Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 32 (2)

Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1

Tuần: 32

Thứ

ngày

tháng

năm 20

Toán
Tiết 125: Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Giúp học sinh
-Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100
-Rèn kĩ năng tính nhẩm. Củng cố kĩ năng đo độ dài đoạn thẳng va thực
hiện phép tính với số đo độ dài. Củng cố kĩ năng đọc giờ đúng trên đồng hồ.
II. Đồ dùng:
-Bảng phụ, phấn màu

III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
I.KTBC:

II.Bài mới:
1.GTB:
2.HD làm bài tập
trong SGK
Bài 1: Đặt tính
rồi tính
(Viết vở)
Bài 2: Tính (Viết
vở)

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-KT kĩ năng xem giờ đúng của HS
-Gọi 4 HS lên bảng xoay kim
GV đọc giờ đúng HS xoay kim đồng hồ đúng theo yêu cầu
để đợc giờ đúng 12 giờ, 9 giờ, 5 giờ, 6 của GV
giờ
-GV nhận xét- cho điểm
-GV giới thiệu bài- Ghi đề lên bảng
-HS nêu yêu cầu bài 1
-Cho HS nhắc lại cách đặt tính
-HS làm bài vào vở cột 1, 2, 3.

-HS nêu yêu cầu bài 2
-Cho HS làm bài- Rồi chữa
Lu ý: Thực hiện lần lợt các bớc
tính (có thể nhẩm) sau đó ghi
kết quả cuối cùng
Bài 3: (Viết vở)
-HS nêu yêu cầu bài 3
-HD HS đo độ dài đoạn thẳng
AB, BC rồi viết số đo vào ô
trống
(AB = 6 cm; BC = 3 m)
*Gợi ý:

+Cách 1: Đo rồi cộng các số đo
độ dài đoạn AB, BC
Ta đợc 6 cm + 3 cm = 9 cm
+Cách 2: Dùng thớc đo trực tiếp
đoạn thẳng AC = 9 cm
Bài 4:
-Học sinh nêu yêu cầu bài 4:
(Làm miệng)
Nối đồng hồ với câu thích hợp
III.Củng cố- Dặn GV nhấn mạnh trọng tâm của

bài: cách đặt tính - Tính nhẩm

-HS nêu yêu cầu
-Làm bài-Rồi chữa
-3 HS lên bảng chữa bài
-HS làm bài- Rồi chữa

-HS làm bài- Rồi chữa (Viết
1 trong 2 cách vào vở)

-HS làm miệng- Chữa bài
từng trờng hợp
-Học sinh lắng nghe và thực
hiện

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1

các phép tính cộng, trừ trong
phạm vi 100

Toán
Tiết 126: Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kĩ năng:

(tiếp theo)

- Làm tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.
- So sánh 2 số trong phạm vi 100. Làm tính cộng, trừ các số đo độ dài
- Giải toán có lời văn. nhận dạng hình, vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm
II. Đồ dùng: - Bảng phụ, phấn màu
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
I.KTBC:

II.Bài mới:
1.GTB:
2.Luyện tập
Bài 1:
Điền dấu >, <, =
Làm bài cột a, b
Bài 2:
(Làm bài vào vở)

Bài 3: (Làm miệng)

Bài 4: Miệng

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Gọi HS lên bảng đặt tính rồi -2 học sinh làm bài trên
tính
bảng
a.36 + 33
49 - 36
-Cả lớp làm bảng con
b.52 + 5 + 2 =
30 - 20 +
50
-GV NX- cho điểm
-GV giới thiệu bài- Ghi đề bài
-HS nêu yêu cầu bài 1
-HS làm bài vào vở- Rồi chữa
-GV củng cố cách so sánh các
số có 2 chữ số
Gọi HS đọc đề toán- tóm tắt
đề- rồi giải
Tóm tắt:
Dài: 97 cm
Ca bớt: 2 cm
Còn lại: cm?
Bài giải:
Thanh gỗ còn lại dài là:
97 - 2 = 95 (cm)
Đáp số: 95 cm
-HS nêu yêu cầu bài 3
Cho HS đọc tóm tắt - Kết hợp
với quan sát tranh trong SGK
-GV yêu cầu HS đặt đề toán
(dựa vào tóm tắt)
-HS giải bài toán- Rồi chữa
-Nêu yêu cầu bài 4
-HD học sinh làm bài vào vở
-Gọi HS chữa bài

-HS làm bài- Rồi chữa
-Học sinh đọc đề- tóm tắt
và giải
-Gọi HS chữa bài

-Học sinh nêu yêu cầu bài
Dựa vào tóm tắt, đặt đề
toán- Rồi giải
-Gọi 1 HS chữa bài trên bảng
-HS làm bài- Rồi chữa
-Lớp nhận xét- Bổ sung

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
III.Củng cố Dặn dò -GV chấm một số bài- Nhận -Thu vở chấm
xét tiết học
-CBBS: Kiểm tra toán

Toán
Tiết 127: Kiểm tra ( Thời gian 40 phút)
I. Mục tiêu: Kiểm tra kết quả của học sinh về:
- Kĩ năng làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100
- So sánh các số có 2 chữ số; Đơn vị đo thời gian: Ngày và tuần lễ
- Giải toán có lời văn bằng phép tính trừ
II. Đồ dùng:
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
1.Đề bài:

Hoạt động của GV
-Giáo viên chép nội dung đề
kiểm tra lên bảng:
1.Đặt tính rồi tính:
35 + 42 46 -13 76 - 55 48
-6

..

.

..
2.Điền dấu >, <, =
30 + 9 50
78 - 1 78 +
1
65 -5 64
84 - 4 96 16
3.Lớp 1A có 36 bạn, trong đó
có 16 bạn nam. Hỏi lớp 1 A
có bao nhiêu bạn nữ?
4.Một tuần lễ có ngày
Hôm nay là thứ năm, ngày
mai là
-Giáo viên HD HS đọc kĩ đề.
Làm bài ra giấy
-Chú ý: Nhắc HS trình bày
sạch sẽ
-GV thu vở chấm điểm

Hoạt động của HS
-HS làm bài ra giấy

-HS đọc kĩ đề
-Làm bài
-Thu bài GV chấm điểm

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
2.Biểu điểm

Bài 1: (4đ) Mỗi phép tính
đúng = 1 đ
Bài 2: (2đ) Mỗi phép tính
đúng = 0,5 đ
Bài 3: (3đ). Đúng câu lời giải,
tên, đơn vị = 1đ
Phép tính đúng = 2đ
Bài 4: (1 ) Điền đúng ngày
mai là ngày thứ sáu = 1/2 đ; 1
tuần lẽ có 7 ngày 1/2 đ
Tổng cộng: Toàn bài: 10 điểm

Toán

Tiết 128: Ôn tập các số đến 10 (Tiết 1)
I. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về:
- Đếm, đọc, viết so sánh các số trong phạm vi 10
- Đo độ dài các đoạn thẳng có số đo bé hơn hoặc bằng 10 cm
II. Đồ dùng:
- Bảng phụ, phấn màu
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
I.KTBC:
II.Bài mới:
1.GTB:
2.HD làm BT
Bài 1:
(Làm vào vào vở)

Hoạt động của GV
-Nhận xét và chữa bài kiểm tra

Hoạt động của HS
Lắng nghe

-GTB- GV ghi đề lên bảng

Nêu yêu cầu bài 1: Viết số từ 0
đến 10 vào dới mỗi vạch của tia số
Hớng dẫn: +Vạch số đầu tiên viết
số nào?
+Rồi đến số nào?
+Còn vạch cuối cùng viết số nào?
+Cho HS làm bài tập vào vở
-Gọi HS chữa bài
-GV nhận xét bổ sung
Bài 2: -HS làm bài -HS nêu yêu cầu bài 2: Điền dấu >, <,
phần a, b,(cột 1, =
2) vào vở
-HD HS làm bài câu a, b, (cột 1,
2) vào vở
-GV NX- bổ sung
Bài
3:
(Làm -Nêu yêu cầu bài 3
miệng)
HD HS so sánh 4 số- Rồi khoanh
tròn vào số lớn nhất (phần a) Số
bé nhất (phần b)

-HS nêu yêu cầu bài 1
Làm bài theo gợi ý của GV
-Gọi HS chữa bài
Các bạn khác bổ sung

-Gọi HS chữa bài tập

-HS làm bài- Rồi chữa

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
Bài 4: (Làm bài -HS nêu yêu cầu làm bài 4
vào vở)
Cho HS làm bài Rồi chữa Lu
ý: HS chỉ viết các số mà bài yêu
cầu. Không viết các số từ 0 - 10
Bài 5: Làm miệng -HS nêu yêu cầu bài 5: Đo độ dài đoạn
thẳng. HS làm bài- Rồi chữa: AB -= 5
cm; PQ = 2m; MN = 9 cm
III.Củng cố- Dặn


-HS làm bài- Rồi chữa

-HS đo độ dài các đoạn
thẳng
-Gọi HS chữa bài

Kể chuyện
I.Mục tiêu

Bài : CON RồNG CHáU TIÊN

- HS nghe GV kể chuyện, nhớ và kể lại theo tranh từng đoạn, sau đó kể toàn
bộ câu chuyện.
- Biết thay đổi giọng kể.
- HS thấy đợc lòng tự hào của dân tộc về nguồn gốc cao quý , thiêng liêng
của dân tộc mình.
II. Chuẩn bị

- GV: Tranh minh hoạ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

- ổn định lớp
- Yêu cầu HS xem tranh kể tiếp
nối truyện : Dê con nghe lời
mẹ
- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới
aHđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Kể chuyện

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- Kể lại từng đoạn câu
chuyện theo tranh.
- Chú ý

- Nhắc lại tên bài
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Lắng nghe
- GV kể chuyện với giọng diễn cảm : - Lắng nghe và quan sát
+ Lần 1 : kể diễn cảm
tranh minh hoạ.
+ Lần 2 : kể diễn cảm kết hợp
với tranh minh hoạ.
- Tập kể từng đoạn theo
- Hớng dẫn HS kể từng đoạn : tranh :
+ Hớng dẫn HS quan sát tranh
và trả lời câu hỏi:
+ Vẽ cảnh sinh hoạt hàng
*Tranh 1 vẽ gì ?
ngày của gia đình Lạc
Long Quân
+ Tranh vẽ gì ?
*Câu hỏi dới tranh là gì?
+ Kể đoạn 1 dựa vào tranh

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
*Cho HS kể lại đoạn 1
* Trò chơi giữa
tiết

4. Củng cố, dặn


Các tranh còn lại tơng tự.
* Cho HS múa hát tập thể
- Cho HS thi kể toàn bộ câu
chuyện
- Giúp HS hiểu ý nghĩa của
truyện : Câu chuyện muốn nói
với mọi ngời điều gì ?
- GV kết luận
- Gọi 1 -2 HS kể lại câu
chuyện.
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

vẽ : 2- 3HS
Các đoạn còn lại tơng tự.
* Múa, hát
- Thi kể cá nhân
- Tìm hiểu ý nghĩa truyện:
Nhân dân ta tự hào về dòng
dõi cao quý của dân tộc
mình.
- Kể lại toàn bộ câu chuyện
theo tranh.
- HS tự liên hệ
- Chú ý

Tự nhiên xã hội
Bài : GIó

I. Mục tiêu

Giúp HS biết:
- Nhận xét có gió hay không, gió mạnh hay gió nhẹ
- Cảm giác khi gió thổi vào ngời
II. Chuẩn bị

-GV: Tranh minh hoạ
- HS: Vở bài tập TN-XH, chong chóng

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1: Quan sát
Mục tiêu: Nhận biết
các dấu hiệu khi trời
đang có gió

Hoạt động của giáo viên
-ổn định lớp
- Không kiểm tra

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm
đôi
- Cho HS thảo luận, GV quan sát,
giúp đỡ

- Nhắc lại tên bài
- Thảo luận nhóm đôi :
quan sát và trả lời câu hỏi
trong SGK
+ So sánh hình ảnh hai lá
cờ
+ Khi gió thổi vào ngời ,
bạn cảm thấy nh thế nào?
- Trình bày trớc lớp : một
- Yêu cầu một số nhóm trình bày lá cờ bay vì có gió
- Lắng nghe
- GV kết luận
* Hát tập thể
- Chú ý
* Trò chơi giữa tiết * Tổ chức cho HS hát
GV
nêu
yêu
cầu
khi
quan
sát
d.Hđ2: Quan sát bầu
bầu trời : các ngọn cây, cỏ có
trời

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
Mục tiêu : Nhận biết lay động hay không ?
- Quan sát theo nhóm lớn
dấu hiệu khi có gió - Cho HS quan sát theo nhóm lớn - HS tự trình bày kết quả
quan sát đợc
- Yêu cầu đại diện trình bày kết
- Lắng nghe
quả
* Thi cá nhân
- GV kết luận
* Thi : chong chóng
- Liên hệ thực tế
- Tổng kết cuộc thi, tuyên dơng
- Lắng nghe
- Liên hệ thực tế
4. Củng cố, dặn dò - Dặn dò, nhận xét tiết học.

Tập đọc
Bài:

Hồ Gơm

I. Mục tiêu:

1. Học sinh đọc trơn cả bài Hồ Gơm. Luyện đọc từ khổng lồ, long lanh, lấp
ló, xum xuê. Luyện đọc ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
2. Ôn vần: ơm- ớp.
3. Hiểu nội dung bài Hồ Gơm là một cảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội.
II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh, ảnh về Hồ Gơm.
III. Hoạt động chủ yếu:

Nội dung
I.KTBC

Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
-Vì sao cậu em buồn khi ngồi chơi -2 học sinh đọc và TLCH

Bài: Hai chị em

một mình? Đoạn văn khuyên ta
điều gì?
-GV NX, cho điểm

II.Bài mới
1.GTB

-GV ghi tên bài lên bảng

2 học sinh nhắc lại

2.ND bài
a.HD luyện đọc

-GV đọc mẫu: giọng đọc dịu

-Luyện đọc tiếng, dàng, tình cảm

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
từ

-Viết lên bảng: khổng lồ, long -3- 5 học sinh đọc, cả lớp
lanh, lấp ló, xum xuê
-Giải nghĩa từ khó: khổng lồ, bầu
dục, xum xuê

-Luyện đọc câu

HS đọc nối tiếp. Mỗi HS
đọc 1 câu

-Luyện đọc đoạn,

--6 HS đọc nối tiếp. Mỗi

bài

HS đọc 1 đoạn

b.Ôn các vần: ơm- -HS nêu, GV ghi bảng: Gơm

-2 HS đọc cả bài
-Tìm tiếng trong bài có

ơp

vần ơm

So sánh: ơm- ơp

-Nói câu chứa tiếng có vần
ơm- ơp
c.Tìm hiểu bài và -Hồ Gơm là cảnh đẹp ở đâu?
luyện nói

-1 HS đọc toàn bài
-3 HS đọc Đ1 và TLCH

-Từ trên cao nhìn xuống mặt Hồ
Gơm trông nh thế nào?
-Tìm câu văn tả vẻ đẹp của cầu -3 HS đọc Đ2 và TLCH
Thê Húc?
-Tìm câu văn tả vẻ đẹp của đền
Ngọc Sơn?
-Tìm câu văn tả vẻ đẹp của Tháp
Rùa?
+GV nhận xét, cho điểm

-2 HS đọc lại cả bài
-Cả lớp đọc

III. Củng cố- Dặn -Nhận xét tiết học


-Về su tầm những tranh, ảnh về
cảnh đẹp quê hơng.
-Chuẩn bị bài sau: Luỹ tre

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1

Thứ

ngày tháng năm 20

Tập đọc
Bài:

I. Mục tiêu:

Lũy tre

1.Học sinh đọc trơn bài:Luỹ tre. Luyện đọc các tiếng, từ: luỹ tre, rì rào,
gọng vó, bóng râm.
2.Ôn vần: iêng. tìm tiếng trong bài có vần iêng.
3.Hiểu nội dung bài : Vào buổi sớm, luỹ tre xanh rì rào, ngọn tre nh kéo
mặt trời lên. Buổi tra tre im gió nhng đầy tiếng chim.
II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh luỹ tre. Tranh một số loại cây khác.
III. Hoạt động chủ yếu:

Nội dung
I.KTBC

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ -2 HS đọc và TLCH

Bài: Hồ Gơm

Gơm trông nh thế nào?
-GV NX, cho điểm

II.Bài mới
1.GTB

-Ghi tên bài

-2 HS nhắc lại

2.ND bài
a.HD luyện đọc

-GV đọc mẫu

-Luyện đọc tiếng, -GV ghi lên bảng: luỹ tre, rì rào, -3 -5 HS đọc cả lớp
từ

gọng vó, bóng râm
-Giải nghĩa từ khó: Luỹ tre, gọng


Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
-Luyện đọc câu

-HS đọc nối tiếp dòng thơ

-Mỗi HS đọc 1 câu thơ
theo

hình thức đọc nối

-Luyện đọc đoạn, -Đọc khổ thơ

tiếp
-6 HS đọc nối tiếp, mỗi

bài

-Đọc toàn bài

HS đọc 1 khổ thơ

-HS nêu, GV ghi bảng: tiếng

-3 HS đọc cả bài
-Tìm tiếng trong bài có

PT vần: iêng

vần iêng

b.Ôn vần iêng

-Nêu lại cách sử dụng vần iêng- -Tìm tiếng ngoài bài có
yêng
vần iêng.
c.Tìm hiểu bài và -Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi -2 HS đọc lại cả bài
luyện đọc

sớm?

*Tìm hiểu bài

-Đọc những câu thơ tả luỹ tre vào -3 HS đọc khổ thơ 2 và
buổi tra?

TLCH

-Bức tranh minh hoạ vẽ cảnh nào -1 HS đọc cả bài
*Luyện nói:

trong bài?
Sau khi hỏi đáp về các loài cây
trong sách có thể mở rộng thêm
những loại cây khác mà em biết
-Đọc 1 khổ thơ mà em thích
-Khổ thơ em vừa đọc tả luỹ tre
vào buổi nào trong ngày
-Tìm thêm những tranh ảnh về các
loài cây khác

II.Củng cố- Dặn -Chuẩn bị bài sau: Sau cơn ma


Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1

Thứ

ngày

tháng

năm 200

Tập đọc
I. Mục tiêu

Bài : SAU CƠN MƯA

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó.
- Ôn các vầnay, uây; tìm đợc tiếng, nói đợc câu có tiếng chứa vần ây, uây.
- Hiểu nội dung bài : Bầu trời, mặt đất, mọi vật đều tơi đẹp, vui vẻ sau trận
ma rào.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần.
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc bài Lũy tre
và trả lời các câu hỏi.
- Nhận xét, ghi điểm

- ổn định
- 2-3 HS đọc, trả lời câu
hỏi

- Cho HS quan sát tranh
minh hoạ, GV giới thiệu bài,
ghi bảng.
- GV đọc diễn cảm bài văn
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng
, đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS
đọc nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài

- Quan sát tranh vẽ .Nhắc
lại tên bài.
- Chú ý lắng nghe

3.Bài mới
TIếT 1

aHđ1: Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

* Trò chơi giữa
tiết

* Thi múa, hát
- Giới thiệu vần cần ôn :ây,

+ Phân tích tiếng, từ
khó :ma rào, râm bụt, giội
rửa.

- Luyện đọc câu: đọc
nhẩm, đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh
Cá nhân, nhóm, lớp
* Thi múa, hát theo nhóm
- Chú ý lắng nghe, so

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
c. Hđ 3 : Ôn các
vần ây, uây

Nghỉ giữa tiết

uây

sánh, nhận diện vần ây,
uây
- Gọi HS nêu yêu cầu 1:
- Tìm các tiếng trong bài
có vần ây
- Cho HS thi tìm tiếng có
- HS đọc thầm lại bài, tìm
chứa vần ây
tiếng : bầy
- Yêu cầu HS tìm tiếng ngoài - HS viết bảng con tiếng
bài có vần ây, uây.
ngoài bài có vần ây, uây.
- Chú ý
Nghỉ giữa tiết
Nghỉ giữa tiết

TIếT 2

a. Hđ4: Tìm hiểu
bài đọc và
luyện nói

* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài
- Gọi HS đọc lại đoạn 1
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1
- Gọi HS trả lời

- Nhận xét, chốt ý
- Gọi HS đọc đoạn 2
- Yêu cầu HS đọc câu hỏi 2

* Trò chơi giữa
tiết

- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc cá nhân, lớp đọc
thầm:
- Đọc : Sau trận ma rào
mọi vật thay đổi nh thế nào
?
- Trả lời : Sau trận ma rào
mọi vật đều sáng và tơi.
Mấy đoá râm bụt thêm đỏ
chói. Bầu trời xanh bóng
nh vừa đợc giội rửa.

- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc câu văn tả cảnh đàn
gà sau trận ma rào ?
- Gọi HS trả lời
- Đọc : Mẹ gà mừng rỡ tục
tục dắt bầy con quây
quanh vũng nớc đọng
- GV nhận xét, tổng kết
trong vờn.
- GV đọc diễn cảm cả bài lần - Lắng nghe
2
- Gọi HS đọc lại bài
- Cá nhân, đồng thanh
* Hát tự do
* Hát
* Luyện nói
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài - Trò chuyện về cơn ma
-Cho HS quan sát tranh và
- Luyện nói theo nhóm đôi
luyện nói theo cặp. Trò
chuyện về cơn ma
-Bạn thích trời ma hay trời
nắng?
Vì sao?
-Ngoài ma rào: bạn còn biết
những ma gì?

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
- Gọi một số nhóm trình bày
trớc lớp.
- GV nhận xét, tuyên dơng.
- Cho HS đọc lại bài
- Nhắc lại nội dung bài, liên
hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Đại diện các nhóm trình
bày trớc lớp.
- Cá nhân, đồng thanh
- Tự liên hệ
- Chú ý

4.Củng cố, dặn dò

Đạo đức
Giáo dục truyền thống quê hơng
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Hiểu đợc một số nét đẹp lịch sử quê hơng xã Yên Sở
- Thấy đợc truyền thống hiếu học, lòng yêu nớc chống giặc ngoại xâm của nhân
dân xã Yên Sở.
II. Đồ dùng:

- Cuốn lịch sử Đảng bộ nhân dân xã Yên Sở.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
I.KTBC:

II.Bài mới
1.GTB
2.Giáo
dục
truyền
thống
quê hơng
a. HĐ1: Giới
thiệu lịch sử của
quê hơng Yên

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Giáo đa ra một số câu hỏi
-HS ổn định nề nếp lớp
+ Vì sao cần bảo vệ cây và hoa -HS trả lời
nơi công cộng?
+ Em đã là gì để bảo vệ cây và
hoa?
- GV nhận xét, đánh giá
-GV giới thiệu bài- ghi đề bài
-2 HS nhắc lại đề
-GV giới thiệu sơ qua một số nét -HS lắng nghe
lịch sử: Quê hơng của chúng ta từ
xa xa chỉ là nơi đất trồng hoang sơ
dân c tha thớt. Con ngời hái lợm ,
săn bẫy, mò cua, bắt cá để sống
dần dần con ngời khai phá đất đai

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
Sở
lập nên làng Cổ Sở. Sau nhiều năm
đổi tên thành làng Yên Sở.
Giảng: Nhân dân Yên Sở không
b. Giới thiệu những tự hào về truyền thống đấu
truyền
thống tranh chống giặc ngoại xâm mà
hiếu học của còn tự hào về mảnh đất Ngàn
nhân dân
năm căn vật của tổ tiên để lại.
Truyền thống hiếu học ham hiểu
biết của dân làng đã sớm sinh ra
bậc danh nhân học giỏi làm rạng
rỡ quê hơng ( 26, 27, 28, 29) .
Tinh thần yêu nớc chống giặc
ngoại xâm ( tớng công Lý Phục
Man )
Với những truyền thống , mỗi
HĐ3: Liên hệ
- HS liên hệ
chúng ta cần phải làm gì?
3. Củng cố dặn - GV nhận xét tiết học
dò:

Thủ công
I.Mục tiêu:

Bài: Cắt dán và trang trí ngôi nhà (T1)

- Học sinh cắt dán và trang trí ngôi nhà: cân đối, phẳng đẹp
II. Đồ dùng dạy học:

- Bài mẫu
- Giấy màu, kéo, hồ dán

III. hoạt động dạy chủ yếu:

Nội dung dạy học
Hoạt động của thầy
I- Kiểm tra bài cũ - Giáo viên chấm bài thủ công tiết
trớc
- Nhận xét, khen ngợi học sinh
làm bài đẹp
II- Bài mới
1- Hớng dẫn học - Cho học sinh quan sát bài
sinh quan sát và mẫu: Ngôi nhà
nhận xét
- Hỏi:+ Ngôi nhà gồm những
phần nào?
+ Các phần đó có hình dạng nh
thế nào?
2- Giáo viên hớng - Giáo viên hớng dẫn học sinh
dẫn học sinh thực cắt ngôi nhà

Hoạt động của trò
- 5 học sinh mang bài lên để
chấm

- Học sinh quan sát vật mẫu,
rút ra nhận xét theo gợi ý
của giáo viên

- Học sinh lắng nghe và cắt,
dán ngôi nhà ra giấy trắng

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
hành
a-Hớng dẫn học - Kẻ, cắt thân nhà:
sinhkẻ,cắt ngôi nhà + Hình chữ nhật dài 8 ô, rộng 5 ô

có kẻ ô li* Thân nhà* Mái nhà

* Kẻ, cắt mái nhà

10 ô

Chính tả
Bài

:

Hồ Gơm

I. Mục tiêu

- HS chép lại chính xác không mắc lỗi từ Cầu Thê Húc màu soncổ kính.
- Làm đúng bài tập : điền vần ơm / ơp, điền chữ c / k
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập chép, bài tập
- HS: SG, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

học
1.ổn định tổ chức - ổn định tổ chức lớp

- ổn định

2.Kiểm tra bài cũ

- Nộp vở

- Chấm một số bài viết ở nhà
của HS
- Nhận xét, ghi điểm

- Chú ý

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu

- GV nêu yêu cầu của tiết học ,

- Chú ý lắng nghe.Nhắc

bài

giới thiệu bài, ghi bảng.

lại tên bài

b.Hđ2 : Hớng dẫn - GV treo bảng phụ đã chép sẵn

- Quan sát bảng phụ, đọc

HS tập chép

đoạn văn cho HS quan sát

thầm

- Gọi HS đọc đoạn văn

- Đọc cá nhân, đồng

- Yêu cầu HS đọc các tiếng dễ

thanh

viết sai

- Đọc : Thê Húc, đền
Ngọc Sơn, lấp ló, xum
xuê, Tháp Rùa, tờng , rêu,
cổ kính

- Yêu cầu HS viết từ khó vào

- Viết bảng con : Thê

bảng con

Húc, đền Ngọc Sơn, lấp
ló, xum xuê, Tháp Rùa, tờng , rêu, cổ kính

- Yêu cầu HS nhìn bảng chép

- Thực hành tập chép vào

vào vở. GV quan sát, nhắc nhở,

vở

giúp đỡ .
- GV đọc, yêu cầu HS soát lỗi

- Theo dõi soát lỗi và sửa

- Sửa một số lỗi phổ biến.

lỗi

- Chấm , nhận xét một số bài.

- Sửa lỗi trong bài viết

* Trò chơi giữa

* Thi viết chữ đẹp

* Thi viết chữ theo

tiết

Bài 1

nhóm

c. Hđ3: Hớng dẫn - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
HS làn bài tập

- GV hớng dẫn , làm mẫu.

- Đọc : điền vào chỗ

chính tả

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

chấm vần ơm / ơp

- Nhận xét, sửa sai

- Làm bài vào vở :

Bài 2

cớp, lợm

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc
chính tả : k + i, e, ê

- HS làm bài:

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1

4.Củng cố , dặn

- Cho HS làm bài

cầu, kẻng

- Tuyên dơng các bài viết đẹp

- Chú ý

- Dặn dò, nhận xét tiết học.Thứ

ngày

tháng

Chính tả

năm 200

Bài : LũY TRE
I. Mục tiêu

- HS nghe, viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ đầu bài thơ.
- Làm đúng bài tập chính tả: điền chữ l / n

II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ
- HS: SG, vở bài tập TV.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2 : Hớng dẫn
HS tập chép

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định tổ chức lớp
- Nhận xét một số vở HS

- ổn định
- 2 3HS

-GV giới thiệu, ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài

- Gọi HS đọc lại khổ thơ
đầu của bài thơ.
- Yêu cầu HS tìm từ dễ viết
sai.
- Yêu cầu HS viết từ khó

- Quan sát bảng phụ
+ Đọc cá nhân.
- Tìm từ : lũy tre, rì rào..

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1

* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ3: Hớng dẫn
HS làm bài tập

4.Củng cố , dặn dò

vào bảng con
- GV sửa lỗi viết bảng con.
- GV lu ý cách ngồi, t thế
cầm bút, cách trình bày.
- GV đọc cho HS chép vở.
- GV đọc, yêu cầu HS soát
lỗi, sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số
bài.
* Tập bài thể dục 1 phút
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu bài, cả
lớp đọc thầm đề bài.
- GV treo bảng phụ cho HS
quan sát.
- Cho HS thi làm, HS làm
vào vở bài tập.
- Bình chọn bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

-Viết bảng con : lũy tre, rì
rào
- Chỉnh sửa t thế ngồi
- Thực hành nghe , viết lại
đoạn thơ
- Theo dõi soát lỗi và sửa lỗi

* Tập thể dục
- Đọc : điền vào chỗ chấm
chữ l hay n
- Quan sát bảng phụ.
- HS thi làm bài:
Trâu no cỏ.
Chùm quả lê
- Bình chọn bài viết đẹp

Tập viết

Bài : TÔ CHữ HOA : S,T
I.Mục tiêu

- HS biết tô các chữ hoa : S,T
- Biết viết đúng và đẹp các chữ : ơm, Hồ Gơm, ơp, nờm nợp,iêng, yêng,
tiếng chim, con yểng.
II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ viết sẵn chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Hớng dẫn tô
chữ hoa

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Kiểm tra phần viết nhà của
HS
- Yêu cầu HS viết bảng
- Nhận xét, ghi điểm

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- 3 - 4 HS
-Viết bảng lớn, bảng con:
dòng nớc, xanh mớt
- Nhắc lại tên bài

- GV giới thiệu bài, ghi
bảng.
* Hớng dẫn HS quan sát và
nhận xét.
- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
quan sát, nhận xét : chữ S

- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ S gồm một
nét .

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
gồm mấy nét ? là những nét
nào ?
* GV viết mẫu chữ S ( tô lại
chữ mẫu) và hớng dẫn quy
trình viết.
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa.
-Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
quan sát, nhận xét : chữ T
gồm mấy nét ? là những nét
nào ?
* GV viết mẫu chữ T ( tô lại
chữ mẫu) và hớng dẫn quy
trình viết.
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa.
* Trò chơi giữa tiết
c.Hđ2: Hớng dẫn
viết vần, từ ngữ ứng
dụng

4. Củng cố, dặn dò

- Lắng nghe, quan sát
- Tô theo hớng dẫn của GV
:S
- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ T gồm một
nét .
- Lắng nghe, quan sát
- Tô theo hớng dẫn của GV
:T
* Tập thể dục 1 phút

* Cho HS tập bài thể dục 1
- Đọc cá nhân, đồng
- phút chống mệt mỏi .
- Yêu cầu HS đọc vần, từ ngữ thanh : ơm, Hồ Gơm, ơp, nờm nợp, iêng, yêng, tiếng
cần viết.
chim, con yểng
- Cho HS quan sát chữ mẫu, - Quan sát chữ mẫu, nhớ
quy trình viết
GV lu ý HS cách viết liền
- Viết bảng con : ơm, Hồ
nét, một số nét khó.
- Cho HS viết bảng con, GV Gơm, ơp, nờm nợp, iêng,
yêng, tiếng chim, con
quan sát , giúp đỡ, sửa sai.
yểng.
* Cho HS viết trong vở Tập
- Chỉnh sửa t thế ngồi, cầm
viết
- GV nhắc nhở HS t thế cầm bút.
bút, t thế ngồi, cách tô liền
- Thực hành viết chữ trong
nét
vở Tập viết.
- Cho HS thực hành viết
trong vở
- Quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chú ý
- Chấm một số bài.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1

Thể dục
I. Mục tiêu

Bài 32: TRò CHƠI VậN ĐộNG

Giúp HS:
- Biết tham gia chủ động vào trò chơi : chuyền cầu theo nhóm hai ngời tơng
đối chủ động.
- Biết tham giachủ động trò chơi Kéo ca lừa xẻ.
II. Chuẩn bị

- Vệ sinh sân tập.
- GV chuẩn bị còi, cầu

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Định lợng

Phơng pháp tổ chức

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
I. Phần chuẩn bị
- GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, nội dung
bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ
* Trò chơi tự chọn
II. Phần cơ bản
Trò chơi: Kéo ca lừa xe
- Giáo viên nhắc lại tên trò chơi, giải thích
cách chơi cho học sinh hiểu. Giáo viên làm
mẫu , giải thích thêm cho học sinh nắm vững
yêu cầu.
- Cho học chơi thử lại ( nếu cần )
- Cho học sinh chơi chính thức, giáo viên làm
trọng tài phân định thắng thua :
+ Chơi theo hàng ngang
+ Chơi kết hợp vần điệu
- Tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên dơng.
* Chuyền cầu theo nhóm hai ngời
- Hớng dẫn lại HS cách chuyền cầu
- Cho HS xếp thành hai hàng dọc ( hoặc 4
hàng) và tự chơi.
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát
- Tập động tác vơn thở, điều hoà.
- GV cùng HS hệ thống lại bài học
- Dặn dò, nhận xét tiết học1
2
1-2
1-2

8- 10

8 - 10

1 - 2
1-2
1-2
1-2


Bồi dỡng Toán

Chiều

Tiết 125: Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Giúp HS :

-Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100
-Rèn kĩ năng tính nhẩm. Củng cố kĩ năng đo độ dài đoạn thẳng và thực hiện
phép tính với số đo độ dài.
II. Chuẩn bị

- HS: vở bài tập toán

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ: Hớng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
Bài 1: - Yêu cầu HS nêu cách đặt tính rồi tính: 37
+12
49
- Thực hiện đặt tính vào vở
- HS làm bài - 1 HS lên bảng chữa bài
- Nhận xét, sửa sai: - Chú ý
Bài 2: - Đọc đề bài: 2 - 3 HS
- Làm bài vào vở bài tập
- HS chữa bài theo nhóm đôi: 45 + 3 + 1 = 49
50+ 30 + 1 = 81
90 - 70 - 20 = 0
- GV nhận xét
Bài 3- HS nêu yêu cầu: Đo độ dài đoạn thẳng
- Hớng dẫn HS cách đo:
- Làm bài vào vở bài tập
- 3 HS lên chữa bài: Đoạn thẳng AB: 6 cm
Đoạn thẳng BC: 4 cm
Đoạn thẳng AC: 10 cm
- Nhận xét, sửa sai
Bài 4:- Đọc đề bài toán : 2 - 3 HS
- Hớng dẫn HS hiểu bài toán:
- HS tìm và viết vào vở: Số lớn nhất có một chữ số là: 9
Số lớn nhất có một chữ số là: 99
Số có hai chữ số giống nhau là: 11 , 22, 33, 44, 55,
66, 77, 88, 99.
- GV nhận xét
IV Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: Hồ Gơm
I. Mục tiêu

- Củng cố và luyện cho học sinh đọc đúng bài: Hồ Gơm
- Vận dụng làm bài tập Tiếng Việt.
II. Các hđ dạy và học

1. Luyện đọc

- HS đọc bài trong SGK theo nhóm
- Đọc nối tiếp từng câu

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
- Đọc đồng thanh
2. Làm bài tập
Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng trong bài có vần ơm
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài.
- GV chữa bài:
Tiếng trong bài có vần ơm: Gơm.
Bài 2: : HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng ngoài bài có vần ơp
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài. - GV chữa bài:
Tiếng ngoài bài có vần ơp: nờm nợp, cớp cờ, giàn mớp...
Bài3: Viết câu chứa tiếng có vần ơm hay ơp
- HS nêu yêu cầu của bài
- HS thảo luận nhóm đôi:
- Gọi HS chữa bài: GV ghi: Chúng em chơi trò chơi cớp cờ.
Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài: Nối ô chữ ở cột A với cột B
Mặt hồ nh chiếc gơng lớn sáng long long.
Cầu Thê Húc màu son, cong nh con tôm.
Đền Ngọc Sơn lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê.
Tháp Rùa tờng rêu cổ kính, trên gò đất cỏ mọc xanh um.
3. Củng cố và dặn dò
- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng âm nhạc
Ôn bài hát tự chọn: Mùa hè đến
I.Mục tiêu

- HS hát đúng lời của bài hát: mùa hè đến .
- HS hát đúng kết hợp với gõ đệm
- Tác phong tự nhiên khi biẻu diễn bài hát
II.Hoạt Động dạy và học
A. Bài cũ:

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
- Gọi 2HS hát bài hát: Đêm pháo hoa
B Ôn bài hát - GV ghi bảng tên bài hát, tên tác giả.

* HĐ1: Ôn lời ca
- GV hát toàn bài 1 lần.
- GV hát từng câu- HS hát theo
- HS hát toàn bài- GV nghe và sửa lỗi cho HS
- HS hát theo dãy bàn- GV nhận xét
- HS tập hát theo nhóm, tổ
- Vài HS biểu diễn trong tổ.
* HĐ2: Tập gõ đệm
- GV vừa hát vừa gõ đệm theo phách,tiết tấu lời ca
- GV làm mẫu toàn bài
- HS ôn cách gõ đệm.
- HS hát + gõ đệm theo phách,tiết tấu
Mùa hè đến, chim líu lo.
Gõ theo phách:

*

Gõ đệm theo tiết tấu:

*

*

*

*

*

*

* * *

- Mời một số nhóm biểu diễn
- Hớng dẫn HS kết hợp vài động tác phụ hoạ đơn giản
C. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét
Chiều

Bồi d ỡng Toán
Tiết 126: Luyện tập chung

I. Mục tiêu Giúp HS rèn luyện kĩ năng :

- Thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học.
- So sánh các số trong phạm vi 100
- Củng cố giải toán có lời văn.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu họcYên Sở
Giáo án lớp 1
*HĐ1: HS đọc các số đến 100
* HĐ2:Làm bài tập

Bài 1: - GV yêu cầu HS nhắc lại cách điền dấu.
- HS làm bài vào vở
- HS chữa bài theo nhóm đôi
+ 43 + 6 < 50
23 + 16 = 16 + 23
- GV nhận xét, sửa sai
Bài 2: :- Gọi HS đọc bài toán- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán
- Hớng dẫn HS giải bài toán.
- Cho HS làm bài, đọc kết quả.

Bài giải

Sợi dây còn lại số cm là:
86 - 12 = 74( cm)
Đáp số : 74 cm.
Bài 3,4: HS nêu yêu cầu: Giải bài toán theo tóm tắt sau
- HS đọc tóm tắt
- HS nêu bài toán dựa vào tóm tắt
- HS tự giải bài toán và chữa bài
- GV nhận xét.
Bài 5: GV nêu yêu cầu : Kẻ thêm đoạn thẳng để có
a. Một hình vuông và một hình tam giác
b. Hai hình tam giác
- GV hớng dẫn HS làm bài
- HS làm bài - GV nhận xét
IV Củng cố và dặn

- Nhận xét giờ học

Thực hành đạo đức
Giáo dục truyền thông quê hơng
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Hiểu đợc những truyền thống tốt đẹp của quê hơng
- Có ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó.
II. Đồ dùng:

-Phòng truyền thống xã
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nguyễn Thị Thuỷ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×