Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 2 toan

Tuần 2
Ngày dạy: 30/08/2010
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :Giúp học sinh:
- Giúp Hs củng cố kiến thức đã học về khái niệm ít hơn - nhiều hơn.
- Gọi đúng tên các hình
- Ren kĩ năng nhận xét, so sánh, phát triển tư duy hoc sinh.
II. Chuẩn bị:
- Bộ đồ dùng học tập, SGK, các PPGD,..
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động 1. Ổn định - KTBC:
- Yêu cầu học sinh gọi tên một số vật có
mặt là hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
- Gv nhận xét - cho điểm
Hoạt động 2.Bài mới:
Giới thiệu bài, ghi tựa.
Tô màu các hình
- GV vẽ hình ở bảng lớp.

Hoạt động HS

- HS trả lời.
- Lớp bổ sung.

Thực hiện ở VBT.

Hoạt động 3: Luyện tập
1. Tô màu
- Mỗi nhóm cữ một
- HS chọn màu tô vào hình 1.
bạn, ba nhóm ba bạn.
2. Vẽ ghép hình
- HS vẽ hình theo nhóm: 3 hình vuông, 4
hình tròn, 6 hình tam giác.
- GV nêu câu hỏi cho HS so sánh trả lời.
- Gv nhận xét - chỉnh sửa.
Hoạt động 3.Củng cố:


- Yêu cầu HS quan sát tranh ngôi nhà và
- Đại diện nhóm trả
xác định hình vuông - hình tam giác.
lời.

- Hình tam giác 3
- Hình vuông nhỏ 8
- Hình vuông lớn 4
- Dặn dò: về nhà xem bài tiếp theo


Tuần 2
Ngày dạy: 02/09/2010

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu : Sau bài học học sinh :
- Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật không qúa 3 phần tử..
- Đọc, viết, đếm số trong phạm vi 3.
II. Chuẩn bị:
Đồ đùng dạy học, các PPGD, SGK,..
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV

Hoạt động HS
Hoạt động 1. KTBC :
- Gọi học sinh đọc và viết các số 1, 2, 3.
- Nhận xét KTBC.
Học sinh đọc và viết các số 1,
Hoạt động 2.Bài mới :
2, 3
GT bài ghi tựa bài học.
Hướng dẫn học sinh luyện tập.
Bài 1: Cho học sinh quan sát hình bài tập
1, yêu cầu học sinh ghi số thích hợp vào ô
trống.
- HS ghi.
Bài 2:
- HS điền số thích hợp vào ô trống
1
2
3
- HS giải
3
2
- Lớp bổ sung
1
3
- GV nhận xét - chỉnh sửa.
Bài 3:
- GV thao tác tổng hợp về số lượng đồ
vật trên đĩa yêu cầu hs trả lời.
+ 1 đĩa 2 quả
+ 1 đĩa 1 quả
→ có bao nhiêu quả?
Hoạt động 3.Củng cố :
- Gv nhận xét chỉnh sửa và hướng dẫn

- HS làm bài tập vào vở.


HS xác định số lượng - đếm ngược.
- GV nhận xét tiết học.
* Dặn dò
- Về nhà học bài, xem bài tiếp theo để
giờ học sau tốt hơn.
4.Dặn dò: Về nhà làm bài tập ở VBT, học
bài, xem bài mới.

Tuần 2
Ngày dạy 03/09/2010


CÁC SỐ 1 – 2 – 3 – 4 – 5
I. Mục tiêu :
Sau bài học học sinh:
- Có khái niệm ban đầu về số 4 và 5.
- Bước đọc viết các số 4, 5. Biết đếm được các số 1 đến 5 và 5 đến 1.
- Biết được thứ tự của từng số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5.
- Nhận biết được các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật.
II. Chuẩn bị:
- Đồ đùng dạy học, các PPGD, SGK,..
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hoạt động 1.KTBC:
- Yêu cầu học sinh đọc và viết số
- Học sinh trả lời
thích hợp và bảng con.
- 2 quả cam, 3 con gấu, 1 quả bóng
- Học sinh đếm.
2
1
3
2
- Gọi 2 học sinh đếm từ 1 đến 3 và từ
3 đến 1.
- GV Nhận xét .
Hoạt động 2.Bài mới :
Nhắc lại
Giới thiệu bài, ghi tựa.
1. Lập số.
Học sinh thực hiện.
- 3 quả cam thêm 1 quả thành 4 quả,
4 quả thêm 1 quả thành 5 quả.
4 học sinh.
- Gv taho tác trên bảng phụ và yêu
cầu HS so sánh (3<4<5)(4 sau 3 và trước
5).
4 < 5, 4 > 3
4 chiếc kèn, 4 chấm tròn,…
GV ghi: 1, 2, 3, 4, 5
2. Học đếm
Thực hiện theo hướng dẫn của
Yêu cầu học sinh đếm xuôi và đếm GV.
ngược các số. 1, 2, 3, 4, 5
- Chữ số 4, 5 gồm những nét nào?
- Gv nhận xét - viết mẫu.
Lắng nghe.
Hoạt động 3: Luyện tập


Bài 1: Học sinh viết vào VBT số 4 và
số 5.
Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của đề.
GV hướng dẫn học sinh quan sát các
mô hình rồi viết số thích hợp vào ô trống.
Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của đề.
Yêu cầu học sinh làm VBT.
- Gv đọc và cho hs ghi bảng:
5 > 4, 2 < 3 , 4 > 1
Hoạt động 3.Củng cố:
- Cho các em xung phong đếm các số
từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1.
- Nhận xét tiết học.
*Dặn dò :
Làm lại các bài tập ở nhà, xem bài
mới.

Học sinh chỉ số 4 và đọc “bốn”.

Học sinh chỉ số 5 và đọc “năm”.

- HS ghi bảng
- HS đếm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×