Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 28

Tiểu học Yên Sở
1
Tuần 28

Giáo án lớp
Thứ hai ngày 24 tháng 03 năm 2008

Toán

Tiết 109 : GIảI TOáN Có LờI VĂN ( TT)
I. Mục tiêu

Giúp HS củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn :
- Tìm hiểu bài toán
- Giải bài toán

II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ ghi nội dung bài tập
- HS: vở bài tập toán


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức - ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ - Gọi HS làm bài theo tóm
tắt:
Có : 14 quả na
Thêm : 5 quả na
Có tất cả quả na ?
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b.Hđ1: Giới thiệu
cách giải và trình
bày bài giải ( tt)

- Nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài bằng lời, ghi
bảng
- GV đọc đề bài toán và yêu
cầu HS đọc lại đề
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài
toán:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV vừa hớng dẫn vừa ghi
tóm tắt bài toán lên bảng.
- Hớng dẫn HS giải bài
toán :
+ Muốn biết nhà An còn
mấy con gà ta làm nh thế
nào ?
+ Cho HS quan sát tranh
+ Hớng dẫn HS viết bài giải
+ Cho HS viết bài giải vào
bảng con.

* Trò chơi giữa


tiết
c. Hđ 2: Thực
hành
Bài 1

Thuỷ

* Tập bài thể dục chống
mệt mỏi
- Gọi HS đọc bài toán, nêu
yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS điền vào chỗ

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
-HS làm trên bảng lớp, HS ở
lớp làm vào bảng con :
Bài giải
Số quả na có tất cả là:
14 + 5 = 19 ( quả na)
Đáp số : 19 quả na
- Nhắc lại tên bài
- Đọc đề bài : 2 3 HS
- Tìm hiểu bài toán :
+ Bài toán cho biết nhà An có
9 con gà. Mẹ bán 3 con gà.
+ Hỏi nhà An còn lại bao
nhiêu con gà ?
- Đọc lại tóm tắt
Có : 9 con gà
Bán : 3 con gà
Còn lại con gà ?
-Lấy số gà có trừ đi số gà đã
bán
- Quan sát tranh, hình thành
lời giải, phép tính
- Viết bài giải :
Bài giải
Số gà còn lại là:
9 3 = 6 ( con gà )
Đáp số: 6 con gà
*Tập thể dục
- Đọc đề bài toán : 2 3 HS
- Hoàn thành tóm tắt :

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp
chấm để hoàn thành tóm tắt
bài toán.
- Đọc lại tóm tắt bài toán
- Cho HS làm bài vào vở bài
tập

Bài 2,3
4.Củng cố, dặn


- GV sửa sai
* Tiến hành tơng tự bài 1
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Tóm tắt

: 8 con chim
Bay đi : 2 con chim
Còn lại con chim ?
- Đọc lại tóm tắt hoàn chỉnh:
2- 3HS
- Làm bài giải vào vở
Bài giải
Số con chim còn lại là:
8 2 = 6 ( con chim)
Đáp số : 6 con chim
* Tơng tự bài 1
-Chú ý

Tập đọc

Bài : NGÔI NHà
I. Mục tiêu

yêu.

nghỉ hơi khi gặp các dấu câu.
- Ôn các vần iêu, yêu tìm đợc tiếng, từ, nói đợc câu chứa tiếng có vần iêu,
- Hiểu các từ ngữ và câu thơ trong bài.

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới

TIếT 1

a. Hđ1: Giới thiệu

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định tổ chức lớp
- ổn định
- Nhận xét bài kiểm tra định kì - Chú ý
GK II
- Cho HS quan sát tranh minh

- Quan sát tranh vẽ . Nhắc

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1
bài
b. Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

Giáo án lớp
hoạ, GV giới thiệu bài, ghi
bảng.
- GV đọc diễn cảm bài
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng ,
đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS đọc
nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài

* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ 3 : Ôn các vần
iêu, yêu
* Thi múa, hát
- Giới thiệu vần cần ôn : iêu,
yêu

- Nêu yêu cầu 1: Đọc những
dòng thơ trong bài có tiếng
yêu.
- Nêu yêu cầu 2 : Tìm tiếng, từ
ngoài bài có vần iêu, yêu
- Nêu yêu cầu 3 : nói câu chứa
tiếng có vần iêu, yêu
- GV chỉnh sửa.
*Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

Hđ4: Tìm hiểu bài
đọc và luyện nói

*Nghỉ giữa tiết
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài
- Gọi HS đọc hai khổ thơ đầu
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1
- Gọi HS trả lời :
- Gọi HS đọc câu hỏi 2
- Gọi HS trả lời
- GV đọc diễn cảm lại bài

* Trò chơi giữa tiết

- Gọi HS đọc, lu ý HS ngắt ,
nghỉ đúng các dấu chấm, dấu
phẩy.
* Hát tự do
* Luyện nói
- GV nêu yêu cầu của bài
luyện nói
- Yêu cầu HS luyện nói theo

Thuỷ

lại tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng: hoa
xoan, xao xuyến, nở, lảnh
lót, thơm phức
- Luyện đọc câu: đọc
nhẩm, đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh
:
Lớp
,nhóm, cá nhân
* Thi múa, hát
- Chú ý lắng nghe, so
sánh, nhận diện vần iêu,
yêu.
- Đọc cá nhân
- HS tìm , ghép chữ trên
bảng cài.
- Đọc câu mẫu :
+ Thi nói câu theo nhóm
đôi
- Gọi một số nhóm, cá
nhân nói trớc lớp
- Chú ý
*Nghỉ giữa tiết
- Đọc cá nhân : 2 3 HS
- ở ngôi nhà mình, bạn
nhỏ nghe thấy gì ? nhìn
thấy gì? ngửi thấy gì ?
+ Nghe thấy tiếng chim
hót, nhìn hàng xoan trớc
ngõ
- Đọc những câu thơ nói
về tình yêu của bạn nhỏ
gắn với tình yêu đất nớc ?
- Đọc : Em yêu ngôi nhà
Bốn mùa chim ca.
- Lắng nghe
- Cá nhân, đồng thanh.
* Hát
- Chú ý : Nói về ngôi nhà
trong mơ ớc của em.
- HS luyện nói theo nhóm
đôi
+ Một số nhóm trình bày

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

4.Củng cố, dặn dò

Giáo án lớp
nhóm đôi
- Chú ý, tự liên hệ
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ GV và HS nhận xét
- Cá nhân, đồng thanh
- Nhắc lại nội dung bài, liên hệ
thực tế
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Thứ ba ngày 25 tháng 03 năm 2008

Tập đọc

Bài : QUà CủA Bố
I. Mục tiêu

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó.
- Ôn các vần oan, oat
- Hiểu các từ ngữ trong bài :về phép, vững vàng và một số câu thơ trong bài.
- Hiểu đợc nội dung bài, biết hỏi đáp tự nhiên về nghề nghiệp của bố.
- Học thuộc lòng bài thơ.

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới

TIếT 1

a.Hđ1: Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ 3 : Ôn các
vần oan, oat

*Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

d.Hđ4: Tìm hiểu
bài đọc và luyện
nói

Giáo án lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc thuộc lòng một
khổ thơ bài Ngôi nhà và trả
lời: Trong ngôi nhà của mình
bạn nhỏ thấy gì?
- Nhận xét, ghi điểm
- Cho HS quan sát tranh
minh hoạ, GV giới thiệu bài,
ghi bảng.
- GV đọc diễn cảm bài thơ
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng
, đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS
đọc nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài
* Thi múa, hát
- Giới thiệu vần cần ôn : oan,
oat
- Nêu yêu cầu 1: Tìm các
tiếng trong bài có vần oan
- Cho HS thi tìm tiếng có
chứa vần oan
- Nêu yêu cầu 2: nói câu có
chứa tiếng có vần oan, oat
+ Yêu cầu HS nhìn sách nói
hai câu theo mẫu
+ Hớng dẫn HS nói
- GV chỉnh sửa.
*Nghỉ giữa tiết
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài thơ
- Gọi HS đọc khổ thơ 1
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi 1
- Gọi HS trả lời
- Yêu cầu HS đọc khổ thơ 2, 3
- GV : Bố gửi cho bạn nhỏ
những quà gì?

* Trò chơi giữa
tiết

Thuỷ

- GV đọc diễn cảm lại bài
thơ
- Gọi HS đọc trơn lại bài thơ
* Hát tự do
* Học thuộc lòng
- Hớng dẫn HS đọc thuộc

- ổn định
- 1HS đọc, trả lời câu hỏi :
trong ngôi nhà của mình bạn
nhỏ thấy hàng xoan trớc ngõ.

- Quan sát tranh vẽ .Nhắc lại
tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng: lần nào, về
phép, vững vàng
- Luyện đọc câu: đọc nhẩm,
đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh :
Lớp, nhóm, cá nhân
* Thi múa, hát theo nhóm
- Chú ý lắng nghe, so sánh,
nhận diện vần ơn, ơng
- Chú ý lắng nghe
- Thi tìm từ : ngoan
- Chú ý
+ Nói theo mẫu
+ Nói theo yêu cầu : cá nhân
*Nghỉ giữa tiết
- HS đọc : 2-3
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc : bố bạn nhỏ là bộ đội
ở đâu ?
- ở tận vùng đảo xa
- 2- 3 HS
- Bố gửi nghìn cái nhớ
Gửi cả nghìn cái thơng
Bố gửi nghìn lời chúc
Gửi cả nghìn cái hôn.
- Lắng nghe
- Cá nhân, đồng thanh.
* Hát
- Đọc thuộc lòng theo hớng
dẫn : đồng thanh
* Luyện nói theo hớng dẫn

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp
lòng bài thơ
* Luyện nói

4.Củng cố, dặn dò

của GV
- Chú ý quan sát tranh và
lắng nghe câu hỏi : hỏi nhau
- Hớng dẫn HS nói theo tranh về nghề nghiệp của bố
- Thảo luận theo cặp
- Cho HS quan sát tranh và
thảo luận theo cặp.
- Một số nhóm trình bày
- Gọi một số nhóm trình bày.
GV nhận xét.
- Cá nhân, đồng thanh
- Cho HS đọc lại bài
- Chú ý, tự liên hệ
- Nhắc lại Nội dung dạy học
bài, liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Toán
Tiết 110: LUYệN TậP
I. Mục tiêu

Giúp HS rèn luyện kĩ năng :
- Giải bài toán có lời văn
- Thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi các số đến 20.
II. Chuẩn bị

- GV, HS : que tính
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài vào bảng con:
14
17
13 + 3 + 2= 18
- Nhận xét, ghi điểm.
+3
- 5
19 9 + 7 = 17
3.Bài mới
17
12
a. Giới thiệu bài
- Giới thiệu bài, ghi bảng - Nhắc lại tên bài
b.Hd HS giải toán
*Hớng dẫn HS làm bài
Bài 1
tập
- Gọi HS đọc bài toán
- 2 3 HS đọc: Có 15 búp bê đã
bán 2 búp bê. Hỏi cửa hàngcòn
lại bao nhiêu búp bê?
- Hớng dẫn HS tìm hiểu
- Tìm hiểu bài toán
bài toán và điền vào chỗ + Biết : cửa hàng có 15 búp bê,
chấm, hoàn thành tóm
bán đi 2 búp bê
tắt.
+ Hỏi còn lạibao nhiêu búp bê?
- Gọi HS đọc tóm tắt
Tóm tắt
Có : 15 búp bê
Bán : 2 búp bê
Còn lại búp bê ?
Bài giải
- Hớng dẫn HS giải bài
Số búp bê còn lại là:
toán.
15 2 = 13 ( búp bê)
- Cho HS làm bài, đọc
Đáp số : 13 búp bê
kết quả.
-GV sửa sai.
Bài 2
* Tơng tự bài 1
* Tơng tự bài 1
* Trò chơi giữa tiết * Hát tự do
* Hát tự do
Bài 3
- GV nêu yêu cầu bài
- Viết số thích hợp vào ô trống
toán, hớng dẫn HS cách
tính
- Cho HS thi đua làm
+ Thi theo nhóm bốn
theo nhóm bốn.
- Cho các nhóm trình bày + Trình bày, nhận xét, sửa sai
kết quả.
17 -2 15
-3 12
Bài 4
- Gọi HS nhận xét, GV
sửa sai.
- Tóm tắt
- Gọi HS nêu yêu cầu và Có : 8 hình
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

Thuỷ

- ổn định lớp
- Gọi HS làm bài :

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp
tự thực hành trong vở bài
tập.

4.Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét, sửa sai
* Trò chơi: Thi tìm số
nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết
học.

Tô màu : 4 hình
Còn lại hình?
Bài giải
Số hình cha tô màu là:
8 4 = 4 ( hình)
Đáp số : 4 hình tam giác
* Thi làm theo nhóm
- Chú ý

Đạo đức
Bài 13 : CHàO HỏI Và TạM BIệT( tiết 1)
I.Mục tiêu

- Giúp HS hiểu cần phải chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay.
- Có thái độ tôn trọng, lễ độ với mọi ngời
- Biết chào hỏi tạm biệt trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.
II. Chuẩn bị

- GV tranh minh hoa,
- HS: Vở bt Đạo đức, bài hát
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1. ổn định tổ chức - ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ - Yêu cầu HS xử lí một số
tình huống :
+ Nếu em làm rơi hộp bút của
bạn em sẽ làm gì?
+ Bạn Mai quên bút ở nhà,
bạn Hùng cho Mai mợn bút.
Nếu em là ai em sẽ nói gì với
Hùng?
- Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới
a Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài- ghi bảng
b. Hđ1: Trò chơi :
- GV hớng dẫn cách chơi, luật

Thuỷ

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- HS tự ứng xử các tình
huống.

- Nhắc lại tên bài
- Chú ý

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

Vòng tròn chào hỏi

* Trò chơi giữa tiết
c.Hđ 2: Thảo luận
nhóm đôi

4. Củng cố, dặn dò

chơi
- Yêu cầu HS xếp thành hai
vòng tròn đồng tâm.
- Cho HS chơi, GV điều khiển
- Tổng kết, tuyên dơng.
* Hát, múa
- Yêu cầu HS quan sát tranh
và trả lời câu hỏi theo nhóm
đôi.
+ Cách chào hỏi trong mỗi
tình huống có giống nhau
không?Khác nhau nh thế
nào?
+ Em cảm thấy thế nào
khi :đợc ngời khác chào? Em
chào họ và đợc đáp lại? Em
chào nhng họ cố tình không
đáp lại?
- Cho HS thảo luận, GV quan
sát , giúp đỡ.
- Yêu cầu một số nhóm trình
bày.
- GV kết luận: Cần chào hỏi
khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia
tay
Chào hỏi, tạm biệt thể hiện sự
tôn trọng lẫn nhau
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Xếp thành hai vòng tròn
đồng tâm quay vào nhau
từng đôi một và chơi trò
chơi.
* Hát, múa
- HS trao đổi về nội dung
bài tập , quan sát tranh và
trả lời câu hỏi theo nhóm
đôi
+ Cách chào hỏi các tình
huống trong tranh không
giống nhau
+ Khi đợc ngời khác chào ,
em cảm thấy rất vui

- Thảo luận, trình bày

- Chú ý, nhắc lại kết luận
- Tự liên hệ

Thứ t ngày 26 tháng 03 năm 2008

Tập viết

Bài : TÔ CáC CHữ HOA H, I, K

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

I.Mục tiêu

- HS biết tô các chữ hoa : H I, K
- Biết viết đúng và đẹp các chữ theo mẫu: uôi, ơi, nải chuối, tới cây,iên, yên,
hiền hậu, uyên, thuyền buồm, iêu, yêu, hiếu thảo, yêu mến.
II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ viết sẵn chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định lớp
- Kiểm tra phần viết bài ở nhà
của HS
- Yêu cầu HS nghe viết
bảng con.

- ổn định chỗ ngồi
- Lấy vở, kiểm tra bài viết ở
nhà
- Viết bảng : viết đẹp, duyệt
binh.

- GV nêu yêu cầu của tiết tập
viết, giới thiệu bài, ghi bảng.
* Hớng dẫn HS quan sát và
nhận xét.
- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
quan sát, nhận xét : chữ H
gồm mấy nét ? là những nét
nào ?
* GV viết mẫu chữ H ( tô lại
chữ mẫu) và hớng dẫn quy
trình viết.
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa.

- Nhắc lại tên bài

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1: Hớng dẫn
tô chữ hoa

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ2: Hớng dẫn
viết vần, từ ngữ
ứng dụng

Thuỷ

- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi
- Lắng nghe, quan sát

- HS tô theo hớng dẫn của
GV : H
- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi

- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
quan sát, nhận xét : chữ I
gồm mấy nét ? là những nét
nào ?
* GV viết mẫu chữ I ( tô lại
- Lắng nghe, quan sát
chữ mẫu) và hớng dẫn quy
trình viết.
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa - HS tô theo hớng dẫn của
GV: I
-Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
- Quan sát chữ mẫu, trả lời
quan sát, nhận xét : chữ K
câu hỏi
gồm mấy nét ? là những nét
- Lắng nghe, quan sát
nào ?
* GV viết mẫu chữ K ( tô lại
chữ mẫu) và hớng dẫn quy
trình viết.
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa
- HS tô theo hớng dẫn của
GV: K
* Cho HS tập bài thể dục 1
* Tập thể dục 1 phút
phút chống mệt mỏi .
- Yêu cầu HS đọc vần, từ ngữ - Đọc cá nhân, đồng thanh:
cần viết.
iêu, yêu, hiếu thảo, yêu mến.
- Cho HS quan sát chữ mẫu,
- Quan sát chữ mẫu, nhớ quy
GV lu ý HS cách viết liền nét, trình viết
một số nét khó.
- Cho HS viết bảng con, GV
- Viết bảng con : uôi, ơi, nải

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp
quan sát , giúp đỡ, sửa sai.

4. Củng cố, dặn


* Cho HS viết trong vở Tập
viết
- GV nhắc nhở HS t thế cầm
bút, t thế ngồi, cách tô liền
nét
- Cho HS thực hành viết trong
vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

chuối, tới cây,iên, yên, hiền
hậu, uyên, thuyền buồm, iêu,
yêu, hiếu thảo, yêu mến theo
yêu cầu của GV.
- Chỉnh sửa t thế ngồi, cầm
bút
- Thực hành viết chữ trong
vở Tập viết.
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý

Chính tả

Bài : NGÔI NHà

I. Mục tiêu
- HS chép lại chính xác không mắc lỗi, trình bày chính xác khổ thơ 3 bài
Ngôi nhà - Làm đúng bài tập : điền vần iêu / yêu, chữ c / k.
- Nhớ quy tắc chính tả : k + i, e, ê
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập chép, bài tập
- HS: SG, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2 : Hớng dẫn

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định tổ chức lớp
- Chấm một số bài viết ở nhà
của HS
- Yêu cầu HS làm bài tập
- Nhận xét, ghi điểm

- ổn định
- Nộp vở
- Điền vào chỗ chấm vần
uyên hay uyêt :
trăng khuyết, tuyệt đẹp

- GV nêu yêu cầu của tiết
học , giới thiệu bài, ghi bảng.

- Chú ý lắng nghe.Nhắc lại
tên bài

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1
HS tập chép

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ3: Hớng dẫn
HS làn bài tập
chính tả

4.Củng cố , dặn


Giáo án lớp
- GV treo bảng phụ đã chép
sẵn khổ thơ cho HS quan sát
- Gọi HS đọc khổ thơ
- Yêu cầu HS đọc các tiếng dễ
viết sai
- Yêu cầu HS viết từ khó vào
bảng con
- Yêu cầu HS nhìn bảng chép
vào vở. GV quan sát, nhắc
nhở, giúp đỡ HS.
- GV đọc, yêu cầu HS soát lỗi
- Sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số bài.
* Thi viết chữ đẹp
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
- GV hớng dẫn , làm mẫu
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
- Hớng dẫn HS ghi nhớ quy
tắc chính tả : k +i, e, ê
- Cho HS làm bài
- Tuyên dơng các bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Quan sát bảng phụ, đọc
thầm khổ thơ
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc : tre, mộc mạc, đất nớc
- Viết bảng con : tre, mộc
mạc, đất nớc
- Thực hành tập chép vào
vở
- Theo dõi soát lỗi và sửa
lỗi
- Sửa lỗi trong bài viết
* Thi viết chữ theo nhóm
- Đọc : điền vào chỗ chấm
vần iêu hay yêu
- HS làm : Hiếu học giỏi ,
chăm ngoan, có năng khiếu
vẽ. Bố mẹ rất yêu quý Hiếu.
- HS làm bài:
+ Ong trồng cây cảnh.
+ Bà kể chuyện.
+ Chị xâu kim.

Toán
Tiết 111 : LUYệN TậP

I. Mục tiêu

- Giúp HS củng cố , rèn kĩ năng giải toán có lời văn
II. Chuẩn bị

- GV: đồ dùng dạy học Toán, các bó que tính.
- HS: SGK, vở bt Toán, các bó que tính.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Luyện tập
Bài 1

Bài 2,
* Trò chơi giữa
tiết
Bài 4

Thuỷ

Giáo án lớp
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập:
Trong vờn có 15 cây cam và
chanh trong đó có 5 cây cam.
Hỏi có bao nhiêu cây chanh?
- GV nhận xét, ghi điểm.

- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài ở bảng con :
Bài giải
Số cây chanh là :
15 5 = 10 ( cây)
Đáp số : 10 cây chanh

- Giới thiệu bài, ghi bảng

- Nhắc lại tên bài

HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

- - Gọi HS đọc bài toán

- 2 3 HS đọc: Có 14 cái
thuyền , cho bạn 4 cái
thuyền
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài
- Tìm hiểu bài toán
toán và điền vào chỗ chấm,
+ Biết : Có 14 cái thuyền ,
hoàn thành tóm tắt.
cho bạn 4 cái thuyền
- Gọi HS đọc tóm tắt
+ Hỏi còn lại bao nhiêu cái
thuyền?
Tóm tắt
Có : 14 cái thuyền
Cho bạn : 4 cái thuyền
Còn lại cái thuyền?
- Hớng dẫn HS giải bài toán.
Bài giải
- Cho HS làm bài, đọc kết quả. Số cái thuyền còn lại là:
14 4 = 10 ( cái thuyền)
-GV sửa sai.
Đáp số : 10 cái thuyền
* Tơng tự bài 1 : cho HS thực * Tơng tự bài 1 : làm theo
hành làm theo nhóm đôi
nhóm đôi vào phiếu bài tập
* Thi hát, múa
*Thi hát múa
- Yêu cầu HS đọc tóm tắt.
- 2 3 HS
- GV hớng dẫn HS dựa vào
- Nêu bài toán : Có 15 hình
tóm tắt nêu bài toán.
tròn đã tô màu 4 hình tròn.
hỏi càn lại bao nhiêu hình
tròn cha tô màu ?
- Yêu cầu HS giải bài toán
- Làm trong phiếu bài tập
- Chấm , nhận xét ,sửa sai
- Gọi HS đọc đề bài.
* Thi đua giữa các nhóm
* Trò chơi : Tìm kết quả đúng - Tìm ra kết quả đúng nhất

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp
- Tổng kết, tuyên bố thắng
thua
- Dặn dò, nhận xét tiết học

của bài toán.

4. Củng cố, dặn


Tự nhiên xã hội
Bài28 : CON MUỗI
I. Mục tiêu

Giúp HS biết:
- Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi.
- Nơi sống , tác hại và một số cách diệt trừ muỗi.
- Có ý thức tham gia diệt muỗi và thực hiện phòng tránh muỗi đốt.
II. Chuẩn bị

-GV: Tranh minh hoạ, phiếu bài tập

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

- HS: Vở bài tập TN-XH
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

-ổn định lớp
- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:
+ Kể tên các bộ phận bên
ngoài của con mèo ?
+ Ngời ta nuôi meò để làm gì?
- GV nhận xét, ghi điểm.

- ổn định chỗ ngồi

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Hớng dẫn HS thảo luận theo
nhóm đôi :quan sát tranh vẽ
con muỗi và trả lời câu hỏi:
+ Hãy chỉ và nói tên các bộ
phận bên ngoài của con muỗi
- Cho HS thảo luận, GV quan
sát hớng dẫn.
- Gọi đại diện nhóm trình bày.
- GV kết luận
- Thảo luận cả lớp :
+ So sánh con muỗi với con
ruồi ?
+ Khi đập dập, cơ thể muỗi
cứng hay mềm ?
+ Con muỗi dùng vòi để làm gì
?
+ Con muỗi di chuyển nh thế
nào ?
- GV tổng kết, chốt ý
* Tổ chức cho HS hát
- Chia nhóm, yêu cầu các
nhóm trởng nhận phiếu thảo
luận

- Nhắc lại tên bài
- HS thảo luận nhóm đôi
quan sát và trả lời câu hỏi:

3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1: Quan sát
con muỗi
Mục tiêu: HS quan
sát , nhận ra các bộ
phận bên ngoài của
con muỗi.

* Trò chơi giữa tiết
d.Hđ 3: Thảo luận
nhóm lớn
Mục tiêu: HS biết
nơi sống, tác hại và
một số cách diệt
muỗi.

Thuỷ

Hoạt động của học sinh

+ HS tự trả lời: đầu, mình,
đuôi
+ Nuôi mèo để bắt chuột,
làm cảnh.

+ Chỉ các bộ phận: đầu,
mình, chân
- HS tự thảo luận và trả lời
- Đại diện nhóm trình bày
- Lắng nghe
- HS trả lời
+ Con muỗi nhỏ hơn con
ruồi
+ Cơ thể muỗi mềm
+ Dùng vòi để hút máu
+ Bay bằng cánh và đậu
bằng chân.

* Hát tập thể
- Chia thành 3 nhóm
Nhóm 1 : Muỗi thờng sống
ở đâu?
Nhóm 2 : Tác hại của việc
bị muỗi đốt?
Nhóm 3: Cách diệt muỗi ?

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp
- Thảo luận, trả lời câu
hỏi
- Trình bày trớc lớp

- Cho HS thảo luận, GV quan
sát, giúp đỡ.
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- GV kết luận
* Trò chơi : Con muỗi
- Tổng kết cuộc thi, tuyên dơng
- Liên hệ thực tế
4. Củng cố, dặn dò - Dặn dò, nhận xét tiết học.

* Thi cá nhân- cả lớp tham
gia
- Liên hệ thực tế
- Lắng nghe

Thứ năm ngày 27 tháng 03 năm 2008

Tập đọc

I. Mục tiêu

Bài : Vì BÂY GIờ Mẹ MớI Về

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó.
- Ôn các vần t, c
- Hiểu các từ ngữ trong bài, nhận biết và đọc đúng các câu hỏi trong bài.
- Hiểu đợc nội dung bài : cậu bé làm nũng mẹ, khi mẹ về cậu mới khóc.
- Nói năng hồn nhiên theo mẫu : Bạn có hay làm nũng bố mẹ không ?

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài
Quà của bố và trả lời các
câu hỏi.
+ Bố gửi quà gì cho bạn
nhỏ ?
- Nhận xét, ghi điểm
- Cho HS quan sát tranh
minh hoạ, GV giới thiệu bài,
ghi bảng.
- GV đọc diễn cảm bài văn
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng
, đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS

- ổn định
- 2-3 HS đọc, trả lời câu hỏi :

3.Bài mới

TIếT 1

aHđ1: Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

Thuỷ

+ Bố gửi nghìn cái nhớ
- Quan sát tranh vẽ .Nhắc lại
tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng, từ khó :
khóc oà, hoảng hốt

- Luyện đọc câu: đọc nhẩm,

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp
đọc nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ 3 : Ôn các
vần t, c

*Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

c. Hđ4: Tìm hiểu
bài đọc và
luyện nói

* Thi múa, hát
- Giới thiệu vần cần ôn : t, c
- Gọi HS nêu yêu cầu 1:
- Cho HS thi tìm tiếng có
chứa vần t
- Nêu yêu cầu 2 : tìm tiếng
ngoài bài có vần t, c
- GV chỉnh sửa.
- Nêu yêu cầu 3 : Nói theo
mẫu câu chứa tiếng có vần t,
c
- Cho HS thảo luận nói theo
nhóm đôi
*Nghỉ giữa tiết
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1
- Gọi HS trả lời
- Yêu cầu HS đọc câu hỏi 2

* Trò chơi giữa
tiết

4.Củng cố, dặn dò

Thuỷ

- Gọi HS trả lời
- GV nhận xét, tổng kết
- Cho HS đọc thầm lại bài.
Hớng dẫn HS cách nhận biết
câu hỏi và yêu cầu HS tìm
các câu hỏi có trong bài.
-GVđọc diễn cảm cả bài lần 2
* Hát tự do
* Luyện đọc phân vai
- GV nêu, hớng dẫn và đọc
mẫu cách đọc phân vai.
- Cho HS luyện đọc theo
nhóm lớn
* Luyện nói
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài
-Cho HS thực hành theo
mẫu : luyện nói theo nhóm
đôi.
-GV nhận xét, tuyên dơng.
- Cho HS đọc lại bài
- Nhắc lại nội dung bài, liên
hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh :
Lớp: 1- 2 lần
Nhóm: 4 nhóm
Cá nhân : 10 em
* Thi múa, hát theo nhóm
- Chú ý lắng nghe, so sánh,
nhận diện vần t, c
- Tìm các tiếng trong bài có
vần t
- HS đọc thầm lại bài, tìm
tiếng : đứt
- Thi tìm từ : cá nhân
- Chú ý
- Đọc hai câu mẫu :
+ Mứt Tết ăn rất ngon
- Nói câu theo mẫu theo
nhóm đôi.
*Nghỉ giữa tiết
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc cá nhân, lớp đọc thầm:
+ Khi bị đứt tay cậu bé có
khóc không ?
- Trả lời : Khi bị đứt tay, cậu
bé không khóc.
- Khi nào cậu bé mới khóc?
Tại sao?
- Khi mẹ về , cậu bé mới
khóc và cậu bé làm nũng mẹ.
- Trong bài có 3 câu hỏi
+ Đọc các câu hỏi : cá nhân,
đồng thanh.
- Lắng nghe
* Hát
- Chú ý
- Đọc phân vai theo nhóm
lớn
- Theo mẫu : Bạn có hay làm
nũng bố mẹ không?
- Luyện nói theo nhóm đôi
- Một số nhóm trình bày trớc
lớp.
- Cá nhân, đồng thanh
- Tự liên hệ
- Chú ý

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

Toán

I. Mục tiêu

Tiết 112 : LUYệN TậP CHUNG

- Giúp HS rèn kĩ năng lập đề bài toán rồi tự giải và viết bài giải của bài toán.

II. Chuẩn bị

- GV: đồ dùng dạy học Toán, tranh minh hoạ
- HS: SGK, vở bt Toán.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ
chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập:
- GV nhận xét, ghi điểm.

- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài ở bảng con :
18 6 + 3 = 15
30 + 40 60 = 10

3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập
Bài 1

- Giới thiệu bài, ghi bảng

- Nhắc lại tên bài

* Trò chơi giữa
tiết
Bài 2

4. Củng cố, dặn


HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

- Yêu cầu HS tự nêu nhiệm vụ
của bài toán

- 2 3 HS nêu : nhìn
tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ
chấm để có bài toán, rồi
a)- Hớng dẫn HS quan sát tranh giải bài toán đó.
và đièn vào chỗ chấm.
- Trong bến có 5 ô tô, có
- Gọi HS đọc lại bài toán
thêm 2 ô tô vào bến. Hỏi
- Cho các tổ thi đua tóm tắt và
tất cả có bao nhiêu ôtô?
giải bài toán.
- HS làm bài tập theo
- GV tổng kết, tuyên dơng
nhóm lớn
b) Tơng tự phần a)
- Đọc kết quả, sửa sai.
* Hát, múa tự do
* Hát, múa tự do
- Hớng dẫn HS quan sát tranh và - 2 3 HS đọc đề bài :
nêu bài toán.
Có 8 con thỏ đang chơi, 3
con thỏ bỏ đi. Hỏi còn lại
mấy con thỏ?
- Yêu cầu HS làm bài trong
- HS làm việc cá nhân :
phiếu bài tập.
tóm tắt và giải bài toán
Tóm tắt
Có : 8 con thỏ
Bỏ đi : 3 con thỏ
Còn lại con thỏ ?
Bài giải
Số con thỏ còn lại là :
- Chấm , nhận xét ,sửa sai
8 3 = 5 ( con thỏ )
* Thi tìm kết quả đúng
Đáp số : 5 con thỏ
- Dặn dò, nhận xét tiết học
* Thi đua giữa các nhóm
Thứ sáu ngày 28 tháng3 năm 2008

Chính tả

I. Mục tiêu

Bài : QUà CủA Bố

- HS nghe chép lại chính xác không mắc lỗi, trình bày đúng khổ thơ 2 của
bài Quà của bố.
- Làm đúng bài tập : điền s/ x, vần im / iêm.

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập chép, bài tập
- HS: SG, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra vở HS phải chép
lại bài Ngôi nhà
- GV nhận xét, ghi điểm

- ổn định
- 2 3HS

- GV giới thiệu, ghi bảng.
- GV treo bảng phụ đã chép
sẵn khổ thơ cho HS quan sát
- Gọi HS đọc lại khổ thơ
- Yêu cầu HS đọc các tiếng
dễ viết sai
- Yêu cầu HS viết từ khó vào
bảng con
- GV nhắc nhở HS cách trình
bày, t thế ngồi
- GV cho HS chép vở
- GV đọc, yêu cầu HS soát
lỗi, sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số
bài.
* Tập bài thể dục 1 phút
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát bảng phụ

3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2 : Hớng dẫn
HS tập chép

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ3: Hớng dẫn
HS làm bài tập
chính tả

4.Củng cố , dặn


Hoạt động của học sinh

+ Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc : gửi, nghìn
- Viết bảng con : gửi,
nghìn
- Thực hành chép lại khổ
thơ
- Theo dõi soát lỗi và sửa lỗi
* Tập thể dục chống mệt mỏi.
- Đọc : điền vào chỗ chấm :
s hay x
- Làm bài: miệng, vở bài tập
xe lu , dòng sông

- GV yêu cầu HS thảo luận ,
làm miệng
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Nhận xét, sửa sai
- Tuyên dơng các bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- Chú ý quan sát

Kể chuyện
Bài : BÔNG HOA CúC TRắNG
I.Mục tiêu

- HS nghe GV kể chuyện, nhớ và kể lại theo tranh từng đoạn, sau đó kể toàn
bộ câu chuyện.
- Hiểu đợc ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi tình yêu mẹ, lòng hiếu thảo của cô
bé.
II. Chuẩn bị

- GV: Tranh minh hoạ

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

- ổn định lớp
- Gọi HS kể lại từng đoạn câu
chuyện S tử và Chuột Nhắt theo
tranh.
- Nhận xét, ghi điểm.

- ổn định chỗ ngồi
- Kể lại từng đoạn câu
chuyện theo tranh.

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV kể chuyện với giọng diễn
cảm :
+ Lần 1 : kể diễn cảm
+ Lần 2 : kể diễn cảm kết hợp
với tranh minh hoạ.
- Hớng dẫn HS kể từng đoạn :
+ Hớng dẫn HS quan sát tranh
và trả lời câu hỏi:
*Tranh 1 vẽ gì ?

- Nhắc lại tên bài

3. Bài mới
aHđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Kể chuyện

* Trò chơi giữa
tiết

Thuỷ

Hoạt động của học sinh

- Chú ý

- Lắng nghe
- Lắng nghe và quan sát
tranh minh hoạ.
- Tập kể từng đoạn theo
tranh :

+ Vẽ cảnh trong túp lều có
hai mẹ con. Ngời mẹ bị
ốm nặng
*Câu hỏi dới tranh là gì?
+ Ngời mẹ ốm nói gì với
con ?
*Cho HS kể lại đoạn 1
+ Kể đoạn 1 dựa vào tranh
vẽ : 2- 3HS
Các tranh còn lại tơng tự.
Các đoạn còn lại tơng tự.
* Cho HS múa hát tập thể
* Múa, hát
- Hớng dẫn kể phân vai theo
- Tập kể phân vai theo
từng nhân vật :
từng nhân vật :
+ Chia nhóm, nêu yêu cầu thảo + Chia nhóm lớn, nhận
luận, hớng dẫn HS cách kể phân biết cách kể theo vai, phân
vai theo nhân vật.
vai trong nhóm.
+ Cho HS thảo luận, thi kể
+ Thảo luận tập kể trong
trong nhóm.
nhóm.
+ Gọi đại diện nhóm trình bày. + Đại diện các nhóm trình
bày.
+ Nhận xét, tuyên dơng.

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

4. Củng cố, dặn


Giáo án lớp
- Giúp HS hiểu ý nghĩa của
truyện :
+ Câu chuyện này cho các em
biết điều gì?
- GV kết luận
- Gọi 1 2 HS kể lại câu
chuyện.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Tìm hiểu ý nghĩa truyện:
+ Là con phải biết yêu
quý, chăm sóc cha mẹ
- Kể lại toàn bộ câu
chuyện theo tranh.
- Chú ý

Thủ công
I.Mục tiêu

Bài 28 : CắT, DáN HìNH TAM GIáC ( tiết 1 )

- HS biết cách cắt, dán đợc hình tam giác theo hai cách.

II. Chuẩn bị

- GV: hình mẫu,bút chì, thớc kẻ, kéo, giấy khổ lớn
- HS : bút chì, thớc kẻ, kéo, giấy

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ dùng
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1 : Hớng dẫn
quan sát và nhận
xét

Trò chơi giữa tiết
b. Hđ 2: Hớng dẫn
mẫu

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng học tập

- ổn định
- Lấy đồ dùng học tập

- Giới thiệu bài, ghi bảng
- GV cho HS quan sát hình
tam giác mẫu và trả lời câu hỏi
:
+ Hình tam giác có mấy cạnh?

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát hình mẫu, nhận
xét:
+ Hình tam giác có 4
cạnh.
+ Các cạnh có độ dài bằng
nhau.

+ Độ dài của các cạnh thế
nào?
- GV chốt ý
* Hát
- Hớng dẫn HS kẻ hình tam
giác
+ Kẻ hình chữ nhật có cạnh
dài 8 ô , rộng 7 ô
+ Từ hình chữ nhật , kẻ hình
tam giác có cạnh dài 8 ô .

*Hát, múa
- Chú ý lắng nghe

- Chú ý lắng nghe
- Chú ý lắng nghe, quan

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

4.Củng cố, dặn dò

Giáo án lớp
- Có hai cách kẻ hình chữ
nhật , sẽ có hai cách kẻ hình
tam giác.
- Hớng dẫn HS cắt , dán hình
tam giác.
- Bôi một lớp hồ mỏng, dán
phẳng và cân đối.
- Yêu cầu HS lấy giấy nháp và
thực hành
- GV quan sát, nhắc nhở, hớng
dẫn.
- Nhận xét một số bài
- Trình bày, nhận xét sản phẩm
- Tuyên dơng những bài đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học

sát

- HS thực hành
- Chú ý quan sát, lắng
nghe.
- Trình bày sản phẩm

Thể dục

I. Mục tiêu

Bài : BàI THể DụC TRò chơi vận động

- Kiểm tra bài thể dục. Yêu cầu thuộc và thực hiện các động tác tơng đối
chính xác.
II. Chuẩn bị

- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị 5 dấu x , mỗi dẫu cách nhau 2 3 m trên
sân tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nôi dung
I. Phần chuẩn bị
- GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, Nội dung
dạy học bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Cho HS khởi động: giậm chân tại chỗ, chạy
nhẹ nhàng, đi thờng hít thở sâu
- Ôn bài thể dục
- Trò chơi tự chọn
II. Phần cơ bản
- Nội dung dạy học kiểm tra : bài thể dục phát
triển chung
- Tổ chức và phơng pháp kiểm tra : 3 5 HS
cùng thực hiện động tác theo yêu cầu của giáo
viên.
* Trò chơi: Tâng cầu
- GV nêu yêu cầu tập luyện : tập theo cá nhân.
- Cho HS chơi, GV quan sát, nhắc nhở.
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát
- Tập động tác điều hoà
- Đọc kết quả kiểm tra
- Dặn dò, nhận xét

Định lợng

Phơng pháp tổ
chức

1
2
1-2
1-2
2- 3lần
3-415 175 7


1-2
1-2
1-2
1-2Thuỷ


Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

Bồi dỡng Toán

Chiều

Tiết 109: Ôn giải toán có lời văn

I. Mục tiêu

Giúp HS củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn :
- Tìm hiểu bài toán
- Giải bài toán

II. Chuẩn bị

- HS: vở bài tập toán

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ: Hớng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
Bài 1: - Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV vừa hớng dẫn vừa ghi tóm tắt bài toán lên bảng.
- Hớng dẫn HS giải bài toán :
+ Muốn biết Hoa còn mấy cái kẹo ta làm nh thế nào? (Lấy số kẹo
có trừ đi số kẹo đã bán)
+ Hớng dẫn HS viết bài giải vào vở
Bài giải
Số kẹo còn lại là:
8 3 = 5 ( cái kẹo )
Đáp số: 5 cái kẹo
- GV nhận xét bài làm của HS
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài.
- Đọc lại tóm tắt bài toán: 2 3 HS
- Cho HS làm bài vào vở bài tập
Bài giải
Số quả trứng còn lại là:
15 5 = 10 ( quả trứng)
Đáp số : 10 quả trứng
Bài 3: - Gọi HS đọc bài toán, nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm để hoàn thành tóm tắt bài toán.
- HS nêu tóm tắt và tự giải bài toán
- Gọi HS chữa bài
- Nhận xét, sửa sai
Bài 4: - HS nêu tóm tắt của bài toán
- Cho HS làm bài vào vở bài tập
- Đổi vở chữa bài cho nhau
- GV sửa sai
IV Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng Tiếng việt

Làm bài tập tiếng việt: Ngôi nhà
I. Mục tiêu

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

- Củng cố và luyện cho học sinh đọc đúng bài: ngôi nhà
- Vận dụng làm bài tập Tiếng Việt.
II. Các hđ dạy và học

1. Luyện đọc

- HS đọc bài trong SGK theo nhóm
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc đồng thanh
Trả lời câu hỏi: Qua bài, em có yêu ngôi nhà của em không? Em làm gì để ngôi
nhà của mình ngày càng đẹp hơn?
2. Làm bài tập
Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng trong bài có vần yêu
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài.
- GV chữa bài:
Tiếng trong bài có vần yêu: yêu.
Bài 2: : HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài. - GV chữa bài:
Tiếng ngoài bài có vần iêu: thả diều, vải thiều, buổi chiều.
Bài3: Viết câu chứa tiếng có vần yêu, iêu
- HS nêu yêu cầu của bài
- HS thảo luận nhóm đôi:
- Gọi HS chữa bài: GV ghi Chiều chiều, chúng em lên đê chơi thả diều.
Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài: Nối ô chữ ở cột A với cột B
Từ nhà, em ngửi thấy mùi rạ phơi trên sân thơm phức.
Từ nhà, em nhìn thấy cây xoan trớc ngõ nở hoa.
Từ nhà, em nghe thấy tieengs chim lảnh lót đầu hồi.
Bài 5: HS trả lời:Tình yêu ngôi nhà của bạn ấy gắn với tình yêu đất nớc.
Bài 6: Em mơ ớc ngôi nhà nào trong tranh vẽ.Em hãy nói cho các bạn biết?
3. Củng cố và dặn dò
- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng âm nhạc
Học bài hát tự chọn: Ôn bài ngày của mẹ
I.Mục tiêu

- HS hát đúng lời của bài hát: Ngày của mẹ .
- HS hát đúng kết hợp với gõ đệm
- Yêu thích âm nhạc, tác phong tự nhiên khi biểu diễn.
II.Hoạt Động dạy và học
A. Bài cũ:
- Gọi 2HS hát bài hát: ngày của mẹ
B Ôn bài hát - GV ghi bảng tên bài hát, tên tác giả.

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
1

Giáo án lớp

* HĐ1: Ôn lời ca
- GV hát toàn bài 1 lần.
- GV hát từng câu- HS hát theo
- HS hát toàn bài- GV nghe và sửa lỗi cho HS
- HS hát theo dãy bàn- GV nhận xét
- HS tập hát theo nhóm, tổ
- Vài HS biểu diễn trong tổ.
* HĐ2: Tập gõ đệm
- GV vừa hát vừa gõ đệm theo phách,tiết tấu lời ca
- GV làm mẫu toàn bài
- GV dạy HS gõ đệm.
- HS hát + gõ đệm theo phách,tiết tấu
Ngày của mẹ đâu chỉ có một ngày mồng 8- 3, đâu chỉ có một
ngày.
Gõ theo phách: *
*
*
*
* *
*
*
Gõ đệm theo tiết tấu:* * * * * * *
*
*
* * * * * * *
- Mời một số nhóm biểu diễn
- Hớng dẫn HS kết hợp vài động tác phụ hoạ đơn giản
- GV làm mẫu- HS làm theo
C. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét
Chiều

Bồi d ỡng Toán

Tiết 110: Luyện tập
I. Mục tiêu Giúp HS rèn luyện kĩ năng :
- Giải bài toán có lời văn
- Thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi các số đến 20.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ1: Ôn bài - Nhắc các bớc giải toán có lời văn.
* HĐ2:Làm bài tập
Bài 1:- Gọi HS đọc bài toán
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán và HS đọc tóm tắt
- Hớng dẫn HS giải bài toán.
- Cho HS làm bài, đọc kết quả.
Bài giải
Số quả trứng còn lại là:
16 4 = 12 ( quả trứng)
Đáp số : 12 quả trứng
- GV sửa sai.

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×