Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 2

SáNG

Thứ

ngày

tháng

năm 200

Toán
LUYệN TậP
I. Mục tiêu

Giúp hs củng cố về:
- Nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình tròn.
- Giáo dục hs tinh thần ham hiểu biết, tính cẩn thận.
II. Chuẩn bị

- Gv: Đồ vật , tranh ảnh hình tròn, tam giác, vuông.
- Hs : SGK, vở bt Toán

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức - ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

2.Kiểm tra bài cũ - Gọi hs đọc tên, nhận diện - Hs đọc tên, nhận diện
các hình đã học.

các hình đã học.

- Gv nhận xét, ghi điểm

- Chú ý

a. Giới thiệu bài

- Gv giới thiệu bài, ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài.

b. Hđ1: Tô màu

- Hớng dẫn hs cách tô màu: - Chú ý quan sát, lắng

3.Bài mới

những hình vuông tô cùng nghe.
một màu, hình tam giác tô
cùng một màu, hình tròn tô
cùng một màu.
- Cho hs thực hành tô, gv - Thực hành tô màu
quan sát, sửa sai.
- Nhận xét một số bài

- Chú ý


* Trò chơi giữa tiết * Tổ chức cho hs thi tìm hình * Thi tìm hình
c. Hđ2: Ghép hình đã học
- Gv sử dụng các mảnh bìa - Quan sát


các hình đã chuẩn bị sẵn,
ghép thành một số hình theo
mẫu.
- Tổ chức hs ghép theo nhóm. - Thảo luận, ghép hình
theo nhóm.
- Nhận xét kết quả của các
nhóm, tuyên dơng.
- Đọc tên các hình đã học
4 .Củng cố, dặn - Dặn dò, nhận xét tiết học.


Môn : Tiếng Việt
Bài 4 :
I. Mục tiêu

DấU , .

- Hs nhận biết đợc dấu ?, ..

- Cá nhân, nhóm, lớp.
- Chú ý lắng nghe


- Hs biết ghép tiếng bẻ, bẹ ; biết dấu ?, . ở các tiếng chỉ đồ vật, sự
vật.
- Phát triển lời nói theo Nội dung dạy học : Hoạt đông bẻ của bạn
gái, của mẹ bạn và của bác nông dân.
II. Chuẩn bị

- Gv: tranh ảnh minh hoạ.
- Hs: bộ TH Tiếng Việt, SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
học
1. 1.ổn định tổ
chức
2. 2.Kiểm tra bài


T.
gian

Hoạt động của giáo viên

1'
3'

- Yêu cầu hs đọc và viết dấu - 2, 4 hs thực hiện các
/, tiếng bé; tìm dấu / trong yêu
cầu
trên
các tiếng : vó, lá,
- Gv nhận xét, ghi điểm.

3.Bàimới
TIếT 1
a. Giới thiệu bài 3-5'

b. Hđ1: Dạy
dấu thanh

1720'

*Trò chơi giữa
3'
tiết

Hoạt động của học
sinh

- Yêu cầu hs thảo luận: các - Thảo luận theo yêu
bức tranh này vẽ ai ? vẽ gì? cầu của gv, trình bày
kết quả thảo luận.
- Gv giới thiệu dấu ?, . yêu - Phát âm đồng thanh
cầu hs phát âm đồng thanh.
- Gv viết bảng
- Quan sát
* Nhận diện dấu
- Gv tô lại dấu ? , . và giới - Giống cái móc câu
thiệu: dấu ? giống cái gì ? để ngợc, cổ con
Dấu . giống hình gì ?
ngỗng
+ Dấu nặng giống nốt
* Ghép chữ và phát âm
ruồi
- Yêu cầu hs đánh vần lại - Đánh vần : b e tiếng be
be
- Nếu thêm dấu ? trên đầu
âm e ta đợc tiếng mới nào ? - Tiếng bẻ
- Hớng dẫn hs ghép tiếng :
trong tiếng be âm nào đứng - Âm b đứng trớc, âm
trớc, âm nào đứng sau, e đứng sau, dấu ? trên
dấu ? ở đâu?
đầu âm e
- Gv phát âm mẫu
- Lắng nghe
- Yêu cầu hs phát âm, gv sửa - Phát âm theo cá
lỗi .
nhân, nhóm, lớp.
* Hớng dẫn ghép tiếng bẹ tơng tự
*Chơi trò chơi
* Chơi trò chơi


* Nghỉ giữa tiết
5'
TIếT 2
c. Hđ2 : Luyện
tập
2023'

* Trò chơi giữa
tiết

3'

4. Củng cố, dặn
5'


* Hớng dẫn hs viết bảng con
- Gv viết mẫu và hớng dẫn
quy trình viết.
- Hớng dẫn hs viết trên
không
- Hớng dẫn hs viết bảng con,
gv quan sát, sửa sai.
* Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu hs phát âm tiếng
bẻ, bẹ
* Luyện viết
- Hớng dẫn hs tập tô trong
vở Tập viết.
- Gv quan sát, hớng dẫn, lu ý
t thế ngồi, cách cầm bút
* Thi viết nhanh
* Luyện nói
- Gv giới thiệu chủ đề : bẻ
- Gv đặt câu hỏi hớng dẫn hs
quan sát tranh:
+ Bức tranh này vẽ gì?

- Chú ý quan sát các
thao tác của gv.
- Viết trên không
- Thực hành viết bảng
con.
* Nghỉ giữa tiết
- Phát âm theo cá
nhân, nhóm, lớp.
- Chú ý quan sát, lắng
nghe
- Thực hành tập tô
* Thi viết

- Chú ý
- Quan sát tranh theo
hớng dẫn của gv.

+ Bức tranh này vẽ
- Gv nêu kết luận
bạn nhỏ , mẹ , bác
- Yêu cầu hs đọc lại toàn nông dân
bài.
- Lắng nghe
- Dặn dò, nhận xét tiết học
-Đọc cá nhân, lớp
- Chú ý lắng nghe

Bồi dỡng toán
I. mục tiêu

Luyện tập

- Củng cố về nhiều hơn, ít hơn.
- Nhận biết chính xác về hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
II. chuẩn bị
- Bộ đồ dùng Toán.
- Vở bài tập Toán.
III. Các hoạt động dạy học


Nội dung dạy học Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học

sinh
1..Kiểm tra bài - Gọi hs nêu tên các hình đã - Hs nêu: hình vuông,


2.Bài ôn

học.

hình tròn, hình tam

- Gv nhận xét, ghi điểm

giác

- Gv ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài.

* Hđ1: Ôn các
hình đã học(BT1)

- Hớng dẫn hs cách tô màu: - Chú ý quan sát, lắng
những hình vuông tô màu vàng , nghe.
hình tam giác tô

màu xanh,

hình tròn tô màu đỏ.

- Thực hành tô màu

- Gv quan sát, sửa sai.
- Nhận xét một số bài

- Chú ý

* Trò chơi giữa tiết * Tổ chức cho hs thi tìm hình đã * Thi tìm hình
học
* Hđ2: Ghép hình

- Gv sử dụng các mảnh bìa các - Quan sát

(BT2)

hình đã chuẩn bị sẵn, ghép
thành một số hình theo mẫu.
- Tổ chức hs ghép theo nhóm.

- Thảo luận, ghép hình
theo nhóm.

- Nhận xét kết quả của các
nhóm.
- Yêu cầu đọc tên các hình đã - Cá nhân, nhóm, lớp.
học
*Ôn về nhiều hơn, - Gv cho Hs quan sát hình ghép - Hs chú ý
đợc trên bảng so sánh nhóm
ít hơn
hình nào có số lợng nhiều hơn,
ít hơn.
- Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi - Hs trình bày
Vd: +Số hình vuông ít


h¬n sè h×nh tam gi¸c
+Sè h×nh tam gi¸c
nhiÒu h¬n sè h×nh
vu«ng
- Gv nhËn xÐt nªu kÕt luËn.
4 .Cñng cè, dÆn - DÆn dß, nhËn xÐt tiÕt häc.


- Chó ý l¾ng nghe


Hớng dẫn học Tiếng Việt
đ - v: dấu hỏi, dấu nặng. Làm bttv bài 4
I. Mục tiêu :
- Củng cố các âm, tiếng chứa e- b- be;?,.
- Vận dụng làm bài tập
II. Chuẩn bị
- SGK Tiếng Việt
- Vở bài tập Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học
Nội dung dạy
học
* Hđ1:Ôn bài

T.gian
5'

* Hđ2: Làm
bài tập
(BT1,BT2)

15'

* Hđ3: Hoạt
động nhóm

10'

* Củng cố dặn

5'

Hoạt động của giáo
viên
- Gv cho học sinh mở
SGK
- Gv gọi Hs đọc bài
- Yêu cầu Hs phân tích

Hoạt động của học
sinh
- Hs lấy SGK

- Hs đọc
+đánh vần
+đọc trơn
+phân tích
- Gv cho Hs tìm tiếng
- Hs trả lời hoặc ghép
có chứa ?, .
bảng gài
- Gv hớng dẫn Hs làm
+Vd: bẻ,dẻ, tỉ,mẹ,
chị,hẹ, lọ.
Bài 1: +Gv đọc yêu cầu - Hs làm bài
+ Hớng dẫn Hs Vd: +bị
đánh dấu dới chữ có
*
dấu?, và dấu.
+bó củi
+Yêu cầu Hs
+ mở cửa
đọc
* *
Bài 2: + Gv đọc và h- Hs tự làm bài
ớng dẫn Hs tìm chữ để
- Hs đổi vở chữa bài
điền vào chỗ chấm
+ chim sẻ
+ Gv chữa bài
+ bẻ ngô
+ bà cụ
+ Gv nêu yêu cầu: Nói - Hs trao đổi nhóm 2
theo tranh SGK một câu - Hs trình bày
có tiếng bẻ
+ Gv nêu câu mẫu
Vd: Mẹ bẻ cổ áo cho
- Hs lắng nghe
em.
- Gv nhận xét

Bồi dỡng âm nhạc

Nghe hát QUốC CA

I.Mục tiêu

Giúp HS:
-Biết bài Quốc ca đợc hát khi chào cờ, biết tác giả bài hát
- Biết đứng đúng t thế trang nghiêm khi nghe bài hát thể hiện lòng tự
hào của dân tộc
II. Chuẩn bị

- GV chuẩn bị nội dung bài hát.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
học
1.ổnđịnh tổ chức
2.Nộidungdạyhọ
c
1. Hđ1: Học hát
Quốc ca

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- GV nêu nội dung và yêu
cầu bài học.
- Gv giới thiệu bài hát.
- Hát mẫu
- Nghe băng
-Cho HS nghe hát từng
câu, tiếp
nối cả bài.
- Luyện tập nghe bài hát
* Cho lớp hát tự do
- GV chia nhóm:
- GVnêu yêu cầu

Hoạt động của học
sinh
- ổn định chỗ ngồi.
- Chú ý lắng nghe
- Chú ý lắng nghe
- Tập nghe
- Nhóm, cá nhân

* Hát
-Nhóm trởng điều khiển
các bạn thực hiện dới sự
điều khiển của GV
- Nhóm thực hành

* Nghỉ giữa tiết
b.Hđ2:Tậpđứng
đúng t thế trang
nghiêm khi nghe
bài hát thể hiện - Mời một số nhóm lên
lòng tự hào của thực hành
- Nhận xét, tuyên dơng.
- HS liên hệ
dân tộc
- Liên hệ thực tế về ý thức
của HS
- Chú ý
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
4. Củng cố, dặnThứ

ngày tháng

năm 20

Tiếng Việt
Bài 5 : DấU \ , ~
I. Mục tiêu

- Hs nhận biết đợc dấu \ , ~
- Hs biết ghép tiếng bè, bẽ ; biết dấu \ , ~ ở các tiếng chỉ đồ vật, sự

vật.
- Phát triển lời nói theo chủ đề : bè

II. Chuẩn bị

- Gv: tranh ảnh minh hoạ.
- Hs: bộ TH Tiếng Việt, SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy T.
học
gian
1.ổn định tổ 1'
chức
2.Kiểm tra bài 3'

3. Bài mới
TIếT 1
c. Giới thiệu bài 3-5'

d. Hđ1: Dạy
dấu thanh

1720'

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học
sinh

- Yêu cầu hs đọc và viết dấu - 2, 4 hs thực hiện các
\ , ~ tiếng bé, bê, bẹ ; tìm yêu
cầu
bên.
dấu ?, . trong các tiếng : củ
cải, nghé,
- Gv nhận xét, ghi điểm.
- Yêu cầu hs thảo luận: các - Thảo luận theo yêu
bức tranh này vẽ ai ? vẽ gì? cầu của gv, trình bày
kết quả thảo luận.
- Gv giới thiệu dấu \, ~ yêu - Phát âm đồng thanh
cầu hs phát âm đồng thanh.
- Gv viết bảng
- Quan sát
* Nhận diện dấu
- Gv tô lại dấu \, ~ và giới - Giống cái thớc đặt
thiệu: dấu \ giống cái gì ? nghiêng
Dấu ~ giống hình gì ?
+ Dấu ~ giống làn
sóng
* Ghép chữ và phát âm
- Yêu cầu hs đánh vần lại - Đánh vần : b e tiếng be
be
- Nếu thêm dấu \ trên đầu
âm e ta đợc tiếng mới nào ? - Tiếng bè
- Hớng dẫn hs ghép tiếng : - Âm b đứng trớc, âm
trong tiếng be âm nào đứng e đứng sau, dấu \ trên


trớc, âm nào đứng sau, dấu \ đầu âm e
ở đâu?

*Trò chơi giữa 3'
tiết

* Nghỉ giữa tiết 5'
TIếT 2
c. Hđ2 : Luyện 2023'
tập

* Trò chơi giữa
tiết

3'

4. Củng cố, dặn 5'


- Gv phát âm mẫu
- Yêu cầu hs phát âm, gv sửa
lỗi .
* Hớng dẫn ghép tiếng bẽ tơng tự
*Tổ
chức
trò
chơi
* Hớng dẫn hs viết bảng con
- Gv viết mẫu và hớng dẫn
quy trình viết.
- Hớng dẫn hs viết trên
không
- Hớng dẫn hs viết bảng con,
gv quan sát, sửa sai.
* Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu hs phát âm tiếng
bè, bẽ
* Luyện viết
- Hớng dẫn hs tập tô trong
vở Tập viết.
- Gv quan sát, hớng dẫn, lu ý
t thế ngồi, cách cầm bút
* Thi viết nhanh
* Luyện nói
- Gv giới thiệu chủ đề : bè
- Gv đặt câu hỏi hớng dẫn hs
quan
sát
tranh:
+ Bức tranh này vẽ gì?

- Gv nêu kết luận
- Yêu cầu hs đọc lại toàn
bài.
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Lắng nghe
- Phát âm theo cá
nhân, nhóm, lớp.
*

Chơi

trò

chơi

- Chú ý quan sát các
thao tác của gv.
- Viết trên không
- Thực hành viết bảng
con.
* Nghỉ giữa tiết
- Phát âm theo cá
nhân, nhóm, lớp.
- Chú ý quan sát, lắng
nghe
- Thực hành tập tô
* Thi viết
- Chú ý
- Quan sát tranh theo
hớng dẫn của gv.
+ Bức tranh này vẽ
cái bè
- Lắng nghe
-Đọc cá nhân, lớp
- Chú ý lắng nghe


Toán
CáC Số 1,2,3
I. Mục tiêu Giúp hs

- Có khái niệm ban đầu về số 1,2,3 ( mỗi số đại diện cho các nhóm
đồ vật có số lợng tơng ứng)
- Biết đọc, viết các số 1,2 ,3 ; biết đếm xuôi từ 1đến 3 và ngợc lại .
- Nhận biết số lợng 1, 2,3 đồ vật và thứ tự 1,2,3 trong bộ phận của
dãy số tự nhiên.
II. Chuẩn bị

Gv: Bìa ghi các số, vật thật
- Hs: SGK, vở bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
học
1.ổn định tổ
chức
2. Kiểm tra bài


T.
gian
1'
3'

3. Bài mới
1'
a. Giới thiệu bài
b.Hđ1:Giớithiệu
10các số 1,2,3
12'

*Nghỉ giữa tiết

3'

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học
sinh
- ổn định lớp
- ổn định chỗ ngồi
-Yêu cầu hs nhận dạng các - Hs nhận dạng các
hình : tam giác, vuông, tròn hình
- Nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
* Giới thiệu số 1
- Hớng dẫn hs quan sát nhận
biết các nhóm đồ vật có số lợng là 1
+ Có mấy bông hoa?
+ Có mấy chấm tròn ?
- Hớng dẫn hs nhận ra các
nhóm có số lợng bằng nhau
và đều bằng 1
- Giới thiệu : 1 con chim, 1
chấm trònđều có số lợng
là 1.Gv đính số 1và giới
thiệu số 1 in,số 1 viết.
- Cho hs đọc, viết số 1
* Giới thiệu các số 2, 3 tơng
tự
-Hớng dẫn hs đếm số
* Nghỉ giữa tiết

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát tranh,
nhận biết số lợng
nhóm đồ vật
- Có 1 bônghoa
- Có 1 chấm tròn
- Các nhóm đều có số
lợng là 1
- Chú ý

- Đọc, viết số 1
- Đếm các số 1,2 3, :
cá nhân, đồng thanh
* Nghỉ giữa tiết


c.Hđ2: Thực
hành
Bài 1

1012'

Bài 2

Bài 3
4. Củng cố, dặn 3'


- Hớng dẫn hs cách viết số
- Gv nhận xét
- Cho hs làm bài, đọc kết
quả
- Gv sửa bài
- Gv hớng dẫn cách viết số
vào ô trống
- Cho hs làm bài, gv sửa bài
- Gv hớng dẫn Hsviết số
hoặc vẽ chấm tròn thích hợp.
- Giáo viên nhận xét.

- Hs viết số1

- Đếm các số 1,2 ,3
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Cá
thanh

- Làm bài, đọc kết
quả
- Hs viết số
- Học sinh làm bài.
- Học sinh đổi vở
chữa bài.
nhân,

đồng


Đạo đức

Em Là HọC SINH LớP 1 ( tiết 2)
I.Mục tiêu

- Hs biết đợc trẻ em có quyền có họ tên, đợc đi học, vào lớp 1 sẽ có
nhiều bạn mới, có thầy cô
- Có thái độ vui vẻ, phấn khởi, tự hào đã trở thành hs lớp 1, biết yêu
quý thầy cô, bạn bè , trờng lớp.
II. Chuẩn bị

- Gv tranh minh hoạ.
- Hs: Vở bt Đạo đức, bài hát

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
học
1. ổn định tổ
chức
2. Kiểm tra bài

3.Bài mới
a Giới thiệu bài

T.
gian
1'
3'

1'

b. Hđ1: Quan
sát tranh và kể
13chuyện
theo
15'
tranh

2'
* Trò chơi giữa
tiết
b.Hđ 2: múa hát
5-7'
theo chủ đề

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học
sinh
- ổn định lớp
- ổn định chỗ ngồi
- Hãy kể về ngày đầu tiên đi - Hs tự kể : 2- 3hs
học của em?
- Nhận xét ghi điểm
- Chú ý
- Gv giới thiệu bài- ghi bảng
- Khởi động

- Nhắc lại tên bài
- Hát tập thể : Đi tới
trờng
- Gv giới thiệu tranh và nêu - Hs lắng nghe
yêu cầu bài tập 4
- Hớng dẫn hs kể chuyện lần l- - Chú ý quan sát tranh,
ợt theo gợi ý của gv qua từng trả lời câu hỏi theo htranh
ớng dẫn của gv.
- Tranh 1 : Bức tranh này vẽ - Vẽ cảnh em bé chuẩn
cảnh gì?
bị đi học
+ Khi nào thì em bé chuẩn bị + Khi bé sắp đi học
nh thế?
+ Hãy kể lại nội dung dạy học + Hs tự kể
bức tranh?
- Tranh khác tơng tự
- Lắng nghe
- Gv kết luận
* Hát
* Hát
- Gv nêu chủ đề : Trờng em
- Hs múa hát theo chủ
- Tổ chức cho hs thi đua múa đề : Trờng em
hát theo chủ đề
- Nhận xét , tuyên dơng


4. Củng cố, dặn 3-4'


- Gv kết luận.
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Chú ý
- Liên hệ

Bồi dỡng thể dục
Trò chơi vận động

I. Mục tiêu

Giúp hs:
- Biết tham gia chủ động vào trò chơi : Diệt con vật có hại
- Biết tham gia chủ động trò chơi Chuyền cầu theo nhóm hai ngời.
II. Chuẩn bị

_ Vệ sinh sân tập.
_ Gv chuẩn bị còi, cầu

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Định lợng

Phơng pháp tổ
chức


I. Phần chuẩn bị
_ Gv tập hợp hs ,phổ biến yêu cầu, nội
dung bài học
_ Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
_ Giậm chân tại chỗ
* Trò chơi tự chọn
II. Phần cơ bản
Trò chơi: Diệt con vật có hại
- Giáo viên nhắc lại tên trò chơi, giải thích
cách chơi cho học sinh hiểu. Giáo viên làm
mẫu , giải thích thêm cho học sinh nắm
vững yêu cầu.
-Cho học sinh chơi
-Thống nhất:Gọi tên con vật có hại thì cả
lớp đồng thanh hô"diệt, diệt" còn đến con
vật có ích thì đứng im,nếu ai hô là sai
- Tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên dơng.
* Chuyền cầu theo nhóm hai ngời
- Hớng dẫn lại hs cách chuyền cầu
- Cho hs xếp thành hai hàng dọc ( hoặc 4
hàng) và tự chơi.
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát
- Tập động tác vơn thở, điều hoà.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài học
-Dặn dò, nhận xét tiết học

1
2
1-2
1-2

8- 10

8 10'

1 -2'
1-2'
1-2'
1-2'
*
*
*
*

*
*
Thực hành đạo đức

Ôn: em là học sinh lớp1(tiết2)
I.Mục tiêu

- Hs biết đợc trẻ em có quyền có họ tên, đợc đi học, vào lớp 1 sẽ có
nhiều bạn mới, có thầy cô
- Có thái độ vui vẻ, phấn khởi, tự hào đã trở thành hs lớp 1, biết yêu
quý thầy cô, bạn bè , trờng lớp.
II. Chuẩn bị

- Gv tranh minh hoạ.
- Hs: Vở bt Đạo đức, bài hát

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy T.
học
gian

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học
sinh


1.Kiểm tra bài 3'

2.Bài mới
a Giới thiệu bài 1'
b. Hđ1: Quan
sát tranh và kể
chuyện
theo 1315'
tranh

* Trò chơi giữa 2'
tiết
b.Hđ 2: múa hát 5-7'
theo chủ đề

3. Củng cố, dặn 3-4'


- Em hãy kể tên một số bạn - Hs tự kể : 2- 3hs
thân của em.
- Gv giới thiệu bài- ghi bảng

- Nhắc lại tên bài
- Hát tập thể : Đi tới
trờng
- Gv giới thiệu tranh và nêu - Hs lắng nghe
yêu cầu bài tập 4
- Hớng dẫn hs kể chuyện lần l- - Chú ý quan sát tranh,
ợt theo gợi ý của gv qua từng trả lời câu hỏi theo htranh
ớng dẫn của gv.
- Tranh 3: ở lớp Một em đợc - Vẽ cảnh em bé chuẩn
cô giáo dạy bao điều mới lạ. bị đi học
Rồi em sẽ tự làm toán, em sẽ
tự đọc truyện, báo cho ông bà,
bố mẹ nghe.
+ Hãy kể lại nội dung dạy học + Hs tự kể
bức tranh?
- Tranh4:Em có thêm bạn mới. - Lắng nghe
Chúng em chơi đùa thật vui.
- Tranh 5:Em sẽ kể với bố mẹ
về trờng lớp của mình.Cả nhà
đều vui.
+Hãy tập kể theo nội dung + Hs tự kể
tranh?
- Gv kết luận
* Hát
* Hát

- Gv nêu chủ đề : Trờng lớp
- Tổ chức cho hs thi đua múa
hát theo chủ đề
- Nhận xét , tuyên dơng
- Gv kết luận.
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Hs tìm tên bài:
+ Ngày đầu tiên đi học
+Em yêu trờng em
- Hs múa hát theo chủ
đề : Trờng em
- Chú ý
- Liên hệ


Hoạt động tập thể

Học bài thể dục giữa giờ
I. Mục tiêu
- Giúp hs:
- Thực hiện bài thể dục tơng đối chính xác
- Biết chơi trò chơi: diệt con vật có hại
II. Chuẩn bị
- Vệ sinh sân tập, Gv chuẩn bị còi, kẻ sân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nôi dung dạy học

Định l-

Phơng pháp tổ


ợng
I. Phần chuẩn bị
- Gv tập hợp hs ,phổ biến yêu cầu, nội dung
bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
II. Phần cơ bản
1. Học bài thể dục giữa giờ
- Nêu tên t thế, làm mẫu và giải thích:
- Cho hs tập luyện
- Gv sửa sai
2.Ôn động tác thể dục đã học
- Gv nêu tên các động tác
- Cho hs tập luyện. Nhận xét, tuyên dơng
3.Tập dóng hàng dọc
-Cho hs tập hợp, dóng hàng dọc.
-Cho hs luyện tập theo từng hàng.
* Trò chơi:Diệt con vật có hại
- Nhắc lại tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cho hs chơi, gv quan sát, nhắc nhở.
III. Kết thúc
-Trò chơi hồi tĩnh
-Đứng- vỗ tay và hát
-Gv cùng hs hệ thống lại bài học.
- Dặn dò, nhận xét

Thứ

1'
2'
20'

chức


4- 5lần
3-4 lần
5 7'
**

7'
1-2'
1-2'
1-2'


ngày tháng năm 200

Tiếng Việt
Bài 6 : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
I. Mục tiêu

- Hs nhận biết đợc các âm và chữ e, b và các dấu \ , /, ?,~, .
- Hs biết ghép các âm b,e với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa.
- Phát triển lời nói tự nhiên , phân biệt đợc các sự vật, sự việc, ngời
qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh.
II. Chuẩn bị

- Gv: tranh ảnh minh hoạ.
- Hs: bộ TH Tiếng Việt, SGK

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu


Nội dung dạy
học
1.ổn định tổ
chức
2.Kiểm tra bài


T.
gian
1'

Hoạt động của giáo viên

3'

- Yêu cầu hs đọc và viết dấu - 2, 4 hs thực hiện các
\ , ~ tiếng bè, bẽ
yêu
cầu
bên.
- Gv nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài 3-5'

b.Hđ1: Ôn tập

1720'

*Trò chơi giữa 3'
tiết

* Nghỉ giữa tiết 5'

TIếT 2
c. Hđ2 : Luyện
tập

2023'

3'
* Trò chơi giữa
tiết

Hoạt động của học
sinh

- Yêu cầu hs thảo luận, tìm
các chữ , dấu thanh đã học
- Gv treo bảng ôn, yêu cầu
hs quan sát, bổ sung
* Chữ ,âm e, b ghép tiếng be
- Gv viết bảng
* Dấu thanh : ghép be với
các dấu thanh
- Yêu cầu hs đánh vần , đọc
trơn
- Gv sửa lỗi .

- Thảo luận theo yêu
cầu của gv, trình bày
kết quả thảo luận.

*Tổ chức trò chơi
* Hớng dẫn hs viết bảng con
- Gv viết mẫu và hớng dẫn
quy trình viết.
- Hớng dẫn hs viết bảng con,
gv quan sát, sửa sai.
* Nghỉ giữa tiết

* Chơi trò chơi
- Chú ý quan sát các
thao tác của gv.

* Luyện đọc
- Yêu cầu hs đọc bảng ôn
- Gv sửa sai
* Luyện viết
- Hớng dẫn hs tập tô trong
vở Tập viết.
- Gv quan sát, hớng dẫn, lu ý
t thế ngồi, cách cầm bút
* Thi viết nhanh
* Luyện nói
- Gv giới thiệu chủ đề
- Gv đặt câu hỏi hớng dẫn hs
quan
sát
tranh:
+ Bức tranh này vẽ gì?
+ Em thích bức tranh nào

- Phát âm đồng thanh

- Phát âm theo cá
nhân, nhóm, lớp.

- Thực hành viết bảng
con.
* Nghỉ giữa tiết

- Theo cá nhân,
nhóm, lớp.
- Chú ý quan sát, lắng
nghe
- Thực hành tập tô
* Thi viết
- Chú ý
- Quan sát tranh theo
hớng dẫn của gv.


nhất?
+ Trong các bức tranh,bức
tranh nào vẽ ngời?Ngời này
đang làm gì?...- Gv nêu kết
luận
- Yêu cầu hs đọc lại toàn
bài.
- Dặn dò, nhận xét tiết học
5'
4. Củng cố, dặn


+ Bức tranh này vẽ
quả, con vật
- Hs trả lời

- Lắng nghe
- Đọc cá nhân, lớp
- Chú ý lắng nghe

Toán

LUYệN TậP
I. Mục tiêu:

Giúp hs củng cố về:
- Nhận biết số lợng về 1,2,3
- Đọc, đếm các số trong phạm vi 3.
II. Chuẩn bị

- Gv: đồ dùng dạy học Toán
- Hs: SGK, vở bt Toán

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy Thời Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học


học

gian

1.ổn định tổ 1'
chức
2. Kiểm tra bài 4'

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
1'
b. Luyện tập
Bài 1
3'

Bài 2

3'

* Trò chơi giữa
2'
tiết
5'
Bài 3
Bài 4

4'

4. Củng cố, dặn
3'


sinh
- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

- Yêu cầu hs làm bài tập
- Gv nhận xét, ghi điểm.

- Cá nhân, đồng
thanh: đọc, viết các
số 1,2,3
- Nhắc lại tên bài

- Giới thiệu bài, ghi bảng

HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

- Viết số tơng ứng
- Gọi hs nêu yêu cầu bài toán
- Cho hs tự làm bài, đọc kết quả. vào ô trống
- Hs làm bài, đọc kết
- Gv hớng dẫn hs nhận xét.
quả
- Hớng dẫn hs nêu yêu cầu bài - Hs chú ý
toán
- Hs tự làm bài
- Cho hs làm bài.
- Hs tự đổi vở chữa
bài.
* Thi làm cho bằng
* Thi làm cho bằng nhau
-Hớng dẫn hs cách viết số đúng nhau
- Hs thảo luận làm
- Cho hs làm bài theo nhóm
theo nhóm:
- Gv sửa bài
-Hớng dẫn hs nêu yêu cầu bài
- Viết số 1,2,3
toán
- Cho hs tự làm bài, đọc kết quả. - Đếm số1,2,3
- Gv hớng dẫn hs nhận xét.
* Trò chơi: Thi tìm số đúng
* Thi đua giữa các
- Dặn dò, nhận xét tiết học
nhóm

Tự nhiên-xã hội
I. Mục tiêu

CHúNG TA ĐANG LớN

Giúp hs biết:
- Sức lớn lên của trẻ em thể hiện ở chiều cao, cân nặng và sự hiểu
biết.
- So sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp.
- ý thức đợc sự lớn lên của mọi ngời là không hoàn toàn nh nhau, có
ngời cao hơn, có ngời thấp hơn
II. Chuẩn bị

-Gv: Tranh minh hoạ
- Hs: Vở bài tập TN-XH


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
học
1.ổn địnhtổchức
2.Kiểm tra bài


T.
gian
1'
3'

3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
1'
* Khởi động
2'
b. Hđ1:
Hớng
dẫn quan sát
10'
tranh
Mục tiêu: Biết sức
lớn của các em
thể hiện ở chiều
cao, cân nặng và
sự hiểu biết.

* Trò chơi giữa
3'
tiết
c..Hđ 2 : Thực
7'
hành
Mục tiêu : So
sánh sự lớn lên
của bản thân so
với các bạn

5'

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học
sinh
-ổn định lớp
- ổn định chỗ ngồi
- Yêu cầu hs kể tên các bộ - Hs kể : 2- 3hs
phận bên ngoài của cơ thể
ngừơi.
- Nhận xét, ghi điểm
- Gv giới thiệu bài, ghi bảng
* Chơi trò chơi : vật tay
- Hớng dẫn hs thảo luận theo
nhóm đôi:quan sát tranh và nói
với nhau về những điều các em
thấy trong tranh.

- Chú ý, nhắc lại tên
bài.
* Chơi vật tay
- Hs thảo luận nhóm
đôi
+ Hs tự thảo luận và
trả lời.

- Gọi các nhóm trình bày

- Một số nhóm trình
bày: em bé lớn lên
từng ngày

- Gv kết luận: Trẻ em sau
khi ra đời sẽ lớn lên hàng
ngày,hàng tháng về cân nặng
chiềucaovà các hoạt độngvận
động( lẫy, bò, ngồiđi,đứng )
và sự hiểu biết(biết lạ, biết
quen,biết nói)
* Hát tập thể
* Tổ chức cho hs hát
- Chia nhóm và nêu yêu cầu - Chia nhóm bốn, thảo
thảo luận: đo xem ai cao hơn, luận
thấp hơn
- Cho các nhóm báo cáo kết
quả thảo luận
+ Chúng ta tuy bằng tuổi nhau
nhng cân nặng và chiều cao so
với nhau nh thế nào?
+ Điều đó có đáng lo hay
không?
- Gv kết luận: Sự lớn lên của
các em có thể giống hoặc
khác nhau.
- Trò chơi : Vẽ các bạn trong
nhóm

+ Hs tự thảo luận
-Cân nặng, chiều cao
khác nhau
+ Không đáng lo

- Vẽ các bạn trong
nhóm
-Hs tự liên hệ


4. Củng cố, dặn
3'


- Liên hệ thực tế: Các em cần
chú ý ăn uống điều độ,giữ
gìn sức khỏe không ốm đau
- Lắng nghe
sẽ chóng lớn.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Bồi dỡngToán
LUYệN TậP
I. Mục tiêu:

Giúp hs củng cố về:


- Nhận biết số lợng về 1,2,3
- Đọc, đếm các số trong phạm vi 3.
II. Chuẩn bị

- Hs: SGK, vở bt Toán

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy
học
1. Kiểm tra bài

2. Luyện tập
a.Luyện tập
Bài 1

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học
sinh
- Yêu cầu hs làm bài tập
- Cá nhân, đồng
- Gv nhận xét, ghi điểm.
thanh: đọc, viết các
số 1,2,3
- Nhắc lại tên bài
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Viết số tơng ứng
- Gọi hs nêu yêu cầu bài toán
- Cho hs tự làm bài, đọc kết quả. vào ô trống
- Hs làm bài, đọc kết
- Gv hớng dẫn hs nhận xét.
quả
- Hớng dẫn hs nêu yêu cầu bài - Hs chú ý
Bài 2
- Hs tự làm bài
toán
- Hs tự đổi vở chữa
- Cho hs làm bài.
bài.
* Thi làm cho bằng
* Trò chơi giữa * Thi làm cho bằng nhau
nhau
tiết
-Hớng dẫn hs cách viết số đúng
Bài 3
- Cho hs làm bài theo nhóm
- Hs thảo luận làm
- Gv sửa bài
-Hớng dẫn hs nêu yêu cầu bài theo nhóm:
toán
Bài 4
- Cho hs tự làm bài, đọc kết quả. - Viết số 1,2,3
- Đếm số1,2,3
- Gv hớng dẫn hs nhận xét.
* Trò chơi: Thi tìm số đúng
* Thi đua giữa các
- Dặn dò, nhận xét tiết học
nhóm
4. Củng cố, dặn


Bồi dỡng thể dục

ĐộI HìNH ĐộI NGũ

I. Mục tiêu

- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Trò chơi :Diệt con vật có hại


II. Chuẩn bị

- Vệ sinh sân tập, Gv chuẩn bị còi, kẻ sân

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Định
ợng

I. Phần chuẩn bị
- Gv tập hợp hs ,phổ biến yêu cầu, Nội
dung dạy học bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ
II. Phần cơ bản
1.Tập hợp hàng dọc , dóng hàng
-Gv phổ biến cách tập hợp hàng dọc
- Cho 1 tổ lên, gv hớng dẫn , giải thích cho
hs làm mẫu.
- Cho hs luyện tập, gv sửa sai
2.Trò chơi: Diệt con vật có hại
- Gv yêu cầu hs nhắc lại tên trò chơi
- Gv hớng dẫn lại luật chơi, cách chơi.
- Tổ chức cho hs chơi thử
- Cho hs chơi thật
- Tổng kết sau khi kết thúc trò chơi
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát
- Gv cùng hs hệ thống lại bài học
- Giao bài tập về nhà.
- Dặn dò, nhận xét tiết học

1'
2'
1-2'
1-2'
5-7'
5- 7'
8- 10'

1- 2'
1-2'
1-2'
1-2'

l- Phơng
chức

tổ


*
*
*
*

*******
*******
*******
*******


Thực hành Tự nhiên-xã hội

ôn: CHúNG TA ĐANG LớN
I. Mục tiêu

pháp

Giúp hs biết:
- Sức lớn lên của cơ thể
- So sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×