Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 10 DAY1 lop1

Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010

TUN 10
Th hai

Ngy son: 5/11/2009
Ngy ging: 9/11/2009
Tit 1 : Cho c
---------------------------------------

Hc vn:
BI 39: AU U (2 Tit)
I-Yờu cu:
- c c: au, õu, cõy cau, cỏi cu; t v cõu ng dng.Vit c: au, õu, cõy
cau, cỏi cu. Luyn núi 2-3 cõu theo ch : B chỏu.
- Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch .
- GD cho h/s cú tỡnh cm vi b v mi ngi.
II-Chun b: GV : Tranh minh ho: cõy cau, cỏi cu v ch : B chỏu.
HS : SGK, bng con, b thc hnh ting vit.,V TV 1/ Tp 1, bỳt chỡ
III.Cỏc hot ng dy - hc:
Hot ng GV

Hot ng HS
1.KTBC : vit: leo treo, trỏi o
Vit bng con: leo treo, trỏi o
c on th ng dng .
1 HS lờn bng c
GV nhn xột chung.
2.Bi mi:
2.1. Gii thiu bi: hc cỏc vn mi au, õu
GV vit bng au, õu
Lng nghe.
2.2. Vn au:.
2 .Nhận diện vần : 17
Giới thiệu vần au ghi bảng.
Theo dừi v lng nghe.
- Hớng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đánh vần mẫu: a u- au.
ng thanh
- Phân tích vần au?
m a ng trc, õm u ng sau
+Ging: u m u bng m a
- Chọn ghép vần au?
+Khỏc:vn au kt thỳc bng õm u
- Chọn âm c ghép trớc vần au, tạo tiếng mới
Tỡm vn au v ci bng ci
- GV viết bảng - đọc mẫu
- Đánh vần mẫu: c- au - cau.
cau
- Phân tích tiếng cau?
Lng nghe.
- Quan sát tranh 1 vẽ gì ?
6 em, nhúm 2, lp
Đọc mẫu : cây cau
Ghộp ting cau
Từ cây cau có tiếng chứa vần au vừa học?
1 em
d)Hng dn vit: au, õu, cõy cau, cỏi cu
V 4 em, c trn 4 em, nhúm lp
Vit mu v hng dn cỏch vit.
cau


au

Lp theo dừi , vit nh hỡnh
Luyn vit bng con

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

1


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010

cõy cau
Nhn xột chnh sa
Vn u : ( tng t vn au)
- Vn u c to bi m , u,
-So sỏnh vn u vi vn au?
ỏnh vn: õ - u - õu
c - õu - cõu - huyn - cu
cõy cu
Hng dn vit:
Vit mu v hng dn cỏch vit.

õu
cu

cỏi

Nhn xột chnh sa
Dy ting ng dng:
Ghi lờn bng cỏc t ng dng.
Gch di nhng ting cha õm mi hc.
Phõn tớch mt s ting o cha vn au , õu
GV gi hc sinh ỏnh vn v c trn ting.
Gii thớch t, c mu
Gi hc sinh c trn t ng dng.
Gi hc sinh c ton bng.
3.Cng c tit 1: Tỡm ting mang õm mi hc
c li bi
Nhn xt tit 1
Tit 2
- Luyn c trờn bng lp.
c õm, ting, t ln xn.
Ln lt c õm , vn , ting , t khú
Ln lt c t ng dng
GV nhn xột.
- Luyn cõu:
Nhn xột tranh minh ho cõu ng dng:
Trong tranh cú nhng gỡ?

Ging : u kt thỳc bng õm u
Khỏc : vn õu m u bng õ
Theo dừi v lng nghe.
Cỏ nhõn, nhúm, lp
Ton lp.

Vit nh hỡnh
Luyn vit bng con
c thm, tỡm ting cha vn eo, ao
1 em c, 1 em gch chõn
2 em
6 em, nhúm 1, nhúm 2.
Cỏ nhõn, nhúm, lp
1 em.
i din 2 nhúm
2 em.

Cỏ nhõn, nhúm, lp
Cỏ nhõn, nhúm, lp
Cỏ nhõn, nhúm, lp
Quan sỏt tranh tr li
2 em
6 em.
Cỏ nhõn, nhúm, lp
c li.
luyn vit v tp vit: au, õu, cõy
cau, cỏi cu

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

2


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Tỡm ting cú cha vn au , õu trong cõu
Gi ỏnh vn ting , c trn ting.
Gi c trn ton cõu.
GV nhn xột.
Luyn vit:
Hng dn HS vit vn au , õu v tp vit
Theo dừi , giỳp HS
Chm 1/3 lp Nhn xột cỏch vit.
3. Luyện nói : ( 5- 7)
- Nêu chủ đề luyện nói ?
- Trong tranh vẽ gì?
- Ngời bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì?
- Bà thờng dạy các cháu những điều gì?
- Em đã giúp bà đợc việc gì cha?
- GV nhận xét , sửa câu cho HS.
Giỏo dc t tng tỡnh cm.
4.Cng c : Gi c bi.
Hụm nay hc bi gỡ?
So sỏnh vn au v õu ging, khỏc nhau ch
no?
Thi tỡm ting t cha vn au, õu
5.Nhn xột, dn dũ:
V nh c li bi, vit bi vn au, õu thnh
tho v xem bi mi iu, ờu
Nhn xột gi hc.

B chỏu.
HS tr li theo hng dn ca GV.
Quan sỏt tranh tr li:
Tr li theo suy ngh
Liờn h thc t v nờu.
2 em ,
Lp ng thanh: vn au, õu
2 em
Thi tỡm ting trong bng ci
Lng nghe thc hin nh.
V nh hc v chun b bi 40: iu-ờu.

---------------------------------------

Toỏn:
BI : LUYN TP
I-Yờu cu:
- Bit lm tớnh tr trong phm vi 3; bit mụi quan h gia phộp cng v phộp tr.
bit biu th th tỡnh hung trong hỡnh v bng phộp tớnh tr.
- Lm ỳng cỏc bi tp 1, 2, 3
- Giỏo dc hc sinh lm bi cn tớnh cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b:
GV: Phiu BT 3
HS :SGK, v Toỏn, Bng con, bỳt...
III.Cỏc hot ng dy hc :
Hot ng GV
Hot ng HS
1.KTBC: Tớnh
C lp lm bng con:
21= ,31= ,32=
Gi hc sinh nờu ming
2 em nờu : 3 1 = 2
,
32=1
3-?=2
3-?=1
Nhn xột KTBC.
HS lng nghe.Vi em nờu : luyn tp.
2.Bi mi :
Hc sinh nờu yờu cu ca bi.
Gii thiu trc tip, ghi ta.
Hc sinh nờu ming kt qu.
3.Hng dn hc sinh luyn tp:
1+2=3 1+1=2
1+2=3
Bi 1:Tớnh kt qu phộp cng

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

3


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
Lần lượt gọi nêu kết quả, GV ghi bảng:
Nhận xét cột 3?
Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài ?
Gọi 4 em nêu miệng.
Nhận xét , sửa sai
Bài 3: Học sinh nêu cầu của bài:
Yêu cầu thực hiện trên phiếu bài tập.
1 ... 1 = 2
2 .. 1 = 3
1 ... 2 = 3
1 ... 4 = 5
2 ... 1 = 1
3.... 2 = 1
3 ... 1 = 2
2 ....2 = 4
4.Củng cố ,Dặn dò: Hệ thống BT
Về nhà làm bài tập 4 và xem bài mới.

1+3=4 2–1=1
3–1=2
1+4=5 2+1=3
3–2=1
Mối quan hệ giữa php cộng và phép
trừ.
Viết số thích hợp vào ô trống.
Lần lượt 4 em nêu.
3–1=2, 3–2=1 ,
2–1=1,2+1=3
Điền dấu + , - vào ô trống:
Làm trên phiếu bài tập.
1+1=2
2+1=3
1+2=3
1+4=5
2–1=1
3–2=1
3–1=2
2+2=4
Thực hiện ở nhà và CB bài phép trừ
trong phạm vi 4

---------------------------------------

Đạo đức: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 2)
I-Yêu cầu:
- Biết đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường nhịn.Yêu quý anh
chị em trong gia đình.
- Biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
- GD hs yêu quý gia đình mình.
II-Chuẩn bị:
1. GV: -Vở bài tập đạo đức, đồ dùng để chơi đóng vai.Một số câu chuyện thuộc chủ đề:
2. HS: - Vở bài tập đạo đức.
III-Các hoạt động dạy –học:
Hoạt động GV
Hoạt động học sinh
1.KTBC:Khi ai cho bánh em phải làm gì? Nhường nhịn em, chia em phần hơn.
Nếu có đồ chơi đẹp em làm gì?
Nhường cho em chơi.
GV nhận xét KTBC.
2.Bài mới : Giới thiệu bài : tt
Vài HS nhắc lại.
Hoạt động 1 :
Hướng dẫn làm bài tập:
GV nêu YC bài tập:
Nối : nên hoặc không nên vào tranh.
Tranh 1:
Anh không cho em chơi chung.
Không nên.
Tranh 2:
Anh hướng dẫn dẫn em học bài.
Nên.
Tranh 3:
Hai chị em cùng làm việc nhà.
Nên.
Tranh 4:Anh không nhường em.
Không nên.
Nên.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

4


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Tranh 5:D em cho m lm vic.
Hot ng 2 :
Gi hc sinh úng vai th hin theo cỏc
tỡnh hung trong bi hc.
Kt lun :L anh ch cn nhng nhn em
nh. L em thỡ phi l phộp v võng li
anh ch.
Hot ng 3:
Liờn h thc t:
nh cỏc em thng nhng nhn em
nh nh th no?
Trong gia ỡnh nu em l em nh thỡ em
nờn lm nhng gỡ?
Túm li : Anh ch em trong gia ỡnh l
nhng ngi rut tht.Vỡ vy cn phi
thng yờu quan tõm, chm súc ln
nhau.Anh ch phi bit nhng nhn em
nh, em nh phi kớnh trng v võng li
anh ch.
3.Cng c : Gi nờu ni dung bi.
Nhn xột, tuyờn dng.
4.Dn dũ :Hc bi, xem bi mi.thc
hnh k nng gia kỡ 1.

úng vai th hin tỡnh hung 2.
úng vai th hin tỡnh hung 5.
Hc sinh nhc li.

Nhng chi, nhng qu bỏnh cho em.

Võng li anh ch.
Hc sinh nhc li.

Hc sinh nờu.
Thc hin nh.

-----------------------------------------------------------------------------

Th ba
M thut:

Ngy son: 6/11/2009
Ngy ging: 10/11/2009
V QU ( QU DNG TRềN)
/ C Vi son v ging
--------------------------------------

T nhiờn xó hi:
BI : ễN TP CON NGI V SC KHO
I.Yờu cu:
- Cng c kin thc c bn v cỏc b phn ca c th v cỏc giỏo quan.
- Cú thúi quen v sinh cỏ nhõn hng ngy.
- Cú ý thc t giỏc trong hot ng v ngh ngi hng ngy hng ngy.
II-Chun b:
GV v HS su tm v mang theo cỏc tranh nh v cỏc hot ng hc tp, vui chi, cỏc
hot ng nờn v khụng nờn bo v mt v tai.
III. Cỏc hot ng dy- hc:
Hot ng GV
Hot ng HS
1.KTBC : K nhng hot ng m em thớch? HS k.
Th no l ngh ngi hp lý?
Hc sinh nờu.
GV nhn xột ghi im. Nhn xột bi c.
3.Bi mi:Khi ng bng trũ chi Alibaba.
Mc ớch to ra khụng khớ sụi ni ho hng Ton lp thc hin.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

5


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
cho lp hc.
Qua ú GV gii thiu bi v ghi ta bi.
Hot ng 1 :Lm vic vi phiu hc tp:
M: Cng c cỏc kin thc c bn v b phn
c th ngi v cỏc giỏc quan.
Cỏc bc tin hnh
Bc 1:GV phỏt phiu cho cỏc nhúm. Ni
dung phiu cú th nh sau:
C th ngi gm cú phn. ú l
Cỏc b phn bờn ngoi ca c th l:..
Chỳng ta nhn bit c th gii xung quanh
nh cú:
Bc 2: GV gi 1 vi nhúm lờn c cõu tr li
ca nhúm mỡnh. Cỏc nhúm khỏc nhn xột v
b sung.
Hot ng 2:Gn tranh theo ch :
M: Cng c cỏc kin thc v cỏc hnh vi v
sinh hng ngy. Cỏc hot ng cú li cho sc
kho.
Cỏc bc tin hnh:
Bc 1 : GV phỏt cho mi nhúm 1 t bỡa to
(nu cú tranh thỡ phỏt cho cỏc nhúm) v yờu
cu cỏc em gn tranh nh (cú th v), cỏc em
thu thp c v cỏc hot ng nờn lm v
khụng nờn lm.
Bc 2: GV cho cỏc nhúm lờn trỡnh by sn
phm mỡnh. Cỏc nhúm khỏc xem v nhn xột.
HS lờn trỡnh by v gii thiu v cỏc bc tranh
va dỏn cho c lp nghe.
Kt thỳc hot ng: GV khen ngi cỏc nhúm
ó lm vic tớch cc, cú nhiu tranh nh hoc
cú nhng bc v p.
Hot ng 3: K v mt ngy ca em.
M : Cng c v khc sõu hiu bit v cỏc
hnh vi v sinh, n ung, hot ng, ngh ngi
hng ngy cú sc kho tt.
HS t giỏc thc hin cỏc np sng hp v sinh,
khc phc nhng hnh vi cú hi cho sc kho.
Cỏc bc tin hnh
Bc 1:GV yờu cu Hc sinh nh v k li
ngng vic lm trong 1 ngy ca mỡnh cho c
lp nghe.
GV cú th nờu cỏc cõu hi gi ý sau :
Bui sỏng, lỳc ng dy em lm gỡ?

Theo dừi v lng nghe.

Nhc li.
HS tho lun theo nhúm 4 em, in
ming vo ch chm cỏc cõu tr li.
HS nờu li ni dung trong phiu.
Nhúm khỏc nhn xột.

HS lm vic theo nhúm: dỏn tranh
(hoc v) theo yờu cu ca GV.

Cỏc nhúm lờn trỡnh by sn phm ca
mỡnh.
Cỏc nhúm khỏc xem v nhn xột.
Lng nghe.

Thi ua 2 nhúm.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

6


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
Buổi trưa em ăn những thứ gì?
Đến trường, giờ ra chơi em chơi những trò gì?

Học sinh liên hệ thực tế bản thân, kể
theo gơi ý câu hỏi.
4.Củng cố :Nêu tên bài
Học sinh nêu tên bài
5.Dăn dò: Nghỉ ngơi đúng lúc đúng chỗ, ăn Về nhà học bài và hoạt động và nghĩ
các thức ăn có lợi cho sức khoẻ….
ngơi tốt, CB bài “Gia đình”
---------------------------------------

Học vần:
BÀI 40: IU-ÊU ( 2 Tiết)
I-Yêu cầu:
- Đọc được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu; từ và câu ứng dụng.Viết được: iu, êu, lưỡi
rìu, cái phễu.Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề : Ai chịu khó.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề đó.
- GD hs biết chịu khó trong mọi công việc.
II-Chuẩn bị:
GV: Tranh minh hoạ: lưỡi rìu…
HS : SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì…
III.Các hoạt động dạy- học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : viết: lau sậy, rau cải
Đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa vần Viết bảng con: lau sậy, rau cải
au, âu .
1 HS lên bảng
GV nhận xét chung.
2.Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài
Treo tranh hỏi : Tranh vẽ gì ?
lưỡi rìu
Trong tiếng rìu có âm, dấu thanh nào đã học? Âm r, thanh huyền .
Hôm nay học các vần mới iu
Lắng nghe.
GV viết bảng iu
2.2. Vần iu:.
a) Nhận diện vần:
Theo dõi và lắng nghe.
phát âm
Đồng thanh
Nêu cấu tạo vần iu?
Có âm i đứng trước, m u đứng sau
So sánh vần iu với au.
+Giống:Đều kết thúcc bằng âm u
+Khác:vần iu mở đầu bằng i
Yêu cầu học sinh tìm vần iu trên bộ chữ.
Tìm vần iu và cài trong bảng cài
Nhận xét, bổ sung.
b) Phát âm và đánh vần tiếng:
Phát âm mẫu: iu
Lắng nghe.
Đánh vần: i-u - iu
-Giới thiệu tiếng:
6 em, nhóm 1, nhóm 2, lớp
Ghép thêm âm r , thanh huyền để tạo tiếng
mới vào vần au để tạo tiếng mới.
GV nhận xét và ghi tiếng rìu lên bảng.
Ghép tiếng rìu
Gọi học sinh phân tích .
1 em
c)Hướng dẫn đánh vần

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

7


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
GV hng dn ỏnh vn 1 lõn.
r - iu - riu - huyn - rỡu
c trn: rỡu
a tranh rỳt t khoỏ : li rỡu
GV chnh sa cho hc sinh.
d)Hng dn vit:
Vit mu v hng dn cỏch vit.

ỏnh vn 4 em, c trn 4 em, nhúm
1, nhúm 2, lp
2 em.

iu
rỡu

Lp theo dừi , vit nh hỡnh
Luyn vit bng con: iu, li rỡu

li

Ngh 1 phỳt

Nhn xột chnh sa
Vn ờu : ( tng t vn iu)
- Vn ờu c to bi ờ, u,
-So snh vn ờu vi vn iu?
ỏnh vn: ờ- u - ờu
ph - u - phu - ng - phu
cỏi phu
Hng dn vit:
Vit mu v hng dn cỏch vit.

ờu cỏi
phu
Nhn xột chnh sa
Dy ting ng dng:
Ghi lờn bng cỏc t ng dng.
Gch di nhng ting cha õm mi hc.
Phõn tớch mt s ting cha vn iu, ờu
GV gi hc sinh ỏnh vn v c trn ting.
Gii thớch t, c mu
Gi hc sinh c trn t ng dng.
Gi hc sinh c ton bng.
3.Cng c tit 1:
Tỡm ting mang õm mi hc

Ging : u kt thỳc bng õm u
Khỏc : vn u m u bng
Theo dừi v lng nghe.
Cỏ nhõn, nhúm, lp
Cỏ nhõn, nhúm, lp

Vit nh hỡnh
Luyn vit bng con: ờu, cỏi phu;

c thm , tỡm ting cha vn iu, ờu
1 em c, 1 em gch chõn
2 em
6 em, nhúm 1, nhúm 2.
Cỏ nhõn, nhúm, lp
1 em.
i din 2 nhúm 2 em.
C lp

Cỏ nhõn, nhúm, lp
Cỏ nhõn, nhúm, lp
Cỏ nhõn, nhúm, lp

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

8


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
c li bi
Nhn xt tit 1
Tit 2
Tit 2 : Luyn c trờn bng lp.
c õm, ting, t ln xn.
Ln lt c õm , vn , ting , t khúa
Ln lt c t ng dng
GV nhn xột.
- Luyn cõu:
Nhn xột tranh minh ho cõu ng dng:
Trong tranh cú nhng gỡ?
Tỡm ting cha vn iu , ờu trong cõu
Gi ỏnh vn ting , c trn ting.
Gi c trn ton cõu.
GV nhn xột.
Luyn vit:Hng dn HS vit vn iu , ờu
vo v tp vit
Theo dừi , giỳp HS cũn lỳng tỳng.
Chm 1/3 lp Nhn xột cỏch vit.
- Luyn núi: Ch luyn núi hụm nay l gỡ?
GV gi ý cho hc sinh bng h thng cỏc cõu
hi, giỳp HS núi tt theo ch Trong tranh
Trong tranh v nhng con vt gỡ?
Cỏc con vt trong tranh ang lm gỡ?
Trong s nhng con vt ú , con vt no chu
khú?
Cỏc em i hc thỡ chu khú lm nhng gỡ?
Cỏc con vt trong tranh ỏng yờu khụng?
Em thớch con vt no nht ? vỡ sao ?
Trong cỏc con vt trong nh em con vt
no? Em thớch con vt ú khụng ?
Giỏo dc t tng tỡnh cm.
4.Cng c : Gi c bi.
Hụm nay hc bi gỡ?
So sỏnh vn iu v vn ờu ging v khỏc nhau
ch no?
Thi tỡm ting cha vn iu, ờu
5.Nhn xột, dn dũ: V nh c li bi, vit
bi vn iu, ờu thnh tho.
Tỡm ting cha vn iu, ờu trong cỏc vn bn
bt kỡ
xem bi ụn tp Kim tra GKI

Quan sỏt tranh tr li
2 em
6 em.
Cỏ nhõn, nhúm, lp
luyn vit v tp vit: iu, ờu, li
rỡu, cỏi phu;
Ai chu khú
HS tr li theo hng dn ca GV.
trõu , chim , g ,chú...
Quan sỏt tranh tr li:
ang lm vic
hc bi v lm bi tp
Tr li theo suy ngh
Liờn h thc t v nờu.
2 em ,Lp ng thanh
Vn iu, ờu
2 em
Thi tỡm ting trong bng ci

Lng nghe thc hin nh v ụn
tp Kim tra GKI

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

9


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Nhn xột gi hc

---------------------------------------

Ngy son: 7/10/2009
Ngy ging: 11/11/2009
TH DC RẩN LUYN T TH C BN

Th t
Th dc:
I-Yờu cu:.
- Bit cỏch thc hin t th ng c bn v ng a hai tay ra trc, ng a
hai tay dang ngang ( cú th tay cha ngang vai ) v ng a hai tay lờn cao
chch ch V.
- Bc u lm quen vi t th ng king gút, hai tay chng hụng ( thc hin bt
chc theo Gv
- HS cú ý thc tp luyn.
II-Chun b: - a im : Trờn sõn trng v sinh ni tp an ton sch s.
- Phng tin : Chun b cũi, k sõn chi trũ chi.
III. Cỏc hot ng dy - hc :
Hot ng GV
Hot ng HS
1.Phn m u:
Thi cũi tp trung Hc sinh.
HS ra sõn. ng ti ch v tay v hỏt.
Ph bin ni dung yờu cu bi hc.
Hc sinh lng nghe nmYC bi hc.
Tp hp 4 hng dc. Chy vũng trũn, xp Hc sinh i thnh vũng trũn, va i va v
thnh vũng trũn.
tay v hỏt, Hc sinh ụn li trũ chi do lp
Nờu trũ chi : Dit cỏc con vt cú hi. trng iu khin.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

10


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
2.Phần cơ bản:
Học đứng đưa hai tay dang ngang.
-Gv làm mẫu ,nêu từng động tác
Học đưa hai tay lên cao hình chữ V.
GV làm mẫu.
GV hô để học sinh thực hiện
Theo dõi sửa sai cho Học sinh.
- Hs tập theo tổ .
-Thi đua giữa 3 tổ
3.Phần kết thúc :GV tập hợp học sinh.
GV cùng HS hệ thống bài học.
4.Nhận xét giờ học.
Hướng dẫn về nhà thực hành.

- hs theo dõi ,tập theo
Học sinh thực hiện 2 -> 3 lần mỗi động tác.
- các tổ thi đua ,nhận xét
HS đứng thành hai hàng dọc vỗ tay và hát.
Làm 2 động tác vừa học.
Nêu lại nội dung bài học.
Thực hiện ở nhà.

---------------------------------------

Tiếng Việt:
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( 2 tiết)
I.Yêu cầu :
- Đọc được các âm, vần, các từ, câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40.Viết được các
âm, vần, các từ ứng dụng từ bài 1 đến bàì 40. Nói được 2 – 3 câu theo các chủ đề
đã học.
- Rèn cho HS các kĩ năng đọc viết thành thạo.
- GD HS tự giác ôn bài.
II.Chuẩn bị:
GV: Tranh minh hoạ một số chủ đề bài 25, 30, 34, 35…
HS : SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì…
III.Các hoạt động dạy- học :

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

11


Hoạt động GV
Hoạt động HS
Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
1.Bài cũ: Nêu các vần âm em được học?
HS nêu
Ghi các vần lên bảng
Nhận xt bổ sung
2.Bài mới:
a)Lập bảng ôn , luyện đọc vần:
Lập bảng ôn
a
ia
ua
ưa

i
u
ư

o
a

i
oi
ai

ơ
ơ
u
ư

ươ

ơi
ơi
ui
ưi
uơi
ươi

y
ay
y

b)Luyện đọc từ:
Viết các từ lên bảng :lá mía , cà chua , lưỡi
cưa, ngựa gỗ, mĩm cười , ngói mớ, gà mái,
trái bưởi , mây bay, suối chảy , tưới cây .
Nhận xét chỉnh sửa
c)Luyện viết:
Đọc các từ: muối dưa, buổi trưa , túi lưới , gửi
thư, thổi xôi.
Nhận xét, chỉnh sửa
TIẾT 2:
a) Lập bảng ôn:
Cng HS lập bảng ôn
e
a
i

o
eo
ao

u
iu
u

Nối tiếp ghép vần
Cá nhân, nhóm, lớp
Nối tiếp đọc cá nhân
Đọc đồng thanh

Đọc thầm
Cá nhân, nhóm, lớp
Luyện viết bảng con: muối dưa,
buổi trưa , túi lưới , gửi thư, thổi
xôi.

Nối tiếp ghép âm ở cột dọc với âm
ở hàng ngang tạo thành vần
Đọc :Cá nhân, nhóm, lớp

Nhận xét chỉnh sửa
b)Luyện đọc câu:
Ghi câu lên bảng:
Theo dõi , đọc thầm
Cây bưởi , cây táo nhà bà đều sai trĩu quả.
Đọc: Cá nhân, nhóm, lớp
Suối chảy rì rào
Gió reo lao xao
Bé ngồi thổi sáo.
Nhận xét , sửa sai
HS nhận xét , sửa sai
c) Luyện viết: muối dưa, buổi trưa , túi lưới ,
gửi thư, thổi xôi.
Viết mẫu , hướngGV:
dẫnHå
cách
ThÞviết
Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

12


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
---------------------------------------

BI : PHẫP TR TRONG PHM VI 4.

Toỏn:
I-Yờu cu: Hc sinh:

- Thuc bng tr, bit lm tớnh tr trong phm vi 4; bit mụi quan h gia phộp
cng v phộp tr.
- Lm c bi tp 1 ( ct 1, 2 ), 2, 3
- Giỏo dc hc sinh lm bi cn tớnh cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b: 1.Gv: Sgk, Nhúm vt mu cú s lng 4, -Cỏc mụ hỡnh phự hp minh
ho phộp tr trong phm vi 4 , phiu BT 3
2. Hs : Sgk , B thc hnh toỏn 1
III.Cỏc hot ng dy - hc :
Hot ng GV
Hot ng HS
1.KTBC : Hi tờn bi.
Hc sinh nờu: luyn tp
Gi 2 hc sinh lờn bng lm bi tp.
32 ,21
2 hc sinh lm.
31
Ton lp.
2+1
3 2 HS nhc ta.
Lm bng con : 3 1 1
Hc sinh QS tr li cõu hi.
Nhn xột KTBC.
2.Bi mi :GT bi ghi ta bi hc.
Hc sinh nờu : 4 hỡnh vuụng.
GT phộp tr : 4 1 = 3 (cú mụ hỡnh).
Bt 1 hỡnh vuụng.
GV ớnh v hi :
Cũn 3 hỡnh vuụng.
Cú my hỡnh vuụng? Gi m.
Hc sinh nhc li : Cú 4 hỡnh vuụng
Cụ bt my hỡnh vuụng?
bt 1 hỡnh vuụng cũn 3 hỡnh vuụng.
Cũn li my hỡnh vuụng?
Vy 4 hỡnh vuụng bt 1 hỡnh vuụng, cũn
my hỡnh vuụng?
Ton lp : 4 1 = 3
Cho hc sinh ly vt theo mụ hỡnh ci
phộp tớnh tr.
c: 4 1 = 3
Thc hnh 4 1 = 3 trờn bng ci.
GV nhn xột phộp tớnh ci ca hc sinh.
Gi hc sinh c phộp tớnh va ci
Cỏ nhõn 4m.
GT phộp tr: 4 3 = 1 , 4 2 = 2 (tng
t).
Theo dừi.
Gi hc sinh c bng tr trong phm vi 4.
GV gii thiu mụ hỡnh hc sinh nm
mi quan h gia phộp cng v phộp tr.
Nhc li.
3 + 1 = 4 , 4 1 = 3 , 4 3 = 1.
Cỏ nhõn, ng thanh lp.
Ly kt qu tr i s ny ta c s kia.
Ngh gia tit.
Gi c bng tr trong phm vi 4.
C lp QS SGK v c ni dung bi.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

13


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Cho HS m SGK quan sỏt phn ni dung
bi hc, c cỏc phộp cng v tr trong
phm vi 4.
Hng dn luyn tp :
Bi 1: Hc sinh nờu yờu cu ca bi tp.
3-1=
3-2 =
4-1=
2-1=
3+1=
1+2=
4-2=
4-3 =
Nhn xt sa sai
Bi 2: Hc sinh nờu yờu cu ca bi tp.
GV hng dn hc sinh lm theo ct dc
va núi va lm mu 1 bi.
Yờu cu hc sinh lm bng con.

Ton lp nờu ming cỏ nhõn

Quan sỏt.
4
2
2
Hc sinh lm bng con cỏc bi cũn li.
Vit phộp tớnh thớch hp vo ụ vuụng.
Cú 4 bn ang chi nhy dõy, 1 bn
chay i. Hi cũn li my bn ang chi
nhy dõy?
Bi 3: Hc sinh nờu yờu cu ca bi tp.
Hc sinh lm VBT v nờu kt qu.
GV cho hc sinh quan sỏt tranh ri nờu ni
4 - 1 = 3 (bn)
dung bi toỏn.
Hc sinh nờu tờn bi
4 em c.
Hng dn hc sinh lm VBT.
4.Cng c:Hi tờn bi.
Thc hin nh: thuc bng tr trong
c li bng tr trong PV4.
phm vi 4, xem bi mi: Luyn tp
Nhn xột, tuyờn dng
5.Dn dũ : V nh lm bi tp VBT, hc
thuc bng tr trong phm vi 4
xem bi mi: Luyn tp
--------------------------------------

m nhc: ễN TP HAI BI HT TèM BN THN V L CY XANH
I-Yờu cu:
- Bit cỏch hỏt theo giai iu v ỳng li ca ca hai bi hỏt.
- Bit hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo bi hỏt.
- Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin
- Giỏo dc hc sinh bit hỏt ỳng , yờu quý tỡnh bn v thiờn nhiờn.
II-Chun b: 1- GV: Hỏt chun xỏc li ca, tranh phong cnh nam b
2- HS: Sỏch giỏo khoa, v tp hỏt.
III- Cỏc hot ng dy-hc::
Giỏo viờn
Hc sinh
A. Kim tra bi c
- Gi trc cỏc em hc bi gỡ ?
- 1 vi em
- Hóy hỏt li bi hỏt hụm trc?

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

14


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
- GV nhận xét cho điểm
B. Dạy - học bài mới
1. Giới thịêu bài (linh hoạt)
2. hoạt động 1: ôn tập bài hát ''tìm bạn
thân" ? bài hát "tìm bạn thân" của tác giả
nào?
- GV hướng dẫn và giao việc
- GV theo dõi chỉnh sửa
+ Cho HS hát kết hợp vỗ tay theo phách
- GV theo dõi hướng dõi thêm
+ Cho học sinh hát kết hợp với biểu diễn
và vận động phụ hoạ.
- GV nhận xét và cho điểm
- nghỉ giữa tiết
3. hoạt động 2: Ôn bài hát "Lýcây xanh"
- Bài hát "Lý cây xanh" là dân ca vùng
nào?
- GV hướng dãn và giao việc
- GV theo dõi, chỉnh sửa

- tác giả việt anh
- HS hát ôn: Tổ lớp
- HS thựchiện hát và vỗ tay theo phách
- chia nhóm: 1 nhóm hát, 1 nhóm vỗ tay
(dổi bên)
- HS thực hiện: CN, nhóm ,lớp
- lớp trưởng điều khiển
- Nam bộ
- HS hát theo tổ, lớp
- HS hát kết hợp vỗ tay theo phách(cả tổ,
,lớp)
- HS biểu diễn: nhóm, CN

+ Cho học sinh tập biểu diễn kết hợp với
vận động phụ hoạ
- GV theo dõi, hướng dẫn thêm
Tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát - học sinh thực hiẹn T2 và 9
4. củng cố- dặn dò:
- Chúng ta vừa ôn những bài nào?
- HS nêu
- Cho cả lớp hát lại mỗi bài 1 lần
- HS hát cả lớp
Nhận xét chung giờ học
* Học thuộc 2 bài hát kết hợp biểu diễn
4- Củng cố (1')
- Giáo viên: nhận xét giờ học.
5, Dặn dò (1')- Hs về học bài, chuẩn bị “Bài : Đàn gà con”
-----------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 9/11/2009
Ngày giảng: 12/11/2009
XÉ DÁN HÌNH CON GÀ CON (Tiết 1)

Thứ năm
Thủ công:
I-Yêu cầu:
- Biết cách xé, dán hình con gà con
- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối
phẳng. Mỏ mắt chân có thể dùng bút màu để vẽ.
- HS có ý thức bảo vệ chăm sóc gà ở nhà . Có sáng tạo ,thẫm mĩ khi xé dán.
II-Chuẩn bị: GV: Bài mẫu về xé, dán hình co gà con, có trang trí cảnh vật.
HS: Giấy thủ công màu vàng, Bút chì, bút mầu, hồ dán,vở thủ công, khăn lau tay.
III- Các hoạt động dạy-học:

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

15


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
A. Kim tra bi c:
- KT s chun b bi ca HS cho tit hc.
- NX sau KT.
B. Dy - hc bi mi: 29
1. Gii thiu bi (linh hot).
2. Hng dn thc hnh:
- Yờu cu HS nhc li cỏc bc xộ, dỏn tit 1

- HD v giao vic.
3. Hc sinh thc hnh:
- Yờu cu HS ly giy mu (chn theo ý thớch
ca cỏc em) t mt k ụ lờn.
- Ln lt m ụ ỏnh du, v hỡnh.
- Xộ ri cỏc hỡnh khi giy mu.
- Dỏn hỡnh.
- GV theo dừi, HD thờm HS yu.
+ Lu ý HS: - Khi dỏn hỡnh dỏn theo th t, cõn
i, phng.
- Khuyn khớch HS khỏ, Gii trang trớ thờm cho p.
C. Nhn xột - dn dũ:
1. Nhn xột chung tit hc:
- S chun b dựng.
- ý thc hc tp.
- V sinh an ton lao ng.
2. ỏnh giỏ sn phm:
- KN xộ, dỏn.
- Chn 1 vi sn phm p tuyờn dng.
3. Dn dũ:- Chun b giy mu, bỳt chỡ, h dỏn
cho tit hc sau.

- HS lm theo Yờu cu ca GV.

- 1 vi em
B1: Xộ hỡnh thõn g.
B2: Xộ hỡnh u g.
B3: Xộ hỡnh duụi g.B4: Xộ hỡnh
m, chõn v mt g.
B5: Dỏn hỡnh.

- HS ln lt thc hnh theo cỏc
bc ó hc.

- Xộ xong, dỏn hỡnh theo HD.

- HS nghe & ghi nh: xộ, dỏn hỡnh
con g con

---------------------------------------

Hc vn:
KIM TRA NH Kè GIA HC Kè I (2 Tit)
I-Yờu cu:
- c c cỏc õm, vn, cỏc t, cõu t bi 1 n bi 40 - tc 15 ting / phỳt.
- Vit c cỏc õm, vn, cỏc t ng dng t bi 1 n bi 40, tc 15 ch/ 15 phỳt.
- GD hc sinh cú ý thc hc tp tt.
II.Chun b: GV: Bi kim tra 2. HS: Giy kim tra
III.Cỏc hot ng dy hc :

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

16


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
A/ Đề ra:
1/Phần kiểm tra đọc : Tiến hành sau khi kiểm tra viết
a.Đọc thành tiếng các âm : b ,m ,d , kh , ng , k , gi
b, Đọc thành tiếng các vần : oi , ai , ia , ôi , ui , ưi , ưa , ơi
c, Đọc thành tiếng các từ ngữ : Mùa dưa , trái ổi , thổi còi , ngà voi , túi lưới ,
tuổi thơ , múi bưởi .
d) Đọc thành tiếng các câu :
-Bé hái lá cho thỏ
2/ kiểm tra viết

-Bà nội thổi xôi

a)Viết âm : h , s , tr , nh , kh

a) Viết vần : uôi : ua ; ơi , ia , ưa .

c) Viết từ : thợ mỏ , bơi lội , cử tạ .

d) Viết câu : mẹ đưa bé về nhà bà

B/Biểu điểm chấm tiếng việt lớp 1
I / Kiểm tra đọc : 10 điểm
-Đọc âm : 2 điểm mỗi âm đúng cho 0.25 đ
-Đọc vần : 2 điểm mỗi vần đúng cho 0.25 đ
-Đọc từ : 3 điểm : mỗi từ đúng cho 0.5 đ
- Đọc câu : 3 điểm : mỗi câu đúng cho 1.5 đ

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

17


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Sai mi ting tr 0.25 im .
II/ Kim tra vit : 10 im
-GVhng dn HS vit tng dũng cỏc õm ,vn , t ng v cõu thi gian 25 phỳt
-Cho im : + Vit õm ỳng : 2.5 im , mi õm ỳng cho 0.25
+ Vit vn ỳng : 2.5 im , mi vn ỳng cho 0.5
+ Vit t ỳng : 3 im , mi t ỳng 1 im
+ Vit cõu ỳng cho 2 im , sai mi ting tr 0.25
Dn dũ (4').- GV nhn xột gi hc.V nh chun b bi 41.
---------------------------------------

Toỏn:
BI : LUYN TP
I-Yờu cu:
- Bit lm tớnh tr trong phm vi cỏc s ó hc; bit biu th th tỡnh hung trong
hỡnh v bng phộp tớnh tr.
- Lm c bi tp 1, 2 ( dũng 1 ), 3, 5 ( a )
- Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b: GV:-Bng ph, SGK, tranh v phúng to ca bi tp 5.
HS: -B dựng toỏn 1.
III.Cỏc hot ng dy - hc :
Hot ng GV
Hot ng HS
1.KTBC: Tớnh
a) 3 + 1 =
43=
31=
2 em lờn lm.
b) 3 2 = 4 + 1 =
41=
Lp lm bng con 2 dóy.
Nhn xột KTBC.
2.Bi mi :
Gii thiu trc tip, ghi ta.
3.Hng dn Hc sinh luyn tp:
Bi 1: Thc hin trờn phiu bi tp.
Lu ý: Hc sinh vit thng ct, du vit Hc sinh nờu yờu cu ca bi tp.
ngay ngn.
Thc hin trờn phiu v nờu kt qu.
Giỏo viờn nhn xột.
Bi 2: Hng dn lm mu 1 bi.
Hc sinh nờu yờu cu ca bi tp.
-1
Vit s thớch hp vo hỡnh trũn.
4
3
(in s thớch hp vo Hc sinh lm phiu v nờu kt qu.
hỡnh trũn)
Giỏo viờn nhn xột hc sinh lm.
Bi 3: Mi phộp tớnh phi tr my ln?
Hc sinh nờu cu ca bi
4-1-1=
2 ln. Thc hin bng con.
Nhn xột bi bn lm.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

18


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Bi 5 :ớnh mụ hỡnh nh SGK Hng dn Hc sinh nờu cu ca bi:
hc sinh lm bi tp
hc sinh xem mụ hỡnh v hng dn
cỏc em núi túm tt bi toỏn.
4. Cng c ,Dn dũ :
a) 3+1= 4 (con vt) b)41=3 (con vt)
V nh lm bi tp VBT, hc bi, xem Thc hin nh lm bi tp VBT,
bi Phộp tr trong PV 5
lm bi tp 2 ( dũng 2, 3), 4, 5 ( b ) ,
xem bi Phộp tr trong PV 5
------------------------------------------------------------------------------

Ngy son: 10/11/2009
Th sỏu
Ngy ging: 13/11/2009
BI 41: IấU - YấU

Hc vn:
I.Yờu cu:
- c c: iờu, yờu, diu sỏo, yờu quý; t v cõu ng dng.Vit c: iờu, yờu,
diu sỏo, yờu quý.Luyn núi 2-4 cõu theo ch : Bộ t gii thiu.
- Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch : Bộ t gii thiu.
- GD cho h/s mnh dn, t tin.
II.Chun b: 1- Giỏo viờn: - Tranh minh ho: diu sỏo, yờu quý...
2- Hc sinh: - V tp vit Tp 1, bng con, bỳt, phn.
III.Cỏc hot ng dy - hc :
Hot ng GV
Hot ng HS
1.KTBC : vit: chu khú , kờu gi
Vit bng con: chu khú , kờu gi
c cõu , tỡm ting cha vn iu, ờu .
GV nhn xột chung.
1 HS lờn bng c
2.Bi mi:
2.1. Gii thiu bi
Treo tranh hi : Tranh v gỡ ?
Trong ting diu cú õm, du thanh no ó diu sỏo
hc?
m d, thanh huyn .
Hụm nay hc cỏc vn mi iu
Lng nghe.
GV vit bng iu
2.2. Vn iu:.
a) Nhn din vn:
Theo dừi v lng nghe.
phỏt õm
ng thanh
Nờu cu to vn iờu?
m i ng trc, m u ng sau
So sỏnh vn iờu vi vn iu
+Ging:u m u bng õm i
+Khỏc: vn iờu õm bt u iờ
Yờu cu hc sinh tỡm vn iờu trờn b ch.
Tỡm vn iờu v ci trong bng ci
Nhn xột, b sung.
b) Phỏt õm v ỏnh vn ting:
-Phỏt õm.
Phỏt õm mu: iờu
Lng nghe.
ỏnh vn: iờ- - iờu
-Gii thiu ting:
6 em, nhúm 1, nhúm 2, lp
Ghộp thờm õm d, thanh huyn to ting

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

19


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
mi. vo vn iờu to ting mi.
GV nhn xột v ghi ting diu lờn bng.
Gi hc sinh phõn tớch .
c)Hng dn ỏnh vn
GV hng dn ỏnh vn 1 ln.
d - iờu - diờu - huyn -diu
c trn:diu ,
a tranh rỳt t khoỏ : diu sỏo
GV chnh sa cho hc sinh.
d)Hng dn vit:
Vit mu v hng dn cỏch vit.

Ghộp ting diu
1 em
ỏnh vn 4 em, c trn 4 em, nhúm
1, nhúm 2, lp
2 em.
Cỏ nhõn, nhúm, lp

iờu
diu sỏo
Nhn xột chnh sa
Vn yờu : ( tng t vn iờu)
- Vn yờu c to bi õm yờ v u,
-So sỏnh vn yờu vi vn iờu?

Lp theo dừi , vit nh hỡnh
Luyn vit bng con
Ngh 1 phỳt
Ging : u kt thỳc bng õm u
Khỏc : vn yờu m u bng y
Theo dừi v lng nghe.
Cỏ nhõn, nhúm, lp
.

ỏnh vn: yờ - u - yờu
Yờu
Yờu quý
Hng dn vit:
Vit mu v hng

Ton lp.

dn

cỏch

Vit nh hỡnh
vit. Luyn vit bng con

yờu
yờu quý

c thm, tỡm ting cha vn iờu, yờu
1 em c, 1 em gch chõn
2 em
6 em, nhúm 1, nhúm 2.

Nhn xột chnh sa
Dy ting ng dng:
Ghi lờn bng cỏc t ng dng.
Gch di nhng ting cha õm mi hc.
Phõn tớch mt s ting cha vn iờu, yờu

i din 2 nhúm
2 em.

Cỏ nhõn, nhúm, lp
1 em.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

20


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
GV gi hc sinh ỏnh vn v c trn ting.
Gii thớch t, c mu
Gi hc sinh c trn t ng dng.
Gi hc sinh c ton bng.
3.Cng c: Tỡm ting mang õm mi hc
c li bi
Nhn xột tit 1
Tit 2
Tit 2 : Luyn c trờn bng lp.
c õm, ting, t ln xn.
Ln lt c vn , ting , t khoỏ
Ln lt c t ng dng
GV nhn xột.
- Luyn cõu:
Nhn xột tranh minh ho cõu ng dng:
Trong tranh cú nhng gỡ?
Tỡm ting cha vn iờu , yờu trong cõu
Gi ỏnh vn ting , c trn ting.
Gi c trn ton cõu.
GV nhn xột.
Luyn vit:
Hng dn HS vit: iờu, yờu, diu sỏo, yờu
quý vo v tp vit
Theo dừi , giỳp HS
Chm 1/3 lp Nhn xột cỏch vit.
- Luyn núi: Ch luyn núi l gỡ?
GV gi ý cho hc sinh bng h thng cỏc cõu
hi, giỳp hc sinh núi tt theo ch Trong
tranh .
Trong tranh v nhng gỡ?
Bn no trong tranh ang t gii thiu?
Em nm nay my tui?
Em ang hc lp no?
Nh em õu ? Cú my ngi?
Em thớch hc mụn gỡ nht?
Giỏo dc t tng tỡnh cm.
4.Cng c : Gi c bi.
Hụm nay hc bi gỡ?
So sỏnh vn iờu v vn yờu ging v khỏc
nhau ch no?
Thi tỡm ting cha vn iờu, yờu
5.Nhn xột, dn dũ:
V nh c li bi, vit bi vn iờu, yờu

Cỏ nhõn, nhúm, lp
Cỏ nhõn, nhúm, lp
Cỏ nhõn, nhúm, lp

Quan sỏt tranh tr li
2 em
6 em.
Cỏ nhõn, nhúm, lp
Luyn vit v tp vit: iờu, yờu,
diu sỏo, yờu quý

Bộ t gii thiu.
HS tr li theo hng dn ca GV.
Bộ t gii thiu.,
HS tr li
Liờn h thc t v nờu.
2 em ,Lp ng thanh
Vn iờu, yờu
2 em
Thi tỡm ting trong bng ci
Lng nghe thc hin nh.
Tỡm ting cú cha vn iờu, yờu trong
vn bn bt kỡ v xem bi mi u,
u

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

21


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
thnh tho
Tỡm ting cú cha vn iờu, yờu trong vn bn
bt kỡ v xem bi mi u, u
Nhn xột gi hc
---------------------------------------

Toỏn:
PHẫP TR TRONG PHM VI 5
I-Yờu cu:
- Thuc bng tr, bit lm tớnh tr trong phm vi 5; bit mụi quan h gia phộp
cng v phộp tr.
- Lm ỳng cỏc bi tp 1, 2 ( ct 1 ), 3, 4 ( a )
- Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b :1.Gv: Sgk, Nhúm vt mu cú s lng l 5, phiu BT 2
2. Hs : Sgk , B thc hnh toỏn 1
III-Cỏc hot ng dy-hc:
Hot ng GV
Hot ng HS
1.KTBC :
Gi 3 hc sinh lờn bng lm bi tp.
3 em lm trờn bng lp.
421=
3+12=
31+2=
Lm bng con :
Ton lp.
Dóy 1 : 4 1 1 , Dóy 2 : 4 3 4 - 2
Nhn xột KTBC.
HS nhc ta.
2.Bi mi : GT bi ghi ta bi hc.
GT phộp tr 5 1 = 4 (cú mụ hỡnh).
Cho HS quan sỏt tranh phúng to trong SGK.
HS quan sỏt, nờu ming bi toỏn :
Gi ý cho hc sinh nờu bi toỏn:
Giỏo viờn ớnh 5 qu cam lờn bng, ly i 1
qu cam v hi: Ai cú th nờu c bi toỏn. Cú 5 qu cam, ly i 1 qu. Hi cũn
Giỏo viờn ghi bng phộp tớnh 5 1 = 4 v li bao nhiờu qu cam?
Hc sinh c : 5 1 = 4
cho hc sinh c.
Cỏc phộp tớnh khỏc hỡnh thnh tng t.
Cui cựng: Giỏo viờn gi li trờn bng: Bng
tr trong phm vi 5 va thnh lp c v
Hc sinh c.
cho hc sinh c.
51=4 , 52=3
, 53=2 ,
HS luyn hc thuc lũng theo hng
54=1
GV t chc cho hc sinh ghi nh bng tr dn ca Giỏo viờn .
bng cỏch cho cỏc em c 1 vi lt ri xoỏ
dn cỏc s n xoỏ tng dũng. Hc sinh thi Hc sinh thi ua nhúm.
ua xem ai c ỳng, ai thuc nhanh.
Giỏo viờn hng dn hc sinh nhn bit mi
quan h gia phộp cng v phộp tr qua cỏc Hc sinh nờu li.
phộp tớnh.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

22


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
5–1=4 , 5–4=1 , 1+4=5
Lấy kết quả trừ đi số này ta được số kia.
Các phép trừ khác tương tự như trên.
Gọi đọc bảng trừ trong phạm vi 5.
Cho HS mở SGK quan sát phần nội dung bài
học, đọc các phép trừ trong phạm vi 5.
Hướng dẫn luyện tập :
Bài 1: Học sinh nêu YC bài tập.
HS nêu miệng kết quả các phép tính ở BT 1.
Giáo viên nhận xét, sửa sai.
Bài 2: Học sinh nêu YC bài tập.
GV hướng dẫn học sinh làm theo cột dọc để
củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép
trừ trong phạm vi 5.
Gọi học sinh làm bảng con
Bài 3: Học sinh nêu YC bài tập.
Củng cố học sinh cách thực hiện phép tính
dọc.
Cho học sinh làm bảng con.
Giáo viên nhận xét, sửa sai.
Bài 4: Học sinh nêu YC bài tập.
Hướng dẫn học sinh quan sát tranh dựa vào
mô hình bài tập phóng lớn của Giáo viên.
Gọi học sinh lên bảng chữa bài.
4.Củng cố:Hỏi tên bài.
Đọc lại bảng trừ trong PV5.
Nhận xét, tuyên dương
5.Dặn dò : Về nhà làm bài tập ở VBT, học
bài, xem bài “Luyện tập”.
Nhận xt giờ học

Đọc bảng trừ cá nhân, nhóm.
Cả lớp quan sát SGK và đọc ND bài
Nghỉ giữa tiết.
Học sinh nêu kết quả các phép tính .

Học sinh thực hiện ở bảng con theo 2
dãy.

Viết phép tính thích hợp vào trống:
Học sinh quan sát mô hình và làm bài
tập.
a)
5–2=3
b)
5–1=4
Học sinh nêu tên bài

Thực hiện ở nhà làm bài tập 2 (cột 2 ),
4(b)

---------------------------------------

Hoạt động tập thể:

GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN
BOM MÌN VÀ VẬT LIỆU CHƯA NỔ

I-Yêu cầu:
- Cung cấp cho HS biết một số loại bom , mìn và vật liệu chưa nổ.
- Nhận biết được hình dạng , kích thước của một số loại bom mìn
- Tránh xa những nơi có bom , mìn và vật liệu chưa nổ.
II.Đồ dùng dạy học: Tranh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài mới:
a) Hoạt động 1: Quan sát tranh 1
+MT: HS nhận biết được hình dạng một số
loại bom mìn v vật liệu chưa nổ

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

23


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
+ Tin hnh:
Hng dn HS quan sỏt tranh SGK k ri
nờu tờn tng loi mỡn , bom cú trong tranh
Em bit tờn nhng qu no trong bc tranh
trờn?
Cỏc qu cũn li trong bc tranh l cỏc loi
bom , mỡn v vt liu cha n.
Vỡ vy khi cỏc em nhỡn thy vt l cú hỡnh
dng ging trờn thỡ khụng c cm , s vo
v bỏo cho ngi ln bit x...
Em nhỡn thy cỏc vt cú hỡnh dng ging trờn
cha?
Khi thy cỏc vt l ging trờn thỡ em lm gỡ?
b)Hot ng 2: Quan sỏt tranh 2.
+MT: HS nhn dng c hỡnh cỏc loi bom,
mỡn cú trong tranh.
+Tin hnh:
Hng dn HS quan sỏt tranh xem mi loi
bom , mỡn ging hỡnh gỡ?
HS nhn xột b sung
Kt lun: Cỏc loi bom mỡn cú hỡnh dng gn
ging vi cỏc vt gn gi vi cỏc em . Vỡ
vy khi nhỡn thy vt l cỏc em tht thn
trng...
*Gii cõu :
*Hng dn HS c thuc cõu ghi nh cui
bi
IV.Cng c dn dũ: Trỏnh xa bom , mỡn,.....

Quan sỏt tranh tho lun nhúm 4 trong
5 phỳt
i din nhúm tr li , nhúm khỏc
nhn xột b sung:
Na, chui, cu, to....
Quan sỏt k nhng qu bom , mỡn ,
n.... nhn dng.

Tr li
Trỏnh xa v bỏo cho ngi ln bit

Quan sỏt tranh tr li:
Hỡnh 1: ging qu na; hỡnh 2, 5 ging
cõy bỳt chỡ; hỡnh 3 ging cc ty.....

c theo GV 2- 3 ln
Qu bom , mỡn
c nhiu ln: cỏ nhõn , ng thanh
c li cõu ghi nh

---------------------------------------

HTT :
SINH HOT SAO
I .Yờu cu:
- Giỳp hs nm chccỏc bc sh sao,bit cỏch sh theo sao ca mỡnh
- Hs nm chc 6 bc sh sao ,c thuc thnh tho li ha sao nhi
- Hs thớch n trng , kớnh thy ,yờu bn
II.Chun b: 6 bc sh sao, li ha
III.Sinh hot: 1.Hs vn ngh :3 phỳt
2.ễn cỏc bc sh sao
-Nhc tờn sao :t1 sao chm ch ; t2 sao ngoan ngoón; t3 sao siờng nng
-ễn 6 bc sh sao:
B1:tp hp sao im danh; b2:kim tra vs cỏ nhõn; b3 :k vic lm tt trong tun
B4:c li ha sao nhi;
b5:nờu ch im;
b6:phỏt ng k hoch tun ti
Hs c nhiu ln

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

24


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
3. ễn c li ha sao nhi: Võng li Bỏc H dy
Em xin ha sn sng
L con ngoan trũ gii
Chỏu Bỏc H kớnh yờu
Hs c nhiu ln
- cỏc sao trin khai tp ,gv giỳp ,nhn xột
- Thi ua gia cỏc sao
- Bỡnh chn sao tt nht khen thng
-Trũ chi : con th
- Thi ua gia 3 t
***.Phng hng tun ti.
- Phỏt huy nhng u im ca tun trc.
- Phỏt ng phong tro " Bụng hoa im mi" ch mng ngy 20/11
- V sinh trng lp sch s, chm súc cõy xanh thng xuyờn.
- Khụng n qu vt.
- Hc v lm bi tp trc khi n lp.
- B sung dựng hc tp y : bỳt , thc, bng, xp, phn, cp v, hp
mu, bỡ kim tra.
- Mc trang phc ỳng quy nh
- Tip tc thu np cỏc khon
- Ph o hc sinh yu: 15 phỳt u gi, gi ra chi, cỏc bui chiu th 3 c
bi v lm toỏn.
- Trang trớ lp hc theo ch im thỏng 11
IV.Cng c ,dn dũ: V nh c li ha cho thuc, ụn cỏc bc sh sao chun b tit
sau tp tt hn.
------------------------------------------------------------------------------

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×