Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 7

Tuần7

Thứ

ngày

tháng

năm 200

Toán
Tiết : KIểM TRA
( THAM KHảO Vở BàI TậP TOáN )

Tiếng Việt
I. MụC TIÊU

Bài 27 : ÔN TậP

- HS đọc, viết chắc chắn các âm và chữ vừa học trong tuần
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng

- Nghe, hiểu và kể lại một số chi tiết quan trọng trong truyện kể: Tre ngà

II. Chuẩn bị

- GV: bảng ôn, tranh minh hoạ
- HS: SGK, vở bt Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức - ổn định lớp
2. Kiểm tra bài
- Gọi HS đọc, viết : y, tr, y tá, tre

ngà
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng
- Nhận xét, ghi điểm

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- Đọc và viết : cá nhân,
đồng thanh

3. Bài mới
TIếT 1

a. Giới thiệu bài

b. HĐ1: Ôn tập

- GV cho HS thảo luận tìm những
âm vừa học trong tuần
- Treo bảng ôn cho HS quan sát, bổ
sung.
* Ôn các chữ và âm vừa học
- Cho HS tự chỉ các chữ ở bảng ôn
và đọc
* Ghép chữ thành tiếng


- Cho HS ghép chữ thành tiếng ,
cho HS luyện đọc.

Trò chơi giữa
tiết

- GV hớng dẫn, sửa sai.
* Hát
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV giới thiệu từ, giải thích nghĩa
- Cho HS đọc
- GV chỉnh sửa, đọc mẫu
- Gọi 2-3 HS đọc lại
* Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV nêu yêu cầu HS viết các chữ

- HS kể : g, gh, ng, ngh,
y, tr,
- Quan sát, bổ sung
- Cá nhân:10 em
Nhóm:4 nhóm
Lớp: 2 lần
- Ghép chữ thành tiếng
- Cá nhân:10 em
Nhóm:4 nhóm
Lớp: 2 lần
* Hát
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Lắng nghe
- 2 -3 HS đọc
- Chú ý


Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

c. HĐ2: Luyện
tập

* Trò chơi giữa
tiết

4. Củng cố, dặn


đã học.
- GV viết mẫu và hớng dẫn quy
trình viết.
-Cho HS viết bảng con, GV chỉnh
sửa
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Cho HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ
ứng dụng
- GV chỉnh sửa
* Đọc câu ứng dụng
- GV giới thiệu câu ứng dụng
- Cho HS đọc câu ứng dụng, GV
chỉnh sửa.
- GV đọc mẫu
- Cho 2-3 HS đọc lại
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết
* Tổ chức cho HS tìm vần
* Kể chuyện
- GV giới thiệu câu chuyện : Tre
ngà
- GV kể lần 1, lần 2 có tranh minh
hoạ
- Cho HS thi kể theo nhóm
- GV tổng kết, nêu ý nghĩa của câu
truyện.
- GV cho HS đọc lại toàn bài
- Trò chơi: tìm các tiếng có chứa
các chữ vừa ôn
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Thực hành viết bảng
con:
Nghỉ giữa tiết
- Cá nhân, nhóm, lớp

- Chú ý
- Đọc câu ứng dụng
- Lắng nghe

- Viết trong vở tập viết.
* Thi tìm vần

- Lắng nghe
- Thảo luận, thi kể
- Lắng nghe
- Đọc lại cả bài
- Thi tìm tiếng có chứa
các âm vừa học
- Chú ý


Thứ

I. MụC TIÊU

ngày

tháng

Tiếng Việt

năm 200

Bài 28 : ÔN TậP ÂM Và CHữ GHI ÂM

- HS đọc, viết chắc chắn các âm và chữ đã học
- HS biết ghép các âm thành những tiếng, từ có nghĩa.
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng

II. Chuẩn bị

- GV: bảng ôn, tranh minh hoạ
- HS: SGK, vở bt Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
Hoạt động của giáo viên
học
1.ổn định tổ chức - ổn định lớp
2. Kiểm tra bài
- Gọi HS đọc, viết : một số âm,

tiếng , từ đã học
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- Nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới

TIếT 1

a.Giới thiệu bài

b,HĐ1: Ôn tập

Trò chơi giữa
tiết

- GV cho HS thảo luận tìm những
âm đã học
- Treo bảng ôn cho HS quan sát,
bổ sung.
* Ôn các chữ và âm vừa học
- Cho HS tự chỉ các chữ ở bảng ôn
và đọc
* Ghép chữ thành tiếng
- Cho HS ghép chữ thành tiếng ,
cho HS luyện đọc.
- GV hớng dẫn, sửa sai.
* Hát
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV giới thiệu từ, giải thích nghĩa
- Cho HS đọc
- GV chỉnh sửa, đọc mẫu
- Gọi 2-3 HS đọc lại
* Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV nêu yêu cầu HS viết các chữ
đã học.
- GV viết mẫu và hớng dẫn quy
trình viết.

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- Đọc và viết : cá nhân,
đồng thanh

- HS kể : b,a, x, e ,g, gh,
ng, ngh, y, tr,
- Quan sát, bổ sung
- Cá nhân:10 em
Nhóm:4 nhóm
Lớp: 2 lần
- Ghép chữ thành tiếng
- Cá nhân:10 em
Nhóm:4 nhóm
Lớp: 2 lần
* Hát
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Lắng nghe
- 2 -3 HS đọc
- Chú ý


Nghỉ giữa tiết

-Cho HS viết bảng con, GV chỉnh
sửa
Nghỉ giữa tiết

- Thực hành viết bảng
con:
Nghỉ giữa tiết

TIếT 2

* Luyện đọc
c.HĐ2: Luyện tập - Cho HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ
ứng dụng
- GV chỉnh sửa
* Đọc câu ứng dụng
- GV giới thiệu câu ứng dụng
- Cho HS đọc câu ứng dụng, GV
chỉnh sửa.
- GV đọc mẫu
- Cho 2-3 HS đọc lại
* Luyện viết và làm bài tập ( nếu
còn thời gian )
* Trò chơi giữa
* Tổ chức cho HS tìm vần
tiết
* Kể chuyện
- GV giới thiệu câu chuyện : Tự
chọn
- GV kể lần 1, lần 2 có tranh minh
hoạ
- Cho HS thi kể theo nhóm
- GV tổng kết, nêu ý nghĩa của câu
truyện.
- GV cho HS đọc lại toàn bài
- Trò chơi: tìm các tiếng có chứa
các chữ vừa ôn
- Dặn dò, nhận xét tiết học
4. Củng cố, dặn


- Cá nhân, nhóm, lớp

- Chú ý
- Đọc câu ứng dụng
- Lắng nghe

* Thi tìm vần

- Lắng nghe
- Thảo luận, thi kể
- Lắng nghe
- Đọc lại cả bài
- Thi tìm tiếng có chứa
các âm và ôn
- Chú ý


Toán
I. Mục tiêu

Tiết 26 : PHéP CộNG TRONG PHạM VI 3

Giúp HS
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
II. Chuẩn bị

- GV: Bìa ghi các số, vật thật
- HS: SGK, vở bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. HĐ1: Giới
thiệu phép
cộng, bảng
cộng trong
phạm vi 3

* Trò chơi giữa
tiết
c. HĐ2: Thực
hành
Bài 1

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Nhận xét bài kiểm tra
- Giới thiệu bài, ghi bảng
* Hớng dẫn HS phép cộng: 1 + 1 =
2
- Hớng dẫn HS quan sát tranh nêu
bài toán: có 1 con chim, thêm 1
con chim nữa. Hỏi tất cả có mấy
con chim?
- Hớng dẫn HS trả lời: 1 thêm 1
bằng 2
- Giới thiệu : 1 + 1 = 2
- Cho HS đọc, viết phép tính
* Hớng dẫn : 1 +2 = 3, 2 + 1 = 3 tơng tự
- Giúp HS nhận xét 1 + 2 = 3 giống
nh
2+1=3
- Hớng dẫn HS ghi nhớ bảng cộng
trong phạm vi 3
* Nghỉ giữa tiết

Hoạt động của học
sinh
- ổn định chỗ ngồi
- HS chú ý
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát tranh, nêu
bài toán.
- 1 thêm 1 bằng 2
- Đọc, viết : 1 +1= 2

- Nhận xét
- Đọc cá nhân, đồng
thanh.
* Nghỉ giữa tiết

- Hớng dẫn HS cách làm
- Cho HS làm và đọc kết quả, GV
sửa
- Hớng dẫn HS cách thực hiện phép

- Chú ý
- Làm bài, đọc kết
quả:


Bài 2

*Trò chơi: Bài 3thi nối nhanh

4. Củng cố, dặn


tính theo cột dọc.
- Cho HS làm bài, đọc kết quả
- GV sửa bài
- Hớng dẫn HS cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho HS thi đua làm theo
nhóm.
- GV nhận xét, sửa sai.
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3
- Dặn dò, nhận xét tiết học

1 + 1 = 2
- Làm bài, đọc kết quả

- Thi đua chơi theo
nhóm lớn
- Cá nhân, đồng thanh


Đạo đức
I.Mục tiêu

GIA ĐìNH EM ( T1)

Giúp HS biết :
- Trẻ em có quyền có gia đình , đợc yêu thơng , chăm sóc.
- Trẻ em có bổn phận lễ phép , chăm sóc, vâng lời ông bà , cha mẹ.
- Biết yêu thơng, chăm sóc ông bà, cha mẹ.
II. Chuẩn bị

- GV tranh minh hoạ.
- HS: Vở bt Đạo đức, bài hát,vở vẽ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a Giới thiệu bài
b. HĐ1: Làm bài
tập 1

* Trò chơi giữa
tiết
c.HĐ 2: Làm bài
tập 2

d.HĐ3: Đóng vai

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định lớp
- ổn định chỗ ngồi
- Hãy kể tên các đồ dùng học tập - HS tự kể : 2- 3HS
của em ?
- Nhận xét ghi điểm
- Chú ý
- GV giới thiệu bài- ghi bảng
- Khởi động
- GV yêu cầu và hớng dẫn HS
thảo luận theo cặp :
+ Gia đình em gồm những ai ?
- Cho HS thảo luận, GV quan sát
, giúp đỡ.
- Gọi một số nhóm trình bày, GV
nhận xét, kết luận.
* Tổ chức cho HS hát múa tập
thể
- Hớng dẫn HS quan sát tranh,
thảo luận theo nhóm 4:
+ Bạn nào sống gần cha mẹ ?
- Yêu cầu đại diện nhóm trình
bày.
- GV kết luận.
- Hớng dẫn HS đóng vai các tình
huống theo nhóm.
- Cho HS thảo luận, đóng vai
- Gọi các nhóm trình bày

- Nhắc lại tên bài
- Hát tập thể : Cả nhà thơng nhau
- Chú ý
- Tự thảo luận và kể : gia
đình em có bố mẹ
- Trình bày trớc lớp
* Hát, múa tập thể
- Thảo luận theo nhóm 4 :
quan sát tranh và trả lời
câu hỏi theo tranh.
- Trình bày trớc lớp
- Chú ý
- Thảo luận , phân vai và
đóng vai theo tình huống
trong tranh.


- GV nhận xét cách ứng xử tình
4. Củng cố, dặn dò huống của mỗi nhóm.
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
Thứ

ngày

tháng

Tiếng Việt

- Chú ý
-Liên hệ

năm 200

CHữ THƯờNG CHữ HOA
I. Mục tiêu

- HS nhận biết chữ in hoa và bớc đầu làm quen với chữ viết hoa.
- Nhận ra và đọc đợc các chữ in hoa trong câu ứng dụng.
- Đọc đợc câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ba Vì

II. Chuẩn bị

- GV: Bảng chữ
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp

TIếT 1

a. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài, ghi bảng
b. HĐ1: Nhận diện - Hớng dẫn HS thảo luận:
chữ hoa
+ Chữ in hoa nào giống chữ thờng ?
+ Kích thớc của chữ in hoa nh
thế nào so với chữ thờng ?
- Cho HS thảo luận, GV quan
sát nhắc nhở.
- Yêu cầu một số nhóm trình
bày.
- GV kết luận
* Trò chơi giữa tiết * Thi tìm chữ hoa
- GV chỉ chữ, yêu cầu HS đọc
- GV chỉ chữ in hoa
- GV sửa sai
Nghỉ giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

c. HĐ2: Luyện tập

* Luyện đọc
- Yêu cầu HS chỉ chữ và đọc ở
bảng chữ.
- Đọc câu ứng dụng:
+ Hớng dẫn HS nhận xét tranh

Hoạt động của học sinh
- ổn định

- HS nhắc lại tên bài
- Chú ý
+ HS tìm chữ
+ Chữ hoa to hơn chữ thờng
- HS thảo luận
- Cử đại diện trình bày
- Lắng nghe
* Thi tìm chữ hoa
- Đọc : cá nhân, nhóm, lớp
- HS đọc
- Sửa sai
Nghỉ giữa tiết
- HS chỉ chữ và đọc
- Đọc câu ứng dụng
+ Tranh vẽ cảnh đồi núi


minh hoạ.
+ GV giới thiệu câu ứng dụng,
yêu cầu HS tìm chữ hoa trong
câu ứng dụng.
+ Gọi HS đọc
+ GV giải thích nghĩa, đọc mẫu
* Nghỉ
* Trò chơi giữa tiết * Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện
nói
- Hớng dẫn HS luyện nói theo
tranh minh hoạ.
* Trò chơi: ghép chữ
- Cho HS đọc lại toàn bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học
4. Củng cố, dặn dò

+ HS tự tìm chữ hoa
+ Cá nhân, nhóm, lớp
+ Chú ý
* Nghỉ
- Đọc : Ba Vì
- HS luyện nói theo hớng
dẫn
* Thi ghép chữ
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Chú ý


Toán
I. Mục tiêu

Tiết 27 : LUYệN TậP

Giúp HS củng cố về :
- Phép cộng và bảng cộng trong phạm vi 3
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính.
II. Chuẩn bị

- GV: Bìa ghi các số, vật thật, bộ thực hành toán
- HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
-Yêu cầu HS đọc bảng cộng
trong phạm vi 3.
- Gọi HS làm bài tập.
- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập
Bài 1

Bài 2

* Trò chơi giữa tiết
Bài 3

Bài 4

Bài 5

- Giới thiệu bài, ghi bảng
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Hớng dẫn HS cách quan sát
tranh, nêu bài toán và viết
phép cộng tơng ứng với tranh.
- Cho HS nêu bài toán, phép
tính
- GV sửa sai, nhận xét.
- Cho HS làm cá nhân.
- GV sửa sai
* Nghỉ giữa tiết
- Hớng dẫn HS điền số thích
hợp
- Cho HS làm bài, đọc kết quả
- GV sửa bài.
- GV hớng dẫn cách nêu bài
toán, viết phép tính.
- Cho HS viết, đọc kết quả.
- GV sửa sai.
- Hớng dẫn HS cách nêu bài
toán hình thành phép cộng

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- HS đọc: cá nhân, đồng
thanh
- Làm trên bảng con :
1+1=2
1+2=3
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát tranh, chú ý

- Nêu bài toán và viết
phép tính vào bảng con
- Chú ý
- HS tự làm bài
* Nghỉ giữa tiết
- HS viết số thích hợp
- Làm bài , đọc kết quả
- HS tự làm bài
1+1=2
2 + 1= 3
1+2=3
- Chú ý


4. Củng cố, dặn dò

- Cho HS điền phép tính
- GV sửa bài
- Yêu cầu HS đọc bảng cộng
trong phạm vi 3
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- HS điền phép tính
- Cá nhân, đồng thanh

Tự nhiên- xã hội
I. Mục tiêu

THựC HàNH ĐáNH RĂNG Và RửA MặT

Giúp HS biết:
- Đánh răng và rửa mặt đúng cách.
- Biết áp dụng vào cuộc sống và có ý thức làm vệ sinh cá nhân hàng ngày.
II. Chuẩn bị

-GV: Tranh minh hoạ, mô hình hàm răng bằng nhựa
- HS: Vở bài tập TN-XH

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới
a.Giới thiệu bài
Khởi động
b.HĐ1: Hớng dẫn
HS thực hành đánh
răng
Mục tiêu: Nắm đợc
quy trình đánh răng

* Trò chơi giữa tiết
c.HĐ 2 : Hớng dẫn
HS thực hành rửa
mặt
Mục tiêu : HS biết
cách rửa mặt

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

-ổn định lớp
- Yêu cầu HS trả lời một số câu
hỏi :
+ Hãy mô tả hàm răng ?
+ Nên làm gì để bảo vệ răng ?
- Nhận xét, ghi điểm

- ổn định chỗ ngồi
- HS tự trả lời
+ Hàm răng có răng cửa,
răng hàm

- GV giới thiệu bài, ghi bảng,
yêu cầu HS nhắc lại tên bài.
- Cho HS chơi trò chơi : Tôi
bảo
- Hớng dẫn HS nhận biết mặt
ngoài của răng
- Hàng ngày em đánh răng nh
thế nào ?
- Hớng dẫn HS cách đánh trên
mô hình hàm răng
- Cho HS thực hành
* Tổ chức cho HS hát
- Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi :
+ Em thờng rửa mặt vào những
lúc nào ?
+ Hãy mô tả các động tác khi
rửa mặt ?
- GV hớng dẫn, làm mẫu
- Cho HS thực hành.
-Liên hệ thực tế

- Chú ý, nhắc lại tên bài.
- Chơi trò chơi
-Hoạt động theo cặp:
quan sát mặt ngoài của
răng trên mô hình
- HS tự kể
- Chú ý
- Thực hành
* Hát tập thể
+ HS tự trả lời

- Chú ý
- Thực hành cá nhân
- HS liên hệ thực tế


- Dặn dò, nhận xét tiết học.
4. Củng cố, dặn dò

Thứ

ngày

tháng

năm 200

Tiếng Việt
I. Mục tiêu

Bài 29 : ia

- HS đọc và viết đợc : ia, lá tía tô
- Đọc đợc từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : chia quà

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
học
1.ổn định tổ
chức
2.Kiểm tra bài


Hoạt động của giáo viên
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng
bài Chữ thờng chữ hoa
- Nhận xét, ghi điểm.

- Cho HS quan sát tranh, thảo
luận tìm vần mới
TIếT 1
a. Giới thiệu bài - GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV
* Nhận diện vần
- Vần ia đợc tạo nên từ những
b. HĐ1: Dạy
âm nào?
vần
- Yêu cầu HS so sánh i - ia
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hớng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
3.Bài mới

- Yêu cầu HS tìm vị trí các âmvần trong tiếng tía.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn
tiếng, từ khoá.

Hoạt động của học sinh
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng:
cá nhân, đồng thanh

- Quan sát tranh, thảo
luận tìm vần: ia
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Âm i và a , âm i đứng trớc
âm a đứng sau.
- Giống i khác âm a
- Ghép: ia
- Chú ý: i - a -ia
- Lớp: 1- 2 lần
Nhóm: 4 nhóm
Cá nhân : 10 em
-Âm t đứng trớc vần ia đứng
sau, dấu sắc trên đầu âm i
- Cá nhân: 8 em
Nhóm : 6 nhóm
Lớp:2 lần


* Trò chơi giữa
tiết

Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

c. HĐ2: Luyện
tập

* Trò chơi giữa
tiết

4.Củng cố, dặn


- GV chỉnh sửa.
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hớng dẫn quy trình
viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh
sửa.
Nghỉ giữa tiết

* Thi tìm vần

* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng
dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hớng dẫn HS nhận xét tranh
minh hoạ.
+ Cho HS đọc

- Thi đọc giữa các nhóm

+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV
quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện
nói
- Đặt câu hỏi hớng dẫn HS luyện
nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?

* Trò chơi: thi tìm tiếng có vần
vừa học.
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết

- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 5 em
Nhóm: 4- 6 nhóm
Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : chia quà
- Luyện nói theo hớng dẫn
+ HS tự luyện nói
.
* Thi tìm tiếng có vần vừa
học.
- Cá nhân, đồng thanh


Toán
Tiết 28: PHéP CộNG TRONG PHạM VI 4
I. Mục tiêu

Giúp HS
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4
II. Chuẩn bị

- GV: Bìa ghi các số, vật thật
- HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức - ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ - Gọi HS làm bài tập, đọc bảng
cộng trong phạm vi 3
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.HĐ1: Giới thiệu
phép cộng, bảng
cộng trong phạm vi
4

* Trò chơi giữa
tiết

- Giới thiệu bài, ghi bảng
* Hớng dẫn HS phép cộng: 3 + 1 =
4
- Hớng dẫn HS quan sát tranh nêu
bài toán: có 3 con chim, thêm 1
con chim nữa. Hỏi tất cả có mấy
con chim?
- Hớng dẫn HS trả lời: 3 thêm 1
bằng 4
- Giới thiệu : 3 + 1 = 4
- Cho HS đọc, viết phép tính
* Hớng dẫn : 1 +3 = 4, 2 + 2 = 4 tơng tự
- Giúp HS nhận xét 1 + 3 = 4 giống
nh 3 + 1 = 4
- Hớng dẫn HS ghi nhớ bảng cộng
trong phạm vi 4
* Nghỉ giữa tiết

Hoạt động của học
sinh
- ổn định chỗ ngồi
- HS làm bài trên bảng
con, đọc bảng cộng
trong phạm vi 3
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát tranh, nêu
bài toán.
- 3 thêm 1 bằng 4
- Đọc, viết : 3 +1= 4

- Nhận xét
- Đọc cá nhân, đồng
thanh.
* Nghỉ giữa tiết


d. HĐ2: Thực
hành
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

4. Củng cố, dặn


- Hớng dẫn HS cách làm
- Cho HS làm và đọc kết quả, GV
sửa
- Hớng dẫn HS cách thực hiện phép
tính theo cột dọc.
- Cho HS làm bài, đọc kết quả
- GV sửa bài
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nêu
phép tính
- GV sửa sai
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3
- Dặn dò, nhận xét tiết học

Âm nhạc

Tìm bạn thân

( Giáo viên chuyên dạy)

- Chú ý
- Làm bài, đọc kết
quả:
3 + 1 = 4
- Làm bài, đọc kết quả
- Điền dấu thích hợp
vào chỗ chấm
- Nhìn tranh nêu bài
toán và điền phép tính
- Cá nhân, đồng thanh


Thứ

ngày

tháng

Tập viết

Bài TậP VIếT TUầN
I.MụC TIÊU

năm 200

5: Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô

- HS viết đúng và đẹp : cử tạ, thợ xẻ
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị

- GV: chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. HĐ1: Hớng
dẫn HS quy
trình viết

* Trò chơi giữa
tiết
c. HĐ2: Thực
hành

4. Củng cố, dặn

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp

Hoạt động của học
sinh
- ổn định chỗ ngồi

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu , yêu cầu HS
quan sát
- Cho HS đọc đồng thanh một
lần các chữ cần viết.
- GV lần lợt hớng dẫn quy
trình viết các chữ
- Cho HS viết bảng con, GV
chỉnh sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1
phút chống mệt mỏi

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu,

- GV nhắc nhở HS t thế cầm
bút, t thế ngồi, cách viết liền
nét
- Cho HS thực hành viết trong
vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Trng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Chỉnh sửa t thế ngồi,
cầm bút

- Đọc đồng thanh: cử
tạ, thợ xẻ
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hớng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút

- Thực hành viết trong
vở Tập viết.
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý
Thủ công
I. Mục tiêu

Bài 7: Xé , DáN HìNH QUả CAM ( T 2)

- HS biết cách xé, dán hình quả cam
- HS xé, dán đợc hình quả cam theo hớng dẫn.
II. Chuẩn bị

- GV: bài mẫu, quy trình hớng dẫn, giấy mầu lớn
- HS: giấy màu, hồ dán, vở thủ công..

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ
dùng
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. HĐ1: Hoàn
thành sản phẩm
*Trò chơi giữa
tiết
c. HĐ2: Hớng
dẫn nhận xét
sản phẩm

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng học tập

- ổn định
- Lấy đồ dùng học tập

- Giới thiệu bài, ghi bảng
- Yêu cầu HS hoàn thành sản
phẩm : xé ,dán quả cam

- Nhắc lại tên bài
- HS hoàn thành sản phẩm
theo yêu cầu

* Hát tự do: Chú thỏ
- Trng bày sản phẩm đã hoàn
thành của HS
- Yêu cầu HS nhận xét từng sản
phẩm
- GV kết luận
4.Củng cố, dặn dò - Tuyên dơng những bài đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học

* Hát , múa tập thể
- Quan sát
- Nhận xét sản phẩm
- Chú ý


Tập viết

Bài TậP VIếT TUầN 6: nho
I.MụC TIÊU

khô,nghé ọ,chú ý, cá trê

- HS tô đúng và đẹp : nho khô, chú ý, nghé ọ,
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn sách vở sạch đẹp.

II. Chuẩn bị

- GV: chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.HĐ1: Hớng dẫn
HS quy trình viết

* Trò chơi giữa
tiết
c.HĐ2: Thực hành

4. Củng cố, dặn


Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu , yêu cầu HS
quan sát
- Cho HS đọc đồng thanh một lần
các chữ cần viết.
- GV lần lợt hớng dẫn quy trình
viết các chữ
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh
sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1 phút
chống mệt mỏi .
- GV nhắc nhở HS t thế cầm bút, t
thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở
Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Trng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu,
- Đọc đồng thanh: nho
khô, chú ý, nghé ọ,
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hớng
dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- Chỉnh sửa t thế ngồi,
cầm bút
- Thực hành viết trong vở
Tập viết.
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý


ChiÒu

Båi dìng to¸n
LUYÖn tËp

I. Môc tiªu

Gióp HS:
- HS biÕt ®äc, viÕt, ®Õm, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10
- VËn dông lµm bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu

Néi dung d¹y häc

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc
sinh


1.Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu đếm từ 1đến 10, ngợc
lại.
- Nhận xét, ghi điểm.
2.Luyện tập
a.HĐ1: Thực hành - Hớng dẫn HS nêu yêu cầu của
bài
Bài 1
- Yêu cầu HS viết các số từ 1 đến
10
- Quan sát, nhận xét một số bài.
- GV nêu yêu cầu và hớng dẫn
mẫu:
Bài 2
+10 gồm 9 và 1,gồm 8và 2
- GV sửa bài.
* Trò chơi giữa tiết * Xếp đúng thứ tự
- Tơng tự bài 2
Bài 3
- Hớng dẫn mẫu:1, 2, 3,4,5,6,7
- Yêu cầu làm theo nhóm 2
- Mời nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét
Bài 4
- GV nêu yêu cầu
- Hớng dẫn: tìm số hình tam giác
- Khoanh vào câu trả lời đúng
4.Củng cố, dặn dò

- HS đếm theo yêu
cầu của GV
- Viết số
- Thực hành viết số
- Chú ý quan sát
- Làm bài
- HS nêu miệng.

*Thi xếp đúng thứ
tự
- Chú ý quan sát
- HS làm việc theo
nhóm.
- nhóm trình bày.
- HS tự làm bài
- HS khoanh vào c
- HS đổi vở chữa bài
cho bạn.

a. 1hình
b. 2 hình
c.3 hình

Bồi dỡng Tiếng Việt
Làm bài tập Tiếng Việt: Bài 27
I. Mục tiêu :

- Củng cố các âm, tiếng chứa ph, nh, gi, tr, g, gh, ng, ngh.
- Vận dụng làm bài tập.
III. Các hoạt động dạy học


Nội dung dạy
học
* HĐ1:Ôn bài

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV cho học sinh mở SGK

- HS lấy SGK

- GV gọi HS đọc bài, phân tích.

- HS đọc,phân tích

- GV cho HS tìm tiếng có chứa

- HS nêu: phì phò, phở

âm vừa ôn.

bò, nho nhỏ,nhà ở

* HĐ2: Làm bài - GV hớng dẫn HS làm
tập (BT1,BT2)
Bài 1:

+GV đọc yêu cầu
+ Hớng dẫn HS ghép chữ để tạo - HS làm bài
tiếng:
+ Yêu cầu đọc tiếng ghép đợc.

Bài 2:
* HĐ3:
Bài 3:

+ GV đọc và hớng dẫn HS tìm

- HS tự làm bài

chữ để điền vào chỗ chấm

- HS đổi vở chữa bài

* Hoạt động nhóm
+ GV nêu yêu cầu: Nói theo

- HS trao đổi nhóm 2

tranh SGK một câu có tiếng tre,

- HS trình bày

quê + GV nêu câu mẫu:

- HS lắng nghe

- Mẹ cho bé về quê .
* Củng cố dặn

- Nhận xét tiết học .Bồi dỡng âm nhạc
Ôn bài hát tự chọn:

Thật đáng yêu

I. Mục tiêu:

- HS biết đợc bài hát: Thật đáng yêu Nhạc và lời: Nghiêm Bá Hồng.
- Học thuộc lời bài hát, hát đúng gia điệu.

III. Hoạt động lên lớp:
Nội dung dạy học
I. KTBC:

Hoạt động của thày
- Hát bài: Anh chàng Tí Sún

Hoạt động của trò
- Cả lớp hát.


- GV NX
II. Bài mới
1. GTB
2. ND:
Thật đáng yêu:
Dậy đi thôi nào dậy đi
thôi. Chim hót vang khi
thấy ông mặt trời, dậy ra
sân em tập em chơi. Cùng
với chim em hót em cời.
Mẹ mua cho em bàn
chải xinh. Nh các anh em
đánh răng một mình. Mẹ
khen em bé mà vệ sinh.
thật đáng yêu răng ai trắng
tinh.
3. Củng cố Dặn dò

GV GT ngắn gọn Ghi tên bài

2 HS nhắc lại.

- GV hát mẫu lần 1
- GV dạy HS hát từng câu theo
cô.
- GV HD HS tập hát theo
đoạn.
- HS hát cả bài.
- Hát lời 1 kết hợp vỗ tay lời 2.

HS nghe
- HS hát theo cô.
- HS hát theo cô.
- Cả lớp hát cả bài.
- HS thực hiện

- GV gọi nhóm HS lên biểu diễn
- Thi đua giữa các nhóm.
-Về nhà hát lại bài hát
- HS thực hiện
- Dậy sớm tập TD và đánh
răng đều.

Bồi dỡng toán

Chiều

Luyện tập: Phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu

- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
II. Chuẩn bị

- HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học


sinh
1.Kiểm tra bài cũ

- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3
- Nhận xét, ghi điểm.
- Hớng dẫn HS nêu yêu cầu của
2.Luyện tập
a.HĐ1: Thực hành bài
- Yêu cầu HS thực hiện phép tính
Bài 1
- Quan sát, nhận xét một số bài.
- GV nêu yêu cầu và hớng dẫn
Bài 2
mẫu:
1+1=2 + 2 = 3
GV sửa bài.
* Trò chơi giữa tiết * Xếp đúng thứ tự
Chuyển thành trò chơi: thi nối
Bài 3
nhanh
- GV nêu tên trò chơi
- GV phổ biến luật chơi
- GV nhận xét
Bài 4
- GV nêu yêu cầu của bài
- Hớng dẫn HS nhìn vàvẽ thêm
cho đủ 3
4.Củng cố, dặn dò

- HS đọc
- Tính
- Thực hành tính
- Chú ý quan sát
- Làm bài
- HS nêu miệng.
*Thi xếp đúng thứ
tự
- HS chơi trò chơi
- HS tự làm bài
- HS đổi vở chữa bài
cho bạn.

Đạo đức
Ôn : Gia đình em( tiết 1)
I.Mục tiêu

- Giáo dục HS biết yêu quí gia đình mình, yêu thơng kính trọng lễ phép với ông
bà cha mẹ.
-HS biết quý trọng những bạn biết lễ phép với ngời lớn.
II.Hoạt động dạy học

*HĐ1: HS kể về gia đình mình.
- Gia đình em có mấy ngời?Bố em làm nghề gì?Mẹ em làm nghề gì?
- Anh chị em bao nhiêu tuổi? Hiện đang học lớp mấy?
- Gia đình em sống với nhau nh thế nào?
- Anh chị đối xử với nhau ra sao?
* HĐ2:Kể nội dung tranh BT2
- Chia nhóm:
- Thảo luận nhóm kể ND tranh .
- Đại diện nhóm kể lại.
- GV chốt lại nội dung..
* Giáo dục: Cần thông cảm chia sẻ với những bạn không có gia đình.
Phải có bổn phận kính trọng lễ phép với ông bà cha mẹ.

Hoạt động tập thể


Bài 3 : Đi bộ an toàn trên đờng ( ATGT )
I.Mục tiêu

Giúp HS:
- Biết những quy định về an toàn khi đi bộ trên đờng .
- Biết chọn cách đi an toàn khi gặp cản trở đơn giản trên đờng đi.
- Chấp hành quy định về an toàn khi đi bộ.
II. Chuẩn bị

- Tranh minh hoạ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung
1.ổn định tổ chức
2.Nội dung hoạt
động
a.HĐ1: Trò chơi đi
trên sa bàn
b.Hđ2:Quan sát
tranh SGK

* Nghỉ giữa tiết
c.HĐ3: Trò chơi
Đóng vai

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Gv dạy theo tài liệu hớng
dẫn
- GVđàm thoại HS :
+ Ô tô, xe máy, xe đạp đi ở
đâu?
+ Khi đi bộ trên đờng phố mọi
ngời phải đi ở đâu?
+ Trẻ em khi qua đờng cần
phải làm gì?
* Cho lớp hát tự do
- Gv nêu tên trò chơi và luật
chơi.
- Hớng dẫn HS cách chơi.
Kết luận:Biết chọn cách đi an
toàn khi gặp cản trở trên
đờng đi.
- Nhận xét, tuyên dơng.
- Trò chơi tự chọn
- Liên hệ thực tế về ý thức của
HS

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi.
-HS trảlời.
- Trình bày trớc lớp: dới
lòng đờng
- Đi trên vỉa hè,hoặc sát
mép đờng
- Cần nắm tay ngời lớn
* Hát
- Lắng nghe
- Chơi trò chơi dới sự điều
khiển của GV.
- Chơi trò chơi

- HS liên hệ
- Chú ý

4. Củng cố, dặn

Chiều
I. Mục tiêu

Bồi dỡng toán
Luyện tập

Giúp HS củng cố về :
- Phép cộng và bảng cộng trong phạm vi 3
- Vận dụng làm bài tập.
II. Chuẩn bị

- GV: Bìa ghi các số, vật thật, bộ thực hành toán
- HS: SGK, vở bài tập


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1. Kiểm tra bài cũ

2. Làm bài tập
Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4
Bài 5
4. Củng cố, dặn dò

Hoạt động của giáo viên
-Yêu cầu HS đọc bảng cộng
trong phạm vi 3.
- Gọi HS làm bài tập.
- Nhận xét, ghi điểm.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Hớng dẫn HS điền số thích
hợp
- Cho HS làm bài, đọc kết quả
- GV sửa bài.
- GV hớng dẫn cách nêu bài
toán, viết phép tính.
- Cho HS viết, đọc kết quả.
- GV sửa sai.
- Hớng dẫn HS cách nêu bài
toán hình thành phép cộng
- Cho HS điền phép tính
- GV sửa bài
- Hớng dẫn HS vẽ thêm để đợc hình tam giác.
- Hớng dẫn viết dấu +,- vào ô
trống
- Dặn dò, nhận xét tiết học

Hoạt động của học sinh
- HS đọc: cá nhân, đồng
thanh
- Làm trên bảng con :
1+1=2 1+2=3
- Chú ý
- HS tự làm bài
- HS viết số thích hợp
- Làm bài , đọc kết quả
- HS tự làm bài
1 + 1 = 2 2 + 1= 3
1+2=3
- Chú ý
- HS thực hành
- HS viết dấu
- Đổi vở chữa bài.
- Cá nhân, đồng thanh

Thực hành tự nhiên xã hội

Ôn : THực hành đánh răng rửa mặt
I. Mục tiêu
Giúp HS biết:
- Đánh răng và rửa mặt đúng cách.
- áp dụng vào việc làm cá nhân hàng ngày.
II. Chuẩn bị

-GV: Tranh minh hoạ
- HS: Vở bài tập TN-XH
II.Hoạt động dạy học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×