Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 21

Tuần: 21

Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2008

Toán

I. Mục tiêu

Tiết 81 : PHéP TRừ DạNG 17 7

Giúp HS:
- Biết làm tính trừ dạng 17 7
- Tập tính trừ nhẩm dạng 17 7
II. Chuẩn bị

- Các bó 1 chục que tính, que tính

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu


Nội dung dạy học

1. ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1: Giới thiệu
cách làm tính trừ
dạng 17 - 7

* Trò chơi giữa tiết
c.Hđ2: Thực hành
Bài 1

Bài 2
Bài 3
4.Củng cố, dặn dò

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- Nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng
- Hớng dẫn HS thực hành
trên que tính : lấy 17 que
tính( một bó một chục que
tính và 7 que tính rời) và bớt
7 que tính ở 7 que tính rời.
Còn lại bao nhiêu que tính?
- GV hớng dẫn HS cách đặt
tính và tính theo cột dọc:
17
7 trừ 7 bằng 0, viết 0
-7
Hạ 1, viết 1
10
17 7 = 10
* Tìm bạn

Hoạt động của học sinh
- ổn định
- HS làm bài :


12 + 3=
13 + 6 =
14 + 5 =
18 5 =
- Nhắc lại tên bài
- HS thực hành trên que tính :
17 que tính bớt đi 7 que tính
- Còn lại 10 que tính
- HS nhắc lại

- Thực hành viết bảng con

* Thi tìm bạn có kết quả đúng
- HS trừ theo cột dọc.
- HS làm bài trong vở bài tập

- GV nêu yêu cầu và hớng
dẫn HS cách trừ theo cột dọc
- Tính nhẩm, đọc kết quả.
- Cho HS làm bài
- HS tự sửa sai
- GV sửa bài.
- Yêu cầu HS tính nhẩm
- Cho HS làm bài.
- GV sửa bài.
Tơng tự bài 2
* Thi nối nhanh
* Thi nối nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Tiếng Việt
Bài 86 : ôp, ơp

I. Mục tiêu:
- Nhận biết đợc vần ôp, ơp

- Đọc, viết đợc vần: ôp, ơp; từ hộp sữa, lớp học
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề.
II. Đồ dùng dạy học:

-Vật thật: Hộp sữa, tranh lớp học
III. Hoạt động chủ yếu:


Nội dung hoạt động

I. KTBC
Bài 85: ăp, âp

Hoạt động của GV
-GV NX, cho điểm
-GV NX

II. Bài mới
1.GTB
2.Nhận diện vần
a.Ôp

b. ơp

c. Đọc từ ứng dụng

d. Viết bảng con
3.Luyện tập
a. Luyện đọc câu ứng dụng

b. Viết vở

c. Luyện nói

4. Củng cố Dặn dò

Hoạt động của HS
-4 HS đọc nối tiếp bài
trong SGK
- Cả lớp viết bảng con:
bắp, mập
-2 HS nhắc lại

-GV giới thiệu trực tiếp ghi
tên bài
-PT vần ôp. So sánh:
-GV gắn vần ôp
ôp- op
-Có vần ôp, muốn ó tiếng hộp -Đánh vần, đọc trơn:
ôp
con làm gì?
-GV gài bảng tiếng hộp
-Ghép vàn ôp tiếng
hộp
-Phân tích tiếng: hộp,
đánh vần
-Cho HS quan sát hộp sữa từ - Đọc từ: hộp sữa
- Đọc: ôp- hộp- hộp
khoá
sữa
Qui trình tơng tự.
So sánh: ôp - ơp
-GV gắn từ ứng dụng
-GV gạch chân tiếng chứa vần
ôp- ơp
Giải nghĩa từ khó: tốp ca, hợp
tác
-GV hớng dẫn HS viết: ôp- ơphộp- lớp
-Lu ý nét nối

-1 HS đọc tìm tiếng
chứa vần ôp- ơp
-HS luyện đọc từ
-Học sinh viết bảng
con

HS đọc lại bài trên
bảng
- GV ghi từ ngữ ứng dụng
1 HS đọc đoạn thơ ứng
- GV gạch chân tiếng đó
dụng và tìm tiếng
chứa vần ôp- ơp - 3- 4
học sinh đọc lại
-HD HS viết vở, khoảng cách - Học sinh viết vở
giữa các chữ
-GV chấm một số bài- Nhận xét
GV đặt câu hỏi gợi ý
-1 HS đọc tên bài
+ Lớp em có bao nhiêu bạn?
luyện nói
+ Lớp em có bao nhiêu bạn - HS trả lời
nam, bao nhiêu bạn nữ?
+ Trong lớp các em có thân với
các bạn không?
+ Các bạn lớp em có học tập
chăm chỉ không?
+ Em quý bạn nào nhất? Vì
sao?
-Về đọc lại bài
-Chuẩn bị bài sau: Bài 87


Thứ ba ngày 29tháng 1 năm 2008

Tiếng Việt
Bài 87 :

ep, êp

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc và viết đợc: ep, êp, cá chép, đèn xếp
- Đọc đợc các từ, câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh cá chép, đèn xếp
III. Hoạt động chủ yếu:
nội dung hoạt động

I. KTBC:

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

Hoạt động của HS
Hoạt động cuả GV
GV kiểm tra:
-Viết bảng: tốp ca, hợp tác, bánh xốp, -Mỗi tổ viết 1 từ vào
lợp nhà
bảng con
-Học sinh đọc SGK
-2 học sinh đọc


-GV nhận xét, cho điểm
II. Bài mới:
1.GTB:
2.Dạy vần:
*ep:
-Nhận diện vần
-Đánh vần

-GV giới thiệu vần ep
-Học sinh phân tích, đánh vần, đọc,
ghép vần: ep
-GV phát âm mẫu
-Học sinh ghép tiếng, đánh vần, đọc
tiếng chép
-GV giới thiệu tranh rút ra từ cá
chép, HS đánh vần, đọc

-2 học sinh nhắc lại
-HS PT, đánh vần:
CN, ĐT
-HS ghép, phân tích,
đánh vần, đọc: CN,
đồng thanh
-HS ghép từ, đánh
vần, đọc
-HS đọc toàn bộ epchép- cá chép- đồng
thanh

*êp

-Dạy tơng tự vần ep
Lu ý: so sánh vần ep, êp
3. Đọc từ ứng -Yêu cầu HS đọc từ ứng dụng, phát hiện -4 HS đọc, phát hiện
dụng
tiếng mới có chứa vần ep, êp
tiếng mới, PT, đánh
-GV đọc mẫu, giải nghĩa: gạo nếp, bếp vần, đọc
lửa
-Học sinh lắng nghe
-HS luyện đọc: CNĐT
4. Viết bảng con
-GV hớng dẫn viết
-HS lắng nghe, quan
-GV quan sát, chỉnh sửa
sát viết
Tiết 2

5.Luyện đọc bài -GV HD HS đọc chủ đề
ứng dụng
-Quan sát tranh, NX tranh vẽ gì?
-HS đọc đoạn thơ ứng dụng và phát hiện
tiếng mới
-Yêu cầu học sinh đọc
-GV đọc mẫu, giải nghĩa từ
-Yêu cầu học sinh đọc

6. Viết vở:
7. Luyện nói:

-1 học sinh đọc
-Học sinh quan sát

-HS đọc, tìm tiếng
mới
-3 học sinh đọc
-HS nghe, phát hiện
cách ngắt hơi
-2 HS đọc cá nhân
-Cả lớp: đồng thanh
-GV hớng dẫn HS viết vần, từ vào vở tập -Học sinh viết vở
viết
-GV lu ý khoảng cách giữa các chữ, t
thế ngồi, cách cầm bút
-GV yêu cầu HS đọc chủ đề luyện nói
-2 học sinh đọc
-HS quan sát tranh, luyện nói theo gợi ý:
-Tranh vẽ gì?
-Các bạn trong bức tranh đã xếp hàng


Củng cố- Dặn dò:

nh thế nào?
-Học sinh quan sát
-Hãy giới thiệu tên bạn, tổ xếp hàng tốt tranh
đợc cô khen?
-Trả lời câu hỏi
-Học sinh nêu tên bài
-Học sinh trả lời
-Học sinh đọc lại bài
-Học sinh đọc bài.
-Tìm tiếng có vần mới
-Về nhà đọc bài, xem trớc bài: ip- up

Toán
Tiết 82 : Luyện tập
I. Mục tiêu

- Giúp HS rèn luyện kĩ năng thực hiện phép trừ dạng 17 7 và tính nhẩm.
II. Chuẩn bị

- GV: đồ dùng dạy học Toán
- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


1.ổn định tổ chức

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

2. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS làm bài tập

12 + 4 - 3 = 11 + 6 4 =

- GV nhận xét, ghi điểm.

16 + 2 - 4=

a. Giới thiệu bài

- Giới thiệu bài, ghi bảng

- Nhắc lại tên bài

b. Luyện tập

HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

13 -2 + 5 =

3. Bài mới

Bài 1

- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán

- Đặt tính rồi tính

- Hớng dẫn HS cách đặt cột

13 - 3

13

dọc và thực hiện phép tính.

-3

- Cho HS tự làm bài, đọc kết

10

quả.

- HS làm bài, đọc kết quả,

- GV hớng dẫn HS nhận xét.

nêu cách tính
- HS chú ý

Bài 2
- GV nêu yêu cầu bài toán :

- HS tự làm bài

tính nhẩm theo cách nhẩm tự

11 + 3 4 = 10

do, không bắt buộc theo quy

- Đọc kết quả, nêu cách tính.

tắc.
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3

- Cho HS làm bài, đọc kết quả

* Thi làm cho bằng nhau

và nêu cách tính.

- HS thảo luận làm theo

- GV sửa sai.

nhóm.

* Thi làm cho bằng nhau

- HS làm bài

-Hớng dẫn HS tính từ trái sang
Bài 4

Bài 5

phải và ghi kết quả cuối cùng.

- Điền dấu thích hợp vào ô

- Cho HS làm bài theo nhóm

trống

- GV sửa bài

- Làm bài vào vở bài tập

- GV hớng dẫn HS cách điền

- Đọc đề bài dựa theo tranh

dấu

vẽ

- Cho HS làm bài vào vở bài

Làm bài : 12 2= 10

tập.

* Thi đua giữa các nhóm

- GV sửa sai

- Tìm nối kết quả và phép

- Gọi HS đọc đề bài

tính.


- Hớng dẫn HS hình thành
phép tính
- Cho HS làm bài, GV sửa bài.
* Trò chơi: Nối nhanh
- GV hớng dẫn cách nối, luật
chơi
- Cho HS thi đua nối
- Tổng kết, tuyên bố thắng thua
4. Củng cố, dặn dò

- Dặn dò, nhận xét tiết học

Đạo đức
I.Mục tiêu

Bài 10: Em và các bạn( tiết 1)

Giúp HS hiểu:
- Trẻ em có quyền đợc học tập, vui chơi và giao kết bạn bè.
- Cần phải đoàn kết, thân ái với các bạn khi học , khi chơi.
Hình thành cho HS :
- Kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vi bản thân và mọi ngời khi học khi chơi cùng
với bạn.
- Hành vi c xử đúng với bạn khi học, khi chơi.
II. Chuẩn bị

- GV tranh minh hoạ.
- HS: Vở bt Đạo đức, bài hát

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới
a Giới thiệu bài
b. Hđ1: Trò chơi
Tặng hoa

c. Hđ2 : Làm bài tập
2

* Trò chơi giữa tiết
d.Hđ 3: Làm bài tập
3

4. Củng cố, dặn dò

- ổn định lớp
- Yêu cầu HS quan sát tranh,
nhận xét một số hành vi nên
và không nên.
- Nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài- ghi bảng
- GV giới thiệu tên trò chơi,
cách chơi, luật chơi.
- Cho HS chơi, GV điều khiển
cuộc chơi.
- Chọn ra ba HS đợc tặng
nhiều hoa nhất.
-Thảo luận cả lớp:
+ Em có muốn đợc các bạn
tặng nhiều hoa không?
+ Tại sao các bạn lại đợc tặng
nhiều hoa?
+ Bạn nào tặng hoa cho bạn
A, B, C?
+ Tại sao em lại tặng hoa cho
bạn?
- GV kết luận.
- Yêu cầu HS quan sát tranh
và trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang
làm gì?
+ Chơi, học với các bạn vui
hơn hay không?
+ Muốn có bạn cùng chơi,
cùng học em phải đối xử với
bạn nh thế nào?
- GV kết luận.
* Hát về chủ đề : Bạn bè
- Yêu cầu HS thảo luận theo
nhóm đôi : quan sát tranh, trả
lời câu hỏi.
- Cho HS thảo luận, GV quan
sát , hớng dẫn.
- Yêu cầu một số nhóm trình
bày.
- GV kết luận
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- ổn định chỗ ngồi
- HS quan sát tranh, nhận xét
các hành vi của các bạn.
- Nhắc lại tên bài
- Chú ý
- Chơi trò chơi : tặng hoa
- Ba HS đợc chọn đứng trớc
lớp
- Trả lời câu hỏi :
+ HS tự trả lời
+ Vì các bạn đợc các bạn khác
quý mến
+ HS tự trả lời
+ Vì em rất thích chơi với
bạn
- Quan sát tranh và trả lời câu
hỏi :
+ Các bạn đang học bài
+ HS tự trả lời
+ Phải yêu mến, giúp đỡ , đối
xử tốt với bạn

* Hát
- Thảo luận theo nhóm đôi:
hành vi nào nên làm và không
nên làm
- Thảo luận, trình bày: tranh 1,
3, 5, 6 là những hành vi nên
làm, tranh 2,4 là những hành vi
không nên làm.
- Tự liên hệ


Thứ t ngày 30 tháng 1 năm 2008

Tiếng Việt
Bài 88 :

ip, up

I. Mục tiêu:

-Học sinh đọc và viết đợc vần: ip, up, bắt nhịp, búp sen
-Đọc các từ ngữ, câu văn có vần ip- up
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh bắt nhịp, búp sen, chụp đèn
III. Hoạt động chủ yếu:
nội dung hoạt động dạy
học

I.KTBC:

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

Hoạt động của GV
-Yêu cầu học sinh đọc SGK
-Yêu cầu HS viết bảng: ep, êp

Hoạt động của HS
-2 học sinh
-Tập thể viết


chép, xếp
-Nhận xét
II. Bài mới:
1.GTB:
2.Dạy vần:
a.Nhận diện vần
*ip

-Giới thiệu, ghi đầu bài
-Gài bảng vần ip

-Phân tích, so sánh ip
với ep, đánh vần, đọc
trơn, ghép bảng: ip

-Nhận xét
nhịp
- Muốn có tiếng nhịp con làm thế -Ghép vào bảng
nào?
-CN phân tích nhịp
-CN đánh vần, đọc
-Nhận xét
trơn
-Tập thể đọc
Bắt nhịp
-Giới thiệu tranh từ bắt nhịp
-QS tranh phát
hiện từ mới
-Nhận xét
-Đọc trơn (cá nhân)
-Tập thể đọc
*up
*Dạy nh trên
-So sánh: ip- up
b. Từ ngữ:
-Yêu cầu HS đọc từ ngữ và phát hiện -Cá nhân hoạt động
(Cho HS đọc, GV giải tiếng có vần mới, giải nghĩa: chụp -Tập thể đọc
nghĩa từ)
đèn
-CN đọc- Tập thể đọc
-Yêu cầu HS đọc lại toàn bài
c. Viết bảng con: ip- -Viết mẫu
-Quan sát viết vào
up; nhịp- búp
-Nhận xét
bảng
3.a. Đọc câu ứng
-Yêu cầu HS đọc và phát hiện tiếng -Cá nhân đọc
dụng
có vần ip- up
-Treo tranh giải nghĩa câu ứng dụng -Tập thể đọc
b Viết vở:
-GV viết mẫu và hớng dẫn cách viết -QS, viết trong vở
-Chấm một số bài- Nhận xét
c. Luyện nói
Quan sát tranh vẽ gì:
-Hoạt động nhóm, cá
+ Thảo luận nhóm giới thiệu với các nhân trình bày trớc
bạn về các việc mình đã làm
lớp
-GV nhận xét tuyên dơng
-Cho HS đọc lại toàn bộ bài trong
SGK
-Nhận xét tiết học.
-Về đọc lại bài.
III. Củng cố- Dặn dò -Xem trớc bài 89: iêp- ơp


Toán
Tiết 83 : LUYệN TậP CHUNG
I. Mục tiêu

- Giúp HS rèn luyện kĩ năng so sánh các số, cộng trừ và tính nhẩm.

II. Chuẩn bị

- GV: đồ dùng dạy học Toán
- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


1.ổn định tổ
chức
2. Kiểm tra bài

3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập
Bài 1
Bài 2
Bài 3
* Trò chơi giữa
tiết
Bài 4

- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.

- ổn định chỗ ngồi
12 + 4 - 3 = 11 + 7 4 =
16 + 2 8 = 13 -2 + 5 =

- Giới thiệu bài, ghi bảng

- Nhắc lại tên bài

HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hớng dẫn HS nhận xét
- Cho HS làm bài, đọc kết quả
- GV sửa sai.
- Tơng tự bài 2
* Thi làm cho bằng nhau
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm:
đặt tính và tính.
- Cho HS làm bài
- GV sửa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Hớng dẫn HS cách tính nhẩm
- Cho HS làm bài

Bài 5
- GV sửa sai
* Trò chơi: Tính nhanh
- Tổng kết, tuyên bố thắng thua
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Điền số vào tia số
- HS làm bài, đọc kết quả
- HS chú ý
- HS làm miệng :
+ Số liền sau số
* Thi làm cho bằng nhau
- HS thảo luận làm theo
nhóm:
- HS làm bài
- Thực hiện phép tính từ trái
sang phải
11 + 2 + 3 = 16
11 + 2 = 13
13 + 3 = 16
- Làm bài vào vở bài tập
* Thi đua giữa các nhóm
-Nhận xét

4. Củng cố,
dặn dò

Tự nhiên xã hội
I. Mục tiêu:

Bài 21: Ôn tập: Xã hội

* Giúp HS : + Hệ thống hoá các kiến thức đã học về xã hội
- Kể với bạn về gia đình, lớp học và cuộc sống xung quanh.
- Yêu quí gia đình, lớp học và nơi các em sinh sống.
- Có ý thức giữ cho nhà ở, lớp học và nơi các em sống sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:

- Su tầm tranh, ảnh về chủ đề xã hội.
III. Hoạt động chủ yếu:


Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

nội dung hoạt

Hoạt động của HS

Hoạt động của giáo viên
A. KTBC

- Khi đi bộ trên đờng, con cần đi nh - HS trả lời
thế nào để đảm bảo an toàn?
- GV NX - đánh giá

B. Bài ôn tập
1. Giới thiệu GV giới thiệu trực tiếp
bài
- GV tổ chức cho HS chơi hái hoa
2. Bài ôn
dân chủ
Câu hỏi:
+ Kể về các thành viên trong gia đình
bạn?
+ Nói về những ngời bạn yêu quí?
+ Kể về ngôi nhà của bạn.
+ Kể về những việc bạn đã làm để
giúp đỡ bố mẹ.
+ Kể về một ngời bạn của bạn.
+ Kể về những gì bạn nhìn thấy trên
đờng đến trờng.
+ Kể tên một nơi công cộng và nói
về hoạt động ở đó.
+ Kể về một ngày của bạn.
- GV khen những HS nói rõ ràng
3. Củng cố- - NX giờ học.
Dặn dò
- Chuẩn bị bài sau: Cây rau cải

- Từng HS lên hái hoa và đọc
to câu hỏi trớc lớp.
- 2 HS trả lời nhóm cho nhau
nghe
- HS trình bày cá nhân tr]ớc
lớp.

Thứ năm ngày 31 tháng 1năm 2008

Tiếng Việt
Bài 89 : iêp, ơp
I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc, viết đợc các vần: iêp, ơp, các từ: tấm liếp, giàn mớp
- Học các từ ngữ ứng dụng có chứa vần mới và câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nghề nghiệp tự nhiên của cha mẹ
II. Đồ dùng dạy học:

-Bộ chữ Tiếng Việt, tranh: Tấm liếp; Giàn mớp, cây rau diếp
III. Hoạt động chủ yếu:nội dung hoạt

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

Hoạt động của GV
Tiết 1
I. KTBC: Đọc,
viết bài 88: ip,
up
II. Bài mới
1.GTB
2.Dạy vần
a.Vần iêp
*Nhận diện vần
iêp

-Yêu cầu HS đọc bài trong SGK
-Viết: nhịp, búp
-GV nhận xét- Cho điểm

Hoạt động của HS
-Gọi 4 học sinh đọc
-Cả lớp viết bảng con

Giới thiệu trực tiếp- Ghi đề bài

-GT vần: iếp: -GV ghép vần iếp
-HD học sinh phân tích vần iếp
-So sánh iếp với up
-HD học sinh đánh vần và đọc vần
up
*Tiếng và từ -Có vần iêp muốn có tiếng liếp
khoá
cô làm nh thế nào?
-Hãy phân tích tiếng liếp?
-GV gài bảng tiếng liếp
-HS đánh vần và đọc: liếp
*GV treo tranh minh hoạ và giải
nghĩa từ tấm liếp
-Cho HS đọc từ tấm liếp
Đọc: iêp- liếp- tấm liếp
b. Vần ớp
-Quy trình dạy tơng tự vần iêp
-So sánh iếp với ơp
HS đánh vần- Đọc- Ghép vần ơptiếng mớp
-Đọc: ơp- mớp- giàn mớp
c. Đọc từ ứng -Yêu cầu HS đọc và phát hiện tiếng
dụng
có chứa vần: iêp, ơp

-HS phân tích vần iêp
-So sánh: iếp với up
-Đánh vần- Đọc
-Ghép vần iêp
-HS cả lớp ghép tiếng liếp
-Đọc cá nhân + tập thể
-HS đọc cá nhân tập thể

HS so sánh vần iêp, ơp
-Gài vần: ơp, tiếng mớp
-Đọc cá nhân- tập thể
-HS đọc và phát hiện tiếng có
chứa vần vừa học.

-Luyện đọc tiếng có chứa vần mới -HS đọc cá nhân- tập thể
-GV đọc mẫu và giải nghĩa từ: rau
diếp, ớp cá, nờm nợp
-Yêu cầu HS đọc vác từ ứng dụng
-Đọc lại toàn bài
-HS đọc cá nhân- tập thể
d. Luyện viết -GV viết mẫu. HD học sinh viết: -Học sinh viết bảng con
bảng
iếp, ơp, liếp, mớp
Lu ý: nét nối, dấu thanh
-Nhận xét bài viết
Tiết 2
3. Luyện tập
a.Luyện đọc
-Yêu cầu HS đọc lại bài trên bảng -Gọi 3 học sinh đọc lại bài
(tiết 1)
b. . Đọc câu -Yêu cầu HS đọc câu ứng dụng. -HS đọc câu ứng dụng
ứng dụng
Phát hiện tiếng chứa vần vừa học
-Phát hiện tiếng có vần vừa
-GV treo tranh và hỏi
học: cớp
+Tranh vẽ gì?
-HS quan sát và trả lời câu hỏi
-GV giải thích nội dung bức tranh -Học sinh đọc bài
-GV đọc mẫu
-Cả lớp đọc
c. Luyện viết

-GV viết mẫu bài trên bảng.
-HD học sinh cách viết
Lu ý: Khoảng cách chữ, nét nối

-HS quan sát và viết bài vào
vở TV
-Chấm một số bài viết


Toán
Tiết 84: BàI TOáN Có LờI VĂN
I. Mục tiêu

Giúp HS bớc đầu nhận biết bài toán có lời văn thờng có :
- Các số ( gắn với các thông tin đã biết )
- Câu hỏi ( chỉ thông tin cần tìm)
II. Chuẩn bị

- GV: đồ dùng dạy học Toán,tranh minh hoạ bài toán.
- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

2.Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS làm bài tập:

- Làm bài trên bảng lớn,
HS làm ở bảng con.
13 + 3 6 =
17 7 + 5 =

- GV nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới
a,Giới thiệu bài

- Giới thiệu bài, ghi bảng

- Nhắc lại tên bài

b.Hđ1 : Giới thiệu

- Yêu cầu HS nêu nhiệm vụ cần

- Nêu : điền vào chỗ chấm

bài toán có lời văn

thực hiện

Bài 1

- Hớng dẫn HS quan sát tranh, nêu

- Quan sát tranh trả lời

các số thích hợp để điền vào chỗ

câu hỏi

chấm.
- Gọi HS đọc đề bài toán

- 2- 3 HS đọc: có 1 bạn ,


có thêm 3 bạn đang đi tới.
Hỏi có tất cả bao nhiêu
bạn ?
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán

- Tìm hiểu bài toán :

+ Bài toán cho biết gì?

+ Có 1 bạn, 3 bạn đi tới.

+ Bài toán hỏi gì?

+ Hỏi có tất cả bao nhiêu
bạn.

+ Theo câu hỏi này ta phải làm gì?

+ Tìm số bạn bằng cách
lấy 1 cộng 3

Bài 2

- Tơng tự bài 1

- Tơng tự bài 1

* Trò chơi giữa

* Hát , múa tự do

* Hát

tiết

- Yêu cầu HS nêu nhiệm vụ của bài - HS nêu : viết câu hỏi
Bài 3

toán.

cho bài toán.

- Hớng dẫn HS quan sát tranh và

- Quan sát tranh, tìm hiểu

tìm hiểu bài toán

bài toán

+ Bài toán còn thiếu gì ?

- Thiếu câu hỏi

+ Yêu cầu HS nêu câu hỏi

- Nêu : hỏi có tất cả bao
nhiêu con ?

Bài 4

- Tơng tự nh bài 3

- Tơng tự bài 3

* Trò chơi : Ai nhanh hơn

* Thi đua giữa các nhóm

- GV nêu luật chơi

4. Củng cố, dặn

* Rút kinh nghiệm
tiết dạy

- Cho HS thi đua lập bài toán dựa

- Lập bài toán dựa vào

vào tranh

tranh minh hoạ.

- Tổng kết, tuyên bố thắng thua

-Nhận xét

- Dặn dò, nhận xét tiết học


Thứ sáu ngày

tháng

năm 2008

Tập viết
Bài tuần 19: bập bênh, lợp nhà,xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ớp cá
I Mục tiêu

- HS viết đúng và đẹp chữ : bập bênh, lợp nhà,xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ớp cá.
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị

- GV: chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.ổn định tổ

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

chức

- Nhận xét bài viết của tuần trớc,

- Chú ý

2. Kiểm tra bài

ghi điểm.


- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài

- Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần

- Quan sát chữ mẫu, lắng

3. Bài mới

viết.

nghe.

a. Giới thiệu bài

- Cho HS đọc đồng thanh một lần

- Đọc đồng thanh: bập

b. HĐ1: Hớng

các chữ cần viết.

bênh, lợp nhà, xinh đẹp,
bếp lửa, giúp đỡ

dẫn HS quy
trình viết

- Hỏi: Điểm giống nhau của các

- Đều viết bằng 2 chữ

từ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li, 2li
- GV lần lợt hớng dẫn quy trình
viết các chữ

- HS nêu


* bập bênh
+ Y. cầu HS đọc, phân tích từ

- HS nêu:viết bằng b- â -

+ Hỏi chữ bậpđợc viết bằng những

p .

con chữ nào?

- HS nêu

+ Chữ bênh đợc viết bằng những
con chữ nào?
+ GV hớng dẫn viết

- Bằng một con chữ o

+ Hỏi khoảng cách giữa chữ bập
đến chữ bênh là bao nhiêu?

- Lắng nghe, quan sát

* Các chữ còn lại H.dẫn tơng tự

- Viết bảng con theo hớng

- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh

dẫn của GV.

sửa.

* Tập thể dục 1 phút

* Cho HS tập bài thể dục 1 phút
* Trò chơi giữa

chống mệt mỏi .

- HS nhắc t thế ngồi viết

tiết

- GV nhắc nhở HS t thế cầm bút, t

- Chỉnh sửa t thế ngồi, cầm

c. HĐ2: Thực

thế ngồi, cách viết liền nét

hành

- Cho HS thực hành viết trong vở
Tập viết.

bút
- Thực hành viết trong vở
Tập viết.

- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp
trong bàn mình.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Trng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
4. Củng cố, dặn


- HS chọn


Thủ công
Bài 21: Ôn tập chơng II: Kỹ thuật gấp hình
i. Mục tiêu:

- Củng cố lại cách gấp: Gấp cái quạt, gấp cái ví, gấp mũ ca lô
- Rèn kỹ năng gấp đúng, đẹp
II. Đồ dùng dạy học: - Bài mẫu
III. hoạt động dạy chủ yếu:

Nội dung dạy học
I- Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng - Học sinh mang giấy ,hồ
của học sinh

để cô kiểm tra

II- Bài mới:
1- Giới thiệu bài

- Giới thiệu trực tiếp ghi đầu -Đọc đầu bài

2- Ôn tập :

bài
- Yêu cầu học sinh nêu lại - CN nêu
những vật đã gấp
- Nhận xét ,cho học sinh xem
bài mẫu
- Yêu cầu học sinh mang giấy - Học sinh tự chọn 1 bài để
ra để luyện gấp lại cái quạt, cái thực hiện
ví, mũ ca lô
- Quan sát học sinh làm bài
- Gọi một số CN lên bảng làm
bài và nêu cách làm
* Hớng dẫn học sinh trang trí

vào các vật vừa làm đợc
3-Trng bày một số bài -Giới thiệu 1 số bài làm xuất
tiêu biểu

sắc
-Nhận xét tiết học
- Về xem lại bài , CB cho bài

III- Củng cố- Dặn dò

sau :Khăn lau tay ,giấy kéo hồ

- Thực tế hoạt động


Tập viết
Bài tuần 20: sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng,
kế hoạch, khoanh tay
I Mục tiêu

- HS viết đúng và đẹp chữ : sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế
hoạch, khoanh tay
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị

- GV: chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.ổn định tổ

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

chức

- Nhận xét bài viết của tuần trớc,

- Chú ý

2. Kiểm tra bài

ghi điểm.- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài

- Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần

- Quan sát chữ mẫu, lắng

3. Bài mới

viết.

nghe.

a.Giới thiệu bài

- Cho HS đọc đồng thanh một lần

- Đọc đồng thanh: : sách

b.HĐ1: Hớng dẫn

các chữ cần viết.

giáo khoa, hí hoáy, khoẻ
khoắn, áo choàng

HS quy trình viết
- Hỏi: Điểm giống nhau của các

- Đều viết bằng 2 chữ, viết

từ?

3 chữ(sách giáo khoa)

- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li, 2li
- GV lần lợt hớng dẫn quy trình
viết các chữ
*sách giáo khoa
+ Y. cầu HS đọc, phân tích từ

- HS nêu


+ Hỏi chữ sáchđợc viết bằng

- HS nêu:viết bằng s - a

những con chữ nào?

c- h- / .
- HS nêu

+ Chữ giáo đợc viết bằng những
con chữ nào?
+ GV hớng dẫn viết

- Bằng một con chữ o

+ Hỏi khoảng cách giữa chữ sách
đến chữ giáo, khoa là bao nhiêu?

- Lắng nghe, quan sát

* Các chữ còn lại H.dẫn tơng tự

- Viết bảng con theo hớng

- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh

dẫn của GV.

sửa.

* Tập thể dục 1 phút

* Trò chơi giữa

* Cho HS tập bài thể dục 1 phút

tiết

chống mệt mỏi .

c.HĐ2: Thực hành - GV nhắc nhở HS t thế cầm bút, t

- HS nhắc t thế ngồi viết
- Chỉnh sửa t thế ngồi, cầm

thế ngồi, cách viết liền nét

bút

- Cho HS thực hành viết trong vở

- Thực hành viết trong vở

Tập viết.

Tập viết.

- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp
trong bàn mình.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Trng bày bài viết đẹp.
4. Củng cố, dặn


- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- HS chọn


Thể dục

Bài 21 : BàI THể DụC ĐộI HìNH ĐộI NGũ

I. Mục tiêu Giúp HS:
- Thực hiện ba động tác đã học tơng đối chính xác, riêng động tác vặn mình ở
mức cơ bản đúng.
- Yêu cầu điểm số theo hàng dọc đúng, rõ ràng.
II. Chuẩn bị
- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi, kẻ sân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nôi dung
I. Phần chuẩn bị
- GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, nội dung
bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Cho HS khởi động: giậm chân tại chỗ, chạy
nhẹ nhàng, đi thờng hít thở sâu
II. Phần cơ bản
1. Học động tác vặn mình
- Nêu tên t thế, làm mẫu và giải thích:
- Nhịp 1: chân trái bớc sang ngang rộng bằng
vai, hai tay giơ sang ngang, lòng bàn tay sấp.
- Nhịp 2:Giữ nguyên t thế N1 vặn ngời sang trái.
- Nhịp 3 = Nhịp 1
- Nhịp 4: Về TTĐCB
+ 5, 6,7 ,8 nh 1, 2,3, 4.
- Cho HS tập luyện, GV sửa sai
2.Ôn động tác thể dục đã học
- GV nêu lại tên động tác
- Cho HS tập luyện. Nhận xét, tuyên dơng
3. Điểm số hàng dọc theo tổ
-Cho HS tập hợp, dóng hàng dọc.
- Cho HS luyện tập theo từng hàng.
* Trò chơi: Chạy tiếp sức
III. Kết thúc
- Trò chơi hồi tĩnh
- Đứng- vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống lại bài học.
- Dặn dò, nhận xét
Rút kinh nghiệm tiết dạy

Định lợng

Phơng pháp tổ chức

12
1-2
1-2
4- 5lần


3-4 lần
5 7
7
1-2
1-2
1-2

Bồi dỡng Toán

Chiều

Tiết 81: Luyện tập phép trừ dạng 17-7
I. Mục tiêu

- Củng cố tính nhẩm trong phạm vi 20
- Tập trừ nhẩm dạng 17-7.
II. Chuẩn bị :

- Vở bài tập toán
II. các hoạt động đạy và học

*HĐ1: Nêu cách cộng nhẩm: 7 7 = 0 , 10 + 0 = 10
*HĐ2: Hớng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
Bài 1. Tính:
- HS nêu yêu cầu của bài
- HS quan sát phép tính đầu tiên: 15
- 5
- Hỏi: Phép tính đợc đặt theo hàng ngang hay cột dọc( cột dọc)
- HS làm bài. 1 HS làm bảng. Lấy 5 - 5 = 0
Hạ 1 viết 1
- GV nhận xét và cho điểm
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài
- GV chia lớp thành 4 nhóm, HS các nhóm làm và trình bày
- GV chữa bài.
Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài
- HS nhìn tranh điền số vào ô trống
- GV nhận xét
Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài
- HS nêu đề toán
- HS viết phép tính thích hợp: 12 2 = 10
- GV nhận xét
IV Củng cố và dặn dò

- Nêu cách nhẩm 17 - 7 và ghi nhớ
- Nhận xét giờ học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×