Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 30 (3)

Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
Tuần 30

Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2008

Toán
Tiết 117: Phép trừ trong phạm vị 100
I. Mục tiêu: Bớc đầu giúp học sinh

- Biết làm tính trừ trong phạm vi 100 (dạng 65- 30 và 36 4)
- Củng cố kĩ năng tính nhẩm
II. Đồ dùng:

- Các thẻ que tính và các que tính rời
- Bảng đa dụng
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung dạy học
I.KTBC:


II.Bài mới:
1.GT bài:
2.a.Giới thiệu cách
làm tính trừ dạng
65 30

b.Phép trừ 36 - 4

3.Thực hành

Nguyễn Thị Thuỷ

Hoạt động của GV
-GV gọi 2 HS lên bảng tính và
nêu cách tính
65 23 =
76
36
-GV đánh giá
-GV giới thiệu trực tiếp
-GV yêu cầu HS thao tác trên
que tính
-GV vừa nói, vừa ghi vào cột
phân tích số

Hoạt động của HS
-2 HS lên bảng
-HS nhận xét

-HS lấy 65 que tính.
Xếp bó bên trái, que rời
bên phải
-HS thao tác trên que
tính để tìm kết quả

Giới thiệu kỹ thuật làm tính trừ
65
5 trừ 0= 5 viết5
- 30
6 trừ 3 = 3 viết 3

35
Vậy 65 30 = 35-GV yêu cầu
HS nêu cách đặt tính
-HS nêu cách đặt tính
+Tính: yêu cầu HS tính
-1 HS tính miệng
-GV ghi bảng
2- 3 học sinh nhắc lại
-Bỏ qua thao tác trên que tính
-Tiến hành tơng tự phần a
*Lu ý: Hạ 3 xuống, viết 3 thay
cho 3 0 = 3


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
Bài 1: Tính
Làm vở 3 phép tính
đầu phần a, b
Bài 2: Đúng ghi đ,
sai ghi s

-GV yêu cầu HS nêu yêu cầu
của bài
-GV NX- đánh giá
GV gọi HS

-1 HS nêu
-HS làm bài
-HS chữa bảng
-HS nêu yêu cầu đề
-HS làm miệng- chữa
-HS trả lời

-Vì sao đúng? Vì sao sai?
Bài 3: Tính nhẩm
Làm vở cột 1: a + b

-GV gọi HS
-HS nêu cách tính nhẩm

4.Củng cố-Dặn dò

- 38 25;
59 4
-Nhận xét giờ học
-Dặn dò: Chuẩn bị bài sau:
Luyện tập

-Học sinh nêu yêu cầu
-Học sinh tính nhẩm
-Học sinh chữa bài
-2 học sinh thi tính

Tập đọc

Bài : CHUYệN ở LớP
I. Mục tiêu

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó, biết nghỉ
hơi sau mỗi dòng thơ.
- Ôn các vần uôt, uôc; tìm tiếng có vần uôc, uôt.
- Hiểu đợc nội dung bài: em bé kể cho mẹ nghe nhiều chuyện không
ngoan của các bạn trong lớp. Mẹ em gạt đi. Mẹ em muốn nghe kể ở lớp em đã
ngoan thế nào.
- Kể lại cho bố mẹ nghe ở lớp em đã ngoan thế nào.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới

TIếT 1

Nguyễn Thị Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc bài Chú Công
và trả lời các câu hỏi trong
SGK.
- Nhận xét, ghi điểm.

- ổn định
- 2 3 HS đọc và trả lời
câu hỏi trong SGK


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ2: Hớng dẫn HS
luyện đọc

- Cho HS quan sát tranh minh
hoạ, GV giới thiệu bài, ghi
bảng.
- GV đọc diễn cảm bài
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích
tiếng , đánh vần và đọc trơn
tiếng khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS đọc
nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài

* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ 3 : Ôn các vần * Thi múa, hát
- Giới thiệu vần cần ôn : uôt,
uôt, uôc
uôc
Nêu yêu cầu 1: Tìm tiếng
trong bài có vần uôt

*Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

Hđ4: Tìm hiểu bài
đọc và luyện nói

- Nêu yêu cầu 2 : Tìm tiếng,
từ ngoài bài có vần uôt, uôc
- GV chỉnh sửa.
*Nghỉ giữa tiết
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài
- Gọi HS đọc khổ thơ 1,2
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1
- Gọi HS trả lời :
- Nhận xét, chốt ý
- Gọi HS đọc đoạn 3
- Gọi HS đọc câu hỏi 2
- Gọi HS trả lời

* Trò chơi giữa tiết

- GV đọc diễn cảm lại bài
- Gọi HS đọc, lu ý HS ngắt ,
nghỉ đúng các dấu chấm, dấu
phẩy, nghỉ hơi sau mỗi dòng
thơ.
* Hát tự do
* Luyện nói
- GV nêu yêu cầu của bài
luyện nói
- Yêu cầu HS luyện nói theo
nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ GV và HS nhận xét

Nguyễn Thị Thuỷ

- Quan sát tranh vẽ . Nhắc
lại tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Đọc và phân tích tiếng
khó : ở lớp, trêu, ra bàn

- Luyện đọc câu: đọc
nhẩm, đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh :
Lớp, nhóm ,cá nhân
* Thi múa, hát theo nhóm
- Chú ý lắng nghe, so
sánh, nhận diện vần uôt,
uôc
- Đọc cá nhân : vuốt
- HS tìm và viết bảng con
- Chú ý
*Nghỉ giữa tiết
- Đọc cá nhân : 2 3 HS
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe
những gì ở lớp ?
- Chuyện bạn Hoa không
học bài, bạn Tùng cứ trêu
con
- 2-3 HS đọc
- Mẹ nói gì với bạn nhỏ ?
- Mẹ không nhớ chuyện
bạn kể. Mẹ muốn biết ở lớp
bạn nhỏ đã ngoan nh thế
nào.
- Lắng nghe
- Cá nhân, đồng thanh.

* Hát
- Chú ý : Hãy kể với cha
mẹ , hôm nay ở lớp em đã
ngoan nh thế nào ?
- HS luyện nói theo nhóm
đôi
+ Một số nhóm trình bày


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
- Nhắc lại nội dung bài, liên
hệ thực tế
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

4.Củng cố, dặn dò

- Chú ý, tự liên hệ
- Cá nhân, đồng thanh

Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2008

Tập đọc

Bài : MèO CON ĐI HọC

I. Mục tiêu

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó.
- Ôn các vần u, ơu; tìm đợc tiếng có vần u, vần ơu.
- Hiểu đợc nội dung bài: Mèo con lời học, kiếm cớ ở nhà. Cừu doạ cắt đuôi
làm Mèo sợ không dám nghỉ nữa.
- Học thuộc lòng bài thơ.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
Hoạt động của giáo viên
học
1.ổn định tổ chức - ổn định tổ chức lớp
2.Kiểm tra bài cũ - Gọi HS đọc bài Chuyện ở
lớp và trả lời câu hỏi trong
SGK.

3.Bài mới

- Nhận xét, ghi điểm

a.Hđ1: Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

- Cho HS quan sát tranh minh
hoạ, GV giới thiệu bài, ghi
bảng.
- GV đọc diễn cảm bài thơ
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng ,
đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS đọc
nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài
- Luyện đọc phân vai
* Thi múa, hát

TIếT 1

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ 3 : Ôn các
vần u, ơu

- Giới thiệu vần cần ôn : u, ơu

Nguyễn Thị Thuỷ

Hoạt động của học sinh
- ổn định
- 2 3 HS đọc, trả lời câu
hỏi.
+ Bạn nhỏ kể chuyện bạn
Hoa không thuộc bài , bạn
Hùng cứ trêu con
+ Mẹ bạn nhỏ muốn bạn kể
ở lớp bạn đã ngoan thế nào
- Quan sát tranh vẽ .Nhắc lại
tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng: buồn bực,
kiếm cớ, be toáng
- Luyện đọc câu: đọc nhẩm,
đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh :
Lớp, nhóm ,cá nhân
- Đọc phân vai
* Thi múa, hát theo nhóm
- Chú ý lắng nghe, so sánh,


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
- Nêu yêu cầu 1: Tìm các tiếng
trong bài có vần u
- Nêu yêu cầu 2: tìm tiếng
ngoài bài có chứa vần u, ơu
+ Cho HS thi tìm từ

*Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

d.Hđ4: Tìm hiểu
bài đọc và luyện
nói

* Trò chơi giữa
tiết

4.Củng cố, dặn


- Nêu yêu cầu 3 : nói câu chứa
tiếng có vần u, ơu
+ Yêu cầu HS nhìn sách đọc
câu mẫu
+ Cho HS tìm câu theo nhóm đôi
- GV chỉnh sửa.
*Nghỉ giữa tiết
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài thơ
- Yêu cầu HS đọc 4 dòng thơ
đầu
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi 1
- Gọi HS trả lời
- Nhận xét, chốt ý
- Yêu cầu HS đọc 6 dòng thơ
cuối
- GV : Cừu nói gì khiến Mèo
xin đi học ngay?
- GV đọc diễn cảm lại bài thơ
- Gọi HS đọc trơn lại bài thơ
- Yêu cầu HS kể lại nội dung
bài thơ bằng lời
* Hát tự do
* Học thuộc lòng
- Hớng dẫn HS đọc thuộc lòng
bài thơ
* Luyện nói
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Hớng dẫn HS nói theo tranh
- Cho HS quan sát tranh và
thảo luận theo nhóm đôi
- Gọi một số nhóm trình bày.
GV nhận xét.
- Cho HS đọc lại bài
- Nhắc lại nội dung bài, liên hệ
thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

nhận diện vần u, ơu
- Chú ý lắng nghe
- Thi tìm từ : Cừu,
- Chú ý
- HS tìm từ , viết vào bảng
con
+ Đọc
+ Nói câu theo nhóm đôi
*Nghỉ giữa tiết
- HS đọc : 2-3
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc : Mèo con kiếm cớ gì
để trốn học ?
- Mèo con kiếm cớ cái đuôi
tôi ốm
- 2- 3 HS
- Cừu nói : cắt đuôi sẽ khỏi
ốm
- Lắng nghe
- Cá nhân, đồng thanh.
- Các nhóm cử đại diện thi
đọc phân vai.
* Hát
- Đọc thuộc lòng theo hớng
dẫn : đồng thanh
* Luyện nói theo hớng dẫn
của GV
- Chú ý quan sát tranh và lắng
nghe
- Thảo luận theo nhóm đôi :
Vì sao bạn thích đi học ?
- Một số nhóm trình bày
- Cá nhân, đồng thanh
- Chú ý, tự liên hệ

Toán

I. Mục tiêu:

Tiết 118: Luyện tập

- Củng cố đặt tính, làm tính trừ các số trong phạm vi 100
- Rèn kỹ năng tính nhẩm với các phép tính đơn giản
- Củng cố kỹ năng giải toán

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
II. Đồ dùng:

- Bảng phụ chép bài tập

III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung dạy học
I.KTBC:

Hoạt động của GV
Đặt tính tồi tính:
83 40
76
5
57 6
65
60
-GV đánh giá

II.Bài mới:
1.GTB:
2.Nội dung
Bài 1: Đặt tính rồi
tính
Làm cả bài
Bài 2: Tính nhẩm
Làm vở cột 1, 2

Hoạt động của HS
-2 HS lên bảng làm
-HC nhận xét

-GV giới thiệu trực tiếp

Bài 3: Điền >, <, =
Làm vở dòng 1

Bài 4: Giải toán
Làm vở
Bài 5: trò hơi: Nối
3.Củng cố- Dặn dò

-GV gọi học sinh
? Nêu cách tính: 66- 25
-GV nhận xét- đánh giá
-GV gọi HS
-GV yêu cầu nhẩm: 65 60
-Đánh giá
-GV gọi học sinh
-GV hớng dẫn: thực hiện phép
tính ở 2 vế rồi điền dấu
-GV đánh giá

-1 HS nêu yêu cầu của bài
-HS làm bài vào vở
-2 HS lên bảng chữa bài
-Học sinh nêu yêu cầu
-Học sinh tính nhẩm
-Học sinh chữa bài- NX
-Học sinh nêu yêu cầu
của bài
-Học sinh làm bài vào vở
-HS chữa bài- NX

Yêu cầu học sinh trình bày bài
giải
-Đánh giá
-GV treo bảng phụ chép BT 5
(2 bảng)
-GV đánh giá
-Về xem lại bài

-Học sinh đọc đề bài
-1 HS tóm tắt trên bảng
-HS giải và chữa bài
-2 HS (hoặc 2 tổ) thi nối
-Nhận xét

Đạo đức

Bài : BảO Vệ CÂY Và HOA NƠI CÔNG CộNG( tiết 1)
I.Mục tiêu

- Giúp HS hiểu lợi ích của hoa và cây nơi công cộng; cách bảo vệ cây và
hoa nơi công cộng; quyền đợc sống trong môi trờng trong lành của trẻ em.
- HS biết, có thái độ bảo vệ hoa và cây nơi công cộng.
II. Chuẩn bị

- GV tranh minh hoa,
- HS: Vở bt Đạo đức, bài hát Ra chơi vờn chơi

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Nguyễn Thị Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
1.ổn định tổ chức - ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ - Yêu cầu HS ứng xử một số
tình huống bài : Chào hỏi và
tạm biệt
+ Em sẽ chào hỏi thế nào khi
em gặp ngời quen trong bệnh
viện ?
+ Khi tan học, em sẽ nói gì với
3. Bài mới
bạn của em ?
a Giới thiệu bài
- Nhận xét, ghi điểm.
b. Hđ1: Quan sát
- GV giới thiệu bài- ghi bảng
- GV cho HS quan sát cây và
hoa nơi công cộng qua tranh
ảnh
- Đàm thoại cả lớp :
+ Ra chơi vờn hoa, cây ở công
viên em cảm thấy không khí thế
nào ?
+ Để sân trờng, vờn hoaluôn
luôn đẹp, mát em phải làm gì ?
- GV kết luận
c. Hđ2 : Làm bài
- Yêu cầu HS làm bài trong
tập 1
phiếu bài tập : quan sát tranh và
trả lời câu hỏi
+ Các bạn nhỏ đang làm gì ?

* Trò chơi giữa
tiết
c.Hđ 2: Thảo luận
nhóm bài tập 2

+ Những việc đó có tác dụng
gì ?
- Gọi HS trình bày
- Nhận xét, kết luận.
* Hát, múa
- Yêu cầu HS quan sát tranh và
thảo luận từng đôi một :
+ Các bạn đang làm gì ?
+ Em tán thành những việc
nào ? Tại sao ?
- Cho HS thảo luận, tô màu và
trình bày.
- GV nhận xét, tổng kết

4. Củng cố, dặn


Nguyễn Thị Thuỷ

* Trò chơi : Thi đóng vai các
tình huống ở bài tập 2
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- ổn định chỗ ngồi
- HS tự ứng xử

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát tranh ảnh
- Trả lời câu hỏi
- HS tự trả lời
+ Phải chăm sóc và bảo
vệ hoa, cây
- Làm bài trong phiếu bài
tập
+ Các bạn nhỏ đang
chăm sóc, trồng cây, hoa
nơi công cộng
+ Nhằm chăm sóc, bảo vệ
cây và hoa nơi công
cộng .
* Hát, múa
- Quan sát tranh, thảo
luận theo nhóm đôi
+ Các bạn đang trèo cây,
bể cây
+ Em tán thành việc hai
bạn nhắc các bạn không
đợc phá hại cây.
+ Tô màu vào quần áo
các bạn có hành động
đúng .
- Trình bày trớc lớp : 2- 3
cặp
- Chú ý, nhắc lại kết luận
* Thi đóng vai theo nhóm
lớn
- Tự liên hệ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

Thứ t ngày 9 tháng 4 năm 2008

Tập viết

I.Mục tiêu

Bài : TÔ CHữ HOA : O, Ơ, Ô, P

- HS biết tô các chữ hoa : O, Ơ, Ô, P
- Biết viết đúng và đẹp các chữ theo mẫu : uôt , uôc, chải chuốt, thuộc bài, u, ơu, con cừu, ốc bơu.
II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ viết sẵn chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định lớp
- Kiểm tra phần viết bài ở nhà
của HS
- Yêu cầu HS nghe viết bảng
con.

- ổn định chỗ ngồi
- Lấy vở, kiểm tra bài viết
ở nhà
- Viết bảng : con cóc,
quần soóc

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
* Hớng dẫn HS quan sát và nhận
xét.
- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS quan
sát, nhận xét : chữ O ( Ơ, Ô)
gồm mấy nét ? là những nét
nào? Độ cao là bao nhiêu?
* GV viết mẫu chữ O ( Ơ, Ô)
( tô lại chữ mẫu) và hớng dẫn
quy trình viết.
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa.

- Nhắc lại tên bài

3. Bài mới
a. Giới thiệu bà
b. Hđ1: Hớng dẫn
tô chữ hoa

-Treo chữ mẫu,yêu cầu HS quan
sát, nhận xét : chữ P gồm mấy

Nguyễn Thị Thuỷ

- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ O gồm một
nét cong khép kín
- Lắng nghe, quan sát
- Tô theo hớng dẫn của
GV : O, Ơ, Ô
- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ P gồm một


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
nét ? là những nét nào ?
* GV viết mẫu chữ P ( tô lại chữ
mẫu) và hớng dẫn quy trình viết.
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa.
* Trò chơi giữa
tiết

c. Hđ2: Hớng dẫn
viết vần, từ ngữ
ứng dụng

* Cho HS tập bài thể dục 1
phút chống mệt mỏi .
- Yêu cầu HS đọc vần, từ ngữ
cần viết.
- Cho HS quan sát chữ mẫu, GV
lu ý HS cách viết liền nét, một
số nét khó.
- Cho HS viết bảng con, GV
quan sát , giúp đỡ, sửa sai.
* Cho HS viết trong vở Tập viết
- GV nhắc nhở HS t thế cầm bút,
t thế ngồi, cách tô liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở
Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

4. Củng cố, dặn


Nguyễn Thị Thuỷ

nét móc nguợc, một nét
cong hở trái
- Lắng nghe, quan sát
- Tô theo hớng dẫn của
GV : P
* Tập thể dục 1 phút

- Đọc cá nhân, đồng thanh
: u, ơu, con cừu, ốc bơu, u,
ơu, con cừu, ốc bơu
- Quan sát chữ mẫu, nhớ
quy trình viết
- HS viết bảng con theo
yêu cầu của GV
- Đọc cá nhân, đồng
thanh: uôt , uôc, chải
chuốt, thuộc bài
- Chỉnh sửa t thế ngồi,
cầm bút
- Thực hành viết chữ trong
vở Tập viết.
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

Chính tả
Bài : CHUYệN ở LớP
I. Mục tiêu

- HS chép lại chính xác không mắc lỗi khổ thơ cuối bài Chuyện ở lớp.
Biết cách trình bày khổ thơ 5 chữ.
- Làm đúng bài tập : điền vần uôt / uôc, điền chữ c / k
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập chép, bài tập
- HS: SG, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ
chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Chấm một số bài viết ở nhà
của HS
- Nhận xét, ghi điểm

- ổn định
- Nộp vở

3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2 : Hớng dẫn
HS tập chép

- GV nêu yêu cầu của tiết học ,
giới thiệu bài, ghi bảng.

- Chú ý lắng nghe.Nhắc lại
tên bài

- GV treo bảng phụ đã chép sẵn - Quan sát bảng phụ, đọc
khổ thơ cho HS quan sát
thầm khổ thơ
- Gọi HS đọc bài khổ thơ

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- Yêu cầu HS đọc các tiếng dễ
viết sai

- Đọc : vuốt , chẳng, ở lớp

- Yêu cầu HS viết từ khó vào
bảng con

- Viết bảng con : vuốt ,
chẳng, ở lớp

- Yêu cầu HS nhìn bảng chép
- Thực hành tập chép vào vở
vào vở. GV quan sát, nhắc nhở,
giúp đỡ HS.
- GV đọc, yêu cầu HS soát lỗi
- Sửa một số lỗi phổ biến.

Nguyễn Thị Thuỷ

- Theo dõi soát lỗi và sửa lỗi


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
- Chấm , nhận xét một số bài.
* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ3: Hớng dẫn
HS làn bài tập
chính tả

4.Củng cố , dặn


* Thi viết chữ đẹp
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
- GV hớng dẫn , làm mẫu
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Nhận xét, sửa sai
Bài 2
- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc
chính tả : k + i, e, ê
- Cho HS làm bài
- Tuyên dơng các bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Sửa lỗi trong bài viết
* Thi viết chữ theo nhóm
- Đọc : điền vào chỗ chấm
vần uôt hay uôc
- Làm bài vào vở :
buộc tóc, chuột đồng
- HS làm bài:
túi kẹo , quả cam
- Chú ý

Toán

I. Mục tiêu:

Tiết 119: Các ngày trong tuần lễ

Giúp học sinh
- Làm quen với các đơn vị đo thời gian : ngày và tuần lễ. Nhận biết 1 tuần có
7 ngày
- Biết gọi tên các ngày trong tuần: Từ chủ nhất đến thứ bảy
- Biết đọc thứ, ngày tháng trên 1 tờ lịch bóc hàng ngày
- Làm quen với lịch học tập trong tuần
II. Đồ dùng:
- Một quyển lịch bóc + SKB
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
I.KTBC:
- Đặt tính và tính
2.Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Giới thiệu quyển
lịch bóc hàng ngày

3.Thực hành:
Bài 1: (Miệng)
Bài 2: Viết

Bài 3: Đọc THB
(Miệng)
3.Củng cố- Dặn dò

59 32
67 24
-GV nhận xét, đánh giá

Lớp làm bảng con
2 HS làm bảng lớp

- GV giới thiệu trực tiếp
- GV treo lịch- giới thiệu quyển
lịch
+ Hôm nay là thứ mấy?
-GV giới thiệu tên các ngày trong
tuần?
+Một tuần lễ có mấy ngày?
+Hôm nay là ngày bao nhiêu?
Chốt: 1 tuần có 7 ngày: chủ
nhật,thứ hai.
-Th giãn: cả lớp hát bài : cả tuần
đều ngoan
-GV gọi HS chữa bài
+ Một tuần đi học mấy ngày, nghỉ
+ ngày?
-GV cho HS quan sát tờ lịch
-GV NX- đánh giá
-GV giảng cho HS khái niệm ngày
hôm nay, ngày mai
-GV treo thời khoá biểu
+ Con thích thứ mấy nhất? Vì sao?
-1 tuần có bao nhiêu ngày?
Kể tên các ngày trong tuần?
Hôm nay là ngày thứ mấy? Vậy
ngày mai là thứ mấy?
-Đọc TKB ngày mai?
-Nhận xét giờ học

-Học sinh quan sát
-2 HS nhắc lại
-HS quan sát tranh SGK
-7 ngày
-HS trả lời

-1 HS đọc yêu cầu
-HS làm miệng
-HS đọc yêu cầu
-HS làm bài vào vở
-HS chữa bài
-HS đọc TKB
-HS trả lời

Tự nhiên xã hội

I. Mục tiêu

Bài : TRờI NắNG , TRờI MƯA

Giúp HS biết:
- Những dấu hiệu chính của trời nắng, trời ma.
- Mô tả đợc đám mây khi trời nắng, trời ma.
- Có ý thức bảo vệ sức khoẻ khi đi dới trời nắng hoặc trời ma.
II. Chuẩn bị

- GV: Tranh minh hoạ, phiếu bài tập
- HS: Vở bài tập TN-XH

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới

Nguyễn Thị Thuỷ

Hoạt động của giáo viên
-ổn định lớp
- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:
+ Kể tên một số cây cối , con vật
xung quanh mà em biết ?
- GV nhận xét, ghi điểm.

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
+ HS tự trả lời


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1: Quan sát
tranh
Mục tiêu: HS quan
sát , nhận biết dấu
hiệu trời nắng, trời
ma.

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Nhắc lại tên bài
- Hớng dẫn HS thảo luận theo
- HS thảo luận nhóm bốn:
nhóm lớn:
+ Phân biệt tranh, ảnh về trời
+ HS tự phân biệt
nắng, trời ma.
+ Nêu dấu hiệu khi trời nắng, trời + Nêu dấu hiệu: trời nắng mặt
ma.
trời chiếu sáng, trời trong xanh
- Cho HS thảo luận, GV quan sát - HS tự thảo luận và trả lời
hớng dẫn.
- Gọi đại diện nhóm trình bày.
- Đại diện nhóm trình bày
- GV kết luận
- Lắng nghe
* Trò chơi giữa tiết * Tổ chức cho HS hát
* Hát tập thể
d.Hđ 3: Thảo luận
- Y.C HS thảo luận nhóm đôi:
- QST và trả lời câu hỏi:
nhóm đôi
+ Tại sao đi dới trời nắng bạn
+ Để không bị ốm, nhức
phải
đội
nón
,
mũ?
đầu , sổ mũi
Mục tiêu: HS có ý
Để không bị ớt, đi dới trời ma , + Phải mặc áo ma, đội nón,
thức bảo vệ sức khoẻ +
bạn
phải làm gì ?
mũ, che dù
: đi dới trời nắng đội - Cho
HS
thảo
luận,
GV
quan
sát,
- Thảo luận, trả lời câu hỏi
mũ nón, trời ma phải giúp đỡ.
che dù, mặc áo ma. - Gọi một số nhóm trình bày
- Trình bày trớc lớp
- GV kết luận
* Trò chơi : Trời nắng, trời ma
* Thi theo nhóm lớn
- Tổng kết cuộc thi, tuyên dơng
Liên hệ thực tế
- Liên hệ thực tế
4. Củng cố, dặn dò -- Dặn
dò, nhận xét tiết học.
- Lắng nghe
Thứ năm ngày 10 tháng 4 năm 2008

Tập đọc

I. Mục tiêu

Bài : NGƯờI BạN TốT

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó.
- Ôn các vần uc, t ; tìm đợc tiếng, nói đợc câu có tiếng chứa vần uc, t.
- Hiểu nội dung bài : Nhận ra cách ứng xử ích kỉ của Cúc, thái độ giúp đỡ
hồn nhiên, chân thành của Hà và Nụ. Hà và Nụ là những ngời bạn tốt.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
học

Nguyễn Thị Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
1.ổn định tổ
- ổn định tổ chức lớp
chức
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài
2.Kiểm tra bài cũ Mèo con đi học và trả lời
các câu hỏi.
3.Bài mới

- Nhận xét, ghi điểm

TIếT 1

aHđ1: Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

- Cho HS quan sát tranh minh
hoạ, GV giới thiệu bài, ghi
bảng.
- GV đọc diễn cảm bài văn
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng ,
đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS đọc
nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài

- ổn định
- 2-3 HS đọc, trả lời câu
hỏi :
+ Mèo kiếm cớ cái đuôi bị
ốm để nghỉ học.
+ Cừu nói cắt đuôi sẽ khỏi
nên Mèo con xin đi học
ngay.
- Quan sát tranh vẽ .Nhắc
lại tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng, từ khó :
liền, sửa lại, nằm, ngợng
nghịu

- Luyện đọc câu: đọc
nhẩm, đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng
thanh :
Lớp, nhóm, cá nhân
* Trò chơi giữa
* Thi múa, hát theo nhóm
tiết
- Chú ý lắng nghe, so
* Thi múa, hát
c. Hđ 3 : Ôn các - Giới thiệu vần cần ôn : uc, ut sánh, nhận diện vần uc, ut
vần uc, ut
- Tìm các tiếng trong bài
có vần uc, ut
- Gọi HS nêu yêu cầu 1:
HS đọc thầm lại bài, tìm
- Cho HS thi tìm tiếng có chứa -tiếng
: Cúc, bút
vần uc, ut
- Đọc hai câu mẫu :
- Nêu yêu cầu 2 : Nói theo
mẫu câu chứa tiếng có vần uc, - Nói câu theo mẫu theo
ut
nhóm đôi.
- Cho HS thảo luận nói theo
*Nghỉ giữa tiết
*Nghỉ giữa tiết
nhóm đôi
TIếT 2
a. Hđ4: Tìm hiểu *Nghỉ giữa tiết
bài đọc và
- Đọc cá nhân, đồng thanh
luyện nói
- Đọc cá nhân, lớp đọc
* Tìm hiểu bài đọc
thầm:
- Gọi HS đọc lại bài
+ Hà hỏi mợn bút , ai đã
- Gọi HS đọc lại đoạn 1
giúp Hà.
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1
- Trảlời : Hà hỏi mợn bút,
Cúc từ chối, Nụ cho Hà m- Gọi HS trả lời
ợn.
- Cá nhân, đồng thanh
- Nhận xét, chốt ý
- Bạn nào giúp Cúc sửa
- Gọi HS đọc đoạn 2
dây đeo cặp ?
- Yêu cầu HS đọc câu hỏi 2
- Hà đến giúp Cúc.
- Lắng nghe
- Gọi HS trả lời
- 2 3 HS đọc trơn cả bài
- GV nhận xét, tổng kết
- Là ngời sẵn sàng giúp đỡ
- Gọi HS đọc cả bài
- Em hiểu thế nào là ngời bạn bạn

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
* Trò chơi giữa
tiết

4.Củng cố, dặn


tốt?
- GV đọc diễn cảm cả bài lần
2
- Gọi HS đọc lại bài
* Hát tự do
* Luyện nói
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài
-Cho HS quan sát tranh và
luyện nói theo cặp.

- Lắng nghe
- Cá nhân, đồng thanh
* Hát
- Kể về ngời bạn tốt của
em
- Tìm và tập hát theo nhóm
lớn.
- Đại diện các nhóm trình
bày trớc lớp.

- Gọi một số nhóm trình bày
- Cá nhân, đồng thanh
trớc lớp.
- Tự liên hệ
- GV nhận xét, tuyên dơng.
- Cho HS đọc lại bài
- Chú ý
- Nhắc lại nội dung bài, liên hệ
thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Toán
Tiết 120: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vị 100
I. Mục tiêu:

- Củng cố về làm tính cộng và trừ các số trong phạm vi 100 (không nhớ)
- Rèn kĩ năng làm tính nhẩm (các trờng hợp đơn giản)
- Bớc đầu nhận biết về mối quan hệ giữa phép tính cộng và phép trừ
II. Đồ dùng:

- Bảng phụ chữa bài tập
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung dạy
học
I.KTBC:

II.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Luyện tập

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Con hãy kể tên các ngày trong tuần?
- Một tuần có mấy ngày? Con đi học
mấy ngày?
- Hôm nay là ngày bao nhiêu. tháng
mấy?

-Học sinh trả lời
-Nhận xét

-GV giới thiệu trực tiếp

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
Bài 1: Tính nhẩm -GV gọi HS
-GV đánh giá
-Nhận xét phép tính trong cùng một cột
-Mối quan hệ giữa cộng và trừ
Nêu VD: 60 + 4 = 64
+ Vì sao biết ngay kết quả phép tính?

-HS nêu yêu cầu bài
tập
-HS tính nhẩm
-HS chữa bài
+Các số giống nhau
vịt rí các số thay đổi
-HS đọc kết quả :
64 4 =? 64 60
=?
-Dựa vào phép +: 60
+4
-HS nêu yêu cầu
-HS làm bài vào vở
-HS chữa bài- Nhận
xét
-1 HS đọc đề
-1 HS đọc tóm tắt
-HS giải
-1 HS chữa bài- NX

Bài 2: Đặt tính
rồi tính

-GV gọi HS
-Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép
tính bất kì

Bài 3: Giải toán

GV gọi HS
-Giải thích: dấu ngoặc phần tóm tắt tơng đờng với dòng tóm tắt cuối cùng,
tất cả
-GV đánh giá

Bài 4: Giải toán
(Nếu hết thời
gian, giải trong
tiết tự học)
3.Củng cố- Dặn


-GV gọi HS
-GV đánh giá

-Học sinh đọc để +
tóm tắt
-HS giải- Chữa bài

42 + 37
89 25
+ Nêu cách đặt tính và thực hiện phép
tính?
-Dặn dò: Chuẩn bị bài sau: Luyện tập

2 HS lên bảng

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
Thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2008

Chính tả

I. Mục tiêu

Bài : MèO CON ĐI HọC

- HS nghe, viết chính xác, trình bày đúng 8 dòng thơ đầu bài thơ.
- Làm đúng bài tập chính tả: điền vần in / iên, chữ r, d / gi.

II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ
- HS: SG, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2 : Hớng dẫn
HS tập chép

Hoạt động của giáo viên
- ổn định tổ chức lớp
- Nhận xét một số vở HS

- ổn định
- 2 3HS

-GV giới thiệu, ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài

- Gọi HS đọc lại 8 dòng thơ
đầu của bài thơ.

- Quan sát bảng phụ
+ Đọc cá nhân.
- Tìm từ : đuôi , Cừu, be
toáng, chữa lành

- Yêu cầu HS tìm từ dễ viết
sai.

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ3: Hớng dẫn
HS làm bài tập

4.Củng cố , dặn


Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu HS viết từ khó vào
bảng con
- GV sửa lỗi viết bảng con.
- GV lu ý cách ngồi, t thế cầm
bút, cách trình bày.
- GV cho HS chép vở.
- GV đọc, yêu cầu HS soát lỗi,
sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số bài.
* Tập bài thể dục 1 phút
- Gọi HS đọc yêu cầu bài, cả
lớp đọc thầm đề bài.
- GV treo bảng phụ cho HS
quan sát.
- Cho HS thi làm, HS làm vào
vở bài tập.
- Cho HS đọc bài đã hoàn
thành.
- Bình chọn bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

-Viết bảng con : đuôi , Cừu,
be toáng, chữa lành
- Thực hành chép lại khổ thơ
- Theo dõi soát lỗi và sửa lỗi
* Tập thể dục chống mệt mỏi.
- Đọc : điền vào chỗ chấm r,
d hay gi
- Quan sát bảng phụ.
- HS thi làm bài.
- HS đọc bài:
+ Thầy giáo dạy học.
+ Bé nhảy dây.
+ Đàn cá rô lội nớc.- Bình
chọn bài viết đẹp

Kể chuyện

Bài : SóI Và SóC
I.Mục tiêu

- HS nghe GV kể chuyện, nhớ và kể lại theo tranh từng đoạn, sau đó kể toàn
bộ câu chuyện.
- Biết thay đổi giọng kể.
- HS nhận ra Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi nguy hiểm.

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
II. Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

- ổn định lớp
- Yêu cầu HS xem tranh kể
tiếp nối truyện Niềm vui bất
ngờ
- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới
aHđ1 :Giới thiệu bài
b.Hđ2: Kể chuyện
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV kể chuyện với giọng
diễn cảm :
+ Lần 1 : kể diễn cảm
+ Lần 2 : kể diễn cảm kết
hợp với tranh minh hoạ.
- Hớng dẫn HS kể từng đoạn :
+ Hớng dẫn HS quan sát
tranh và trả lời câu hỏi:
Tranh 1 vẽ gì ?
Câu hỏi dới tranh là gì?
Cho HS kể lại đoạn 1
* Trò chơi giữa tiết

Các tranh còn lại tơng tự.
* Cho HS múa hát tập thể
- Cho HS thi kể toàn bộ câu
chuyện
- Giúp HS hiểu ý nghĩa của
truyện :Sói và Sóc ai là ngời
thông minh ?
- GV kết luận
- Gọi 1 2 HS kể lại câu
chuyện.
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

4. Củng cố, dặn dò

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- Kể lại từng đoạn câu chuyện
theo tranh.
- Chú ý
- Nhắc lại tên bài
- Lắng nghe
- Lắng nghe và quan sát tranh
minh hoạ.
- Tập kể từng đoạn theo tranh :
+ Vẽ cảnh Sóc không may bị
ngã vào Sói
+ Chuyện gì đã xảy ra khi Sóc
đang chuyền trên cành cây ?
+ Kể đoạn 1 dựa vào tranh vẽ :
2- 3HS
Các đoạn còn lại tơng tự.
* Múa, hát
- Thi kể cá nhân
- Tìm hiểu ý nghĩa truyện: Sóc
là nhân vật thông minh.
- Kể lại toàn bộ câu chuyện
theo tranh.
- HS tự liên hệ
- Chú ý

Thủ công

I.Mục tiêu

Bài : CắT, DáN HàNG RàO ĐƠN GIảN

- HS cắt, dán đợc hàng rào đơn giản

II. Chuẩn bị

- GV: hình mẫu,bút chì, thớc kẻ, kéo, giấy khổ lớn
- HS : bút chì, thớc kẻ, kéo, giấy

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ
dùng
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1 : Hớng dẫn
quan sát mẫu và

Nguyễn Thị Thuỷ

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng học tập

Hoạt động của học
sinh
- ổn định
- Lấy đồ dùng học tập

- Giới thiệu bài, ghi bảng
- Yêu cầu HS quan sát và nhận
xét:
+ Hàng rào đợc dán bằng gì ?

- Nhắc lại tên bài
- Chú ý quan sát, nhận
xét:
+ Đợc dán bằng các nan


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
cách kẻ, cắt các
nan giấy

+ Số nan đứng ? Số nan ngang ?
+ Khoảng cách giữa các nan ?
- Hớng dẫn HS cách kẻ, cắt
+ Nan đứng : rộng 1 ô, dài 6 ô
+ Nan ngang : rộng 1 ô , dài 9 ô
* Hát tự do
- Nêu yêu cầu thực hành
- Yêu cầu HS lấy giấy nháp và
thực hành
- GV quan sát, nhắc nhở, hớng
dẫn.
- Nhận xét một số bài
- Trình bày, nhận xét sản phẩm
- Tuyên dơng những bài đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học

Trò chơi giữa tiết
b. Hđ 2: Thực
hành

4.Củng cố, dặn dò

Chiều

giấy
+ 2 nan ngang, 4 nan
đứng
+2ô
- Chú ý
* Hát,múa
- Chú ý lắng nghe
- HS thực hành kẻ, cắt
các nan
- Chú ý quan sát, lắng
nghe.
- Trình bày sản phẩm

Bồi dỡng Toán

Tiết 117: Ôn phép trừ trong phạm vi 100

I. Mục tiêu

Bớc đầu giúp HS :
- Biết đặt tính và làm tính trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
- Củng cố về giải toán có lời văn.
II. Chuẩn bị
- HS: vở bài tập toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ: Hớng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
Bài 1: - Yêu cầu HS nêu cách làm
- Thực hiện tính trừ lần lợt từ phải qua trái, hàng đơn vị trừ hàng đơn vị,
hàng chục trừ hàng chục
- Thực hiện phép tính trên bảng con
58
- 20
38
- Nhận xét, sửa sai: - Chú ý
Bài 2: - Đọc đề bài: 2 3 HS
- Làm bài vào vở bài tập
- HS nhẩm kết quả: Đúng ghi Đ, sai ghi S
89
-5
84 Đ
- HS chữa bài theo nhóm đôi
- GV nhận xét
Bài 3- GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng.

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
- Hớng dẫn HS cách tính nhẩm- HS làm bài
46- 20 = 26
- Nhận xét, sửa sai
- Làm bài vào vở bài tập
Bài 4:- Đọc đề bài toán : 2 3 HS
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV vừa hớng dẫn vừa ghi tóm tắt bài toán lên bảng.
- Hớng dẫn HS giải bài toán :
+ Muốn biết có bao nhiêu quả bóng xanh ta làm nh thế nào?
+ Hớng dẫn HS viết bài giải vào vở
Tóm tắt
Bài giải
Có tất cả
: 59 quả bóng
Số quả bóng xnh có là :
Đỏ
: 34 quả bóng
59 - 34 = 25 ( quả)
Có bóng xanh : quả ?
Đáp số : 25 quả
IV Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng Tiếng việt

Làm bài tập tiếng việt: Chuyện ở lớp
I. Mục tiêu

- Củng cố và luyện cho học sinh đọc đúng bài: Chuyện ở lớp
- Vận dụng làm bài tập Tiếng Việt.
II. Các hđ dạy và học

1. Luyện đọc

- HS đọc bài trong SGK theo nhóm
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc đồng thanh

2. Làm bài tập
Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng trong bài có vần uôt
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài.
- GV chữa bài:
Tiếng trong bài có vần uôt: vuốt.
Bài 2: : HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng ngoài bài có vần uôc
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài. - GV chữa bài:
Tiếng ngoài bài có vần uôc: thuộc bài, lọ ruốc, cái cuốc...
Bài3: Viết câu chứa tiếng có vần uôc
- HS nêu yêu cầu của bài
- HS thảo luận nhóm đôi:
- Gọi HS chữa bài: GV ghi: Bé học thuộc bài trớc khi đến lớp.
Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài: Nối ô chữ ở cột A với cột B
Bạn Hoa không học bài,bị cô giáo gọi.
Bạn Hùng cứ trêu con.
Bạn Mai tay đầy mực, bôi bẩn ra bàn.

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
Bài 5: Viết câu trả lời
- Mẹ muốn bạn nhỏ nói cho mẹ nghe chuyện gì ở lớp? ( Mẹ muốn nghe con đã
ngoan thế nào)
- Vì sao mẹ muốn bé kể chuyện ngoan ngoãn?( Mẹ mong con ngoan ngoãn)
3. Củng cố và dặn dò - Nhận xét giờ học

Bồi dỡng âm nhạc
Ôn bài hát tự chọn: Ngày hội toàn thắng
I.Mục tiêu

- HS hát đúng lời của bài hát: Ngày hội toàn thắng .
- HS hát đúng kết hợp với gõ đệm
- Biết ý nghĩa của bài hát, ý nghĩa ngày 30- 4.
II.Hoạt Động dạy và học
A. Bài cũ:
- Gọi 2HS hát bài hát: Ngày hội toàn thắng
B Ôn bài hát - GV ghi bảng tên bài hát, tên tác giả.

* HĐ1: Ôn lời ca
- GV hát toàn bài 1 lần.
- GV hát từng câu- HS hát theo
- HS hát toàn bài- GV nghe và sửa lỗi cho HS
- HS hát theo dãy bàn- GV nhận xét
- HS tập hát theo nhóm, tổ
- Vài HS biểu diễn trong tổ.
* HĐ2: Tập gõ đệm
- GV vừa hát vừa gõ đệm theo phách,tiết tấu lời ca
- GV làm mẫu toàn bài
- HS ôn cách gõ đệm.
- HS hát + gõ đệm theo phách,tiết tấu
Ngày hội toàn thắng cây lá hoa cũng vang lời ca.
Gõ theo phách:
*
*
*
*
*
Gõ đệm theo tiết tấu:
* * *
*
* * * *
* * *
- Mời một số nhóm biểu diễn
- Hớng dẫn HS kết hợp vài động tác phụ hoạ đơn giản
- GV làm mẫu- HS làm theo
C. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét
Chiều

Bồi d ỡng Toán
Tiết 118: Luyện tập

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
I. Mục tiêu Giúp HS rèn luyện kĩ năng :

- Thực hiện phép trừ trong phạm vi các số đến 100.
- Củng cố giải toán có lời văn.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ1: HS làm bảng con: 65 - 23 74 -20 89 - 47
* HĐ2:Làm bài tập
Bài 1: - GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng.
- Hớng dẫn HS cách đặt tính, yêu cầu đặt thẳng cột- HS làm bài
56 - 24
56
-24
32
- Nhận xét, sửa sai
Bài 2: - GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng.
- Hớng dẫn HS cách tính nhẩm- HS làm bài
47- 7 = 40
- Nhận xét, sửa sai
- Làm bài vào vở bài tập
Bài 3:- GV nêu yêu cầu bài toán, hớng dẫn HS cách điền dấu: 65 -5 < 65 - 4
- Cho HS thi đua làm theo nhóm đôi
- Cho các nhóm trình bày kết quả.
- Gọi HS nhận xét, GV sửa sai.
Bài 5:- Gọi HS đọc bài toán- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán
- Hớng dẫn HS giải bài toán.
- Cho HS làm bài, đọc kết quả.
Bài giải
Lớp em có số bạn nam là:
36 - 24 = 12 ( bạn)
Đáp số : 12 bạn.
Bài 4: Chuyển thành trò chơi
- GV hớng dẫn HS chơi trò chơi
- HS chơi- GV nhận xét
IV Củng cố và dặn - Nhận xét giờ học

Thực hành đạo đức
Ôn: Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
I.Mục tiêu

- Giúp HS hiểu lợi ích của hoa và cây nơi công cộng; cách bảo vệ cây và
hoa nơi công cộng; quyền đợc sống trong môi trờng trong lành của trẻ em.
- HS biết, có thái độ bảo vệ hoa và cây nơi công cộng.
II.Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: Khi nào em cần nói lời cảm ơn, xin lỗi
B. Dạy bài ôn

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
*HĐ1:Quan sát và đàm thoại
- GV giao nhiệm vụ quan sát
- HS QS và trả lời:
+ Sân trờng em trồng nhiều loại cây không? Em hãy kể tên những loại cây
mà em biết?
+ Ra chơi ở sân trờng dới bóng mát của cây em có thích không?
+ ở những nơi đó có đẹp không?
- HS khác nhận xét
* HĐ2: Cách chăm sóc và bảo vệ cây
+ Các bạn nhỏ đang làm gì ?( Các bạn nhỏ đang chăm sóc, trồng cây, )
+ Những việc đó có tác dụng gì ?( Nhằm chăm sóc, bảo vệ cây và hoa )
+ Các bạn đang làm gì ?( Các bạn đang trèo cây, bể cây)
+ Em tán thành những việc nào ? Tại sao ?( Em tán thành việc hai bạn nhắc
các bạn không đợc phá hại cây.)
+ Tô màu vào quần áo các bạn có hành động đúng .
- Liên hệ thực tế: Em đã là việc đó cha?
- Em hãy kể việc em đã làm để bảo vệ cây?
- HS kể: Em biết tới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, làm hàng rào. Những việc là đó là cho
cây cối trên sân trờng thêm tơi tốt.
C. Củng cố dặn dò: - Dặn dò, nhận xét tiết học.

Hoạt động tập thể

Trò chơi: Tiếng Việt
I. Mục tiêu:

- Thông qua trò chơi củng cố về cộng các số trong phạm vi 100
- Củng cố về giải toán có lời văn
II. Đồ dùng dạy học:

- Các bài tập trong phạm vi 100
III. Hoạt động chủ yếch[iV*

*HĐ1: Trò chơi tiếp sức
- GV hớng dẫn HS chơi
- HS tham gia chơi
- GV nhận xét,yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng.
32
45
81
73
65
51
18
+ 46
+13
+16
+25
+34
+47 +41
78
- Nhận xét, sửa sai
* HĐ2:Hớng dẫn HS HĐ cá nhân
- Hớng dẫn HS đặt tính rồi tính

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
42 + 37
45 + 4
94 + 2
15 + 63
36 + 20
81 + 10
- HS làm bài, sau đó đổi vở chữa bài cho bạn
- GV kiểm tra
* HĐ3: Chia nhóm
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Nhóm cử nhóm trởn
- Nhóm thảo luận và trình bày
- Đặt đề toán theo tóm tắt và giải
Bài giải
Anh
: 23 con chim
Tất cả có số con chim là:
Em
: 16 con chim
23 + 16 = 39( con chim)
Tất cả có : con chim
Đáp số: 39 con chim
IV Củng cố và dặn - Nhận xét giờ học
Chiều
I. Mục tiêu- Giúp HS :

Bồi dỡngToán
Tiết 115 : Luyên tập

- Luyện tập làm tính trong phạm vi 100
- Tập tính nhẩm.
- Củng cố về cộng số đo độ dài.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ1:Làm bài tập
Bài 1: - GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng.
- Hớng dẫn HS cách đặt tính, yêu cầu đặt thẳng cột- HS làm bài
34 + 41
34
+ 41
75
- Nhận xét, sửa sai
Bài 2: :- GV nêu yêu cầu bài toán
- Hớng dẫn HS cách tính: 30cm + 20cm = 50cm
- Cho HS thi đua làm theo nhóm bốn
- Cho các nhóm trình bày kết quả.
- Gọi HS nhận xét, GV sửa sai.
Bài 4: - Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV vừa hớng dẫn vừa ghi tóm tắt bài toán lên bảng.
- Hớng dẫn HS giải bài toán :
+ Muốn biết co bao nhiêu quả bóng xanh và đỏ ta làm nh thế nào?
(Lấy số bóng màu đỏ cộng số bóng màu xanh)
+ Hớng dẫn HS viết bài giải vào vở
Bài giải
Có tất cả số bóng xanh và đỏ là:
34 + 25 = 59 ( quả bóng)
Đáp số : 59 quả bóng
- GV nhận xét bài làm của HS
Bài 3: Chuyển thành trò chơi
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
- Chọn 2 đội chơi, mỗi đội 5 HS tham gia
+ Nối phép tính với kết quả thích hợp
+ VD: 53 +25 = 78. Nối với 78
- HS tham gia chơi trò chơi
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi

IV Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Luyện tập thực hành Tiếng Việt
I. Mục tiêu

Luyện viết

- HS biết tô các chữ hoa : L, M, N
- Biết viết đúng và đẹp các chữ : oan, oat, ngoan ngoãn, đoạt giải, en, oen,
hoa sen, nhoẻn cời, ong, oong , trong xanh, cải xoong..
II. Các hđ dạy và học

1. Bài ôn Đọc các chữ hoa trong bài
Đọc vần và từ ngữ trong bài
2. Luyện viết
* Hớng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- Treo chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét : chữ L gồm mấy nét ? là
những nét nào ?
* GV viết mẫu chữ L ( tô lại chữ mẫu) và hớng dẫn quy trình viết.
- HS lên tô L cả lớp cùng tô trên không
+ Gắn M
- Chữ hoa M đợc viết bằng mấy nét
- Chỉ và và nói từng nét
- HS lên tô M cả lớp cùng tô trên không)
+ Chữ hoa N hớng dẫn (tơng tự)
* Yêu cầu HS đọc vần, từ ngữ cần viết.
- Cho HS quan sát chữ mẫu
- HS đọc các từ ngữ cần viết
- GV lu ý HS cách viết liền nét, một số nét khó.
- Cho HS viết bảng con, GV quan sát , giúp đỡ, sửa sai.
* Cho HS viết trong vở Tập viết
- GV nhắc nhở HS t thế cầm bút, t thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
3. Củng cố và dặn dò - Dặn dò, nhận xét tiết học

Bồi dỡng thể dục
Ôn: Trò chơi vận động
I.Mục tiêu:

Nguyễn Thị Thuỷ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×