chưa đúng yêu cầu), nhận xét.
lời ca
- HD HS hát và vỗ tay hoặc gõ
đệm theo phách.
Em yêu bầu trời xanh xanh
x
x
x
x

- HS trả lời.

- HS tập hát từng
câu theo HD của
GV
- HS chú ý lấy hơi.
- HS lưu ý.

- HS hát theo tổ,
nhóm, cá nhân …

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ
đệm theo tiết tấu lời ca:
Em yêu bầu trời xanh xanh

Củng cố - Dặn


x x x x
x
x
- Kết thúc tiết học, GV hát mẫu
lại 1 lần nữa cho HS nghe.(vừa
hát vừa sử dụng 1 nhạc cụ gõ đệm
theo tiết tấu lời ca)
- Trước khi kết thúc tiết học, GV
cho HS hát kết hợp vận động phụ
hoạ cả bài hát, GV đệm đàn hoặc
mở băng.
- Nhận xét chung (khen những em

- Hs thực hiện.

- HS chú ý lắng
nghe.


hát thuộc lời, đúng giai điệu, tiết
tấu, biết hát kết hợp gõ đệm theo
phách và vận động phụ hoạ đúng
yêu cầu; nhắc nhở những em chưa
tập trung trong tiết học cần cố gắng
hơn).
-Dặn HS về ôn bài hát vừa tập.
Tiết 3:

LUYỆN ÂM NHẠC
ƠN TẬP BÀI HÁT : ĐÀN GÀ CON

I. Mục tiêu
1, Kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc 2 lời bài hát.
2, Kĩ năng:
- HS tập biểu diễn bài hát.
- Biết một vài động tác phụ hoạ.
3, Thái độ:
- Giúp học sinh thêm u thích học hát và biểu diễn.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách...)
- Vài động tác phụ hoạ đơn giản.
III. Các hoạt động dạy học;
Thời gian
4’

7’

Nội dung
1, KTBC:

2, Dạy bài
mới:
* Hoạt động
1: Ôn tập bài
hát Đàn gà
con

Hoạt động của GV
- Gọi học sinh nêu tên
bài hát đã học
- GV cho học sinh hát lại
bài hát.

Hoạt động của HS
- Học sinh nêu tên bài hát
đã học sáng thứ tư.
- Cả lớp hát. 1 số học sinh
hát.

- Cho HS xem tranh
minh họa (đàn gà con
đang tìm mồi và vui đùa
…)
- Hỏi HS bức tranh nói
về bài hát nào đã học,
tên tác giả sáng tác bài
hát.
- Cho HS nhận xét nội
dung bức tranh
- Hướng dẫn HS ôn lại

- Ngồi ngay ngắn, xem
tranh.
Trả lời:
+ Bài hát: Đàn gà con
+
Tác
giả:
Nhạc
Philippenco, lời Việt Anh
- HS nhận xét nội dung
tranh (vui hay không …?)
- Hát theo lời hướng dẫn
của giáo viên.


10’
* Hoạt động
2: Hướng
dẫn HS vận
động phụ
hoạ.
13’
* Hoạt động
3: Tổ chức
HS biểu diễn
trước lớp

2’

* Củng cố,
dặn dò

bài hát để giúp HS hát
thuộc lời ca và đúng
giai điệu, bằng nhiều
hình thức.
- Sửa cho HS (nếu các
em hát chưa đúng yêu
cầu), nhận xét
- GV HD 1 số động tác
vận động đã chuẩn bò
trước.
- Gọi vài HS khá thực
hiện trước.
- Đàn cho HS hát + thực
hiện vài lần cho nhuần
nhuyễn.
- GV nhận xét.
- Gọi nhóm, cá nhân lần
lược lên biểu diễn trước
lớp.
- GV nhận xét.
- Cho HS đứng lên ôn
lại bài hát kết hợp vỗ
tay hoặc gõ đệm theo
phách và tiết tấu lời ca
trước khi kết thúc tiết
học.
- Hỏi HS nhắc lại tên
bài hát, tác giả bài hát.
- Đệm đàn cho HS hát
lại cả bài kết hợp vận
động phụ hoạ.
- GV nhận xét.
- Khen những em hát
thuộc lời, đúng giai
điện, tiết tấu, biết hát
kết hợp gõ đệm theo
phách và tiết tấu lời ca.
- Dặn HS về nhà ôn bài
hát vừa tập.

- HS xem GV thực hiện
mẫu.
- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS hát kết hợp gõ đệm
theo tiết tấu lời ca (sử dụng
thanh phách)
- HS trả lời.
- HS thực hiện.

- Chú ý nghe GV nhận xét,
dặn dò và ghi nhớ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×