Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 15

Tuần 15

Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2007

Toán
Tiết 57 : LUYệN TậP
I. Mục tiêu

Giúp HS củng cố về:
- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9. Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi
9.
- Biết làm tính theo tranh
II. Chuẩn bị

- GV: đồ dùng dạy học Toán
- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên


Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

2. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS làm bài tập

6+3=9

7 +2= 9

- GV nhận xét, ghi điểm.

9-2<5+4

9 5>

1..

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài

- Giới thiệu bài, ghi bảng

b. Luyện tập

HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

Bài 1

- Nhắc lại tên bài

- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả. - Tính nhẩm và viết kết


- GV hớng dẫn HS nhận xét.

quả vào phép tính
- HS làm bài, đọc kết qủa

Bài 2

- Hớng dẫn HS nêu yêu cầu bài
toán

- HS thảo luận làm theo

- Cho HS làm bài.

nhóm đôi

- GV sửa sai

- HS hỏi yêu cầu bạn trả
lời kết quả.

* Trò chơi giữa

* Hát, múa tự do


tiết
Bài 3

- Yêu cầu HS nêu cách điền dấu

* Hát, múa tự do

vào chỗ chấm.

- HS chú ý

- Cho HS làm bài, GV nhận xét,

- HS tự làm bài

sửa sai.
- Hớng dẫn HS quan sát tranh,
Bài 4

Bài 5

nêu bài toán tơng ứng từng tranh. - Nêu bài toán:có 9 con
- Cho HS viết, đọc kết quả. GVsửa bài

9 6= 3 hoặc 9- 3= 6

-Hớng dẫn HS tìm các hình

- Tìm hình vuông: có 5

vuông

hình vuông

- Cho HS làm bài theo nhóm
- GV sửa bài
* Trò chơi: Lắp hình
- GV hớng dẫn cách lắp

4. Củng cố, dặn


- Chia nhóm cho HS thi đua lắp

* Thi đua giữa các nhóm

hình

- Thi lắp hình theo yêu

- Tổng kết, nhận xét.

cầu của GV

- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Chú ý


Tiếng Việt
Bài 60 :

om am

I. Mục tiêu

- HS đọc và viết đợc : om, am, làng xóm, rừng tràm
- Đọc đợc từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Nói lời cảm ơn

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ
chức
2.Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của giáo viên
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng
dụng
- Nhận xét, ghi điểm.

Hoạt động của học sinh
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng:
bình minh, nhà rông,
nắng chang chang
+ Trên trời có đám mây


3.Bài mới

TIếT 1

- Cho HS quan sát tranh, thảo
luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV om, am
b. HĐ1: Dạy vần * Nhận diện vần
-Vần om đợc tạo nên từ
những âm nào?
- Cho HS ghép vần
- Yêu cầu HS so sánh om - on
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hớng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
a. Giới thiệu bài

- Yêu cầu HS tìm vị trí các âmvần trong tiếng xóm.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn
tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.

- Quan sát tranh, thảo
luận tìm vần: om, am
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Âm o và m , âm o đứng
trớc âm m đứng sau.
- HS ghép vần om
- Giống âm o khác âm m
n
- Chú ý: o m - om
- Lớp: 1- 2 lần
Nhóm: 4 nhóm
Cá nhân : 10 em
- Ghép âm x đứng trớc
vần om đứng sau và dấu
sắc trên đầu âm o
- Cá nhân: 8 em
Nhóm : 6 nhóm
Lớp:2 lần


* Trò chơi giữa
tiết

Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

c. HĐ2: Luyện
tập

* Trò chơi giữa
tiết

am ( tơng tự)
- Lu ý: so sánh om - am
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc
mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hớng dẫn quy
trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV
chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ
ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hớng dẫn HS nhận xét tranh
minh hoạ.
+ Cho HS đọc
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV
quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện
nói
- Đặt câu hỏi hớng dẫn HS
luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Bạn ấy nói gì khi đợc cô cho
bóng bay ?

* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

4.Củng cố, dặn


am ( tơng tự)
*Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 5 em
Nhóm: 4- 6 nhóm
Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Nói lời cảm ơn
- Luyện nói theo hớng
dẫn
+ Vẽ bạn nhỏ đợc cô cho
bóng bay
+ HS tự trả lời

* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh


Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2007

Tiếng Việt
I. Mục tiêu

Bài 61: ăm

- âm

- HS đọc và viết đợc :ăm, âm,con tằm, hái nấm.
- Đọc đợc từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Thứ, ngày, tháng, năm.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


1.ổn định tổ
chức
2.Kiểm tra bài


- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng
dụng: chòm râu, đom đóm, quả
trám, trái cam
+ Ma tháng bảy gãy cành
trám
- Nhận xét, ghi điểm.

3.Bài mới

- Cho HS quan sát tranh, thảo
a.Giới thiệu bài luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GVăm,âm
* Nhận diện vần
b.HĐ1: Dạy vần - Vần ăm đợc tạo nên từ
những âm nào?
- Y. cầu HS ghép vần
- Yêu cầu HS so sánh am - ăm
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hớng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
TIếT 1

- Yêu cầu HS tìm vị trí các âmvần trong tiếng tằm.

* Trò chơi giữa
tiết

Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

c.HĐ2: Luyện

- Cho HS đánh vần , đọc trơn
tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
âm ( tơng tự)
- Lu ý: so sánh ăm - âm
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc
mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hớng dẫn quy
trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV
chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ

- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng:
chòm râu, đom đóm, quả
trám, trái cam
+ Ma tháng bảy gãy cành
trám
- Quan sát tranh, thảo luận
tìm vần: ăm,âm
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Âm ă và m , âm ă đứng
trớc âm m đứng sau.
- HS ghép vần ăm
- Giống âm m khác âm ă- a
- Chú ý: ă m- ăm
- Lớp: 1- 2 lần
Nhóm: 4 nhóm
Cá nhân : 10 em
- Ghép âm t đứng trớc vần
ăm đứng sau và dấu huyền
trên đầu âm ă.
- Cá nhân: 8 em
Nhóm : 6 nhóm
Lớp:2 lần
âm( tơng tự)
*Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm


tập

ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hớng dẫn HS nhận xét tranh
minh hoạ.
+ Cho HS đọc

* Trò chơi giữa
tiết

+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV
quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện
nói
- Đặt câu hỏi hớng dẫn HS luyện
nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Một năm có mấy tháng? Một
tháng có bao nhiêu ngày?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 5 em
Nhóm: 4- 6 nhóm
Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Thứ, ngày, tháng,
năm.
- Luyện nói theo hớng dẫn
+ Vẽ tờ lịch và thời khoá
biểu
+ Một năm có 12 tháng
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh

4.Củng cố, dặn


Toán
Tiết 58 : PHéP CộNG TRONG PHạM VI 10
I Mục tiêu

Giúp HS
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 10
II. Chuẩn bị

- GV: Bìa ghi các số, vật thật


- HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

chức

- Gọi HS làm bài tập: phép cộng

- HS làm bài

2. Kiểm tra bài

trong phạm vi 9

3+2+4=9- Gọi HS đọc bảng cộng trong

2 + 2 + 5 = 9

phạm vi9
- Nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng

- Nhắc lại tên bài

3. Bài mới

* Hớng dẫn phép cộng: 9 +1 =

a. Giới thiệu bài

10, 1 + 9 = 10

b. Hđ1: Giới

- Hớng dẫn HS quan sát tranh

- Quan sát tranh, nêu bài

nêu bài toán.

toán:có 9 hình tam giác

thiệu phép
cộng, bảng

thêm 1 hình tam giác. Có

cộng trong

tất cả bao nhiêu hình tam

phạm vi 10

giác?
- Hớng dẫn HS trả lời: 9 thêm1

- 8 thêm 1 bằng 9

bằng 10
- Giới thiệu : 9 + 1 = 10

- Đọc, viết : 9 +1= 10

- Cho HS đọc, viết phép tính

- Nhận xét: 1+ 9 = 9+ 1=

- H.dẫn nêu phép cộng: 1 + 9=

10

10*Hớng dẫn các phép cộng còn
lại tơng tự

- Đọc đồng thanh,cá nhân

- Hớng dẫn HS ghi nhớ bảng
cộng
* Nghỉ giữa tiết
* Trò chơi giữa
tiết

* Nghỉ giữa tiết


c. Hđ2: Thực

- Nêu cách đặt tính theo

hành
Bài 1

- Hớng dẫn HS cách làm

cột

- Cho HS làm và đọc kết quả,

- Làm bài, đọc kết quả:

GV sửa

1 + 9 = 10

- Cho HS làm bài, đọc kết quả

- Làm bài, đọc kết quả

- GV sửa bài

- HS làm bài vào vở

H. dẫn HS điền số theo hình thức - HS đổi vở chữa bài
Bài 2

nối tiếp
- GV nhận xét
- Quan sát tranh, viết

Bài 3

- Hớng dẫn HS quan sát tranh và

phép tính: 6 + 4 = 10

viết phép tính.

hoặc

- GV nhận xét, sửa sai.

4+ 6= 10

- Đọc bảng cộng trong phạm vi

- Đọc lại bảng cộng trong

10

phạm vi 10

- Dặn dò, nhận xét tiết học
4. Củng cố, dặn


Đạo đức
I.Mục tiêu

Bài 7: ĐI HọC ĐềU Và ĐúNG GIờ ( tiết 2)

- HS hiểu đi học đều và đúng giờ giúp các em học tập tốt, thực hiện tốt
quyền đợc học tập của mình.
- HS có ý thức đi học đều và đúng giờ.
II. Chuẩn bị

- GV tranh minh hoạ.
- HS: Vở BT đạo đức, bài hát

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi


chức
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a Giới thiệu bài
* Khởi động
b. HĐ1: Sắm vai

* Trò chơi giữa
tiết
b.HĐ 2: Quan sát
tranh- làm bài tập
5

4.Củng cố, dặn


-Yêu cầu HS trả lời: Để đi học
- Cần chuẩn bị sẵn sách
đều và đúng giờ em cần chuẩn bị vở
nh thế nào?
- Nhận xét, ghi điểm.
- Chú ý
- GV giới thiệu bài- ghi bảng
- Cho cả lớp hát bài: Tới lớp tới
trờng
- Yêu cầu các nhóm trao đổi về
Nội dung tình huống cần đóng
vai, phân vai.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi,
GV quan sát hớng dẫn.
- GV kết luận
* Hát

- Nhắc lại tên bài
- Hát

- Chia nhóm bốn, yêu cầu quan
sát , thảo luận:
+ Các bạn trong tranh đi đâu?
+ Các bạn đi học khi trời thế
nào?
- Yêu cầu môt số nhóm trình bày
- GV kết luận.
- GV: Đi học đều có tác dụng
nh thế nào?
- Cần làm gì để đi học đều,đúng
giờ?

- Quan sát tranh, thảo
luận
+ Các bạn đang đi học
+ Các bạn đi học khi trời
đang ma
- Lắng nghe
- Sẽ nghe giảng đợc đầy
đủ giúp học tốt

- Cho HS đọc hai câu thơ: Trò
ngoan đến lớpnắng ma ngại
gì?
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Đọc thơ: đồng thanh

- HS lắng nghe yêu cầu
thảo luận
- Thảo luận, trình bày
- Lắng nghe
* Hát

- Cần chuẩn bị bài, sách
vở đầy đủ

- Liên hệ

Thứ t ngày 19 tháng 12 năm 2007

Tiếng Việt
I. Mục tiêu

Bài 62 : ôm

- ơm

- HS đọc và viết đợc :ôm, ơm, con tôm, đống rơm.
- Đọc đợc từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Bữa cơm.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ
chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng
dụng:tăm tre, đỏ thắm, đờng
hầm,mầm non
- Nhận xét, ghi điểm.

- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng:
tăm tre, đỏ thắm, đờng
hầm,mầm non

- Cho HS quan sát tranh, thảo
luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GVôm, ơm
* Nhận diện vần
- Vần ôm đợc tạo nên từ
những âm nào?
- Y.cầu HS ghép vần
- Yêu cầu HS so sánh om - ôm
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hớng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âmvần trong tiếng tôm.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn
tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
ơm ( tơng tự)
- Lu ý: so sánh om - am
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc
mẫu
- Cho HS đọc

- Quan sát tranh, thảo luận
tìm vần: ôm, ơm
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV

3.Bài mới
TIếT 1

a.Giới thiệu bài

b.HĐ1: Dạy vần

* Trò chơi giữa
tiết

Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

c.HĐ2: Luyện
tập

* Viết
- GV viết mẫu, hớng dẫn quy
trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV
chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ
ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng

- Âm ô và m , âm ô đứng
trớc âm m đứng sau.
- Ghép vần ôm
-Giống âm m khác âm o
ô
- Chú ý: ô- m-ôm
- Cá nhân, nhóm lớp
- Ghép âm t đứng trớc vần
ôm đứng sau
- Cá nhân,nhóm, lớp
ơm( tơng tự)
*Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm


+ Hớng dẫn HS nhận xét tranh
minh hoạ.
+ Cho HS đọc

* Trò chơi giữa
tiết

+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV
quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện
nói
- Đặt câu hỏi hớng dẫn HS
luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Hàng ngày, gia đình bạn ăn
mấy bữa? Ăn vào những lúc
nào?
+ Trớc khi ăn cơm, bạn cần làm
những công việc gì?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Nhận xét tranh
+ Cá nhân: 3 5 em
Nhóm: 4- 6 nhóm
Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Bữa cơm
- Luyện nói theo hớng dẫn
+ Vẽ cả nhà đang ăn cơm
+ HS tự trả lời
+ HS tự trả lời

* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh

4.Củng cố, dặn


Toán
Tiết 59 : LUYệN TậP
I. Mục tiêu

Giúp HS củng cố về:
- Phép cộng trong phạm vi 10. Biết làm tính cộng trong phạm vi 10.
- Biết làm tính theo tranh


II. Chuẩn bị

- GV: đồ dùng dạy học Toán
- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

chức

- Yêu cầu HS làm bài tập

6 + 4= 10

2. Kiểm tra bài

- GV nhận xét, ghi điểm.

7 + 3 = 10

9-2<5+59 5 > 1...
- Giới thiệu bài, ghi bảng
- Nhắc lại tên bài

3. Bài mới

HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

a.Giới thiệu bài

- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán

b.Luyện tập

- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả. quả vào phép tính:

- Tính nhẩm và viết kết
9 + 1= 10 , 8 + 2= 10

Bài 1
- GV hớng dẫn HS nhận xét.
Bài 2

- Hớng dẫn HS nêu yêu cầu bài

- HS làm bài, đọc kết qủa

toán

- HS thảo luận làm theo

- Cho HS làm bài.

nhóm đôi

- GV sửa sai

- HS hỏi yêu cầu bạn trả
lời kết quả.

* Hát, múa tự do

* Hát, múa tự do

* Trò chơi giữa

- Yêu cầu HS nêu cách điền số

- HS chú ý

tiết

vào chỗ chấm.

- HS tự làm bài

Bài 3

- Cho HS làm bài, GV nhận xét,
sửa sai.

Bài 4

- Cho HS làm bài theo nhóm:

- Nhóm làm bài và trình

tính và viết kết quả phép tính.

bày

- GV sửa bài


- Hớng dẫn HS quan sát tranh,

- Nêu bài toán

nêu bài toán tơng ứng từng tranh.
Bài 5

- Cho HS viết, đọc kết quả. GV
sửa bài

3 + 7= 10 hoặc 7+ 3= 10

* Trò chơi: Làm toán tiếp sức
- GV hớng dẫn cách làm

* Thi đua giữa các nhóm

- Chia nhóm cho HS thi đua

- Thi làm toán tiếp sức

- Tổng kết, nhận xét.
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Chú ý

4. Củng cố, dặn


Tự nhiên và xã hội
Bài 15 : LớP HọC
I. Mục tiêu

Giúp HS biết:
- Lớp học là nơi các em đến học hàng ngày.


- Nói về các thành viên trong lớp, đồ dùng dạy học có trong lớp.
- Nói đợc tên trờng, tên lớp, tên giáo viên chủ nhiệm và một số bạn ở trong
lớp.
- Kính trọng thầy cô, yêu mến, đoàn kết với bạn bè.
II. Chuẩn bị

-GV: Tranh minh hoạ
- HS: Vở bài tập TN-XH
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức

- ổn định lớp

2.Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:
+ Em hãy kể một số vật có thể

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
+ HS tự trả lời

gây đứt tay, gây bỏng?
- GV nhận xét, ghi điểm.
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài

- GV giới thiệu bài, ghi bảng

- Chú ý, nhắc lại tên bài.

* Khởi động

- Cho HS hát

- Hát tập thể

b. Hđ1: Quan sát

- Hớng dẫn HS thảo luận theo

- HS thảo luận nhóm đôi

nhóm bốn :quan sát tranh và trả

- HS tự thảo luận và trả

Mục tiêu: HS biết

lời câu hỏi

lời.

các thành viên

+ Trong lớp gồm có những ai và + Trong lớp có cô giáo,

trong lớp và đồ

có những thứ gì?

các bạn, có bàn ghế,

dùng dạy - học

+ Lớp học của bạn gần giống

tranh ảnh, bảng

tranh

với lớp học nào trong tranh?
+ Bạn thích lớp học nào? Tại

+ HS tự trả lời

sao?
- Cho HS thảo luận, GV quan
sát, hớng dẫn.
- Gọi các nhóm trình bày.GV
kết luận

- Một số nhóm trình bày


* Trò chơi giữa

* Tổ chức cho HS hát

* Hát tập thể

c.Hđ 3: Thảo luận

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm

- Chia nhóm , thảo luận

nhóm đôi

đôi:

theo yêu cầu của GV

Mục tiêu: HS biết

+ Hãy kể về : tên cô giáo, các

+ HS tự trả lời

kể về lớp học của

bạn trong lớp, những đồ dùng

mình

dạy học có trong lớp, tác

tiết

- HS tự trả lời

dụng của chúng
- Cho HS thảo luận
- Gọi một số nhóm trìnhbày.
- Gọi HS nhận xét. GV kết luận

4. Củng cố, dặn

*Trò chơi : Thi viết nhanh các

* Chơi trò chơi

đồ dùng có trong lớp

- Lắng nghe

- Dặn dò, nhận xét tiết học.Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007

Tiếng Việt

Bài 63 : em

- êm

I. Mục tiêu

- HS đọc và viết đợc : em, êm, con tem, sao đêm.
- Đọc đợc từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Anh chị em trong nhà.

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ
chức
2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới
TIếT 1

a.Giới thiệu bài

b.HĐ1: Dạy vần

* Trò chơi giữa
tiết

Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

Hoạt động của giáo viên
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng
dụng: chó đốm, chôm chôm,
sáng sớm, mùi thơm
+ Vàng mơ nh trái chín
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo
luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV em,êm
* Nhận diện vần
- Vần em đợc tạo nên từ
những âm nào?
- Y. cầu ghép vần mới
- Yêu cầu HS so sánh em - am
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hớng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âmvần trong tiếng tem.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn
tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
êm ( tơng tự)
- Lu ý: so sánh em - êm
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc
mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hớng dẫn quy
trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV
chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc

Hoạt động của học sinh
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng:
chó đốm, chôm chôm, sáng
sớm, mùi thơm
+ Vàng mơ nh trái chín
- Quan sát tranh, thảo luận
tìm vần: em, êm
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Âm e và m , âm e đứng
trớc âm m đứng sau.
- HS ghép vần em
- Giống âm m khác âm e a
- Chú ý: ô- m-ôm
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Ghép âm t đứng trớc vần
em đứng sau
- Cá nhân: 8 em
Nhóm : 6 nhóm
Lớp:2 lần
êm( tơng tự)
*Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết


c.HĐ2: Luyện
tập

* Trò chơi giữa
tiết

- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ
ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hớng dẫn HS nhận xét tranh
minh hoạ.
+ Cho HS đọc
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV
quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện
nói
- Đặt câu hỏi hớng dẫn HS
luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Làm anh chị phải nh thế nào
đối với em?
+ Còn làm em phải nh thế nào?

* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 5 em
Nhóm: 4- 6 nhóm
Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Anh chị em trong
nhà
- Luyện nói theo hớng dẫn
+ Vẽ anh và em đang giặt
quần áo
+ Phải thơng yêu, chăm
sóc, nhờng nhịn em nhỏ
+ Em phải ngoan ngoãn
nghe lời anh chị
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh

4.Củng cố, dặn


Toán
Tiết 60 :PHéP TRừ TRONG PHạM VI 10

I. Mục tiêu

Giúp HS :
- Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10


- Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10
II. Chuẩn bị

-GV: vật thật, tranh minh hoạ, que tính
- HS: que tính, vở bài toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

2. Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS làm bài

5 + 5 = 10 4 + 3+ 3=10

- Nhận xét, sửa sai

81=7

5+1+

4=10

3.Bài mới
a. Giới thiệu bài

- Giới thiệu bài, ghi bảng

b.Hđ1: giới thiệu

* Hớng dẫn HS phép trừ:10

bảng trừ trong

1= 9,10 -9 =1

phạm vi 10

- Hớng dẫn HS quan sát tranh
nêu bài toán

- Nhắc lại tên bài

- Có 10 hình tam giác,
bớt đi một hình, còn lại

- Gợi ý HS cách trả lời :10hình

mấy hình?

tam giác bớt một hình còn lại

- Trả lời:10 bớt 1 còn 9

mấy hình?
- Giới thiệu phép trừ: 10 1 =
9

- Đọc, viết : 10 - 1= 9

- Giới thiệu phép trừ: 10 9=

- Đọc, viết: 10 - 9 = 1

1

* Tơng tự

* Hớng dẫn HS phép trừ khác
trong phạm vi 10 tơng tự

Ghi nhớ bảng trừ phạm

* Trò chơi giữa

Cho HS ghi nhớ bảng trừ trong

vi 10

tiết

phạm vi 10

* Hát, múa

c. Hđ2:Thực hành

* Hát tự do

Bài 1
- Điền kết quả vào phép


Bài 2

Bài 3

- Hớng dẫn HS nêu yêu cầu bài

tính theo cột dọc

toán và cách làm.

- HS tự làm bài

- Cho HS làm bài, GV sửa sai,

1+ 9= 10 10 1 = 9

nhận xét mối quan hệ giữa phép
+ và -

- Viết số thích hợp vào ô

- Hớng dẫn HS làm bài

trống

- GV sửa sai
- So sánh và điền dấu
- Hớng dẫn HS nêu yêu cầu bài

Bài 4

thích hợp.

toán và cách làm
- Cho HS làm bài, GV sửa sai

- Nêu bài toán

-Hớng dẫn quan sát tranh nêu
bài toán.
- Hớng dẫn hình thành phép

4.Củng cố, dặn dò

tính

6 + 4= 10

- Cho HS đặt phép tính, GV sửa

10 6 = 4

sai.

* Các nhóm thi đua

* Trò chơi: Ai nhanh hơn

- Cá nhân, đồng thanh

- Cho HS đọc bảng trừ trong

- Chú ý

phạm vi 10
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2007

Tập viết
Bài tuần 13:nhà trờng, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm
I.Mục tiêu

- HS viết đúng và đẹp chữ : nhà trờng, buôn làng...
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.


II. Chuẩn bị

- GV: chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học

1.ổn định tổ chức

- ổn định lớp

sinh
- ổn định chỗ ngồi

2. Kiểm tra bài cũ

- Nhận xét bài viết của tuần trớc,

- Chú ý

ghi điểm.
3. Bài mới

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài

a. Giới thiệu bài

- Treo chữ mẫu, đọc các chữ cần

- Quan sát chữ mẫu,

b. HĐ1: Hớng

viết.

lắng nghe.

dẫn HS quy

- Cho HS đọc đồng thanh một lần

- Đọc đồng thanh: nhà

trình viết

các chữ cần viết.

trờng, buôn làng...

- Hỏi: Điểm giống nhau của các

- Đều viết bằng 2 chữ

từ?
- Độ cao của các con chữ?

- HS nêu

+ Chữ cao 5 li, 4 li
- GV lần lợt hớng dẫn quy trình
viết các chữ
* nhà trờng
+ Y. cầu HS đọc, phân tích từ

- HS nêu:viết bằng n- h

+ Hỏi chữ nhà đợc viết bằng những - a - `\
- HS nêu
con chữ nào?
+ Chữ trờng đợc viết bằng những
con chữ nào?
+ GV hớng dẫn viết

- Bằng một con chữ o

+ Hỏi khoảng cách giữa chữ nhà
đến chữ trờng là bao nhiêu?

- Lắng nghe, quan sát


* Các chữ còn lại H.dẫn tơng tự

- Viết bảng con theo h-

- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh

ớng dẫn của GV.

* Trò chơi giữa

sửa.

* Tập thể dục 1 phút

tiết

* Cho HS tập bài thể dục 1 phút

c. HĐ2: Thực
hành

chống mệt mỏi .

- HS nhắc t thế ngồi

- GV nhắc nhở HS t thế cầm bút, t

viết

thế ngồi, cách viết liền nét

- Chỉnh sửa t thế ngồi,

- Cho HS thực hành viết trong vở

cầm bút

Tập viết.

- Thực hành viết trong

- GV quan sát, nhắc nhở.

vở Tập viết.

- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp
- HS chọn

trong bàn mình.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
4. Củng cố, dặn

- Trng bày bài viết đẹp.- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Thủ công
I. Mục tiêu.

Bài soạn : GấP CáI QUạT ( TIếT 1)

- HS biết cách gấp cái quạt

II. Chuẩn bị

- GV: bài mẫu, quy trình hớng dẫn, giấy mầu lớn
- HS: giấy màu, hồ dán, vở thủ công, bút chì...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


1.ổn định tổ
chức
2.Kiểm tra đồ
dùng
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1: Hớng dẫn
quan sát và nhận
xét mẫu

- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng học tập

- ổn định
- Lấy đồ dùng học tập

- Giới thiệu bài, ghi bảng
- Cho HS quan sát cái quạt mẫu,
GV hớng dẫn HS nhận xét:
+ Các nếp gấp

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát hình và nhận
xét
+ Các nếp gấp cách đều
nhau
+ Hình giữa hai phần quạt không + Hai nửa quạt nghiêng
dán hồ
về hai phía
- GV kết luận
- Cho HS quan sát, GV làm mẫu - Quan sát và lắng nghe
c. Hđ 2: Hớng dẫn theo quy trình:
+ Gấp các nếp cách đều
cách gấp
+ Gấp đôi lại để lấy dấu giữa,
dùng chỉ, len buộc chặt phần
- Quan sát hình và lắng
giữa đã có nếp, phết hồ dán ở
nghe
nếp ngoài.
+ Gấp đôi, dùng tay ép chặt, khi
khô mở ra.
* Hát tự do
* Hát
*Trò chơi giữa
- Yêu cầu HS lấy giấy nháp và
- HS thực hành xé trên
tiết
giấy nháp
d.Hđ3: Thực hành thực hành
- GV quan sát, nhắc nhở, hớng
nháp
dẫn.
- Chấm và nhận xét một số bài
- Chú ý quan sát, lắng
- Tuyên dơng những bài đẹp.
nghe.
- Yêu cầu HS nhắc lại quy trình
gấp cái quạt
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Nhắc lại quy trình gấp

4Củng cố, dặn dò

Tập viết
Bài tuần 14: đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm
I.Mục tiêu

- HS viết đúng và đẹp chữ : mầm non, đỏ thắm, chôm chôm
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.


II. Chuẩn bị

- GV: chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức

- ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

- Nhận xét bài viết của tuần tr-

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi

ớc, ghi điểm.

- Chú ý

3. Bài mới

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài

a.Giới thiệu bài

- Treo chữ mẫu, đọc các chữ

- Quan sát chữ mẫu, lắng

b.Hđ1: Hớng dẫn

cần viết.

nghe.

HS quy trình viết

- Cho HS đọc đồng thanh một

- Đọc đồng thanh : mầm

lần các chữ cần viết.

non, đỏ thắm, chôm
chôm

- Hỏi: Điểm giống nhau của các - Đều viết bằng 2 chữ
từ?
- Độ cao của các con chữ?

- HS nêu

+ Chữ cao 5 li, 4 li
- GV lần lợt hớng dẫn quy trình
viết các chữ
* đỏ thắm
+ Y. cầu HS đọc, phân tích từ
+ Hỏi chữ đỏđợc viết bằng

- HS nêu:viết bằng đ- o-

những con chữ nào?
+ Chữ thắm đợc viết bằng

- HS nêu

những con chữ nào?
+ GV hớng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ đỏ
đến chữ thắm là bao nhiêu?

- Bằng một con chữ o


* Các chữ còn lại H.dẫn tơng tự - Lắng nghe, quan sát
- Cho HS viết bảng con, GV

* Trò chơi giữa tiết

chỉnh sửa.

- Viết bảng con theo hớng

* Cho HS tập bài thể dục 1

dẫn của GV.

phút chống mệt mỏi .

* Tập thể dục 1 phút

- GV nhắc nhở HS t thế cầm
c.Hđ2: Thực hành

bút, t thế ngồi, cách viết liền

- HS nhắc t thế ngồi viết

nét

- Chỉnh sửa t thế ngồi,

- Cho HS thực hành viết trong

cầm bút

vở Tập viết.

- Thực hành viết trong vở

- GV quan sát, nhắc nhở.

Tập viết.

- Y. cầu HS bình chọn bài viết
đẹp trong bàn mình.

- HS chọn

- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Trng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
4. Củng cố, dặn dò

Thể dục
Bài 15 : THể DụC RèN LUYệN TTCB- TRò CHƠI
I. Mục tiêu

Giúp HS:
- Thực hiện đợc động tác tơng đối chính xác các động tác đã học.
- Tham gia chủ động vào trò chơi Chạy tiếp sức
II. Chuẩn bị

- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi, kẻ sân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×