Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 21 DAY1 lop1

Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
TUẦN 21
Thứ hai

Ngày soạn: 28/1/2010
Ngày giảng: 1/2/2010
Tiết 1 : Chào cờ
--------------------------------------BÀI 86: ÔP, ƠP (2 Tiết)

Học vần:
I.Yêu cầu:
- Đọc được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học; từ và đoạn thơ ứng dụng.Viết được: ôp, ơp, hộp
sữa, lớp học. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Các bạn lớp em.
- Rèn cho HS đọc , viết thành thạo tiếng , từ có chứa vần ôp, ơp
- Giáo dục HS tính cẩn thận.
II.Chuẩn bị: HS: Bộ ghép chữ học vần
GV:Vật mẫu:hộp sữa.Tranh:lớp học, phần luyện nóichủ đề : Các bạn lớp em.
III.Các hoạt động dạy học:
A. Kiểm tra bài cũ: ( 3’- 5’)
2 HS đọc SGK bài 85.
GV nhận xét.

B. Dạy bài mới :( 20’ – 22’)
1. Giới thiệu bài : ( 1’- 2’)
* Giới thiệu vần :( 15’- 17’)
* Vần ôp:Giới thiệu vần ôp – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
Đọc theo dãy.
- Đánh vần mẫu: ô - p – ôp.
Đánh vần theo dãy.
- Phân tích vần ôp?
HS phân tích theo dãy: vần “ôp” có âm
ô đứng trước, âm p đứng sau.
- Chọn ghép vần ôp?
HS thao tác.
- Chọn âm h ghép trước vần ôp, thêm dấu
HS thao tác.
thanh nặng dưới ô, tạo tiếng mới?
HS đọc theo dãy: hộp.
- Đánh vần mẫu: h – ôp – hôp – nặng –
Đánh vần theo dãy.
hộp.
- Phân tích tiếng “ hộp”?
Phân tích: tiếng hộp có âm h đứng
trước, vần ôp đứng sau, dấu thanh nặng
- Quan sát tranh 1 vẽ gì ?
dưới ô.
Đọc từ dưới tranh.
HS nêu: hộp sữa
- Từ “hộp sữa” có tiếng nào chứa vần ôp
Hs đọc trơn .
vừa học?
HS nêu: tiếng hộp chứa vần ôp.
* Vần ơp – lớp học:
Hướng dẫn tương tự.
giống và khác nhau?
HS ghép theo dãy: D1: tốp, D2: xốp,
D3: hợp.
3. Viết bảng con : ( 10’- 12’)
GV hướng dẫn viết:đặt phấn từ đường kẻ li
2 viết con chữ h …


GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

1


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010

ôp, hộp sữa
ơp, lớp học
* Chữ ôp:
- Chữ ôp được viết bằng mấy con chữ?
Nhận xét độ cao của các con chữ ?
- GV hướng dẫn viết : đặt phấn dưới đường
kẻ li 3 viết nét cong kín được con chữ o …
* Chữ ơp:
Hướng dẫn tương tự.
* hộp sữa:
- “hộp sữa” được viết bằng mấy chữ? Nêu
độ cao các con chữ? Khoảng cách giữa các
chữ?
*lớp học:
Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : ( 5’- 7’)
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
-So sánh 2 vần ôp – ơp

HS nhận xét.
Hs tô khan chữ ôp
HS viết bảng con.
HS nhận xét.
HS viết bảng con.

HS đọc theo dãy- đánh vần, phân tích.
Đọc cả bảng.
Cùng kết thúc bằng âm p, vần ôp bắt
đầu bằng âm ô, vần ơp bắt đầu bằng âm
ơ.
Tiết 2

C. Luyện tập :
1. Luyện đọc : ( 10’- 12’ )
GV chỉ trên bảng.
- GV giới thiệu câu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đọc mẫu SGK.
2. Viết vở : ( 15’- 17’)
- Bài hôm nay viết mấy dòng ?
- Dòng thứ nhất viết chữ gì ?
GV hướng dẫn cách viết , khoảng cách
trình bày chữ ôp.
- Cho HS quan sát vở mẫu.

Đọc , đánh vần , phân tích , đọc trơn.
HS quan sát SGK.
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa
vần vừa học: ôp, ơp.
Đọc SGK.
HS nêu yêu cầu.
Chữ ôp.
HS quan sát.
Chỉnh sửa tư thế ngồi ,cầm bút.
HS viết dòng 1.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

2


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
* Cỏc dũng cũn li:
Hng dn tng t.
3. Luyn núi : ( 5- 7)
- Nờu ch luyn núi ?
+ Trong tranh v gỡ?
* Tho lun nhúm ụi tng bn gii
thiu v mỡnh: Thớch hc mụn no? Cú
nng khiu v v hay th thao?
+ Hóy k v mt bn trong lp em: Tờn ca
bn v nhng gỡ em bit v bn?
- GV nhn xột, sa cõu cho HS.
D. Cng c : ( 2- 3)
- Thi tỡm ting cú vn ụp, p?
- Nhn xột gi hc .
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

HS nờu: Cỏc bn lp em.
Tho lun .
i din nhúm trỡnh by.
HS thi tỡm .
1 HS c ton bi.
HS c, vit bi 86 v xem trc bi 87

--------------------------------------

Toỏn:
PHẫP TR DNG 17 7
I.Yờu cu:
-Bit lm cỏc phộp tr, bit tr nhm dng 17 7; vit c phộp tớnh thớch hp vi
hỡnh v.
- Bi tp 1(ct 1.3.4) , 2(ct 1.3) , 3
-Rốn cho HS cú k nng t tớnh, thc hin phộp tớnh cng khụng nh trong phm vi 20
- Giỏo dc HS tớnh cn thn
II.Chun b:
-Bng ph, SGK, cỏc bú chc que tớnh v cỏc que tớnh ri.
-B dựng toỏn 1.
III.Cỏc hot ng dy hc :
A.Kim tra bi c : ( 3- 5)
- t tớnh v tớnh:
HS lm bng con.
16 - 5
- Nờu cỏch t tớnh v tớnh?
B. Dy bi mi: ( 13- 15)
1. Gii thiu bi: ( 1- 2)
2. Hng dn lm tớnh tr 17 - 7:
- Ly 17 que tớnh (Ly 1 bú chc v 7 que tớnh ) Thao tỏc.
chia thnh 2 nhúm.
- T 7 que tớnh hóy bt 7 que tớnh. Cũn li my Cũn 1 bú chc
que tớnh ri?
- 1 bú chc cũn gi l bao nhiờu?
1 bú chc = 10
- GV vit vo ct:
HS thao tỏc.
Chc n v
1
7
- Bt 7 que tớnh na ri t di 7 que tớnh.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

3


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Gv vit 7 di 7:
Chc n v
1
7
7
Vy 17 7 = 10 .õy l cỏch tớnh nhm
* Hng dn cỏch t tớnh v tớnh:
1 7
- 7
1 0
*7 tr 7 bng 0, vit 0
1 h 1, vit 1
* Lu ý:Ta tr t phi sang trỏi.
- Em cú nhn xột gỡ v cỏc s ct n v?
- Vy kt qu ct n v cú c im gỡ?
- Vy 2 s ging nhau tr i cho nhau cho kt
qu bng my?
Hóy so sỏnh kt qu ca tớnh vit v tớnh nhm .
C. Luyn tp : ( 17)
Bi 1 : (B)
KT: Tớnh
Cht: Khi tớnh ct dc em lu ý gỡ?
Bi 2: ( SGK)
KT: Tớnh nhm.
Cht: Cỏch nhm.
Bi 3: ( SGK)
KT: Quan sỏt túm tt, c toỏn, vit phộp
tớnh thớch hp.
Cht: Nờu phộp tớnh, c toỏn tng ng.
C. Cng c : ( 2- 3)
- HS tớnh nhm: 15 5 ; 16 6 ; 18 8.
- Nhn xột gi hc.
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

- HS nờu li cỏch t tớnh v tớnh.

u l s 7.
Bng 0.
Bng 0.
Kt qu ca 2 cỏch tớnh ny u
bng nhau .

Tớnh t phi sang trỏi .Vit kt qu
thng ct .
HS nờu cỏch nhm .

Hs nờu phộp tớnh v toỏn .
HS lm BT v CB bi Luyn tp

---------------------------------------

o c:

Tit 21. EM V CC BN(T 1)

.I-Yờu cu:
-Bc u bit c : tr em cn c hc tp, c vui chi v c kt giao bn bố.
-Bit cn phi on kt thõn ỏi, giỳp bn bố trong hc tp v trong vui chi.
- Bc u bit vỡ sao cn phi c x tt vi bn bố trong hc tp v trong vui chi.
on kt thõn ỏi vi bn bố xung quanh.
II. Chun b : GV: - Mi HS ct 3 bụng hoa, phn thng.
HS: VBT o c- Bi hỏt: Lp ta kt on.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

4


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
III- Cỏc hot ng dy hc :
A.Kim tra bi c : ( 3- 5)
- Khi gp thy cụ giỏo, em cn phi lm
gỡ?
- GV mn sỏch ca HS kim tra thỏi
ca HS.
- 1.Hot ng1: Trũ chi Tng hoa:810
- GV hng dn: Mi em chn 3 bn
trong lp m em thớch nht, vit tờn bn
ú vo hoa, b vo lng.
- GV chuyn hoa n tay bn c tng,
HS chi trũ chi.
khen bn ú c tng nhiu hoa
2. Hot ng 2 : m thoi ( 6- 8):
- Em cú mun c tng nhiu hoa nh
bn khụng?
- Nhng ai tng hoa cho bn A, B?
- Vỡ sao em tng hoa cho bn A?
* Kt lun:
Cỏc bn c tng nhiu hoa vỡ ó bit c
x ỳng vi bn khi hc, khi chi.
3.Hot ng 3: m thoi tranh BT2: 5
- Cỏc bn nh trong tranh ang lm gỡ?
- Chi mt mỡnh vui hn hay cú bn vui
hn?
- Mun cú bn cựng hc, cựng chi, em
phi c x nh th no vi bn?
- GV kt lun ni dung tranh.
4.Hot ng 4: Tho lun nhúm BT3: 68
- Gv chia nhúm, giao nhim v, tho lun
v cỏc hnh vi trong tranh.
N1: tranh 1 + 2
N2: tranh 3 + 4
N3: tranh 5 + 6* Kt lun: Tranh 1, 3, 5,
6 l hnh vi nờn lm.
Tranh 2, 4 l hnh vi khụng nờn lm.
5. Hot ng 5:Cng c : ( 1 3)
- C lp hỏt bi: Lp ta kt on.
- Nhn xột gi hc.
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

HS nờu ý kin.

HS trỡnh by.

Cỏc nhúm tho lun.
i din trỡnh by.

HS lm BT v CB bi Luyn tp

----------------------------------------------------------------------------

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

5


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
Thứ ba
Mĩ thuật:

Ngày soạn: 29/1/2010
Ngày giảng: 2/2/2010
VẼ HOẶC NĂNL QUẢ CHUỐI
( Đ/ C Vi soạn và giảng)
---------------------------------------

Học vần:
BÀI 87: EP, ÊP (2 Tiết)
I.Yêu cầu:
-Đọc được: ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ và đoạn thơ ứng dụng. Viết được: ep, êp, cá
chép, đèn xếp. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Xếp hàng vào lớp.
- Rèn cho HS đọc , viết thành thạo tiếng , từ có chứa vần ep, êp.
- Giáo dục HS tính cẩn thận.
II.Chuẩn bị:
Gv: Tranh: cá chép, đèn xếp và chủ đề : Xếp hàng vào lớp.
Hs: Bộ ghép chữ học vần, bảng con, phấn, Vở TV tập 2...
III.Đồ dùng dạy học:
Tiết 1
A. Kiểm tra bài cũ: ( 3’- 5’)
2 HS đọc SGK bài 86.
GV nhận xét.
B. Dạy bài mới :( 20’ – 22’)
1. Giới thiệu bài : ( 1’- 2’)
* Giới thiệu vần :( 15’- 17’)
* Vần ep:Giới thiệu vần ep – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
Đọc theo dãy.
- Đánh vần mẫu: e - p – ep.
Đánh vần theo dãy.
- Phân tích vần ep?
HS phân tích theo dãy: vần “ep” có âm e
đứng trước, âm p đứng sau.
- Chọn ghép vần ep?
HS thao tác.
- Chọn âm ch ghép trước vần ep, thêm dấu
HS thao tác.
thanh sắc trên e, tạo tiếng mới?
HS đọc theo dãy: chép.
- Đánh vần mẫu: ch – ep – chep – sắc –
Đánh vần theo dãy.
chép.
- Phân tích tiếng “ chép”?
Phân tích: tiếng chép có âm ch đứng
trước, vần ep đứng sau, dấu thanh sắc
trên e.
- Quan sát tranh 1 vẽ gì ?
HS nêu: cá chép
Đọc từ dưới tranh .
Hs đọc trơn .
- Từ “cá chép” có tiếng nào chứa vần ep vừa HS nêu: tiếng chép chứa vần ep.
học?
* Vần êp - đèn xếp:
HS ghép theo dãy: D1:phép, D2: đẹp,
Hướng dẫn tương tự.
D3: nếp.
3. Viết bảng con : ( 10’- 12’)
, - GV hướng dẫn viết : Đặt phấn dưới đường
kẻ li thứ 3 viết con chữ c …
6
GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
HS nhận xét.

ep, cá chép
êp, đèn xếp

Hs tô khan.
HS viết bảng con.

* Chữ ep:
- Chữ ep được viết bằng mấy con chữ? Nhận
xét độ cao của các con chữ ?
- GV hướng dẫn viết :đặt phấn giữa dòng li
thứ nhất viết nét thắt được con chữ e …
* Chữ êp:
Hướng dẫn tương tự.
* cá chép:
- “cá chép” được viết bằng mấy chữ? Nêu
độ cao các con chữ? Khoảng cách giữa các
chữ?
* đèn xếp:
Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : ( 5’- 7’)
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
-Vần ep – êp có gì giống và khác nhau?

HS nhận xét.
HS viết bảng con.

HS đọc theo dãy- đánh vần, phân tích.
Đọc cả bảng.
Cùng kết thúc bằng âm p, vần ep bắt đầu
bằng âm e, vần êp bắt đầu bằng âm ê.

Tiết 2
C. Luyện tập :
1. Luyện đọc : ( 10’- 12’ )
- GV chỉ trên bảng.
- GV giới thiệu câu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đọc mẫu SGK.
2. Viết vở : ( 15’- 17’)
- Bài hôm nay viết mấy dòng ?
- Dòng thứ nhất viết chữ gì ?
GV hướng dẫn cách viết , khoảng cách
trình bày chữ ep.
- Cho HS quan sát vở mẫu.
* Các dòng còn lại:
Hướng dẫn tương tự.
3. Luyện nói : ( 5’- 7’)
- Nêu chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ gì?
+ Các bạn trong tranh đã xếp hàng vào lớp

Đọc , đánh vần , phân tích , đọc trơn.
HS quan sát SGK.
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa
vần vừa học: ep, êp.
Đọc SGK.
HS nêu yêu cầu.
Chữ ep.
HS quan sát.
Chỉnh sửa tư thế ngồi ,cầm bút.
HS viết dòng 1.
HS nêu: Xếp hàng vào lớp.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

7


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
nh th no?
+ Hóy gii thiu tờn bn hoc t no trong
lp c cụ giỏo khen vỡ ó xp hng trt t
khi vo lp?
+ Em cn lm gỡ t mỡnh, lp mỡnh luụn
c cụ giỏo khen l xp hng vo lp tt?
- GV nhn xột, sa cõu cho HS.
D. Cng c : ( 2- 3)
- Thi tỡm ting cú vn ep, ờp?
- Nhn xột gi hc .
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

Tho lun .
i din nhúm trỡnh by.

HS thi tỡm .
1 HS c ton bi.
HS c, vit bi 87 v xem trc bi 88

---------------------------------------

Toỏn:
LUYN TP
I.Yờu cu:
-Thc hin c phộp tr ( khụng nh) trong phm vi 20; tr nhm trong phm vi 20;
vit c phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v.Bi tp 1(ct 1.3.4) ,2(ct 1.2.4) , 3(ct 1.2), 5
- Rốn cho HS cú k nng t tớnh, thc hin phộp tớnh cng, tr khụng nh trong phm
vi 20.
- Giỏo dc HS tớnh cn thn
II.Chun b: -Bng ph chun b bi 3 SGK
-B dựng toỏn 1.
III.Cỏc hot ng dy hc :
A.Kim tra bi c : ( 3- 5)
t tớnh ri tớnh:
Bng con.
17 - 2
- Khi t tớnh ct dc, em lu ý gỡ?
B. Luyn tp :30- 32
Bi 1 : ( b)
KT: t tớnh ri tớnh.
Vit kt qu thng ct .
Cht : Khi t tớnh ct dc em lu ý gỡ?
Bi 2: (SGK)
KT: Tớnh nhm
Hs nờu cỏch nhm
Cht: Cỏch tớnh nhm.
Bi 3: (SGK)
KT: Tớnh phộp tớnh dng 11 + 3 - 4 =
HT: Cha bng ph.
Cht: tớnh ỳng cn thc hin nh
Thc hin phộp tớnh t trỏi sang phi .
th no ?
Bi 4: ( SGK)
KT: in du thớch hp vo ụ trng ?
HT: Cha bng ph.
Cht: in ỳng ta cn thc hin nh Thc hin cỏc phộp tớnh ó cho , so sỏnh 2
th no ?
s ri in du thớch hp.
Bi 5 : SGk
Kt :Vit phộp tớnh thớch hp .
Da vo toỏn ó cho .
8
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
Chốt : Dựa vào đâu em viết được phép
tính thích hợp ?
C. Củng cố : ( 2’- 3’)
- Thi nhẩm nhanh phép tính dạng 16 - 4
- Nhận xét giờ học.
-Dặn dò: GV giao BT Về nhà.

HS làm BT và CB bài Luyện tập chung

-----------------------------------------------------------------------------

Thứ tư
Thể dục:

Ngày soạn: 30/1/2010
Ngày giảng: 3/2/2010
BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
(Đ/C Giao soạn và giảng)
---------------------------------------

Học vần:
BÀI 88: IP, UP ( 2 tiết)
I.Yêu cầu:
- Đọc được: ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ và đoạn thơ ứng dụng. Viết được: ip, up, bắt
nhịp, búp sen. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Giúp đỡ cha mẹ.
- Rèn cho HS có kĩ năng đọc viết các vần , từ đã học.
- Giáo dục HS biết sống tốt bụng, vì người khác sẽ được đền đáp.......
II.Chuẩn bị :
GV: Tranh bắt nhịp, búp sen và chủ đề : Giúp đỡ cha mẹ.
HS: Bộ ghép chữ học vần, bảng con, phấn, Vở TV tập 2...
III.Các hoạt động dạy học :
Tiết 1
A. Kiểm tra bài cũ: ( 3’- 5’)
2 HS đọc SGK bài 87.
GV nhận xét.
B. Dạy bài mới :( 20’ – 22’)
1. Giới thiệu bài : ( 1’- 2’)
* Giới thiệu vần :( 15’- 17’)
* Vần ip:
Giới thiệu vần ip – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
Đọc theo dãy.
- Đánh vần mẫu: i - p – ip.
Đánh vần theo dãy.
- Phân tích vần ip?
HS phân tích theo dãy: vần “ip” có âm i
đứng trước, âm p đứng sau.
- Chọn ghép vần ip?
HS thao tác.
- Chọn âm nh ghép trước vần ip, thêm dấu HS thao tác.
thanh nặng dưới i, tạo tiếng mới?
HS đọc theo dãy: nhịp.
- Đánh vần mẫu: nh – ip – nhip – nặng –
Đánh vần theo dãy.
nhịp.
- Phân tích tiếng “ chép”?
Phân tích: tiếng nhịp có âm nh đứng
trước, vần ip đứng sau, dấu thanh nặng
dưới i.
- Quan sát tranh 1 vẽ gì ?
HS nêu: bắt nhịp
Đọc từ .
Hs đọc .
9
GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
- Từ “bắt nhịp” có tiếng nào chứa vần ip
vừa học?
* Vần up – búp sen:
Hướng dẫn tương tự.

HS nêu: tiếng nhịp chứa vần ip.
HS ghép theo dãy: D1: dịp, D2: chụp,
D3: kịp.

3. Viết bảng con : ( 10’- 12’)
- GV hướng dẫn viết: đặt phấn từ đường kẻ
li thứ 2 viết con chữ b …

ip, bắt nhịp
up, búp sen
* Chữ ip:
- Chữ ip được viết bằng mấy con chữ?
Nhận xét độ cao của các con chữ ?
- GV hướng dẫn viết : Đặt phấn từ đường
kẻ li thứ 2 viết nét xiên ,đưa phấn viết nét
móc ngược ta được con chữ i …
* Chữ up:
Hướng dẫn tương tự.
* bắt nhịp:

HS nhận xét.
Hs tô khan .
HS viết bảng con.

HS nhận xét.
HS viết bảng con.

- “bắt nhịp” được viết bằng mấy chữ? Nêu
độ cao các con chữ? Khoảng cách giữa các
chữ?
* Lưu ý: độ cao của con chữ b.
*búp sen:
Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : ( 5’- 7’)
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
HS đọc theo dãy- đánh vần, phân tích.
Vần ip – up có gì giống và khác nhau?
Đọc cả bảng.
Cùng kết thúc bằng âm p, vần ip bắt đầu
bằng âm i, vần up bắt đầu bằng âm u.
Tiết 2
C. Luyện tập :
1. Luyện đọc : ( 10’- 12’ )
- GV chỉ trên bảng.
Đọc , đánh vần , phân tích , đọc trơn.
- GV giới thiệu câu ứng dụng.
HS quan sát SGK.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa
vần vừa học: ip, up.
- Đọc mẫu SGK.
Đọc SGK.
2. Viết vở : ( 15’- 17’)

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

10


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Bi hụm nay vit my dũng ?
- Dũng th nht vit ch gỡ ?
GV hng dn cỏch vit , khong cỏch
trỡnh by ch ip.
- Cho HS quan sỏt v mu.
* Cỏc dũng cũn li:
Hng dn tng t.
3. Luyn núi : ( 5- 7)
- Nờu ch luyn núi ?
+ Trong tranh v gỡ?
+ Cỏc bn trong tranh ang lm nhng
cụng vic gỡ giỳp b m?
+ Hóy tho lun nhúm, gii thiu vi cỏc
bn trong nhúm nhng vic mỡnh ó lm
giỳp b m?
+Vỡ sao cỏc em cn giỳp cha m nhng
cụng vic va sc ca mỡnh?
- GV nhn xột, sa cõu cho HS.
D. Cng c : ( 2- 3)
- Thi tỡm ting cú vn ip, up?
- Nhn xột gi hc .
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

HS nờu yờu cu.
Ch ip.
HS quan sỏt.
Chnh sa t th ngi ,cm bỳt.
HS vit dũng 1.

HS nờu: Giỳp cha m.
Tho lun .
i din nhúm trỡnh by.

HS thi tỡm .
1 HS c ton bi.
HS c, vit bi 88 v xem trc bi 89

--------------------------------------

Toỏn:

LUYN TP CHUNG

I.Yờu cu:
- Bit tỡm s lin trc, lin sau.Bit cng tr ( khụng nh) trong phm vi 20
Bi tp 1, 2, 3(ct 1.3) , 4, 5 (ct 1.3)
- Rốn cho HS cú k nng t tớnh, thc hin phộp tớnh tr khụng nh trong phm vi 20
- Giỏo dc HS tớnh cn thn
II.Chun b:
-Bng ph, SGK, cỏc bú chc que tớnh v cỏc que tớnh ri.
-B dựng toỏn 1.
III.Cỏc hot ng dy hc :
A.Kim tra bi c : ( 3- 5)
t tớnh ri tớnh:
Bng con.
12 + 3
- Khi t tớnh ct dc, em lu ý gỡ?
B. Luyn tp :30-32
Bi 1 : ( b)
KT: Nm c th t cỏc s trờn tia s.
Cht : Cỏc s trờn tia s c sp xp theo
th t nhu th no?
Sp xp theo th t t bộ n ln .

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

11


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
S no ln ( bộ) nht ? Nhng s
no cú 1( 2 ) ch s?
Bi 2: ( M )
KT: Tỡm s lin sau ca mt s ( m
thờm 1 hoc cng thờm 1)
Bi 3: ( M )
KT: Tỡm s lin trc ca mt s.
Bi 5: ( SGK)
KT: Tớnh dng : 11 + 2 + 3 =
HT: Cha bng ph.
Cht: tớnh ỳng ta cn thc hin tớnh
ỳng ta thc hin nh th no ?
Bi 4: ( V)
KT: t tớnh ri tớnh.
Cht: t tớnh ct dc, em cn lu ý gỡ?
C. Cng c : ( 2- 3)
- Tỡm s lin trc ( lin sau ) ca s 15.
- Nhn xột gi hc.
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

S 0 .S cú 1 ch s l cỏc s t 0 ..9
.S cú 2 ch s l s 10 20 .
Hs nờu cõu tr li .
Hs nờu cõu tr li .

Tớnh hai ln v tớnh t trỏi sang phi .

t tớnh thng ct ,tớnh t phi sang
trỏi .
- V nh CB Bi Gii toỏn li vn

--------------------------------------

Th cụng:
ễN TP CHNG II - K THUT GP HèNH
I.Yờu cu:
- Cng c c kin thc , k nng gp giy .Gp c ớt nht mt hỡnh gp n gin .
- Cỏc np gp tng i thng , phng .
II.chun b:
GV-Mu . -1 t giy mu
HS: V th cụng., giy mu
III.Cỏc hot ng dy hc :
Hot ng GV
Hot ng HS
1.Kim tra s chun b ca HS
Nhn xt
Bi mi:
a. ễn tp cỏc nột thng cỏch u
Cho HS quan sỏt mu gp
Quan sỏt k v nờu quy trỡnh gp?
+Gp mộp th nht, gp mộp giy vo 1
theo ng k
+Gp mộp th 2: gp mộp giy ngc li
np th nht
Theo dừi , nhn xột b sung
+Gp mộp th 3 tng t np gp 1 v
gp tng t n ht.
b.ễn cỏch gp qut.
Cho HS quan sỏt mu gp
* Gp cỏc nt cỏch u
Quan sỏt k v nờu quy trỡnh gp?
*Gp ụi cỏc dng thng cỏch u dựng
ch buc cht phn gia, bi h lờn np
gp ngi cựng
12
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Theo dừi , nhn xột b sung
c.ễn cỏch gp vớ.
Cho HS quan st mu gp
Quan sỏt k v nờu quy trỡnh gp?
Theo dừi , nhn xột b sung
d.ễn cỏch gp m ca lụ .
Cho HS quan st mu gp
Quan sỏt k v nờu quy trỡnh gp?
Theo dừi , nhn xột b sung
Yờu cu HS nhc li quy trỡnh gp
g. Thc hnh gp.
Theo dừi giỳp HS cũn chm
Chm , nhn xột tuyờn dng nhng sn
phm gp ỳng, p cho c lp quan sỏt
IV.Cng c dn d:
Gp li cỏc sn phm nh thnh tho
Nhn xột gi hc.
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

*Gp ụi dựng tay cht 2 phn bi h
dớnh vo nhau
+Ly ng du gia, gp hai mộp vớ ,
+Gp vớ
*To t giy hỡnh vung
*Gp cho hỡnh vuụng
*Gp ụi H TG ly ng du gia
m ra gp mt phn ca cnh bờn phi
vo sao cho phn mộp giy cỏch u vi
cnh trờn v im u ca cnh ú chm
vo ng du gia , lt ra mt sau gp
tng t .
Nhiu HS nờu quy trỡnh gp
Gp 1 sn phm mỡnh thớch nht dn vo
giy A4, trang trớ p
Trng by sn phm

Chun b thc , ko , chỡ .....

-----------------------------------------------------------------------------

Ngy son: 31/1/2010
Ngy ging: 4/2/2010

Th nm
Toỏn:
IYờu cu:
BI TON Cể LI VN
-Bc u nhn bit bi toỏn cú li vn gm cỏc s ( iu ó bit ) v cõu hi ( iu cn
tỡm ). in ỳng s, ỳng cõu hi ca bi toỏn theo hỡnh v.
4 bi toỏn trong bi hc.
- Giỏo dc HS tớnh cn thn
II.Chun b:
- Bng ph chun b bi 4, SGK
-B dựng toỏn 1.
III.Cỏc hot ng dy hc :
A.Kim tra bi c : ( 3- 5)
Cú : 6 qu cam
HS lm bng con.
Thờm :4 qu cam
Cú tt c qu cam ?
B. Dy bi mi: ( 13- 15)
1. Gii thiu bi: ( 1- 2)
2. Gii thiu bi toỏn cú li vn:
Bi 1 ( SGK)
Nờu yờu cu.
- Tranh v gỡ?
Quan sỏt tranh.
+ Cú my bn ang ng?
Cú 1 bn.
+ Cú my bn ang i ti?
Cú 3 bn.
13
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Gi HS c bi toỏn hon chnh.
+ Bi toỏn cho bit gỡ?
+ Nờu cõu hi ca bi toỏn?
* õy l dng toỏn cú li vn.
Bi 2:
GV hng dn tng t bi 1.
Bi 3 : ( M )
+ Bi toỏn cho bit gỡ?
+ Bi toỏn cũn thiu gỡ?
+ t cõu hi cho bi toỏn?
- Nhn xột, sa cõu hi.
* Lu ý: Cõu hi thiu t.
Bi 4:
Hng dn tng t.
C. Cng c : ( 2- 3)
- Trũ chi: T t toỏn.
- Nhn xột gi hc.
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

HS in vo ụ trng.
c bi toỏn.
HS nờu.
HS khỏc nhn xột.

Nờu yờu cu.
Quan sỏt hỡnh v c bi toỏn.
Phn cõu hi.
Trỡnh by.
HS lm bi.

HS chi theo 2 i i 1 ra toỏn.
i 2 tr li v ngc li.
- V nh chun b tit sau.

---------------------------------------

Hc vn:
BI 89: IấP, P (2 Tit)
I.Yờu cu:
-c c: iờp, p, tm lip, gin mp; t v on th ng dng. Vit c: : iờp,
p, tm lip, gin mp. Luyn núi 2-4 cõu theo ch : Ngh nghip ca cha m.
- Rốn cho HS c , vit thnh tho
- Giỏo dc HS tớnh cn thn.
II.Chun b:
GV:-Tranh tm lip, gin mp v ch : Ngh nghip ca cha m.
HS: B ghộp ch hc vn, bng con, phn, V TV tp 2...
III.Cỏc hot ng dy hc :
Tit 1
A. Kim tra bi c: ( 3- 5)
2 HS c SGK bi 88.
GV nhn xột.
B. Dy bi mi :( 20 22)
1. Gii thiu bi : ( 1- 2)
* Gii thiu vn :( 15- 17)
* Vn iờp:Gii thiu vn iờp ghi bng.
- Hng dn c - c mu.
c theo dóy.
- ỏnh vn mu: i - ờ - p iờp.
ỏnh vn theo dóy.
- Phõn tớch vn iờp?
HS phõn tớch theo dóy: vn iờp cú õm
ụi iờ ng trc, õm p ng sau.
- Chn ghộp vn iờp?
HS thao tỏc.
- Chn õm l ghộp trc vn iờp, thờm du
HS thao tỏc.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

14


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
thanh sắc trên ê, tạo tiếng mới?
- Đánh vần mẫu: l – iêp – liêp – sắc – liếp.
- Phân tích tiếng “ liếp”?
- Quan sát tranh 1 vẽ gì ?
Đọc từ dưới tranh .
- Từ “tấm liếp” có tiếng nào chứa vần iêp
vừa học?
* Vần ươp – giàn mướp:
Hướng dẫn tương tự.

HS đọc theo dãy: liếp.
Đánh vần theo dãy.
Phân tích: tiếng liếp có âm l đứng trước,
vần iêp đứng sau, dấu thanh sắc trên ê.
HS nêu: tấm liếp
Hs đọc trơn .
HS nêu: tiếng liếp chứa vần iêp.
HS ghép theo dãy: D1: diếp, D2: tiếp,
D3: nượp

3. Viết bảng con : ( 10’- 12’)
- GV hướng dẫn viết: đặt phấn từ đường kẻ
2 viết con chữ t …

iêp, tấm liếp
ươp, giàn mướp
* Chữ iêp:
- Chữ iêp được viết bằng mấy con chữ?
Nhận xét độ cao của các con chữ ?
- GV hướng dẫn viết :đặt phấn từ đường kẻ
2 viết nét xiên …
* Chữ ươp:
Hướng dẫn tương tự.
* tấm liếp:
- “tấm liếp” được viết bằng hai chữ. Nêu
độ cao các con chữ? Khoảng cách giữa các
chữ?
* giàn mướp:
Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : ( 5’- 7’)
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
-Vần iêp – ươp có gì giống và khác nhau?

HS nhận xét.
Hs tô khan .
HS viết bảng con.

HS nhận xét.
HS viết bảng con.

HS đọc theo dãy- đánh vần, phân tích.
Đọc cả bảng.
Cùng kết thúc bằng âm p, vần iêp bắt
đầu bằng âm đôi iê, vần ươp bắt đầu
bằng âm đôi ươ.

Tiết 2
C. Luyện tập :
1. Luyện đọc : ( 10’- 12’ )
- GV chỉ trên bảng.
- GV giới thiệu câu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.

Đọc , đánh vần , phân tích , đọc trơn.
HS quan sát SGK.
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

15


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- c mu SGK.
2. Vit v : ( 15- 17)
- Bi hụm nay vit my dũng ?
- Dũng th nht vit ch gỡ ?
GV hng dn cỏch vit , khong cỏch
trỡnh by ch iờp.
- Cho HS quan sỏt v mu.
* Cỏc dũng cũn li:
Hng dn tng t.
3. Luyn núi : ( 5- 7)
- Nờu ch luyn núi ?
+ Trong tranh v gỡ?
+ ú l nhng ngh nghip gỡ?
+ Hóy tho lun nhúm ụi, trao i vi bn
bố v ngh nghip ca cha m mỡnh?
- GV nhn xột, sa cõu cho HS.
D. Cng c : ( 2- 3)
- Thi tỡm ting cú vn iờp, p?
- Nhn xột gi hc .
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

vn va hc: iờp, p.
c SGK.
HS nờu yờu cu.
Ch iờp.
HS quan sỏt.
Chnh sa t th ngi ,cm bỳt.
HS vit dũng 1.

HS nờu: Ngh nghip ca cha m.
Tho lun .
i din nhúm trỡnh by.
HS thi tỡm .
1 HS c ton bi.
HS c, vit bi 89 v xem trc bi 90

-------------------------------------

m nhc:

HC HT BI : TP TM VONG
/C Liờn son v ging

------------------------------------------------------------------------

Th sỏu

Ngy son: 2/2/2010
Ngy ging: 5/2/2010
TP VIT TUN 19

Tp vit :
I. Yờu cu :
- Vit ỳng cỏc ch: Bp bờnh, lp nh, xinh p,...
Kiu ch vit thng, c va theo v tp vit 1, tp 2.
- Vit ỳng quy trỡnh v vit p cỏc ch trờn.
- Rốn k nng cm bỳt vit v ngi ỳng t th.
II.Chun b: 1- Giỏo viờn: -Mu vit bi 19, v vit, bng.
2- Hc sinh: - V tp vit, bng con, bỳt, phn...
III- Cỏc hot ng dy hc:
A. Bi mi:
1- Gii thiu bi : 1'- 2'
- a bng cỏc ch mu.
Gv nờu yờu cu .

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

16


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
2- Hng dn vit bng con : 10 12
HS c
a, bp bờnh :- T bp bờnhc vit
bng my ch ? Nhn xột cao cỏc con
HS nờu.
ch ? Khong cỏch gia hai ch? V trớ du
thanh?
- Hng dn vit:t phn t ng k li
th 2 vit con ch b
Vit bng con.

bp bờnh, lp nh,
xinh p,...
*, Cỏc ch cũn li :
GV hng dn tng t .
* Lu ý :
+ xinh p, bp la: rng ca con
ch x, nột ni t con ch b sang con ch ờ.
3- Vit v : 15- 17
- Bi hụm nay vit my dũng ?
- Dũng th nht vit ch gỡ ?
- Hng dn cỏch vit, cỏch trỡnh by lu ý
nột ni gia cỏc ch .
Chnh sa t th ngi , cm bỳt ca HS.
* lp nh, xinh p, bp la, giỳp ,
p cỏ.
- Hng dn tng t.
4 .Chm bi, nhn xột :5- 7
5, Cng c - dn dũ : 2'- 3'
- Nhn xột gi hc
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

HS nờu yờu cu.
bp bờnh
Vit dũng 1

Vit tng dũng.

HS c, vit bi t /19 v xem trc bi
t/20

--------------------------------------

Ting vit:
TP VIT TUN 20
I. Yờu cu :- Vit ỳng cỏc ch: Ho bỡnh, hớ hoỏy, kho khon,...Kiu ch vit thng, c va
theo v tp vit 1, tp 2.
-HS khỏ, gii vit c s dũng quy nh trong v Tp vit 1.
- Rốn k nng cm bỳt vit v ngi ỳng t th.
II.Chun b: 1- Giỏo viờn: -Ch mu bi 20, v vit, bng
2- Hc sinh: - V tp vit , bng con, bỳt, phn...
III. Cỏc hot ng dy- hc:
1. Gii thiu bi: (1- 2)
2.Hng dn vit bng con: (10- 12)
- a ch mu.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

17


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
* sỏch giỏo khoa:
- T sỏch giỏo khoa c vit bng my
ch? Nhn xột cao cỏc con ch ? khong HS nhn xột.
cỏch gia hai ch trong t ?
GV hng dn vit: t phn t ng
k li th nht vit con ch s
HS vit bng con
* Lu ý :
+ rng ca con ch ...

hớ hoỏy, kho
khon, ỏo chong,
k hoch, khoanh
tay...
GV hng dn vit tng t.
* hớ hoỏy: chỳ ý nột ni t o sang a.
3. Vit v : ( 15- 17)
- Bi hụm nay vit my dũng ?
- Dũng th nht vit ch gỡ ?
Hng dn cỏch vit , trỡnh by, cỏch ni

Cho quan sỏt v mu.
*, Cỏc dũng cũn li :
Hng dn tng t.
4 . Chm bi, nhn xột:5- 7
5 . Cng c: ( 2- 3)
- Nhn xột gi hc.
-Dn dũ: GV giao BT V nh.

HS nhn xột.
HS vit dũng 1.

HS c, vit bi t /20 v xem trc bi
t/21

------------------------------------

TNXH:
ễN TP X HI
IYờu cu:
- K c v gia ỡnh, lp hc, cuc sng ni cỏc em sinh sng.
II. dựng dy hc:
Ni dung cỏc bi v gia ỡnh, lp hc, cuc sng
III.Cỏc hot ng dy - hc :
Hot ng dy
Hot ng hc
1. Bi c:
+ Khi i trờn ng em phi i nh th no
m bo an ton.
- HS ln bng thc hin
-Nhn xt ghi im.
2. Dy bi mi.
* H thng li kin thc ú hc chng xó

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

18


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
hi
+ Gia ỡnhem gm my ngi?
+ Mi ngi trong gia ỡnh em nh th no?

- Em ú lm g cho gia nh ca em ngoi
vic hc hnh.

+ Em lm g gi gn lp hc sch, p?
+ Nhng vic lm khng nn lm m
bo an ton trn ng i hc ?
3. Cng c Dn d
- Xem li bi sau

- Tr li
- K v ngụinh ca em, cỏc dng
trong nh. Cỏch bo qun
- K tng cng vic ca mi thnh vin
trong gia nh.
- K nhng vickhụng nờn lm khi
nh m bo an ton.
- Nờu tờn trng, tờn lp minh
- K cc hot ng lp, em thch
hot ng no?
- Em qut lp, b rc ng ni quy
nh
+ Em hy k v cuc sng ni em ang
. Cng vic ch yu ca ngi dừn
y?
- Tr li.
- V nh chun b tit sau.

---------------------------------------

Sinh hot:

SINH HOT SAO

.Mc tiờu:
Bit c tờn sao ca mỡnh
Bc u nm c quy trỡnh sinh hot sao.
Giỏo dc HS bit yờu quý tờn sao ca mỡnh, yờu quý cỏc bi hỏt v sao nhi ng.
II.Cỏc hot ng dy hc: Sinh hot sao ngoi sõn trng.
1.Ph bin yờu cu ca tit hc.
Cỏc sao ra sõn chn a im thớch hp v tin hh sinh hot.
2.Cỏc bc sinh hot sao:
1Tp hp im danh : Tp hp theo hng ngang. im danh bng tờn
Sao trng tp hp im danh sao ca mỡnh.
2.Kim tra v sinh cỏ nhõn: Sao trng kim tra ỏo qun , u túc.... xong , nhn xột
3.K vic lm tt trong tun: K vic lm tt trong tun lp nh.
Sao trng nhn xột Ton sao hoan hụ: " Hoan hụ sao .....
Chm ngoan hc gii
Lm c nhiu vic tt"
4.c li ha ca sao: Sao trng iu khin , chỳng ta luụn thc hin tt nhim v
ca sao , ton sao c li ha:"Võng li Bỏc H dy
Em xin ha sn sng
L con ngoan trũ gii
Chỏu Bỏc H kớnh yờu"
5.Trin khai sinh hot theo ch im: Hỏt , c th , k chuyn theo ch im :
"MNG NG, MNG XUN"

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

19


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Hng dn HS hc ni dung : NHNG IU CN BIT KHI RA NG:
*Cõu hi: Khi ra ng em cn chỳ ý nhng iu gỡ?
-Luụn luụn i v phớa bờn phi , sỏt l ng , khụng ựa nghch trờn ng
-Khi qua ng cn chỳ ý bao quỏt xung quanh , thy an ton mi c qua
-Khụng nờn chi nhng ch nguy him , mt v sinh, ni mi ngi cn yờn tnh
-Bit giỳp ngi gi , em nh , ngi tn tt
-Bit cỏc tớn hiu ốn: + ốn xanh c phộp i
+ ốn vng chun b dng li
+ốn dng li ( nguy him)
-Bit tờn ng , ngừ xúm , a ch ca trm y t , n cụng an .
GV hng dn cho HS tr li
6.Nờu k hoch tun ti.
Lp n nh n np , duy trỡ s s .
Thi ua hc tp tt dnh nhiu bụng hoa im 10 cho mng ngy 3/2, 27/2
i hc ỳng gi, mc ỏo qun dộp...ỳng trang phc
Hc v lm bi tp y , v sinh lp hc sch s
Chm súc cõy xanh, Khụng n qu vt trong trng hc.
Thi mỳa hỏt dõn ca, thi k chuyn...
Trang trớ lp hc ....
Thm gia ỡnh em Phi.
---------------------------------------------------------------------------

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×