Tải bản đầy đủ

BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 HAY VÀ KHÓ

BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

ĐỀ SỐ 1
c

I.

3

Khoanh vào đáp án đúng
1. S

i n tr

và s

a, 15 và 16
2 S g

c, 82
t qu


b, 29

u

, 15 và 17

và 2 đ n v à:

ng 19 + 9

a, 18

a s 17 à :
, 16 và 18

b, 92

3 Ph p

II.

, 15 và 18

8 h

a, 28

i n sau

d, 80

ng:
c, 28

d, 39

7

Bài 1: Đặt tính r i tính (4 điể )

a, 38 + 7

b, 54 - 8

c, 72 - 3

…………

…………

…………

…………

…………

…………

………

…………

………

…………

…………

…………

Bài 2: N i ph p tính v i

t qu đúng: (2 điể

d, 28 + 6

)

17 - 9

65

34 + 7

35

77 - 9

8

29 + 6

41

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào tr ng: (2 điể )
a,
b,
c,
d,

39 + 23 = 52
43 – 5 = 48
12 + 23 = 45
26 – 9 = 15

THƯ VIỆN SEN VÀNG


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

Đề 1.1
Bà 1: 2

Đặt tí

32 + 42

ồ tí

;

:

94 - 21

;

50 + 38

67 – 3

;

………………

…………………

………………

………………

………………

…………………

………………

………………

………………

…………………

………………

………………

Bà 2: 2

V ết số t íc

ợp vào ô t ố

:

98

89

92

94

Bà 3 4 : a, Khoanh tròn vào s
b, Khoanh tròn vào s

nhất:

81

75

90

51

n nhất:

62

70

68

59

, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Bài 4 (2đ): An
THƯ VIỆN SEN VÀNG

- S

i n sau

a 23 à 24

- S

i n sau

a 84 à 83

- s

i n sau

a 79 à 70

- S

i n sau

a 98 à 99

- S

i n sau

a 99 à 100

19 qu táo, An ho e

7 qu Hỏi An òn ao nhiêu qu táo ?


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
Bài 5 (1đ) : Mỗi hình vẽ

i đây
C

ao nhiêu đoạn thẳng ?

đoạn thẳng

C

đoạn thẳng

ĐỀ SỐ 2
Bài 1:
a Đ ề số t íc

ợp vào c ỗ c ấ :

60;…; …;…, 64; 65; …; 67;…;…; 70

71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b V ết thµnh các số:
B n

i a:

Ba

i hai:

Chín

i

Hai

i tá :it :

Sáu

i hín:

Bài 2: Đặt tí
a)

)

y:

ồ tí

....

:

45 + 34

56 - 20

18 + 71

………

………

………

74 - 3
………

………

………

………

………

…………

………

………

………

58

+ 40

63

60

=…

57 + 2 - 4 = …

Bài 3.
>

THƯ VIỆN SEN VÀNG

65

48

88 - 45

63 - 20


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

< ?
=

19

17

54

Bài 4: Mẹ hái đ ợ 85 qu h ng,

72

49 - 2

94 - 2

ẹ đã án 60 qu h ng Hỏi

ẹ òn ại ao nhiêu qu

h ng ?
Bài gi i
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
Bài 5: Vẽ thê

t đoạn thẳng để

- M t hình vu ng và

Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN

đ

:

t hình ta

ài 8

giá ?

?

.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................
ĐỀ SỐ 3
THƯ VIỆN SEN VÀNG


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

1 a) Vi t thµnh á s


i t : …………

B y

i

t : …………

) Khoanh tròn s
) Vi t á s

M ời : …………

;

nhất :

54 ;

;

M t tră

29

;

: ………

45

62 ; 81 ; 38 ; 73 theo thứ tự từ

;

37

nđ n

:

………………………………………………………………
2

a) N i s v i ph p tính thí h hợp :
70

50

92 –
22
) Đặt tính r i tính :

40 + 10

78 –
48
99 – 48

3 + 63

10

30

25 –
15
65 – 23

54 + 45

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
c) Tính :
27 + 12 – 4 = ……………

;

38 – 32 + 32 = ………………

25

;

56cm – 6

+ 14

3 Đ ng h

hỉ

= ………

11 12

1

10

2

9

3
8
7

6

5

4

…………… giờ

THƯ VIỆN SEN VÀNG

= …………

ấy giờ ?
11 12

4 Vi t < , >, =

+7

27 ……… 31

1

10

2

9

3
8
7

6

5

4

…………… giờ
; 99 ……… 100


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

94 – 4 ……… 80

; 18 ……… 20 – 10

56 – 14 ……… 46 – 14

; 25 + 41 ……… 41 + 25

5.
Hình vẽ ên

6 L pe

24 họ sinh nữ , 21 họ sinh na

Hỏi

: ……… hình ta

giá

………

hình vu ng

………

hình tròn

pe

tất

ao nhiêu họ sinh?

Gi i
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. M t sợi ây ài 25

Lan ắt đi 5

Hỏi sợi ây òn ại ài

ấy xăng ti

t?

Gi i
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
8 Vi t s thí h hợp vào
7 5
+
THƯ VIỆN SEN VÀNG

5 4


3 9
+

6 4BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

1 2

2 4

1 0

2 0

8 7

3 0

4 9

4 4

9 Tính nhẩ

:

43 + 6 = ……

;

60 – 20 = ……

50 + 30 = ………

;

29 – 9 = ………

ĐỀ SỐ 4
BÀI 1 : Vi t s

(2điể )

a) Vi t á s từ 89 đ n 100 :
.......................................................................................................................................
b) Vi t s vào hỗ hấ
S

i n tr

S

i n sau

:

a 99 à ………… ;
a 99 à

………… ;

70 g

………… h

và …………đ n v

81 g

………… h

và …………đ n v

(3điể )

BÀI 2 :
a) Tính nhẩ

: 3 + 36 = ……

; 45 – 20 = ……

; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

b) Đặt tính r i tính :
51 + 27

78 – 36

………

………

………

………

………

………

c) Tính :
17 + 14 – 14 = ……………
BÀI 3 : Đ ng h
11
10
9

THƯ VIỆN SEN VÀNG

hỉ
12

ấy giờ ?
1

;

38 cm – 10

(1điể )

11
2

= ……………

12

1


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

10
3

2

9

3

8

4
7
6

…………… giờ

BÀI 4 :
(1để )

>
<
=

…………… giờ

79 ……… 74
?

5

;

56 …… 50 + 6

;

32 – 2 …… 32 + 2

Hình vẽ ên

: ………… hình ta

60 ……… 95

BÀI 5 : (1điể )
giá

………… hình vu ng

BÀI 6 :Trong v ờn nhà e
v ờn nhà e

ao nhiêu ây

26 ây a

và ây

ởi, trong đ

15 ây a

Hỏi trong

ởi ?
Gi i

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 5
THƯ VIỆN SEN VÀNG


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

Bài 1 :

a) Vi t s thí h hợp vào hỗ tr ng :

…… / 2

S

điể

i n tr

S đã i t

………

41

………

………

70

………

) Khoanh vào s
75

;

S

i n sau

n nhất :
58

;

92

;

87

) Vi t á s : 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo thứ tự từ

đ n

n:

………………………………………………………………………
.
Vi t s thí h hợp vào
40

Bài 2 :

28

tr ng :
– 10

+ 20

–8

+5

…… / 1
điể

a) Đặt tính r i tính :
24 + 35
...................

67 – 54

73 + 21

......................

......................

......................

......................

......................

......................

98 – 97

...................
...................
...................
...................
Bài 3 :

...................

…… / 4

b). Tính : 32 + 5 – 13 = .......................; 76 – 4 + 4 = ..............

điể

30cm + 4cm = ......................
........................

THƯ VIỆN SEN VÀNG

;

18cm – 8cm =


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

N i đ ng h v i giờ thí h h p :

Bài 4 :
…… / 1

11 12

điể

1

10

9
8

7

6

5

2
3
4

11 12 1
10
2

10

3
4

9
8

9
8
7 6 5

Vi t s thí h hợp vào hỗ hấ
Hình vẽ ên

:

2
3
4

10

2
3
4

9
8
7 6 5

7 6 5

6 giờ

2 giờ

11 12 1

11 12 1

9 giờ

7 giờ

:

hình ta

giá

................ hình tròn
................ hình vuông
Băng giấy

àu xanh ài 40

ăng giấy ài ao nhiêu xăng ti

Bài 5 :
…… / 1
điể

, ăng giấy

àu đỏ ài 30

Hỏi

hai

t?
Bài gi i

................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Bài 6 :
…… / 1
điể
ĐỀ SỐ 6
1 Đặt tính r i tính :
56 + 43

79 – 2

4 + 82

65 – 23

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
THƯ VIỆN SEN VÀNG


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

.................................................................................................................................
2.Tính : 40 + 20 – 40 = ……………

;

38 – 8 + 7 = ……………

55 – 10 + 4 = ……………

;

25 + 12 + 2 = ……………

25

+ 14

= ………

;

56cm – 6

+7

= ………

48

+ 21

= ………

;

74cm – 4

+3

= ………

3 Na

36 viên i g

i xanh và i đỏ, trong đ

viên i đỏ ?

14 viên i xanh Hỏi Na

ấy

Gi i

................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
4 M t ửa hàng

95 quyển vở , ửa hàng đã án 40 quyển vở Hỏi ửa hàng òn ại ao

nhiêu quyển vở ?

Gi i

................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
5 M t quyển sá h

65 trang, Lan đã đọ h t 35 trang Hỏi La cò p ả

trang nữa thì h t quyển sá h ?

ọc bao nhiêu

Gi i

................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
1 a) Vi t á s

B n

i ă

: …………

; Nă

it

: …………

) Đọ s vµ viÕt thµnh ch÷ : 69 : …………………

; 100 : ……………………

) Khoanh tròn s

;

) Vi t á s
THƯ VIỆN SEN VÀNG

nhất :

61

;

38

19 ; 81 ; 74 ; 36 theo thứ tự từ

nđ n

41
:

;

90


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

………………………………………………………………
2

a) N i s v i ph p tính thí h hợp :
80

84 – 4

60

20

40

40 + 20

40 –
20

30 + 10

) Đặt tính r i tính :
88 – 25

63 + 32

49 – 39

72 + 16

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
d) Tính : 35 + 40 – 5 = …………
60
3 Mẹ

+ 5

= …………

ua 20 qu trứng , sau đua thê

;

94 – 3 + 5 = ……………

;

60m – 40
1 h

= ……………

qu trứng nữa Hỏi

ao nhiêu qu trứng ?ua tất

Bài gi i

................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
ĐỀ SỐ 7
1.Tính
31 + 14 = ………

36 – 21 = …………

87 + 12 = …………

14 + 31 = ………

36 – 15 = …………

87 – 12 = …………

62 + 3 = ………

55 – 2 = …………

90 + 8 = …………

62 + 30 = ………

55 – 20 = …………

90 – 80 = …………

THƯ VIỆN SEN VÀNG


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

2 Vi t s 50 + … = 50
… + … = 40
3 E

hãy nhìn vào á tờ

49 – … = 40

49 – … = 9

75 = … + …

60 – … > 40

h và đi n vào hỗ tr ng :

THÁNG 5
THÁNG 5
THÁNG 5

10

THÁNG 5

11

THỨ HAI

12

THỨ BA

THỨ TƯ

THÁNG 5

13

14

THỨ NĂM
THỨ SÁU

a) N u h

nay à thứ t thì :

- Ngày h

qua à thứ ………

- Ngày h

ia à thứ ………

) Thứ nă
Thứ

, ngày

- Ngày

ai à thứ ………

- Ngày ia à thứ ………

, tháng

, ngày 11 , tháng

4 Kì nghỉ hè, Lan v quê thă

ng à h t 1 tuần ễ và 3 ngày Hỏi Lan đã ở quê tất

ấy ngày ?
Bài gi i
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

5 Vẽ đoạn thẳng AB

đ

ài à 10

...............................................................................................................................

ĐỀ SỐ 8

1 a) Vi t á s
…………
THƯ VIỆN SEN VÀNGi : ……………

;

Ba

i

t :


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

) Đọ s :

: …………………

78

;

99 :

91

;

đ n

n :

……………………
) Khoanh tròn s
d) Vi t á s

n nhất : 76

;

67

;

96 ; 87 ; 78 ; 91 theo thứ tự từ

89

………………………………………………………………
2 a) Đặt tính r i tính :
37 – 25

6 + 52

66 + 22

89 – 7

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Tính : 35 + 40 – 75 = ………… ;
80
3 Trong v ờn

+ 10
35 ây

= …………

;

ởi và ây táo , trong đ

94 – 14 + 4 = ……………
35m – 20
15 ây

= ……………
ởi Hỏi trong v ờn

ấy ây táo ?
Bài gi i
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
4 Nhà Lan nu i 24 on gà và 25 on v t Hỏi nhà Lan nu i tất

ao nhiêu on gà và v t ?

Bài gi i
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
ĐỀ SỐ 9
1 : Vi t s
THƯ VIỆN SEN VÀNG


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

c) Vi t á s từ 89 đ n 100 :
.................................................................................................................................
d) Vi t s vào hỗ hấ
S

i n tr

S

i n sau

a 90 à ………… ;
a 99 à

) Vi t á s tròn h
2 : a) Tính nhẩ

:

………… ;

17 g

………… h

và …………đ n v

50 g

………… h

và …………đ n v

: ……………………………………………………………………

: 3 + 36 = ……

99 – 9 = ………

45 – 20 = ……

50 + 37 = ………

17 – 16 = ………

17 + 14 – 14 = ……………

3 + 82 = ………

38 cm – 10

;

= ……………

) Đặt tính r i tính :
51 + 27

78 – 36

84 – 4

91 + 7

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

3 Vi t > ; < ; =
39 ……… 74

;

89 …… 98

;

68 ……… 66

;

99 ……100

; 32 – 2 …… 32 + 2

4 M t đoạn ây ài 18

,

ắt ngắn đi 5

56 …… 50 + 6

Hỏi đoạn ây òn ại ài

ấy xăng ti

?
Gi i
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 10
THƯ VIỆN SEN VÀNG

t


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

Câu 1: a,Vi t á s

1 hữ s ?

.................................................................
,S

n nhất

1 hữ s

à s nào ?

.................................................................
,Những s nào ở giữa s 6 và s 12 ?
.................................................................
Câu 2: a, S nhỏ nhất

2 hữ s

à s nào ?

.................................................................
,S

n nhất

2 hữ s

à s nào ?

.................................................................
, S nhỏ nhất

2 hữ s

há nhau à s nào ?

.................................................................
Câu 3: Minh n i: “Cá s
“10

n h n tất

á s

1 hữ s đ u nhỏ h n 10” Sang ại n i:
1 hữ s ” Hai ạn n i

đúng h ng?

Tr ời: ...................................................................
Câu 4: Cho a s 7;3 và 10 Hãy ùng ấu + ; - để vi t thành á phep tính đúng
Tr ời: ...................................................................
....................................................................
....................................................................
Câu 5: An h n Tùng 3 tuổi Bi t r ng An 10 tuổi Hỏi Tùng ao nhiêu tuổi?

Gi i:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Câu 6:
a, C

ao nhiêu hình hữ nhật ?

C tất

s hình hữ nhật à

THƯ VIỆN SEN VÀNG

1


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

b, Có bao nhiêu hình tam giác ?
C tất

s hình ta

giá à

ĐỀ SỐ 11
Câu 1: (2 điểm) Đặt tính r i tính
24 + 35

52 + 36

77 – 43

68 -35

Câu 2: (1 điểm)

<
>
=

?

Câu 3: (1 điểm) Đ ng h
11

12

35 + 3 ............ 37

54 +4 .............. 45 + 3

24 + 5 .............29

37 - 3 .............. 32 + 3

hỉ

ấy giờ?

1

11

10

2
3
4
5

7
6

........................................
THƯ VIỆN SEN VÀNG

1

10

9
8

12

2

9

3
4

8
5

7
6

.....................................


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

Câu 4: (1 điểm) Vi t á s 38, 40, 25, 71 theo thứ tự:
a) Từ

nđ n

:

) Từ

đ n

n:

...................

Câu 5: (1,5 điểm)
L p 1A

24 họ sinh L p 1B

21 họ sinh Hỏi

hai

p

ao nhiêu họ sinh?

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 6: (2 điểm) Gi i ài toán theo t
Có :

37 hình tròn

Tô màu:

24 hình tròn

tắt sau:

Không tô màu:..........hình tròn?
Câu 7: (1,5 điểm) Đi n s thí h hợp vào hỗ hấ
Hình

i đây

:

hình hữ nhật

:............hình tam giác

ĐỀ SỐ 12
P ầ 1: K oa
1) Một tuầ

t ò vào câu t ả ờ
ễe

ọc

a. 7 ngày

ấy

ú

ất . 3

ày ?

b.6 ngày

c. 5 ngày

2) 65 ồ :
a. 60 h
b. 6 h
THƯ VIỆN SEN VÀNG

và 5 đ n v
và 5 đ n v

5 h
d. 6 và 5

và 6 đ n v

d.4 ngày


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

3) 55 ọc à :
A nă

i nă

4) Hì

B nă

i ă

C năD nă

ă

:

a. 4 hình tam giác
b. 5 hình tam giác
c. 6 hình tam giác
d. 7 hình tam giác
5 Nốồ vớ số

8 giờ

ờ ú

:

1 giờ

6 giờ

11 giờ

P ầ 2: 7
1) Tính (1 đ)
+ 56
43
……
2) V ết số t íc

_

97
25

+ 4
31

……

……

ợp vào ô t ố

1

THƯ VIỆN SEN VÀNG

……

- 22
34

68
4

:

+21
71

_


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

94

12

+ 15

3 Đ ề dấu < , >, = vào c ỗ c ấ

2

:

a.

27cm – 21

…… 8

34

+ 52

…….52cm + 34cm

b.

41

…… 45

13

+ 43

…… 42

+8

+ 13

4 V ết số 1
Số ề t ước Số ã b ết Số ề sau
80
49
99
61

5) L p 1A

36 ạn trong đ

10 ạn nữ Hỏi


ao nhiêu ạn na…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
ĐỀ SỐ 12
P ầ 1: K oa
1) Một tuầ

t ò vào câu t ả ờ
ễe

a. 4 ngày

ỉ ọc

ấy

b.3 ngày

ú

ất . 3

ày ?
c. 2 ngày

d.1 ngày

2) 75 ồ :
a. 70 h
b. 5 h
THƯ VIỆN SEN VÀNG

và 5 đ n v
và 7 đ n v

c. 7 và 5
7 h

và 5 đ n v

? (2 đ)


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

3) 25 ọc à :
a. hai

i nă

hai

b. hai nă
4) Hì

i ă

hai ă
:

a. 4 hình tam giác
b. 5 hình tam giác
c. 6 hình tam giác
d. 7 hình tam giác
e. 10 tam giác
5 Nố8 giờ

ồ vớ số

ờ ú

:

3 giờ

5 giờ

11 giờ

P ầ 2: 7
1) Tính (1 đ)
+ 46
43
……
THƯ VIỆN SEN VÀNG

_

87
35

+ 7
32

……

……

_

69
5

……


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

2) V ết số t íc

ợp vào ô t ố

1

:
- 22

+21
63

56

84

12

+ 15

3 Đ ề dấu < , >, = vào c ỗ c ấ

2

:

a. 47cm – 21

…… 18cm

35

+ 50

…… 50

+ 35

b. 41

…… 42

17

+ 41

…… 40

+ 17

+8

4 V ết số 1
Số ề t ước Số ã b ết Số ề sau
90
59
99
51
5 Lớp 1A có 34 bạ t o

ó có 10 bạ


a . Hỏ có bao

êu bạ

ữ? 2…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
ĐỀ SỐ 13
Bài 1: a) Khoanh vào s
72
) Khoanh tròn vào s
50
THƯ VIỆN SEN VÀNG

n nhất:
96

85

47

48

58

nhất:
61


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

Bài 2: Khoanh vào hữ đặt tr
a) S

i n tr

a s 70 à:

A. 71
)S

t qu tr ời đúng

B. 69

i n sau

C. 60

D. 80

C. 89

D. 100

a s 99 à:

A. 98

B. 90

Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s vào tr ng:
a) 77 – 7 – 0 = 77

c) 65 – 33 < 33

b) 90 + 5 > 94

d) 63 = 36

Bài 4: Đặt tính r i tính:
52 + 37

26 + 63

76 + 20

68 - 31

75 – 45

87 - 50

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 5: M t u n truyện

37 trang, Lan đã đọ đ ợ 12 trang Hỏi òn ao nhiêu trang

Lan h a đọ ?
Bài gi i:
Bài 6: Kẻ thê

t đoạn thẳng để

2 hình ta

giá :

ĐỀ SỐ 14
BÀI 1:
a Vi t á s sau :
- Sáu
- Tá

i hín………………
i a ……………

Vi t s thí h hợp vào tr ng
S
THƯ VIỆN SEN VÀNG

i n tr

S đã i t

S

i n sau


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

60
98
BÀI 2 a Vi t đúng á s sau : 34 ; 29 ; 81 ; 63
- Theo thứ tự từ

đ n

- Theo thứ tự từ

nđ n

n …………………………………………………………
…………………………………………………………

Đi n ấu vào tr ng < , > , =
- 41 + 32  70 + 3

25 – 5  45 – 23

BÀI 3 : Đặt tính r i tính
39 – 23

56 – 14

47 + 52

42 + 34

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

BÀI 4 : Tính :
a. 12 + 5 – 3 =……………
b. 38cm – 6

+ 20

29 – 4 + 5 =………

= …………

40 cm + 7cm – 47

= ………

BÀI 5 :
a/ Nhà em có nuôi 24 on gà và 15 on v t Hỏi nhà e

tất

ao nhiêu on gà và

on v t
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
/ Lan

sợi ây ài 76

, Lan ắt đi 40

Hỏi sợi ây òn ại ài ao nhiêu

xăngti et?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

BÀI 6 Vi t s thí h hợp vào hỗ hấ
THƯ VIỆN SEN VÀNG

hình vẽ ên

?


BỘ ĐỀ TOÁN TỔNG HỢP LỚP 1 - HAY VÀ KHÓ

- ……………………… hình ta

giá ?

- ……………………… hình vu ng ?

ĐỀ SỐ 15
Câu 1: Vi t s thí h hợp vào tr ng

a, 40

43

b, 60

48

64

67

Câu 2: Tính

22 cm + 32 cm = ...........

80 cm - 50 cm = ................

40 cm + 50 cm = ...........

62 cm - 12 cm = ...............

Câu 3: Đặt tính r i tính:

35 + 23

89 - 41

37 + 21

82 + 6

................................

................................. ................................. .................................

................................

................................. ................................. .................................

................................

................................. ................................. .................................

Câu 4: Có 8 co c

u t ê cây, sau ó bay

2 co c

. Hỏ t ê cây cò

ạ bao

nhiêu con chim?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
THƯ VIỆN SEN VÀNG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×