Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 8

Tuần 8
Ngày dạy: 11/10/2010

Luyện tập
I. Muc tiêu :
- Củng cố về bảng cộng làm tính cộng trong phạm vi 3 và 4 .
- Rèn luyện kĩ năng tính toán - chính xác
- Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị
SGK, đồ dùng dạy học, các PPGD,...
Hoạt động dạy học
Hoạt động giáo viên
Hoạt động 1 : Ổn định - KTBC

Hoạt động học sinh

- Cho Hs thực hiện
1+1 ......3,
- GV nhận xét

- HS thực hiện


4........2+2

3.......1=4

- Lớp nhận xét.

Hoạt động 2 : Bài mới
1
+
1

2
+
1

2
+
2

1
+
2

3
+
1

1
+
3

- Gv nhận xét
Bài 2 : Thao tác theeo mẫu
1+1 =

2

1+2=


2 + 1=

2 + 2=

1+3

3+1=

- Gv chỉnh sửa - nhận xét
Bài 3 : Nêu phép tính bằng cách lập bài toán
+ Có 1 bóng thêm 1 bóng rồi them 1 bóng
nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bóng ?
+ Có 2 bướm, thêm 1 bướm rồi thêm 1

- HS chữa bài tập vào
vỡ.


bướm nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bướm ?
1 + 1 + 1=

2+1+1=

- Gv nhận xét

- Hs quan sát và thảo
luận.
- Lớp bổ sung

Hoạt động 3 : củng cố
- Yêu cầu Hs quan sát tranh tong SGK ròi
lập bài toán ở bảng con vào vở.
- Gv nhận xét tiết học

- HS giải bài tập và ghi

- Dặn dò : giải bài tập 3, 5, xem bài tiếp vào vở.
theo.
- HS chú ý, lớp lắng
nghe.

Tuần 8


Ngày dạy: 12/10/2010

Phép cộng trong phạm vi 5
I. Muc tiêu :
Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép cộng .
Rèn luyện kĩ năng tính toán - chính xác
Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị :
SGK, đồ dùng dạy học, các PPGD,...
III. Hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động 1: Ổn đinh - KTBC

Hoạt động học sinh

- Cho Hs giải các bài tập.

- 6 Hs giải bài tập

- GV nhận xét - cho điểm

- Lớp nhận xét

Hoạt động 2: Bài mới
- GV treo tranh, có 4 con cá, thêm 1 con
cá nữa có tất cả mấy con cá ? .
- vậy 4 thêm 1 bằng mấy ? .
- Ghi bảng : 4 + 1 = 5 .
* Bảng cộng
- GV lập bảng cộng ghi trên bảng

- HS đọc

4+1=5
1+4=5
GV chỉ HS đọc
2+3=5
3+2=5
- Gv lưu ý các tính chất của phép cộng
1+ 4 = 4 + 1

- giải bảng con, lớp nhận

2+3=3+2

xét

Hoạt động 3: Luyện tập
Bài tập 1
4
+
1

1
+
4

3
+
2

2
+
3

1
+
2

3
+
1


- HS giải bài tập.
- Gv nhận xét
Bài tập 2 :
1+4=
2+3=

3+2=
4+1=

2+2=
1+1=

- Gv chỉnh sửa.
Bài 3 : yêu cầu HS đổi chổ các số hạng rồi
thực hiện các phép tính
1+4=
4+1=
- Gv nhận xét

- HS giải.
- Lớp nhận xét.

3+2=
2+3=

Hoạt động 4 : Củng cố
- Cho hs quan sát SGK bài 4 rồi lập bài
toán.
+ Có 4 con xanh
+ Có 1 con trắng
+ Có mấy con ?
+
- Gv nhận xét

- HS ghi bài vào vở.
=

* Dặn dò : về nhà học bài tập, xem bài học
tiếp theo.

Tuần 8
Ngày dạy: 14/10/2010

Luyện tập


I. Muc tiêu :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5 .
- Rèn luyện kĩ năng tính toán - chính xác
- Phát triển tư duy cho HS
II. Chuẩn bị :
SGK, đồ dùng dạy học, các PPGD,...
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động 1: Ổn định - KTBC

Hoạt động học sinh

- Yêu cầu HS giải toán ở bảng lớp
5=4+.......
5=1+......
Hoạt động 2: Bài mới

5=3+.....
5=2+....

- HS giải bài tập trên bảng
- Lớp nhận xét, bổ sung

Bài 1: Cho HS nêu cách làm bài và nêu kết quả
- GV nhận xét
Bài 2: HS giải bảng lớp
2
+
2

1
+
4

3
+
2

1
+
1

2
+
3

- HS giải bài tập

- Cho HS nêu tính chất của phép cộng.
Bài 3: Bảng con
2+1+1=
1+2+1=
- GV nhận xét

3+1+1=
1+3+1=
- HS giải bảng con

Bài 4: làm bài vào vở
3 + 2..........5
3 + 1 ........ 5
3 + 2 ......... 2 + 3
- GV nhận xét

4 ....... 2 + 1
4 .......2 + 3

Bài 5: Viết phép tính thích hợp quan sát tranh và
nêu đề bài viết phép tính tương ứng
+ Có 3 con mèo đen


+ Có 2 con mèo trắng
+ Có tất cả ..... con?

- HS làm bài tập
vào vở.

Hoạt động 4: củng cố
- GV chốt lại bài đã học cho Hs ghi bài vào
vở
* Dặn dò: xem bài học chuẩn bị bài sau
- HS ghi bài vào vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×