Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 19

Tuần 19

Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2008

Toán

I. Mục tiêu:

Tiết 73: Mời một, mời hai

- Nhận biết đợc cấu tạo số 11, 12
- Biết đọc, viết các số đó. Nhận biết số có 2 chữ số
II. Đồ dùng:
- Bộ mô hình học toán
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
nội dung hoạt động
dạy học

I.KTBC:

II.Bài mới:

1.GT số 11

2.GT số 12

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng

Hoạt động của GV
KT bài 72

Hoạt động của HS

+Đọc các số từ 0 10
+Nêu cấu tạo số 10

Học sinh nêu

-Yêu cầu HS lấy bó 1 chục và 1
que
GV gài bảng
? Có tất cả bao nhiêu que tính?
-GV ghi bảng: 11
Đọc: mời ba
-Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị. Số
11 có 2 chữ số là 1 và 1viết liền
nhau, từ trái sang phải
Tơng tự nh giới thiệu số 12

-Học sinh thao tác

3.Thực hành:
a.Viết số:

*Viết số
*Điền số theo thứ tự: tăng, giảm
Chữa bài- Nhận xét
b.Điền số thích hợp
-Đếm số ngôi sao và nêu kết quả
-Yêu cầu chữa miệng- Nhận xét
c.Nối tranh
-Yêu cầu: Đếm số con vật ở mỗi


hình, rồi nối với số đó
d.Điền số:
GV chép bài
Yêu cầu: -Đọc xuôi, đọc ngợc
III. Củng cố Dặn -Chơi trò chơi: Viết cách đọc số

(hoặc viết số)
-VN xem lại bài, CB bài sau

-11 que

Học sinh làm bài vào vở

Học sinh làm miệng
Học sinh làm miệng
Học sinh chữa bảng

Tiếng Việt
I. Mục tiêu:

Bài 77 :

ăc, âc

- Học sinh đọc và viết đợc: ăc, âc, mắc áo, quả gấc. Đọc đợc từ, các câu
ứng dụng
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ruộng bậc thang
II. Đồ dùng dạy học:

-Vật mẫu: mắc áo, tranh quả gấc, thanh chữ, chữ cái

III. Hoạt động chủ yếu:


nội dung hoạt
động dạy học

I. KTBC
II. Bài mới
1. GTB
2. Dạy vần
*ăc
a. Nhận diện vần
b. Đánh vần

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

Hoạt động của GV
- Kiểm tra bài 76: oc- ac
- GV nhận xét- đánh giá
- Giới thiệu trực tiếp

- GV gài vần ăc
- So sánh ăc khác ac
- GV đánh vần mẫu
- GV gài
- Đa vật thật từ mới: mắc áo
*Vần âc
-Dạy tơng tự ăc
So sánh: âc khác ăc
c. Đọc từ ứng dụng - GV gài từ- giải thích một số từ
d. Viết bảng
Tiết 2
a.Đọc câu
dụng

- GV hớng dẫn

ứng - GV cho HS quan sát tranh
- GV viết câu ứng dụng
- H. dẫn HS đọc
b.Viết vở
GV hớng dẫn
c. Luyện nói
-Yêu cầu nêu chủ đề
-Tranh vẽ gì?
-Con hãy chỉ nơi trồng lúa trong
ruộng bậc thang?
-X.quanh ruộng bậc thang còn
có gì?
- GV giới thiệu ruộng bậc thang
là ruộng trồng lúa ở miền núi
III. Củng cố - Tìm từ tiếng có vần ăc- âc
Dặn dò
- Đọc lại bài SGK
- Chuẩn bị bài sau: 78

Hoạt động của HS
- Học sinh đọc SGK
- Học sinh viết bảng con

- Học sinh phân tích vần
- 2 học sinh so sánh
- Đánh vần- đọc- bảng gài
- Học sinh gài mắc áo
- Phân tích + đọc vần + đọc
- Học sinh đọc
-Học sinh nêu
- Phát hiện tiếng mới
- Học sinh đọc CN + tập thể
- Học sinh viết bảng con
- HS tìm tiếng mới học
- Đánh vần tiếng mới học
- Đọc câu ứng dụng
Học sinh viết vở
- Học sinh nêu
- Học sinh luyện nói

Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2008

Tiếng Việt
Bài 78 :

I. Mục tiêu:

uc, c

- Nhận biết đợc cấu tạo vần, tiếng mới.
- Phân biệt sự khác nhau giữa hai vần.
- Đọc đúng từ, câu ứng dụng.

II. Đồ dùng dạy học:

-Bộ chữ biểu diễn học vần, tranh: Cần trục.

III. Hoạt động chủ yếu:
nội dung hoạt
động dạy học

I. KTBC:
II. Bài mới
1. GTB
2. Dạy vần:
*Vần uc:
a.Nhận diện vần

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

Hoạt động của GV
Kiểm tra bài 77: ăc, âc
Nhận xét

Hoạt động của HS
-Đọc SGK
-Viết bảng

Giới thiệu trực tiếp
- Gài bảng: uc
- So sánh: uc khác ut

- Phân tích


b. Đánh vần

*Vần c:
c. Đọc từ ứng
dụng
d. Viết bảng
Luyện tập
3. . Đọc câu ứng
dụng
4 Viết vở
5. luyện nói

III. Củng cố
Dặn dò
I. Mục tiêu

- GV gài bảng: trục
GV treo tranh: Tranh vẽ gì?
từ mới
- Yêu cầu đọc lại toàn bộ phần
trên bảng
Dạy tơng tự vần uc
So sánh uc khác c
Gài bảng từ
Giải thích một số từ
Yêu cầu đọc toàn bài
GV hớng dẫn
GV viết câu ứng dụng
Quan sát tranh để tìm lời giải
đố
Hớng dẫn
Yêu cầu nêu chủ đề luyện nói
Gợi ý:
-Trong tranh, bác nông dân, gà,
chim đang làm gì?
-Mặt trời nh thế nào?
-Tranh vẽ cảnh nông thôn hay
thành phố?
-Con thích sáng sớm không?
Tại sao?
-Về nhà : đọc lại bài, chuẩn bị
bài sau

- Đánh vần + đọc trơn vần +
Gài bảng
- Ghép tiếng trục
- Phân tích, đánh vần, đọc
trơn tiếng

HS đọc + phát hiện tiếng
mới chứa vần
Học sinh đọc CN + lớp
Học sinh viết
Học sinh đọc + phát hiện
tiếng
-Học sinh luyện đọc
-Giải đố
Học sinh viết vở
Học sinh luyện nói

Học sinh thực hiện

Toán

Tiết 71: Mời ba, mời bốn, mời lăm

- Nhận biết đợc cấu tạo số 13, 14, 15
- Biết đọc, viết các số đó. Nhận biết số có 2 chữ số
II. Đồ dùng:
- Bộ mô hình học toán
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
TG

nội dung hoạt động
dạy học

I.KTBC:

II.Bài mới:
1.GT số 13

2.GT số 14, 15:
3.Thực hành:
a.Viết số:
b.Điền số thích hợp

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng

Hoạt động của GV
KT bài 73
+Đọc các số từ 0 12
+Nêu cấu tạo số 11, 12

Hoạt động của HS
Học sinh nêu

-Yêu cầu HS lấy bó 1 chục và 3 que -Học sinh thao tác
GV gài bảng
? Có tất cả bao nhiêu que tính?
-GV ghi bảng: 13
-13 que
Đọc: mời ba
-Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị. Số
13 có 2 chữ số là 1 và 3 viết liền
nhau, từ trái sang phải
Tơng tự nh giới thiệu số 13
Lu ý: 15 mời lăm
*Viết số
*Điền số theo thứ tự: tăng, giảm
Chữa bài- Nhận xét
-Đếm số ngôi sao và nêu kết quả
-Yêu cầu chữa miệng- Nhận xét

Học sinh làm bài vào vở
Học sinh làm miệng


c.Nối tranh

-Yêu cầu: Đếm số con vật ở mỗi Học sinh làm miệng
hình, rồi nối với số đó
d.Điền số:
GV chép bài
Học sinh chữa bảng
Yêu cầu: -Đọc xuôi, đọc ngợc
III. Củng cố Dặn -Chơi trò chơi: Viết cách đọc số

(hoặc viết số)
-VN xem lại bài, CB bài sau

Đạo đức

Bài 9: Lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo
(Tiết 1)
I. Mục tiêu:

-Học sinh hiểu: Thầy giáo, cô giáo là những ngời đã không quản khó
nhọc, chăm sóc, dạy dỗ các em. Vì vậy em cần lễ phép với thầy giáo, cô giáo
-Học sinh biết lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo
II. Đồ dùng:
-Bút chì màu
-12 công ớc quốc tế về quyền trẻ em
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
nội dung hoạt động
dạy học

I.KTBC:

II.Bài mới
1.GTB:
*HĐ1:

*HĐ2:

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Trong giờ học con cần phải làm gì?
-Con đã thực hiện tốt cha?
-Học sinh trả lời
-Hãy kể xem con đã ngoan (hoặc
cha ngoan) thế nào?
-GV nhận xét
-GV giới thiệu, ghi bảng
-GV chia 2 nhóm, mỗi nhóm đóng
vai theo 1 tình huống BT 1
+Sau đó cả lớp thảo luận NX các
nội dung
+Nhóm nào đã thể hiện đợc lễ phép
và vâng lời thầy cô?
+Cần làm gì khi gặp thầy cô?
+Cần làm gì khi nhận sách vở từ
thầy cô?
*KL: Khi gặp thầy cô phải chào
hỏi, khi đa hoặc nhận vật gì từ thầy
cô phải đa bằng hay tay; khi đa cần
nói: tha thầy cô đây ạ!; khi nhận
cần nói thêm: con cảm ơn cô!
-Học sinh làm bài tập 2: Tô màu
vào quần áo các bạn biết nghe lời
thầy cô và giải thích tại sao?
*KL: Thầy cô không quản ngại khó
nhọc chăm sóc dạy dỗ các em. Để tỏ
lòng biết ơn thầy cô giáo các em
cần phải lễ phép lắng nghe và làm

-Học sinh nhắc lại đề
-Chia nhóm
-Thảo luận
-Học sinh các nhóm trình
bày

-HS quan sát tranh, tô
màu, TLCH


3.Củng cố- Dặn dò

theo lời thầy cô dạy bảo.
-Một vài học sinh kể lại mình đã -2 học sinh kể
vâng lời thầy cô nh thế nào?
- Thực hiện vâng lời thầy côvà -Học sinh thực hiện
chuẩn bị bài sau.
Thứ t ngày 16 tháng 1 năm 2008

Tiếng Việt

I. Mục tiêu:

Bài 79 : ôc, uôc

-HS nhận biết đợc cấu tạo vần: ôc, uôc; tiếng mộc, đuốc.
-Phân biệt sự khác nhau giữa vần ôc, uôc để đọc đúng từ.
-Đọc đợc từ, câu ứng dụng
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Tiêm chủng, uống thuốc
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ từ mới
III. Hoạt động chủ yếu:
nội dung hoạt
động dạy học

I. KTBC: Bài 78

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

Hoạt động của GV

-GV NX - Cho điểm
-GV NX, sửa sai

II. Bài mới
1. GTB
-GV GT trực tiếp ghi tên bài
2. Nội dung
a. Nhận diện vần -GV gắn vần ôc lên bảng
ôc
-Có vần ôc muốn có tiếng mộc
làm thế nào?

Hoạt động của HS
-4 HS đọc bài trong SGK
-Cả lớp viết bảng: trục, lúc
2 học sinh nhắc lại

-Phân tích, so sánh: ôc- uc
-Đánh vần, đọc trơn, ghép
vần ôc
-Ghép tiếng mộc
-Giới thiệu tranh để bật ra từ -Đánh vần, đọc trơn tiếng
mộc
khoá: thợ mộc
-Phân tích, đọc trơn từ: thợ
mộc
-Đọc lại: ôc- mộc- thợ mộc
b. Nhận diện vần Qui trình tơng tự.
uôc
So sánh: ôc- uôc
c. Đọc từ ứng -GV gắn từ ứng dụng lên bảng -HS đọc, tìm tiếng có vần mới
dụng
-GV gạch chân những từ học -Luyện đọc: cá nhân, tập thể
sinh nêu và giải thích
d. Viết bảng con
-GV hớng dẫn viết. Lu ý nét nối -Học sinh viết bảng con
3. Luyện tập
-Học sinh đọc lại bài trên bảng
a Luyện đọc câu -GV đọc mẫu câu ứng dụng
-HS đọc tìm tiếng chứa vần
ứng dụng
mới
b. Luyện viết vở.
-HS học sinh viết bài trong vở
-Học sinh viết vở
c. Luyện nói
GV đặt câu hỏi gợi ý:
-1 học sinh đọc tên bài luyện
-Tranh vẽ những ai?
nói
-Bạn trai trong tranh đang làm
gì?
-Thái độ của bạn nh thế nào?


-Con đã tiêm chủng, uống thuốc
bao giờ cha?
-Khi nào ta phải uống thuốc
-Tiêm chủng, uống thuốc để
làm gì?
-Trờng con đã tổ chức tiêm
chủng bao giờ cha?
-Con hãy kể cho bạn nghe xem
con đã tiêm chủng và uống
thuốc giỏi nh thế nào?
4. củng cố Dặn -Tìm thêm từ có vần ôc, uôc

-Về đọc lại bài
-Chuẩn bị bài sau: Bài 80

Toán

Tiết 75: Mời sáu, mời bảy,mời tám, mời chín
I. Mục tiêu:

- Học sinh nhận biết đợc mỗi số (16, 17, 18, 19) gồm 1 chục và một số
đơn vị (6, 7, 8, 9)
- Nhận biết đợc mỗi số trên có 2 chữ số
- Đọc và viết các số đã học
II. Đồ dùng:
- Bảng gài, 4 bó que tính và các que tính rời, phấn màu
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
nội dung hoạt động
dạy học

I.KTBC:

II.Bài mới
1.GTB
2.Nội dung
a.Giới thiệu số 16

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng

Hoạt động của GV
GV NX, cho điểm
Giới thiệu trực tiếp- ghi tên bài
-GV gài lên bảng 1 bó que tính và
6 que tính rời
+ Có tất cả bao nhiêu que tính?
- GV viết số 16 vào cột viết số rồi
hớng dẫn: Viết từ trái phải, viết
chữ số 1 rồi đến chữ số 6 ở phải
chữ số 1
-GV nêu: Số 16 có 2 chữ số là số 1
và số 6 viết liền nhau. Chữ số 1 chỉ

Hoạt động của HS
-2 HS đọc các số từ 0
15; 15 0 và kết hợp
phân tích số
-2 HS nhắc lại
-HS lấy 1 bó que tính rồi
lấy tiếp 6 que tính nữa
-HS TL
-HS tập viết số 16 vào
bảng con
-2 HS nhắc lại


1 chục, chữ số 6 chỉ 6 đơn vị
+ Số 16 gồm mấy chục và mấy
đơn vị?
-3 HS TL
GV viết 1 vào cột chục, 6 vào cột
đơn vị
GV đọc và viết vào cột viết số: mời
sáu
-HS đọc: CN- tập thể
b.Giới thiệu các số 17, -Qui trình tơng tự. Lu ý
18, 19
+HD HS lập số mới bằng cách lấy
thêm 1 que tính
(2)
(3)
(4)
+Đọc số 17 là: mời bảy
+Các số đó đều có 2 chữ số
3.Luyện tập
-1 HS nêu yêu cầu
Bài 1: Viết số
-GV HD làm
-HS làm vào vở chữa
Bài 2: Điền số
-GV hớng dẫn
-1 HS nêu yêu cầu
-HS làm miệng
Bài 3:
Tơng tự
-1 HS nêu yêu cầu
-HS làm miệng
Bài 4: (Trò chơi)
-GV nhận xét, bổ sung, tuyên dơng -1 HS nêu yêu cầu
4.Củng cố Dặn dò
-Chuẩn bị bài sau: Hai mơi- Hai -1 HS nêu yêu cầu
chục
-3 HS lên bảng làm

Tự nhiên xã hội

Bài 19: Cuộc sống xung quanh (T2)
I. Mục tiêu:

* Giúp HS biết
- Quan sát và nói một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân
địa phơng.
- Học sinh có ý thức gắn bó, yêu mến quê hơng.
II. Đồ dùng dạy học:

Tranh vẽ nh bài 10, su tầm tranh, ảnh giới thiệu các nghề truyền thống.

III. Hoạt động chủ yếu:
nội dung hoạt
động dạy học

I. KTBC:

II. Bài mới:
1. GTB:
2. Các hoạt động.
a. HĐ 1: Làm việc
theo nhóm với
SGK

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Hôm trớc con đã đợc quan sát cảnh ở
đâu? vì sao con biết?
- CNTL
- Nơi con ở là nông thôn hay thành
- CNTL
phố?
- NX cho điểm
- Nhắc lại tên bài
học.
- Yêu cầu học sinh mở SGK trang 40 - HS mở SGK
và HĐ theo nhóm qua câu hỏi gợi ý
sau:
1. Hãy kể những gì bạn nhìn thấy trong - Từng nhóm phỏng
vấn lẫn nhau
bức tranh.
2. Bức tranh vẽ về cuộc sống ở đâu?
3. Qua hai nơi sống: Một là ở nông
thôn. Hai là ở thành phố thì bạn sẽ chọn
nơi nào? Vì sao?
4. Bạn đang sống ở đâu? Hãy nói về
cảnh vật nơi bạn sống? Kể về các
ngành nghề ở địa phơng mình.
- GVHD QS giúp học sinh khai thác nội
dung bài.
- Gọi một số học sinh lên trả lời theo - CN TL
câu hỏi trên.
- GT trực tiếp ghi tên bải


GV KL: Bức tranh ở bài 18 vẽ về
cuộc sống ở nông thôn và bức tranh ở
bài 19 vẽ về cuộc sống ở thành phố. Dù
ở nông thôn hay thành phố các con đều
phải có ý thức gắn bó, yêu mến quê hb. Trò chơi:
ơng mình
- Yêu cầu học sinh hát, đọc thơ có nội
`dung về chủ đề quê hơng, đất nớc
III. Củng cố - NX tiết học.
Dặn dò
- Về xem lại bài và vẽ một bức tranh tả
về cuộc sống xung quanh mà nơi em
đang sinh sống.
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2008

Tiếng Việt

Bài 80 : iêc, ơc

I. Mục tiêu:

-HS đọc và viết đợc: iêc, ơc, xem xiếc, rớc đèn.
-Đọc đợc từ, đoạn thơ ứng dụng
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : xiếc, múa rối, ca nhạc

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh ảnh biểu diễn xiếc, múa rối, ca nhạc
-Bộ chữ học vần

III. Hoạt động chủ yếu:
nội dung hoạt
động dạy học

Tiết 1
I. KTBC: Bài 79:
ôc, uôc
II. Dạy bài mới
1. GTB:
2. Dạy vàn:
*Vần iêc:
-Nhận diện vần

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

Hoạt động của GV
-Học sinh viết bảng:
+Tổ 1, 2: con ốc, thuộc bài
+Tổ 3, 4: gốc cây, đôi guốc
-Gọi HS đọc bài ứng dụng SGK
-GV nhận xét, đánh giá

Hoạt động của HS
-Học sinh viết bảng
-2 học sinh đọc SGK

GTB 80: iêc- ơc
-GV giới thiệu vần iêc
-Yêu cầu học sinh phân tích
-So sánh vần iêc và iêt

-1 học sinh PT: iêc- iê
-iê - c
\c
\ t
-Yêu cầu học sinh ghép vần iêc -Dùng bộ đồ dùng
-Đánh vần
-GV hớng dẫn đánh vần iêc
-HS đánh vần: CN- đồng
-PT tiếng xiếc, ghép, đánh vần, than-Ghép tiếng xiếc
đọc
-Đánh vần: CN- đồng thanh
-GV đa tranh giới thiệu từ khóa -HS đọc từ, đọc cột 1
iêc- xiếc- xem xiếc
*Vần ơc:
Dạy tơng tự vần iêc
Lu ý so sánh: ơc và ơt
iêc và ơc
3. Đọc từ ứng -Yêu cầu HS đọc thầm, phát -HS đọc thầm, tìm tiếng mới,
dụng
hiện tiếng mới, gạch chân
đánh vần, đọc
-GV đọc mẫu từ, giải nghĩa từ
-HS đọc: CN- đồng thanh
4. Viết bảng con:
-GV HD viết: iêc, ơc, xem xiếc, -Học sinh viết bảng con
rớc đèn
-GV chỉnh sửa
Tiết 2
III. Luyện tập:
1. Luyện đọc câu -GV giới thiệu tranh
ứng dụng
-Tranh vẽ gì?
-Học sinh quan sát tranh
-Yêu cầu HS đọc, tìm tiếng -Học sinh trả lời
mới, phân tích, đánh vần, đọc
-GV đọc mẫu


-Yêu cầu học sinh đọc
-HS l.đọc toàn bài trong SGK
2: . Viết vở tập GV hớng dẫn viết
viết
-GV nhắc nhở t thế ngồi cầm
bút, thu chấm một số bài, NX

-3 học sinh đọc, cả lớp ĐT
-Học sinh đọc
-Học sinh nghe, quan sát
-Học sinh viết bài vào vở

3. Luyện nói theo -Gọi học sinh đọc chủ đề
chủ đề: xiếc, múa -Yêu cầu học sinh quan sát
rối, ca nhạc
tranh trong SGK.
+ Tranh vẽ gì?
+ Em thích tiết mục nào nhất?
+ Em đợc ai đa đi xem xiếc,
múa rối, ca nhạc
Trò chơi: Kết bạn -GV hớng dẫn cách chơi
-GV viết sẵn các từ chứa vần
iêc, ơc và cả các từ không chứa
vần HS lên tìm, xếp vào 2 nhóm
chứa vần iêc, ơc
-GV nhận xét
IV. Củng cố -Học sinh đọc lại bài SGK
Dặn dò:
-Tìm tiếng từ chứa vần mới
-Bài sau: ach

-1 học sinh
-Học sinh trả lời câu hỏi

-Học sinh chia làm 2 nhóm

-Học sinh nghe và thực hiện

Toán
Tiết 76: Hai mơi - Hai chục
I. Mục tiêu:

- Nhận biết số lợng hai mơi, 20 còn gọi là 2 chục
- Đọc và viết đợc số 20
II. Đồ dùng:


- 20 que tính, 2 bó que tính (thẻ 1 chục) que tính
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
nội dung hoạt động

phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng

Hoạt động của GV
I.KTBC: KT các số đã -HS lên bảng điền:
học
14
19
dạy học

-Cả lớp viết số 13 19

II.Bài mới:
1.Giới thiệu số 20

-HS đọc các số vừa viết
-GV NX, đánh giá

-GV dựa vào tia số ở phần KTBC
có 19 đoạn, thêm 1 đoạn là 20
-Số 20 đứng liền sau số nào?
-Số 20 hơn số 19 mấy đơn vị?
-Yêu cầu HS lấy 1 bó 1 chục que
tính rồi lấy thêm 1 bó 1 chục que
tính nữa
-GV nêu: 10 que tính và 10 que
tính nữa là 20 que tính
20 còn gọi là 2 chục
-HD HS viết số 20
-? 20 gồm chục và đơn vị?
*GV chốt: số 20 có 2 chữ số, chữ số
2 chỉ 2 chục, chữ số 0 chỉ o đơn vị
2.Ôn tập các số có 2 -GV treo bảng phụ, HS điền
chữ số từ 10 - 20
Đọc số
Viết Chục Đơn
số
vị
Mời
10
1
0
Mời một
..
Mời chín
Hai mơi
3.Thực hành:
-GV HD HS làm bài trong SGK
Bài 1: Viết số từ
-Đọc đề, nêu yêu cầu, cách làm bài

Hoạt động của HS
-1 HS lên bảng

-Viết bảng con (hoặc
dùng bảng gài)
-Học sinh đọc
-Học sinh quan sát
-HS TL (liền sau số 19)
-HS TL (hơn số 19 là 1
đơn vị)

-Nhiều học sinh nhắc lại

-HS viết bảng

-Học sinh điền
-Chữa
-Cả lớp đọc đồng thanh

10 20 rồi đọc số
Bài 2: Trả lời câu hỏi -GV NX, chốt cách viết: hàng -Học sinh làm miệng bài
-Số 12 gồm.?.chục và .?.đv? chục trớc, hàng đơn vị sau
1, 2
-Số
16
-Làm bài 3, 4 vào vở

?
-Số 11

?
-Số
10

?
-Số 20

?
Bài 3: Điền số vào tia


số:
10
19
Bài 4: Điền số liền sau
15, ..
10. ..
19, ..
4.Củng cố- Dặn dò
-Cho số 8, 7, 14, 10, 15, 12 xếp -Học sinh trả lời
theo thứ tự từ bé đến lớn?
-Số nào là số có 2 chữ số?
-Số 20 gồm? chục và? đơn vị

Thứ sáu ngày18 tháng 1 năm 2008

Tập viết
Bài tuần 17:tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc
I.Mục tiêu

- HS viết đúng và đẹp chữ : tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy
xúc.
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị

- GV: chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của GV

1.ổn định tổ
- ổn định lớp
chức
- Nhận xét bài viết của tuần trớc,
2. Kiểm tra bài cũ ghi điểm.

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. HĐ1: Hớng
dẫn HS quy
trình viết

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần
viết.
- Cho HS đọc đồng thanh một lần
các chữ cần viết.
- Hỏi: Điểm giống nhau của các
từ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li, 2li
- GV lần lợt hớng dẫn quy trình
viết các chữ
* tuốt lúa

Hoạt động của HS
- ổn định chỗ ngồi
- Chú ý

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu,
lắng nghe.
- Đọc đồng thanh: tuốt
lúa, hạt thóc
- Đều viết bằng 2 chữ
- HS nêu


+ Y. cầu HS đọc, phân tích từ
+ Hỏi chữ tuốt đợc viết bằng
những con chữ nào?
+ Chữ lúa đợc viết bằng những
con chữ nào?
+ GV hớng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ tuốt
đến chữ lúa là bao nhiêu?
* Các chữ còn lại H.dẫn tơng tự
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh
sửa.
* Trò chơi giữa
tiết
c. HĐ2: Thực
hành

4. Củng cố, dặn


* Cho HS tập bài thể dục 1 phút
chống mệt mỏi .
- GV nhắc nhở HS t thế cầm bút, t
thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở
Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp
trong bàn mình.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Trng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Thủ công

I. Mục tiêu.

Bài soạn : Gấp mũ ca lô ( tiết 1)

- HS nêu:viết bằng t- u
-ôt-/
- HS nêu

- Bằng một con chữ o
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hớng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- HS nhắc t thế ngồi
viết
- Chỉnh sửa t thế ngồi,
cầm bút
- Thực hành viết trong
vở Tập viết.
- HS chọn


- HS biết cách gấp cái mũ ca nô bằng giấy
- Rèn luyện đôi bàn tay khéo léo
II. Chuẩn bị

- GV: bài mẫu, quy trình hớng dẫn, giấy mầu lớn
- HS: giấy màu, hồ dán, vở thủ công, bút chì...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
- Nhận xét bài gấp ví
I- Kiểm tra bài cũ
II- Bài mới:
a- Hớng dẫn quan sát - Đa vật mẫu để học sinh quan sát - Học sinh quan sát
và nhận xét
- Cho một học sinh đội để cả lớp
quan sát và nêu tác dụng của mũ
b-Hớng dẫn mẫu
-Giáo viên hớng dẫn thao tác gấp -Học sinh quan sát
mũ ca lô (treo tranh vẽ các bớc từng bớc gấp
gấp )

H1,2

H3

+Bớc 1:Tạo giấy hình vuông
+Bớc 2:Gấp đôi thành hình tam
giác (H2 , H3)
+Bớc 3:Gấp đôi H3 đờng dấu
Gấp một phần cạnh bên phải sao
cho mép giấy cách đều với cạnh
trên và điểm đầu của cạnh chạm
vào đờng dấu (H4 ,H5)
+Bớc 4: Gấp một lớp giấy (H5)
đến (H6)
-Gấp vào trong đờng vừa gấp lên
(H7)đến (H8)
-Làm tơng tự( H6,7,8) đến
(H9,10)
c-Họcsinh thực hành: Giáo viên cho học sinh thực hành -Học sinh thực hành
tập gấp mũ ca lô trên tờ giấy vở
học sinh .
Tập gấp theo các bớc nhiều lần
3-Dặn dò :
Chuẩn bị bài sau :Gấp mũ vào
giấy mầu

Tập viết

Bài tuần 18:con ốc, đôi guốc, cá diếc
I.Mục tiêu

- HS viết đúng và đẹp chữ : con ốc, đôi guốc, cá diếc...
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị

- GV: chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu


Nội dung dạy học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.ổn định tổ
- ổn định lớp
chức
- Nhận xét bài viết của tuần trớc,
2. Kiểm tra bài cũ ghi điểm.

- ổn định chỗ ngồi
- Chú ý

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
3. Bài mới
- Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần
a.Giới thiệu bài
viết.
b.HĐ1: Hớng dẫn - Cho HS đọc đồng thanh một lần
HS quy trình viết các chữ cần viết.
- Hỏi: Điểm giống nhau của các
chữ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li, 2li
- GV lần lợt hớng dẫn quy trình
viết các chữ
* con ốc
+ Y. cầu HS đọc, phân tích từ
+ Hỏi chữ con đợc viết bằng những
con chữ nào?
+ Chữ ốc đợc viết bằng những con
chữ nào?
+ GV hớng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ con
đến chữ ốc là bao nhiêu?
* Các chữ còn lại H.dẫn tơng tự
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh
sửa.
* Trò chơi giữa
* Cho HS tập bài thể dục 1 phút
tiết
chống mệt mỏi .
c.HĐ2: Thực hành - GV nhắc nhở HS t thế cầm bút, t
thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở
Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp
trong bàn mình.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Trng bày bài viết đẹp.
4. Củng cố, dặn
- Dặn dò, nhận xét tiết học.


- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu,
lắng nghe.
- Đọc đồng con ốc, đôi
guốc, cá diếc
- Đều viết bằng 2 chữ
- HS nêu

- HS nêu:viết bằng co- n
- HS nêu

- Bằng một con chữ o
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hớng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- HS nhắc t thế ngồi
viết
- Chỉnh sửa t thế ngồi,
cầm bút
- Thực hành viết trong
vở Tập viết.
- HS chọn


Thể dục

Bài thể dục -Đội hình đội ngũ

I. Mục tiêu Giúp HS:
- Thực hiện hai động tác tơng đối chính xác ở mức cơ bản đúng.
- Yêu cầu điểm số theo hàng dọc đúng, rõ ràng.
II. Chuẩn bị

- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi, kẻ sân

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nôi dung
I. Phần chuẩn bị
- GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, nội dung
bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Cho HS khởi động: giậm chân tại chỗ, chạy
nhẹ nhàng, đi thờng hít thở sâu
II. Phần cơ bản
1. Học động tác vơn thở, tay
- Nêu tên t thế, làm mẫu và giải thích:
-Nhịp 1: chân trái bớc sang ngang rộng bằng
vai, hai tay giơ lên cao chếch chữ V lòng bàn
tay hớng vào nhau, mặt ngửa, mắt nhìn lên
cao.Hít sâu bằng mũi.
- Nhịp 2:Đa hai tay theo chiều ngợc lại với nhịp
1, sau đó hai tay bắt chéo trớc bụng( tay trái để
ngoài) thở mạnh bằng miệng.
- Nhịp 3 : Nh nhịp 1( hít vào)
- Nhịp 4: Về TTĐCB ( thở ra)
+ 5, 6,7 ,8 nh 1, 2,3, 4 nhịp 5 bớc chân phải.
- Cho HS tập luyện, GV sửa sai
2.Ôn 2 động tác thể dục đã học

Định lợng

Phơng pháp tổ
chức

12
1-2
1-2
4- 5lần
3-4 lần
*
*
*

- GV nêu lại tên động tác
- Cho HS tập luyện. Nhận xét, tuyên dơng
3. Điểm số hàng dọc theo tổ
-ChoHS tập hợp, dóng hàng dọc.
- Cho HS luyện tập theo từng hàng.
* Trò chơi: Chạy tiếp sức
- Nhắc lại tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cho HS chơi, GV quan sát, nhắc nhở.
III. Kết thúc
- Trò chơi hồi tĩnh
- Đứng- vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống lại bài học.
-Dặn dò, nhận xét

5 7
7
1-2
1-2
1-2Bồi dỡng Toán

Chiều

Tiết 73: Luyện tập 11, 12
I. Mục tiêu

- Củng cố về các số 11, 12.
- Biết 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị, 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
II. Chuẩn bị :

- Vở bài tập toán
II. các hoạt động đạy và học

*HĐ1: Ôn các số 11, 12
- Gọi HS đọc các số từ 0 đến 12
- GV nhận xét
*HĐ2: Hớng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
Bài 1. điền số:
- HS nêu yêu cầu của bài
+ HS đếm số ngôi sao rồi điền số đó vào ô trống
+ HS làm bài
+ GV nhận xét
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài
- HS cá nhân làm bài vào vở. HS vẽ thêm 1 chấm tròn vào ô trống
ghi 1 đơn vị. Vẽ thêm 2 chấm tròn vào ô trống ghi 2 đơn vị
- GV chữa bài.
Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài
- HS dùng bút màu tô bài
- GV nhận xét
Bài 4: - GV nêu YC.
- HS quan sát tranh điền số vào ô trống.
- HS làm bài
- GV nhận xét kết quả
IV Củng cố và dặn dò

- Hỏi 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?


12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: bài 77
I. Mục tiêu

- Củng cố và luyện cho học sinh cách đọc, viết các vần tiếng, từ chứa
vần ăc, âc.
- Vận dụng làm bài tập.
II. Các hđ dạy và học

1. Bài ôn
a. HS đọc bài trong SGK theo nhóm, cá nhân kết hợp với phân tích
b.Ghép và đọc các từ ngạc nhiên
giấc ngủ
bậc thang
thóc giống
2. Làm bài tập
Bài 1: Ghép chữ
- HS ghép tạo thành tiếng rồi ghi vào vở
- Yêu cầu HS đọc lại các tiếng ghép đợc: gặt, chặt, giặt, thất, phật, trật...
Bài 2: Điền vào chỗ trống :
- Với các tiếng cho sẵn, YC HS thêm vần thích hợp để tạo từ mới
- GV cho HS đọc lại các tiếng và tạo thành:
ruộng bậc thang
nhấc đá
bắc cầu
mắc áo
Bài 3: Nói theo tranh
- Yc HS nói 1 câu có tiếng mặc hay bậc.
- HĐ nhóm 2:
- HS thảo luận và nêu câu
- GV ghi bảng
VD: Bé mặc quần áo mới đi xem hội.
Bài 4 : Chép: Cá mắc câu vì tham mồi.
- GV H.dẫn HS viết chữ hoa C
- HS viết theo mẫu
3. Củng cố và dặn dò - Nhận xét giờ học

Bồi dỡng âm nhạc
Học bài hát tự chọn: Mùa xuân tình bạn( tiết 2)
I.Mục tiêu

- HS thuộc và hát đúng lời ca, giai điệu của bài hát .


- HS hát đúng kết hợp với động tác phụ hoạ
- Tập một số động tác phụ hoạ vận động đơn giản.
II.Hoạt Động dạy và học
A. Bài cũ:
- Gọi 2HS hát bài hát : Chú bộ đội
B Học bài hát - GV ghi bảng tên bài hát.

* HĐ1: Ôn bài hát , gõ đệm
- Cả lớp hát bài hát
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Nhóm trởng điều khiển các bạn ôn
- HS hát + gõ đệm theo phách
Chào mùa xuân đến muôn hoa ngát hơng.
Gõ theo phách:
*
*
*
*
Gõ đệm theo tiết tấu: *
*
*
* *
* *
*
- GV cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm
* HĐ2: Dạy hát kết hợp với động tác phụ hoạ đơn giản
- GV giới thiệu các động tác phụ hoạ cho bài hát
- GV làm mẫu toàn bài
- GV dạy HS phụ hoạ cho từng câu cho hết bài.
- HS tập theo nhóm đôi phần phụ hoạ
- Mời một số nhóm biểu diễn
- GV nhận xét
C. Củng cố dặn dò

- Lớp hát bài hát vừa phụ hoạ.

Bồi d ỡng Toán

Chiều

Tiết 74: Luyện tập 13, 14, 15
I. Mục tiêu

- Giúp học sinh củng cố về:
+ Đọc viết các số 13, 14, 15
+ Nhận biết số chục số đơn vị trong mỗi số. Ghi nhớ các số đó có hai
chữ số

II. các hoạt động đạy và học

HS làm các bài tập sau:
+ Bài 1:+HS nêu yêu cầu
+HS tập viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn
+ HS viết vào ô trống theo thứ tự tăng dần, giảm dần
+ HS đổi vở chữa bài cho bạn
+ Bài 2:
- GV nêu YC. HS quan sát hình vẽ


- HS đếm số ngôi sao ở mỗi hình
- HS điền số vào ô trống. GV nhận xét .
+Bài3:- HS nêu yêu cầu của bài
- HS đếm số con vật ở mỗi tranh, rồi nối với số đó
+Bài 4: - GV nêu yêu cầu.
- HS viết số theo thứ tự từ 0 đến 15
- HS đếm các số đã nêu
- HS phân tích số chục số đơn vị trong mỗi số đó
13 gồm 1 chục và 3 đơn vị
14 gồm 1 chục và 4 đơn vị
15 gồm 1 chục và 5 đơn vị
- GV nhận xét đánh giá
III. Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Thực hành đạo đức
Ôn: Lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo
I.Mục tiêu

- HS thực hiện tốt việc lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

- Rèn luyện thói quen vâng lời thầy giáo cô giáo
II.Hoạt động dạy học

*HĐ1: HS ôn bài
- GV Y.C HS thảo luận
+ Khi gặp thầy giáo cô giáo phải chào hỏi lễ phép.
+ Đa hoặc nhận vật gì cần đa bằng hai tay và kèm theo lời nói.
+ Cần phải lễ phép lắng nghe và làm theo lời thầy cô giáo dạy bảo.
- HS kể trớc lớp
- GV nhận xét khen những bạn biết lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
* HĐ2:HS thực hành làm bài tập
- Trên đờng đi học về em gặp thầy cô giáo trong trờng em sẽ làm gì?
- Khi đi học do sơ suất em quên hộp bút ở nhà và cô giáo cho em mợn
em sẽ nói gì?
- Do nhà có việc bận, em cha làm hết bài cô giao em sẽ phải làm gì ?
- Khi thầy cô giáo dạy bảo em cần thực hiện nh thế nào?
- GV nhiệm vụ cho từng nhóm
- Nhóm thảo luận và đa ra ý kiến
- GVgọi một số nhóm trình bày.
- GV nhận xét


* HĐ3: GV cùng HS nêu kết luận
- Hằng ngày, thầy cô giáo chăm lo dạy dỗ, giáo dục các em, giúp các
em trở thành HS ngoan, giỏi. Thầy cô dạy bảo các em thực hiện tốt nội qui, nề
nếp của lớp, của trờngvề học tập, lao động thể dục, vệ sinhCác em thực hiện
tốt điều đó là biết vâng lời thầy giáo, cô giáo. Có nh vậy HS mới chóng tiến
bộ, đợc mọi ngời yêu mến.
* Giáo dục:
- Thực hiện tốt lễ phép vâng lời thầy cô giáo.
III. Củng cố dặn dò:

- Nhận xét giờ học

Hoạt động tập thể
Hát ca ngợi quê hơng
I.Mục tiêu:

- HS biết hát đúng bài hát ca ngợi quê hơng
- Có ý thức yêu quí gắn bó với quê hơng.
II.Các hoạt động dạy học:

1.Bài cũ: HS nêu bài hát nói về quê hơng?
2.Bài mới:
HĐ1: Hoạt động nhóm
* HĐ1: Ôn bài hát , gõ đệm
- Cả lớp hát bài hát: Quê hơng tơi đẹp
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Nhóm trởng điều khiển các bạn ôn
- HS hát + gõ đệm theo phách
Quê hơng em biết bao tơi đẹp.
Gõ theo phách:
*
*
*
*
Gõ đệm theo tiết tấu: *
*
*
* *
* *
*
- GV cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm
HĐ2: Học bài hát trái đất này là của chúng mình
- GV hát mẫu
- GV dạy từng câu
+ GV đọc lời ca, hớng dẫn HS đọc
+ HS đọc
+ GV dạy hát, HS hát bài hát
+ GV chia tổ
+ Tổ trởng điều khiển các bạn hát bài hát
+ GV mời tổ , nhóm ,cá nhân biểu diễn hát bài hát.
+ GV nhận xét
3. Củng cố dặn dò: Tập tìm và hát bài hát ca ngợi quê hơng.


Bồi dỡngToán

Chiều

Tiết 75:Luyện tập 16, 17, 18, 19
I. Mục tiêu

- HS nắm chắc cấu tạo số, đọc đúng, viết đúng các số 16, 17, 18, 19
- Thực hành làm bài tập.
II. các hoạt động dạy và học

HS đọc viết các số vào bảng 16, 17, 18, 19.
- Các số đó đợc viết bằng mấy chữ số?
- Nêu số chục số đơn vị trong mỗi số?
Bài 1:- GV nêu YC.
- HS làm bài vào vở. 1 HS làm bảng.
- Các số viết theo thứ tự lớn dần: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- Các số viết theo thứ tự bé dần: 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10
- GV nhận xét và cho điểm
Bài 2:
- GVnêu YC. Hớng dẫn HS làm
- HS làm bài theo nhóm tổ vào phiếu bài tập.
- GV nhận xét kết quả của các tổ
+ HS nêu đợc số liền trớc, liền sau của số đã cho
+ HS trình bày: Số liền trớc của số 11 là 10
Số liền trớc của số 18 là 17
Số liền sau của số 12 là 11
Bài 3 : HS nêu yêu cầu của bài
- GV chuẩn bị trò chơi
+ Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 4 em
+ GV nêu cách chơi và luật chơi
+ HS chơi
+ GV nhận xét đánh giá trò chơi.
III. Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Luyện tập thực hành Tiếng Việt
Làm bài tập tiếng việt bài 79
I. Mục tiêu

- Củng cố và luyện cho học sinh cách đọc, viết các vần tiếng, từ chứa
vần ôc, uôc .
- Vận dụng làm bài tập.
II. Các hđ dạy và học

1. Bài ôn


a. HS đọc bài trong SGK theo nhóm, cá nhân kết hợp với phân tích
b.Ghép và đọc các từ: cột mốc, cái cuốc, khốc liệt, lọ ruốc thuộc bài,
cuộc sống ,gầy rộc
2. Làm bài tập
Bài 1: Ghép chữ
- HS ghép tạo thành tiếng rồi ghi vào vở
- Yêu cầu HS đọc lại các tiếng ghép đợc: bốc, cốc, chốc, luộc,
thuộc
Bài 2: Điền vào chỗ trống et hay êt
- Với các tiếng cho sẵn, Y.C HS thêm vần thích hợp để tạo từ mới
- GV cho HS đọc lại các tiếng và tạo thành:
leo dốc
luộc rau
bốc thuốc
cuốc đất
Bài 3: Nói theo tranh
- Yc HS nói 1 câu có tiếng ôcchay tiêm.
- HĐ nhóm 2: HS thảo luận và nêu câu- GV ghi bảng
VD: Mẹ cho bé đi tiêm phòng.
Bài 4: Chép :" Thuộc bài, dốc núi".
- GV hớng dẫn viết chữ T
- HS viết vào vở theo mẫu
3. Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Thực hành tự nhiên- xã hội
Ôn : Cuộc sống xung quanh( tiết 2)
I. Mục tiêu:

Giúp HS: biết yêu quí gắn bó với nơi mình đang sống.
- HS có ý thức giữ gìn cảnh vật nơi mình đang sống.
II. Đồ dùng:

- Tranh minh hoạ SGK
III. Các hoạt động dạy và học:

*HĐ1: HS hoạt động nhóm tổ
- GV chia lớp thành 4 nhóm HS thảo luận
- GV hớng dẫn HS thảo luận
+ Em đang sống ở đâu?
+ Hãy nói về cảnh vật nơi mình đang sống?
- GV quan sát, hớng dẫn các tổ
- Nhóm trình bày
- Hỏi: Em có tình cảm nh thế nào đối với quê hơng nơi em đang sống?
*HĐ2: Đóng vai


- GV nêu yêu cầu của hoạt động:
- Đóng vai: Một ngời khách đã xa lâu ngày không về thăm quê gặp một
bạn HS và nói: Bác đã đi xa lâu ngày nay mới có dịp về thăm quê. Cháu có thể
kể cho bác nghe về cuộc sống của quê hơng mình không?
- GV mời đại diện các nhóm đóng vai trớc lớp
- GV nhận xét phần đóng vai của các nhóm
IV.Củng cố , dặn dò

- GV nhận xét tiết học

Chiều

Bồi dỡng Tiếng Việt
Làm bài tập tiếng việt bài 80

I. Mục tiêu

- Củng cố và luyện cho học sinh cách đọc, viết các vần tiếng, từ chứa
vần iêc, ơc.
- Vận dụng làm bài tập.
II. Các hđ dạy và học

1. Bài ôn
a. HS đọc bài trong SGK theo nhóm, cá nhân kết hợp với phân tích
b. Ghép và đọc các từ: xanh biếc, bữa tiệc, ngợc dòng, bớc chân.
2. Làm bài tập
Bài 1: Ghép chữ
- HS ghép tạo thành tiếng rồi ghi vào vở
- Yêu cầu HS đọc lại các tiếng ghép đợc: thiếc, tiếc, việc, bớc, cớc,
ngợc.
Bài 2: Điền vào chỗ trống ut hay t
- Với các tiếng cho sẵn, Y.C HS thêm vần thích hợp để tạo từ mới
- GV cho HS đọc lại các tiếng và tạo thành:
Rớc đèn
bày tiệc
Nớc vò
xiếc voi
Bài 3: Nói theo tranh
- Yc HS nói 1 câu có tiếng đò hay xiếc.
- HĐ nhóm 2: HS thảo luận và nêu câu- GV ghi bảng
VD: Cô giáo dẫn chúng em đi xem xiếc.
Bài 4: Chép: Đất nớc, xanh biếc.
- GV hớng dẫn viết chữ Đ
- HS viết vào vở theo mẫu


3. Cñng cè vµ dÆn dß
- NhËn xÐt giê häc


Luyện tập thực hành toán
Luyện tập hai mơI, hai chục
I. Mục tiêu

- Nhận biết số lợng hai mơi, 20 còn gọi là 2 chục
- Đọc và viết đợc số 20
II. các hoạt động đạy và học

HS làm các bài tập sau:
Bài 1: Viết theo mẫu
- GV treo bảng phụ, HS điền
Đọc số

Viết
số
10

Mời
Mời một
..
Mời chín
Hai mơi 20

Chục Đơn vị
1

2

0

0

- HS làm bài. 1 HS làm bảng. GV nhận xét và cho điểm.
Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống
- GV nêu YC. HS làm bài: 14 gồm 10 và 4
- GV quan sát, giúp đỡ thêm HS
- GV nhận xét kết quả
Bài 3. Viết theo mẫu
- GVnêu YC.
- Hớng dẫn HS làm bài: Số liền sau của 10 là 11
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét kết quả
Bài 4. GV cho HS làm theo cặp điền số vào ô trống
- Mời một số cặp trình bày
- GVnhận xét
III. Củng cố và dặn dò:
- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng âm nhạc

ôn :Bầu trời xanh
I. Mục tiêu

- HS học thuộc và hát đúng giai điệu của bài hát.
- HS yêu thích âm nhạc.
II. các hoạt động dạy và học

1. Hoạt động 1: Ôn bài hát theo nhóm
- GV tổ chức cho từng nhóm ôn lại bài hát đã học.
- HS nêu tên bài hát


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×