Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 17 DAY1 lop1

Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
TUẦN 17
Thứ hai

Ngày soạn: 24/12/2009
Ngày giảng: 28/12/2009
Tiết 1 : Chào cờ
--------------------------------------BÀI 69: ĂT, ÂT (2 Tiết)

Học vần:
I-Yêu cầu:
- Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng .Viết được: ăt, ất, rửa mặt,
đấu vật. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Ngày chủ nhật.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
- HS yêu thích học Tiếng Việt.
II-Chuẩn bị: GV : Tranh rửa mặt, đấu vật và chủ đề : Ngày chủ nhật.
HS : SGK, bảng con, bộ thực hành tiếng việt.,Vở TV 1/ Tập 1, bút chì…
III.Các hoạt động dạy - học:
Tiết 1
A. Kiểm tra bài cũ: ( 3’- 5’)
- Đọc: ot, at.

HS viết bảng con.
GV nhận xét.
2 HS đọc SGK bài 68.
B. Dạy bài mới :( 20’ – 22’)
1. Giới thiệu bài : ( 1’- 2’)
* Giới thiệu vần :( 15’- 17’)
* Vần ăt:
Giới thiệu vần ăt – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
Đọc theo dãy.
- Đánh vần mẫu: ă - t – ăt.
Đánh vần theo dãy.
- Phân tích vần ăt?
HS phân tích theo dãy: vần “ăt” có âm ă
đứng trước, âm t đứng sau.
- Chọn ghép vần ăt?
HS thao tác.
- GV kiểm tra thanh cài.
- Chọn âm m ghép trước vần ăt, thêm
HS thao tác.
thanh nặng dưới ă, tạo tiếng mới?
HS đọc theo dãy: mặt.
- Đánh vần mẫu: m–ăt – măt – nặng –
Đánh vần theo dãy.
mặt.
- Phân tích tiếng mặt?
Phân tích: tiếng mặt có âm m đứng
trước, vần ăt đứng sau, thanh nặng dưới
- Quan sát tranh 1 vẽ gì ? Đọc từ dưới
ă.
tranh?
- Từ “rửa mặt” có tiếng nào chứa vần ăt HS nêu: rửa mặt
vừa học?
HS nêu: tiếng mặt chứa vần ăt.
*Vần ât:
Hướng dẫn tương tự.
3. Viết bảng con : ( 10’- 12’)

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m


1


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
- Đưa chữ mẫu.
* Chữ ăt:

Nêu yêu cầu .

- Chữ ăt được viết bằng mấy con chữ?
Nhận xét độ cao của các con chữ ?
- GV hướng dẫn viết .
*Chữ ât:

Hướng dẫn tương tự.
* rửa mặt:

HS nhận xét.
HS viết bảng con.
HS nhận xét.

HS viết bảng con.

HS đọc theo dãy- đánh vần, phân tích.
- “rửa mặt” được viết bằng mấy chữ?
Nêu độ cao các con chữ? Khoảng cách
2 HS Đọc cả bảng.
giữa các chữ?
Cùng kết thúc bằng âm t, vần ăt bắt đầu
- GV hướng dẫn viết.
bằng âm ă, vần ât bắt đầu bằng âm â.
* lưu ý: cách viết con chữ r.
* đấu vật:
Hướng dẫn tương tự.
• Lưu ý: vị trí đánh dấu thanh.
* Từ ứng dụng : ( 5’- 7’)
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
* Củng cố tiết 1:
Gọi HS đọc bài ở bảng
- Vần ăt - ât có gì giống và khác nhau?
Tiết 2
C. Luyện tập :
1. Luyện đọc : ( 10’- 12’ )
- GV chỉ trên bảng.
Đọc , đánh vần , phân tích , đọc trơn.
- GV giới thiệu câu ứng dụng.(Sgk)
HS quan sát SGK.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa
vần vừa học ăt, ât.
- Đọc mẫu SGK.
Đọc SGK.
2. Viết vở : ( 15’- 17’)
- Bài hôm nay viết mấy dòng ?
HS nêu yêu cầu.
- Dòng thứ nhất viết chữ gì ?
Chữ ăt.
GV hướng dẫn cách viết , khoảng cách
trình bày chữ ăt.
- Cho HS quan sát vở mẫu.
HS quan sát.
Chỉnh sửa tư thế ngồi ,cầm bút.
HS viết dòng 1.
* Dòng còn lại :

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

2


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Hng dn tng t.
- Chm bi , nhn xột.
3. Luyn núi : ( 5- 7)
- Nờu ch luyn núi ?
HS nờu: Ngy ch nht.
+ Trong tranh v gỡ?
+ Ngy ch nht em thng lm gỡ?
+ Ngy ch nht, b m cho em i chi
õu?
Tho lun .
+ Em thy nhng gỡ ni em n?
+ Em cú thớch c b m cho i chi
Trỡnh by.
khụng?
- GV nhn xột , sa cõu cho HS.
D. Cng c : ( 2- 3)
HS thi tỡm .
- Thi tỡm ting cú vn t, õt?
1 HS c ton bi.
- Nhn xột gi hc .
Dn Hs c bi 69 v chun b bi 70.
HS thc hin hc bi nh tt.
-------------------------------------Toỏn:
Tit 64. LUYN TP CHUNG.
I-Yờu cu:
- Bit cu to mi s trong phm v 10; vit c cỏc s theo th t quy nh ; Vit
c phộp tớnh thớch hp vi túm tt bi toỏn.
- Bi tp 1(ct 3.4) , 2, 3.
- Giỏo dc hc sinh lm bi cn tớnh cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b: GV: Phiu BT 4
HS :SGK, v Toỏn, Bng con, bỳt..
III-Cỏc hot ng dy - hc:
A.Kim tra bi c : ( 3- 5)
Tớnh:10 - 8 =
7+ 2=
10 - 5 =
Bng con.
B. Luyn tp :30 -32
Bi 1 : ( SGK) S ?
KT: Cu to cỏc s t 2 10
Cht : da vo õu em tỡm c cỏc s cn tỡm ? Da vo cỏc phộp cng tr trong
Bi 2: (SGK)
cỏc phm vi ó hc .
KT: Vit cỏc s theo th t t bộ n ln , t ln
n bộ ?
S ln nht trong cỏc s 7, 5, 2, 8, 9
Da vo õu em sp xp c cỏc s ó cho ? l 9
S bộ nht trong cỏc s 7, 5, 2, 8, 9
l 2
Vit theo th t bộ n ln: 2, 5, 7,
8, 9
Vit theo th t ln n bộ: 9, 8, 7,
Bi 3: ( SGK)
5, 2
KT: Quan sỏt tranh v c túm tt, nhm thm
toỏn, vit phộp tớnh thớch hp.
Hs lm bi v nờu phộp tớnh .
HT: Nờu phộp tớnh, c toỏn tng ng.
3
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
C. Củng cố : ( 2’- 3’)
- Bảng con: Cho các số: 10, 5, 5 và các dấu +, Hãy lập các phép tính đúng.
- Nhận xét giờ học và dặn dò làm BT 1( cột 1,2) HS thực hiện học bài ở nhà tốt.
--------------------------------------Đạo đức:
Tiết 17. TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (T2)
.I-Yêu cầu:
- Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.
- Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.
- Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng.
- Thực hiện hàng ngày đi học đều và đúng giờ.
II. Chuẩn bị : GV: Tranh minh hoạ phóng to theo nội dung bài.
HS: VBT Đạo đức
III-Các hoạt động dạy - học :
A.Khởi động : ( 3’- 5’)
- Hát bài hát: Em yêu trường em.
HS hát .
B.Dạy bài mới :
1.Hoạt động1: Thảo luận:8’- 10’
Mục tiêu : Hs biết phải giữ trật tự trong giờ
học .
- GV nêu yêu cầu.
- Các bạn trong tranh ngồi học như thế
Quan sát tranh, thảo luận.
nào?
Các nhóm trình bày.
* GV chốt: Cần trật tự khi nghe giảng,
Thảo luận.
không nói chuyện đùa nghịch, có ý kiến
Trình bày.
cần giơ tay.
HS khác nhận xét.
2. Hoạt động 2 : Tô màu tranh( 7’- 8’)
Mục tiêu : Hs có ý thức giữ gìn trật tự trong
giờ học .
- Yêu cầu tô màu vào quần áo các bạn giữ
trật tự trong lớp.
+ Vì sao em tô màu vào quần áo bạn đó?
+ Các em có nên học tập các bạn đó không? Thảo luận, trình bày.
Vì sao?
HS tự liên hệ.
Đọc thơ.
* Chốt: Cần phải học tập những bạn biết
giữ trật tự trong giờ học để học tập tốt hơn.
3.Hoạt đông 3: HS làm bài tập 5 (10’- 12’)
MT: Hs có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ
học .
- Việc làm của 2 bạn đó như thế nào?
- Mất trật tự trong lớp có hại gì?
- Hướng dẫn đọc câu thơ cuối bài.
Gây mất trật tự trong giờ học .
Làm cho mọi người mất tập trung trong
* Kết luận chung: Khi ra vào lớp cần xếp
giờ học .
hàng trật tự.Trong giờ học cần phải chú ý

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

4


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
nghe giảng.
3. Hoạt động 4:Củng cố : ( 1’ – 3’)
- Nhận xét giờ học.
Dặn Hs đọc bài và chuẩn bị bài tiết 18.
HS thực hiện học bài ở nhà tốt.
-----------------------------------------------------------------------------Thứ ba
Mĩ thuật:

Ngày soạn: 27/12/2009
Ngày giảng: 29/12/2009
VẼ TRANH NGÔI NHÀ CỦA EM
Đ/ C Vi soạn và giảng
--------------------------------------BÀI 70: ÔT, ƠT ( 2 Tiết)

Học vần:
I-Yêu cầu:
- Đọc được: ôt, ơt, cột cờ, cái cột; từ và câu ứng dụng. Viết được: ôt, ơt, cột cờ, cái cột.
Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Những người bạn tốt.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
- HS yªu thÝch häc TiÕng ViÖt.
II-Chuẩn bị: GV: Tranh minh hoạ: cột cờ, cái cột và chủ đề : Những người bạn tốt
HS : SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì…
III.Các hoạt động dạy- học :
Tiết 1
A. Kiểm tra bài cũ: ( 3’- 5’)
- Đọc bài : ăt, ât.
2 HS đọc SGK bài 69.
GV nhận xét.
B. Dạy bài mới :( 20’ – 22’)
1. Giới thiệu bài : ( 1’- 2’)
* Giới thiệu vần :( 15’- 17’)
* Vần ôt:
Giới thiệu vần ôt – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
Đọc theo dãy.
- Đánh vần mẫu: ô - t – ôt.
Đánh vần theo dãy.
- Phân tích vần ôt?
HS phân tích theo dãy: vần “ôt” có âm ô
đứng trước, âm t đứng sau.
- Chọn ghép vần ôt?
HS thao tác.
- GV kiểm tra thanh cài.
- Chọn âm c ghép trước vần ôt, thêm dấu HS thao tác.
thanh nặng dưới ô, tạo tiếng mới?
HS đọc theo dãy: cột.
- Đánh vần mẫu: c – ôt – côt – nặng – cột. Đánh vần theo dãy.
- Phân tích tiếng cột?
- Quan sát tranh 1 vẽ gì ? Đọc từ dưới
Phân tích: tiếng cột có âm c đứng trước,
tranh?
vần ôt đứng sau, dấu thanh nặng dưới ô.
- Từ “cột cờ” có tiếng nào chứa vần ôt
HS nêu: cột cờ
vừa học?
HS nêu: tiếng cột chứa vần ôt.
*Vần ơt:
Hướng dẫn tương tự.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

5


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
3. Viết bảng con : ( 10’- 12’)
- Đưa chữ mẫu.
* Chữ ôt:

Nêu yêu cầu .
HS nhận xét: t cao 3 dòng li , ô cao 2
dòng li .
Hs tô khan
HS viết bảng con.

- Chữ ôt được viết bằng mấy con chữ?
Nhận xét độ cao của các con chữ ?
- GV hướng dẫn viết : đặt phấn từ dưới kẻ
li thứ 3 viết nét cong kín được con chữ o

*Chữ ơt:
t cao 3 dòng li còn lại cao hai dòng li .
Hướng dẫn tương tự.
* cột cờ:

HS viết bảng con.

HS đọc theo dãy- đánh vần, phân tích.
- “cột cờ” được viết bằng hai chữ . Nêu
độ cao các con chữ? Khoảng cách giữa
2 HS Đọc cả bảng.
các chữ?
Cùng kết thúc bằng âm t, vần ôt bắt đầu
- GV hướng dẫn viết: Đặt phấn dưới
bằng âm ô, vần ơt bắt đầu bằng âm ơ.
đường kẻ li thứ 3 viết con chữ c …
* cái vợt:
Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : ( 5’- 7’)
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
* Củng cố tiết 1:
Gọi HS đọc bài ở bảng
- Vần ôt - ơt có gì giống và khác nhau?
Tiết 2
C. Luyện tập :
1. Luyện đọc : ( 10’- 12’ )
- GV chỉ trên bảng.
Đọc , đánh vần , phân tích , đọc trơn.
- GV giới thiệu câu ứng dụng.
HS quan sát SGK.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa
vần vừa học ôt, ơt.
- Đọc mẫu SGK.
Đọc SGK.
2. Viết vở : ( 15’- 17’)
- Bài hôm nay viết mấy dòng ?
HS nêu yêu cầu.
- Dòng thứ nhất viết chữ gì ?
Chữ ôt.
GV hướng dẫn cách viết , khoảng cách
trình bày chữ ôt.
- Cho HS quan sát vở mẫu.
HS quan sát.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

6


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Chnh sa t th ngi ,cm bỳt.
HS vit dũng 1.

* Dũng cũn li :
Hng dn tng t.
- Chm bi , nhn xột.
3. Luyn núi : ( 5- 7)
- Nờu ch luyn núi ?
HS nờu: Nhng ngi bn tt
+ Trong tranh v gỡ?
+Gii thiu tờn ngi bn m em thớch
nht?
+ Vỡ sao em li yờu quý bn ú?
Tho lun .
+ Ngi bn tt ó giỳp em nhng
gỡ?
Trỡnh by.
- GV nhn xột , sa cõu cho HS.
D. Cng c : ( 2- 3)
- Thi tỡm ting cú vn ụt, t?
HS thi tỡm .
- Nhn xột gi hc .
1 HS c ton bi
Dn Hs c bi 70 v chun b bi 71.
HS thc hin hc bi nh tt.
---------------------------------------

Toỏn:
Tit 65. LUYN TP CHUNG.
I-Yờu cu:
- Thc hin c so sỏnh cỏc s, bit th t cỏc s trong dóy s t 0 n 10; bit cng
tr cỏc s trong phm vi 10; vit c phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v.
- Bi tp 1, 2(a, b, ct 1) , 3(ct 1.2) , 4
-Giỏo dc hc sinh lm bi cn cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b: 1.Gv: Sgk, PHiu BT . 2. Hs : Sgk , B thc hnh toỏn 1
III-Cỏc hot ng dy - hc :
A.Kim tra bi c : ( 3- 5)
t tớnh ri tớnh:
10 - 6
8- 5
7-3
Bng con.
- Khi t tớnh ct dc, em lu ý gỡ?
Vit kt qu thng ct vi cỏc s ó cho.
B. Luyn tp :30 -32
Bi 1 : ( SGK)
KT: cỏc s t 0 n 10 s no ln nht , s S 0 bộ nht , s 10 ln nht .
no bộ nht ?.
Bi 2: (SGK)
KT: t tớnh ct dc, tớnh kt qu phộp
tớnh
Cht: Lu ý gỡ khi t tớnh ct dc?
Lu ý t tớnh thng ct tớnh t phi
sang trỏi .
Khi thc hin dóy tớnh em lm nh th no Khi thc hin dóy tớnh ta thc hin t
?
trỏi sang phi .
Bi 3: (SGK
KT: in du >, < , =
Thc hin theo 3 bc : thc hin phộp

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

7


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
HT: Cha bng ph.
tớnh ,so sỏnh , in du .
Cht: in du ỳng cn thc hin theo
my bc ?.
Bi 4: ( SGK)
Nờu phộp tớnh, c toỏn tng ng.
KT: Quan sỏt tranh, nhm thm toỏn,
vit phộp tớnh thớch hp.
C. Cng c : ( 2- 3)
- Bng con: Cho cỏc s: 10, 9, 6, 3, 2 :
+ Xp theo th t t bộ n ln
v ngc li
Hs lm bng con
- Nhn xột gi hc.
HS thc hin hc bi nh tt.
-----------------------------------------------------------------------------Ngy son: 26/12/2009
Th t
Ngy ging: 30/12/2009
Th dc:
TRề CHI VN NG
(/C Giao son v ging)
--------------------------------------Hc vn:
BI 71: ET, ấT ( 2 tit)
I.Yờu cu:
- c c: et, ờt, bỏnh tột, dt vi, t v cõu ng dng. Vit c: et, ờt, bỏnh tột, dt
vi. Luyn núi 2-4 cõu theo ch : Ch tt.
- Rốn c v vit ỳng cho hs. Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch trờn.
- HS yêu thích học Tiếng Việt.
II.Chun b: GV: Tranh bỏnh tột, dt vi v ch : Ch tt.
HS : SGK, Bng ci , b ch hc vn, bng con, Tp 1, bỳt chỡ
III.Cỏc hot ng dy- hc :
A. Kim tra bi c: ( 3- 5)
- c bi: ụt, t.
2 HS c SGK bi 70.
GV nhn xột.
B. Dy bi mi :( 20 22)
1. Gii thiu bi : ( 1- 2)
* Gii thiu vn :( 15- 17)
* Vn et:Gii thiu vn et ghi bng.
- Hng dn c - c mu.
c theo dóy.
- ỏnh vn mu: e - t et.
ỏnh vn theo dóy.
- Phõn tớch vn et?
HS phõn tớch theo dóy: vn et cú õm e
ng trc, õm t ng sau.
- Chn ghộp vn et?
HS thao tỏc.
- GV kim tra thanh ci.
- Chn õm b ghộp trc vn et, thờm du
HS thao tỏc.
thanh sc trờn e, to ting mi?
HS c theo dóy: tột.
- ỏnh vn mu: t et tet sc tột.
ỏnh vn theo dóy.
- Phõn tớch ting tột?
Phõn tớch: ting tột cú õm t ng trc,
- Quan sỏt tranh 1 v gỡ ? c t di tranh? vn et ng sau, du thanh sc trờn e.
- T bỏnh tột cú ting no cha vn et va HS nờu: bỏnh tột
8
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
học?
*Vần êt:
Hướng dẫn tương tự.
3. Viết bảng con : ( 10’- 12’)
-Viết chữ mẫu

HS nêu: tiếng tét chứa vần et.

Nêu yêu cầu .
HS viết bảng con.

* Chữ et:
- Chữ et được viết bằng hai con chữ. Nhận
xét độ cao của các con chữ ?
Khoảng cách giữa các con chữ ?
- GV hướng dẫn viết :đặt phấn giữa dòng li 1
ta Viết nét thắt ta có con chữ e …..
*Chữ êt:

HS nhận xét e cao 2 dòng li t cao 3 dòng
li .

Hs tô khan .
HS viết bảng con.

Hướng dẫn tương tự.
* bánh tét:

- “bánh tét” được viết bằng hai chữ . Nêu
độ cao các con chữ? Khoảng cách giữa các
chữ?
- GV hướng dẫn viết : đặt phấn từ đường kẻ
2 viết con chữ b …
* dệt vải:
Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : ( 5’- 7’)
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
* Củng cố tiết 1:
Gọi HS đọc bài ở bảng
- Vần et - êt có gì giống và khác nhau?

B ,h cao 5 dòng li , t cao 3 dòng li , còn
lại cao 2 dòng li .
HS viết bảng con.

HS đọc theo dãy- đánh vần, phân tích.
Đọc cả bảng.
Cùng kết thúc bằng âm t, vần et bắt đầu
bằng âm e, vần êt bắt đầu bằng âm ê.

Tiết 2
C. Luyện tập :
1. Luyện đọc : ( 10’- 12’ )
- GV chỉ trên bảng.
- GV giới thiệu câu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đọc mẫu SGK.
2. Viết vở : ( 15’- 17’)
- Bài hôm nay viết mấy dòng ?

Đọc , đánh vần , phân tích , đọc trơn.
HS quan sát SGK.
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa
vần vừa học et, êt.
Đọc SGK.
HS nêu yêu cầu.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

9


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Dũng th nht vit ch gỡ ?
Ch et.
GV hng dn cỏch vit , khong cỏch
trỡnh by ch et.
- Cho HS quan sỏt v mu.
HS quan sỏt.
Chnh sa t th ngi ,cm bỳt.
HS vit dũng 1.
* Dũng cũn li :
Hng dn tng t.
- Chm bi , nhn xột.
3. Luyn núi : ( 5- 7)
- Nờu ch luyn núi ?
HS nờu: Ch Tt
+ Trong tranh v gỡ?
Tho lun .
+Em c i ch Tt vo dp no?
+ Ch Tt cú nhng gỡ p?
+ M thng mua gỡ vo dp i ch Tt? Trỡnh by.
- GV nhn xột , sa cõu cho HS.
D. Cng c : ( 2- 3)
- Thi tỡm ting cú vn et, ờt?
HS thi tỡm .
- Nhn xột gi hc .
1 HS c ton bi.
Dn Hs c bi 71 v chun b bi 72
HS thc hin hc bi nh tt.
-------------------------------------Toỏn:
Tit 66. LUYN TP CHUNG.
I-Yờu cu:
- Bit cu to mi s trong phm v 10, thc hin cng, tr, so sỏnh cỏc s trong phm
vi 10, vit c phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v, nhn dng hỡnh tam giỏc.
- Bi tp 1, 2(dũng 1), 3, 4
- Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b:
GV: Phiu BT 3
HS: sỏch giỏo khoa, bng con, v.
III-Cỏc hot ng dy - hc:
III- Cỏc hot ng dy hc :
A.Kim tra bi c : ( 3- 5)
Tớnh:
10 - 7 =
Bng con.
10 - 3 =
7+ 2 =
B. Luyn tp :30 32
Bi 1: (SGK)
KT: tớnh ct dc, tớnh theo hng ngang.
Cht: Lu ý gỡ khi tớnh theo ct dc?
thc hin phộp tớnh cn thc hin theo th t
Khi tớnh theo cụt dc cn lu
no ?
ý vit kt qu thng ct ,tớnh
Bi 2 : ( SGK)
t phi sang trỏi .
KT: in s
10
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
HT: Cha bng ph.
Cht: in c s ỳng ta cn da vo õu ?
Bi 3: (SGK)
KT: Tỡm s ln nht v s nh nht.
Da vo õu em in ỳng cỏc s ln nht , bộ
nht ?
Bi 4: ( SGK)
KT: Quan sỏt túm tt, nhm thm toỏn, vit
phộp tớnh thớch hp.
HT: Nờu phộp tớnh, c toỏn tng ng.
Cht : Khi bi toỏn hi tt c cú bao nhiờu ta
lm phộp tớnh gỡ ?
Bi 5: (SGK)
KT: Xỏc nh s hỡnh tam giỏc.
Cht: Quan sỏt v tỡm hỡnh.
C. Cng c : ( 2- 3)
- Bng con:
10 8 5 + 2
7 - 5. 6 + 1
- Nhn xột gi hc.
Dn hs Bi tp 2(dũng 2 )

Da vo cỏc s ó cho , da
vo cỏc phộp cng ó hc .
Da vo v trớ cỏc s trong
phm vi10.

Ta lm phộp tớnh cng .
Hs lm bi .

HS thc hin hc bi nh
tt.
--------------------------------------

Th cụng:
GP CI V (Tit 1)
I-Yờu cu:
- Bit gp cỏi vớ bng giy
- Gp c cỏi vớ bng giy.
- Vớ cú th cha cõn i. Cỏc np gp tng i thng, phng.
II. Chun b :
GV: + -Mu gp vớ bng giy mu.
-HS: +Giy mu, giy nhỏp, v th cụng.
III.Cỏc hot ng dy hc:
Hot ng GV
1.n nh:
2.KTBC:
Kim tra s chun b ca hc sinh theo yờu
cu Giỏo viờn dn trong tit trc.
Nhn xột chung v vic chun b ca hc
sinh.
3.Bi mi:
Gii thiu bi, ghi ta.
GV hng dn hc sinh quan sỏt v nhn

Hot ng HS
Hỏt.
Hc sinh mang dng c trờn bn cho
giỏo viờn km tra.

Vi HS nờu li

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

11


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
xột:
Cho hc sinh quan sỏt mu gp cỏi vớ giy Hc sinh quan sỏt mu gp cỏi vớ bng
cú 2 ngn ng v c gp t t giy hỡnh giy.
ch nht.
GV hng dn hc sinh mu gp:
B1: Ly ng du gia
+ t t giy lờn mt bn mt mu di. Hc sinh gp theo hng dn ca GV
+ Gp ụi t giy ly ng du gia ly ng du gia.
(H1).
+ Sau khi ly du xong, m t giy ra nh
ban u (H2).
B2: Gp 2 mộp vớ:
+ Gp mộp 2 u t giy vo khong 1 ụ Hc sinh gp theo hng dn ca Giỏo
nh hỡnh 3 s c hỡnh 4.
viờn, gp 2 mộp vớ.
B3: Gp vớ:
+ Gp tip 2 phn ngoi (H5) vo trong Hc sinh thc hnh gp vớ bng giy.
(H6) sao cho 2 ming vớ sỏt vo ng du
gia c hỡnh 7.
+ Lt hỡnh 7 ra mt sau theo b ngang giy
nh hỡnh 8. Gp 2 phn ngoi vo trong sao
cho cõn i gia b di v b ngang ca vớ
(H9) s c hỡnh 10.
+ Gp ụi hỡnh 10 theo ng du gia
(H11) cỏi vớ gp hon chnh (H12).
Hc sinh thc hnh:
+ Cho hc sinh thc hnh gp theo tng
giai on (gp th).
+ Giỏo viờn hng dn tng bc chm
hc sinh quan sỏt nm c cỏc quy trỡnh
gp vớ.
4.Cng c:
Hi tờn bi, nờu li quy trỡnh gp cỏi vớ bng Hc sinh nờu quy trỡnh gp.
giy.
5.Nhn xột, dn dũ, tuyờn dng:
Nhn xột, tuyờn dng cỏc em gp p.
Chun b tit sau thc hnh.
HS thc hin hc bi nh tt.
----------------------------------------------------------------------------Ngy son: 27/12/2009
Th nm
Ngy ging: 31/12/2009
Toỏn:
KIM TRA HC Kè I
I-Yờu cu:
- Tp trung vo ỏnh giỏ:+ c vit, so sỏnh cỏc s trong phm vi 10, cng tr trong
phm vi 10, nhn dng cỏc hỡnh ó hc, vit phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v.
- Hc sinh cú k nng tớnh toỏn nhanh.
- Giỏo dc hc sinh ham thớch mụn hc.
12
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
II-Chuẩn bị :
-HS: Giấy Kiểm tra
III-Các hoạt động dạy-học:
Bài 1: (1 điểm)
a, Khoanh vào số lớn nhất : 3 , 9 , 7 , 10 , 5 .
b, Khoanh vào số bé nhất : 6 , 8 , 2 , 4 , 1 .
Bài 2: Số ? (2 điểm)
7 + ….. = 10
9 - ….. = 8

…… + 3 > 6
10 = 6 + …..

Bài 3: Tính . ( 5 điểm )
a. (3đ )
+ 9
+ 5
4
1
…….
…….

+

2
3
……

-

10
7
…….

-

8
2
…….

-

9
0
……..

b. (2đ)
4 + 0 + 2 = …..
7 – 0 + 3 = .….
Bài 4: Viết phép tính thích hợp (1đ)

10 – 9 – 0 = …..
5 + 3 – 4 = …...

Có:
9 bông hoa.
Tặng bạn: 5 bông hoa.
Còn lại: ? bông hoa.
Bài 5 (1đ): Số?
Có …. Hình tam giác.

--------------------------------------Học vần:
BÀI 72: UT, ƯT (2 Tiết)
I-Yêu cầu:
- Đọc được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng; từ và câu ứng dụng.Viết được: ut, ưt, bút chì,
mứt gừng. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Ngón út, em út, sau rốt.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
- GD học sinh có ý thức học tập tốt.
II.Chuẩn bị:
GV: bút chì, mứt gừng và chủ đề : Ngón út, em út, sau rốt.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

13


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
HS: SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì…
III.Các hoạt động dạy - học :
A. Kiểm tra bài cũ: ( 3’- 5’)
- Đọc bài: et, êt.
2 HS đọc SGK bài 71.
GV nhận xét.
B. Dạy bài mới :( 20’ – 22’)
1. Giới thiệu bài : ( 1’- 2’)
* Giới thiệu vần :( 15’- 17’)
* Vần ut:
Giới thiệu vần ut – ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
Đọc theo dãy.
- Đánh vần mẫu: u - t – ut.
Đánh vần theo dãy.
- Phân tích vần ut?
HS phân tích theo dãy: vần “ut” có âm u
đứng trước, âm t đứng sau.
- Chọn ghép vần ut?
HS thao tác.
- GV kiểm tra thanh cài.
- Chọn âm b ghép trước vần ut, thêm
HS thao tác.
dấu thanh sắc trên u, tạo tiếng mới?
- Đọc trơn : bút .
HS đọc theo dãy: bút.
- Đánh vần mẫu: b – ut – but – sắc – bút. Đánh vần theo dãy.
- Phân tích tiếng bút?
Phân tích: tiếng bút có âm t đứng trước,
vần ut đứng sau, dấu thanh sắc trên u.
- Quan sát tranh 1 vẽ gì ?
HS nêu: bút chì
- Đọc mẫu .
- Từ “bút chì” có tiếng nào chứa vần ut HS nêu: tiếng bút chứa vần ut.
vừa học?
*Vần ưt:
Hướng dẫn tương tự.
3. Viết bảng con : ( 10’- 12’)
Nêu yêu cầu .
- Đưa chữ mẫu.
* Chữ ut:
HS nhận xét : u cao 2 dòng li , t cao 3
dòng li .
Hs tô khan .
- Chữ ut được viết bằng hai con chữ .
HS viết bảng con.
Nhận xét độ cao của các con chữ ?
- GV hướng dẫn viết : đặt phấn từ đường
kẻ 2 viết nét xiên , đưa phấn viết nét
HS nhận xét.
móc ngược …
*Chữ t:
HS viết bảng con.
Hướng dẫn tương tự.
* bút chì:

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

14


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
- “bút chì”” được viết bằng mấy chữ?
Nêu độ cao các con chữ? Khoảng cách
giữa các chữ?
- GV hướng dẫn viết: đặt phấn từ đường
kẻ hai viét con chữ b …
* mứt gừng:
Hướng dẫn tương tự.
* Từ ứng dụng : ( 5’- 7’)
- GV ghi bảng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- * Củng cố tiết 1:
Gọi HS đọc bài ở bảng

HS đọc theo dãy- đánh vần, phân tích.
Đọc cả bảng.
Cùng kết thúc bằng âm t, vần ut bắt đầu
bằng âm u, vần t bắt đầu bằng âm .

-Vần ut – ưt có gì giống và khác nhau?
Ti
ết 2
C. Luyện tập :
1. Luyện đọc : ( 10’- 12’ )
- GV chỉ trên bảng.
- GV giới thiệu câu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đọc mẫu SGK.
2. Viết vở : ( 15’- 17’)
- Bài hôm nay viết mấy dòng ?
- Dòng thứ nhất viết chữ gì ?
-GV hướng dẫn cách viết , khoảng cách
trình bày chữ ut.
-Cho HS quan sát vở mẫu.
* Dòng còn lại :
Hướng dẫn tương tự.
- Chấm bài , nhận xét.
3. Luyện nói : ( 5’- 7’)
- Nêu chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ gì?
+Hãy giơ ngón tay út?
+ Nhận xét xem ngón út và các ngón
khác khác nhau như thế nào?
+ Ở nhà em là út hay lớn ? Em út là lớn
nhất hay bé nhất?
+ Con vịt đi sau cùng còn gọi là gì?
- GV nhận xét , sửa câu cho HS.
D. Củng cố : ( 2’- 3’)

Đọc , đánh vần , phân tích , đọc trơn.
HS quan sát SGK.
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa
vần vừa học ut, t.
Đọc SGK.
HS nêu yêu cầu.
Chữ ut.
HS quan sát.
Chỉnh sửa tư thế ngồi ,cầm bút.
HS viết dòng 1.

HS nêu: Ngón út, em út, sau rốt
Thảo luận .
Trình bày.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

15


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Thi tỡm ting cú vn ut, t?

HS thi tỡm .
1 HS c ton bi.

- Nhn xột gi hc .
HS thc hin hc bi nh tt.
Dn Hs c bi 72 v chun b bi 73
------------------------------------m nhc:

HC HT DNH CHO A PHNG T CHN
/C Liờn son v ging
-----------------------------------------------------------------------Ngy son: 28/12/2009
Th sỏu
Ngy ging: 1/1/2010
Tp vit
TP VIT TUN 15
I Mc ớch yờu cu :
- Vit ỳng cỏc ch: Thanh kim, õu ym, ao chuụm, bỏnh ngt...Kiu ch vit thng,
c va theo v tp vit 1, tp 1.
- Vit ỳng quy trỡnh v vit p cỏc ch trờn.
- Rốn k nng cm bỳt vit v ngi ỳng t th.
II.Chun b:
1- Giỏo viờn: -Mu vit bi 15, v vit, bng.
2- Hc sinh: - V tp vit Tp 1, bng con, bỳt, phn...
III- Cỏc hot ng dy hc :
A. Bi mi:
1- Gii thiu bi : 1'- 2'
- a bng cỏc ch mu.
c .
- Hng dn c .
2- Hng dn vit bng con : 10 12
a, thanh kim :

- T thanh kimc vit bng haich.
Nhn xột cao cỏc con ch ? Khong
cỏch gia hai ch? V trớ du thanh?
- Hng dn vit: t phn t ng k hai
vit con ch t ni vi con ch h
*, Cỏc ch cũn li :
GV hng dn tng t .
3- Vit v : 15- 17
- Bi hụm nay vit my dũng ?
- Dũng th nht vit ch gỡ ?
- Hng dn cỏch vit, cỏch trỡnh by.

H,k cao 5 dũng li ,t cao 3 dũng li
cũn li cao 2 dũng li
Vit bng con.

HS nờu yờu cu.
thanh kim

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

16


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
Chỉnh sửa tư thế ngồi , cầm bút của HS.
*, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát,
thật thà:
Viết dòng 1.
- Hướng dẫn tương tự.
4 . Chấm bài, 5- 7'
5, Củng cố - dặn dò : 2'- 3'
- Nhận xét giờ học.
- CB Bài Tập viết tuần 16
HS thực hiện học bài ở nhà tốt.
------------------------------------Tiếng viết:
TẬP VIẾT TUẦN 16
I – Mục tiêu:
- Viết đúng các chữ: Xay bột, nét chữ, kết bạn , chim cút,..Kiểu chữ viết thường, cỡ vừa
theo vở tập viết 1, tập 1.
- Viết đúng, đẹp các chữ trên.
- Rèn kỹ năng cầm bút viết và ngồi đúng tư thế.
II.Chuẩn bị: 1- Giáo viên: -Mẫu viết bài 16, vở viết, bảng
2- Học sinh: - Vở tập viết Tập 1, bảng con, bút, phấn...
III- Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài: (1’- 2’)
2.Hướng dẫn viết bảng con: (10’- 12’)
- Đưa chữ mẫu.
* xay bột:
Đọc.
HS nhận xét:b ,y cao 5 dòng li , t cao3
dòng li , còn lại cao 2 dòng li .
- Từ “xay bột” được viết bằng mấy
HS viết bảng con
chữ? Nhận xét độ cao các con chữ ?
GV hướng dẫn viết: đặt phấn dưới
đường kẻ 3 viết con chữ x cao 2 dòng li

* nét chữ, kết bạn, chim cút, con
vịt, thời tiết.
GV hướng dẫn viết tương tự.
+chim cút, con vịt: độ rộng của con
chữ c.
3. Viết vở : ( 15’- 17’)
- Bài hôm nay viết mấy dòng ?
HS nhận xét.
- Dòng thứ nhất viết chữ gì ?
Hướng dẫn cách viết , trình bày, cách
nối …
HS viết dòng 1.
– Cho quan sát vở mẫu.
*, Các dòng còn lại :
Hướng dẫn tương tự.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

17


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
*Chm bi, nhn xột.(5-7)
4. Cng c: ( 2- 3)
- Nhn xột gi hc.
- CB Bi Tp vit tun 17
HS thc hin hc bi nh tt.
------------------------------------T nhiờn - xó hi:
GI GèN LP HC SCH, P
I.Yờu cu: Giỳp hc sinh bit:
- Nhn bit c th no l lp hc sch p.
- Bit gi gỡn lp hc sch p.
- Kớnh thy, yờu bn, on kt..
kt.
II-Chun b: GV: Su tm dựng cú trong lp hc.
HS: Sỏch giỏo khoa, v bi tp
III. Cỏc hot ng dy- hc:
Hot ng GV
Hot ng HS
1.n nh:
2.KTBC : - Con thng tham gia hot ng Hc sinh nờu tờn bi.
no ca lp? Vỡ sao con thớch tham gia Mt vi hc sinh tr li cõu hi.
nhng hot ng ú?
3.Bi mi:
Gii thiu bi v ghi ta.
Hc sinh nhc ta.
Hot ng 1: Quan sỏt lp hc:
lp chỳng ta lm gỡ gi sch lp hc? Lau chựi bn, xp bn gh ngay ngn.
Cỏc em nhn xột xem hụm nay lp ta cú
sch hay khụng?
Lp ta hụm nay sch.
Hot ng 2: Lm vic vi SGK
Bc 1:
GV giao nhim v v thc hin hot ng.
Trong bc tranh trờn cỏc bn ang lm gỡ? Lm v sinh lp hc. S dng chi, gi
S dng dng c gỡ?
lau
Trong bc tranh di cỏc bn ang lm gỡ? Trang trớ lp hc.
S dng dng c gỡ?
Bc 2:
GV cho cỏc em lờn trỡnh by ý kin ca
mỡnh trc lp. Cỏc em khỏc nhn xột.
Hc sinh nờu ni dung trc lp kt hp
thao tỏc ch vo tranh..
Kt lun: lp hc sch p, cỏc con Nhúm khỏc nhn xột.
luụn cú ý thc gi lp sch, p v lm HS nhc li.
nhng cụng vic lp mỡnh sch p.
Hot ng 3: Thc hnh gi lp sch p.
GV lm mu cỏc ng tỏc: quột dn, lau
chựi
Gi hc sinh lờn lm cỏc hc sinh khỏc Hc sinh lm vic theo nhúm 4 em mừi
nhn xột.
em lm mi cụng vic. Nhúm ny lm
GV kt lun: Ngoi ra gi sch p lp xong nhúm khỏc lm. Hc sinh khỏc
18
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
học các con cần lau chùi bàn học của mình nhận xét
thật sạch, xếp bàn ghế ngay ngắn.
4.Củng cố:Cho HS nhắc lại nội dung Học sinh nêu nội dung bài học.
bài.Nhận xét.
HS thực hiện học bài ở nhà tốt.
--------------------------------------Hoạt động NGLL:
SINH HOẠT LỚP TUẦN 17.
I-Yêu cầu:
- Học sinh nắm được những ưu khuyết điểm trong tuần.
- Có thái độ sửa chữa những thiếu sót, vi phạm mắc phải.
- Chơi các trò chơi dân gian - Ôn các bài hát đã học .
- Nắm kế hoạch tuần 18.
II . Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động hoc
A. Hoạt động 1: Sinh hoạt lớp
* / GV đánh giá lại :
-Tỉ lệ chuyên cần rất tốt
- lớp trưởng thực hiện.
-Nề nếp khá đảm bảo
-Đã thực hiện tốt kế hoạch của lớp đề ra.
-Nhìn chung các em trật tự trong giờ học-Một số HS
có ý thức học tập tốt : Tuyên dương: Nhung, Trang,
Anh , Nhung
- Một số em có tinh thần vươn lên trong học tập, nh- - HS lắng nghe.
ư: Thành, K- Linh
- Bên cạnh đó còn một số em chưa có ý thức trong
học tập còn nhiều điểm yếu: Phi
-Vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học tốt
-Một số HS có ý thức học tập tốt
-Không có em nào vi pham nội quy của
trường, lớp...
2.Hoạt động 2: Hoạt động tập thể.
- HS chơi theo yêu cầu của GV.
a/ Chơi trò chơi.
-HS tập hợp theo đội hình chơi phù hợp để
chơi các trò chơi theo y/c của GV.
- HS thực hiện .
+ Tập hợp vòng tròn .
-HS chơi dưới sự điều khiển của GV.
-Sau đó chơi dưới sự điều khiển của lớp trưởng.
-GV quan sát NX cách chơi của HS
b/ Cho HS hát ôn lại các bài hát đã học .
-GV cho HS hát.
- Tuần sau khắc phục và thực
-HS hát theo tổ, theo nhóm...
hiện tốt kế hoạch đề ra.
-GV quan sát NX
B. Phương hướng:
*Đạo đức:- Học tập theo 5 điều Bác Hồ dạy.
- Nói lời hay làm việc tốt nhặt đ ược của rơi trả lại
19
GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
người mất hoặc trả cho lớp trực tuần.
*Học tập:
- Đi học đầy đủ đúng giờ, học bài làm bài mang đầy
đủ sách vở.
- Học bài làm bài ở nhà trước khi đến lớp.
- Chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập cho tuần sau
Ôn tập tốt CBthi CHKI đạt kết quả tốt.
C. CỦNG CỐ DẶN DÒ
- Cho HS chuẩn bị tiết sau.
HS thực hiện tốt.
- Tuyên dương những HS tham gia.
-----------------------------------------------------------------------------

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×