Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 1 8 DAY1 lop1

Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
TUẦN 18
Thứ hai

Ngày soạn: 31/12/2009
Ngày giảng: 4/1/2010
Tiết 1 : Chào cờ
--------------------------------------BÀI 73 : IT, IÊT (2 Tiết)

Học vần:
I-Yêu cầu:
- Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết; từ và câu ứng dụng. Viết được: it, iết, trái mít, chữ
viết. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Em, tô, vẽ, viết.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
- Giáo dục H lòng ham mê, yêu thích tô, vẽ, viết đẹp và ý thức cẩn thận....
II-Chuẩn bị: GV : Tranh trái mít, chữ viết và chủ đề : Em, tô, vẽ, viết.
HS : SGK, bảng con, bộ thực hành tiếng việt.,Vở TV 1/ Tập 1, bút chì…
III.Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra bài cũ

- Đọc bài: ut, ưt.
- đọc SGK.
- Viết: ut, ưt, sút bóng, nứt nẻ.
- viết bảng con.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
+ Dạy vần mới
- Ghi vần: it và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân, ĐT
- Muốn có tiếng “mít” ta làm thế nào?
- thêm âm m trước vần it,
- Ghép tiếng “mít” trong bảng cài.
thanh sắc trên đầu âm i.
- ghép bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân, ĐT
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới. - trái mít
- Đọc từ mới.
- cá nhân, ĐT
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
- cá nhân, ĐT
- Vần “iêt”dạy tương tự.
+ Hướng dẫn HS viết bảng con:

it, trái mít, iêt,
chữ viết

Học sinh viết bảng con:
it, trái mít, iêt, chữ viết

- GV nhận xét và sửa sai.
+ Đọc từ ứng dụng
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau - cá nhân, ĐT
đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.


GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

1


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Gii thớch t: ụng nght, thi tit.
3.Cng c tit 1 :
Hi tờn vn va hc
T chc thi tỡm ting cú vn va hc
Nhn xột

Nờu tờn vn va hc
3 t thi tỡm ting mang vn va
hc

Tit 2
1. Kim tra bi c
- Hụm nay ta hc vn gỡ? Cú trong ting, t gỡ?.
2. Bi mi: c bng
- Cho HS c bng lp theo th t, khụng theo th
t.
+ c cõu
- Treo tranh, v gỡ? Ghi cõu ng dng gi HS khỏ
gii c cõu.
- Gi HS xỏc nh ting cú cha vn mi, c ting,
t khú.
- Luyn c cõu, chỳ ý cỏch ngt ngh.
+ Vit bng
- a ch mu, gi HS nhn xột v cao, cỏc nột,
im t bỳt, dng bỳt.
- Vit mu, hng dn quy trỡnh vit.
+ Luyn núi
- Treo tranh, v gỡ?
- Ch luyn núi? ( ghi bng)
- Nờu cõu hi v ch .

- vn it, iờt, ting, t trỏi
mớt, Vit Nam.
- cỏ nhõn, T
- n vt ang bi
- luyn c cỏc t: bit, xung.
- cỏ nhõn, T
- quan sỏt nhn xột v cỏc
nột, cao
- tp vit bng.
- cỏc bn ang v.
- Em tụ, vit, v
- luyn núi v ch theo cõu
hi gi ý ca GV.

+ Vit v - Hng dn HS vit v tng t nh
hng dn vit bng.
- tp vit v.
- Chm mt s bi vit v nhn xột.
3. Cng c - dn dũ
- Nhn xột gi hc.
- V nh c li bi, xem trc bi: uụt, t.

HS Thc hin hc bi v lm
bi tt.
------------------------------------IM, ON THNG
.

Toỏn:
I-Yờu cu:
- Cú biu tng v di hn, ngn hn, cú biu tng v di on thng ; bit so
sỏnh di hai on thng bng trc tip hoc giỏn tip.
- Bi tp 1, 2, 3
- Giỏo dc hc sinh lm bi cn tớnh cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b: GV: Phiu BT 4
HS :SGK, v Toỏn, Bng con, bỳt..
III-Cỏc hot ng dy - hc:
2
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
Giáo viên

Học sinh

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

3


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
1/KTBC: 3 - 5’
- Tính: 4 + 6 =
6+4=
- Khi đổi chỗ 2 số trong phép cộng thì kết qaur
thế nào?
2/Bài mới: 13 – 15’
*Giới thiệu điểm, đoạn thẳng và cách vẽ:
- G chấm 1 chấm – giới thiệu đây là 1 điểm.
- Đặt tên điểm, viết cách ra một chút, viết tên
điểm bằng chữ in hoa, đọc tên điểm theo tên chữ
cái.
- Giới thiệu điểm: A, B. C, D. đọc mẫu.
- Yêu cầu H vẽ 2 điểm và đặt tên.
- G vẽ điểm B, nối 2 điểm A và B, giới thiệu đoạn
thẳng AB, đọc mẫu.
- Qua 2 điểm vẽ được mấy đoạn thẳng?
=>Qua 2 điểm chỉ vẽ được duy nhất 1 đoạn
thẳng.
3/Luyện tập: 17’
+Bài 1/94
- G nêu yêu cầu.
=>Khi đọc tên đoạn thẳng em đọc tên theo âm
hay tên chữ cái?
+Bài 2/94
=>Qua 2 điểm vẽ được mấy đoạn thẳng?
+Bài 3/94

- Làm bảng.

- Đọc.
- Làm bảng, đọc.
- Đọc.

- Nêu yêu cầu.
- Làm thảo luận cặp.
- Trình bày, nhận xét.
- Nêu yêu cầu.
- Làm SGK.
- Nêu yêu cầu.
- Làm SGK.

4/Củng cố – dặn dò: 3 – 5’
- Đọc tên các điểm sau: A, B, C, D, K, H, U?

HS Thực hiện học bài và làm bài
tốt.
--------------------------------------THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI KÌ I

Đạo đức:
.I-Yêu cầu:
- Ôn tập những kiến thức đã học, củng cố kiến thức về: gọn gàng, sạch sẽ, giữ gìn sách
vở, đồ dùng học tập, lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ, nghiêm trang khi chào cờ... .
II. Chuẩn bị :
- Hệ thống câu hỏi. - Đồ dùng sắm vai.
III-Các hoạt động dạy - học :
Giáo viên
Học sinh
1/Giới thiệu: 1’
2/Hoạt động 2: Hái hoa dân chủ: 15 – 17’
+Mục tiêu: Củng cố kiến thức các bài 6, 7, 8.
4
GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
+Tin hnh:
- Nờu yờu cu.
- Gi tng H lờn bt thm cõu hi v tr li.
*Quc kỡ Vit Nam cú c im gỡ?
*Ti sao cn phi nghiờm trang khi cho c?
*i hc mun cú hi gỡ?
* i hc ỳng gi em cn phi lm gỡ?
*Mt trt t trong gi hc cú hi gỡ?
3/Hot ng 2: Tp x lớ tỡnh hung: 14 -16
+Mc tiờu: H bit vn dng kin thc ó hc vo
x lớ tỡnh hung.
+Tin hnh:
- a ln lt cỏc tỡnh hung, yờu cu H
tho lun, x lớ tỡnh hung.
*Trong gi cho c , thy bn cha nghiờm
trang em s lm gỡ?
*Bn r ngh hc i chi.
*Thy bn chen ln xụ y bn khỏc khi xp hng
vo lp.
=>Cn nghiờm trang khi cho c, trt t kki
ra vo lp v trong gi hc, i hc u....
4/Cng c - dn dũ: 1 2
- Vỡ sao phi i hc u v ỳng gi?

- Bt thm cõu hi.
- Trỡnh by.
- Nhn xột.

- Tho lun cp Sm vai.
- Trỡnh by.
- Nhn xột.

HS Thc hin hc bi v lm bi
tt.
-----------------------------------------------------------------------------Ngy son: 2/1/2010
Ngy ging: 5/1/2010

Th ba

Hc vn:
BI 74: UễT, T
( 2 Tit)
I-Yờu cu:
- c c: uụt, t, chut nht, lt vỏn; t v cõu ng dng. Vit c: ut, t,
chut nht, lt vỏn. Luyn núi 2-4 cõu theo ch : Chi cu trt.
- Rốn c v vit ỳng cho hs. Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch trờn.
- Giỏo dc H vui chi nhng khụng quờn hc tp, on kt khi chi, chỳ ý an ton khi
chi...
II-Chun b: GV: Tranh minh ho: chut nht, lt vỏn v ch : Chi cu trt.
HS : SGK, Bng ci , b ch hc vn, bng con, Tp 1, bỳt chỡ
III.Cỏc hot ng dy- hc :
Tit 1
Hot ng GV
1. Kim tra bi c
- c bi: it, iờt.
- Vit: it, iờt, trỏi mớt, ch vit.

Hot ng HS
- c SGK.
- vit bng con.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

5


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
+ Dạy vần mới
- Ghi vần: uôt và nêu tên vần.
- Nhận diện vần mới học.
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- Muốn có tiếng “chuột” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “chuột” trong bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- Đọc từ mới.
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
* Vần “ươt”dạy tương tự.

- nắm yêu cầu của bài.
- theo dõi.
- phân tích vần mới..
- cá nhân, tập thể.
- thêm âm ch trước vần uôt, thanh
nặng dưới âm ô.
- ghép bảng cài.
- cá nhân, ĐT
- chuột nhắt
- cá nhân, ĐT
- cá nhân, ĐT

+ Hướng dẫn HS viết bảng con:

uôt, chuột nhắt
ươt, lướt ván

Học sinh viết bảng con:
uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván

- GV nhận xét và sửa sai.
+ Đọc từ ứng dụng
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS
đọc tiếng, từ có vần mới.
- Giải thích từ: trằng muốt, ẩm ướt.
3.Củng cố tiết 1 :
Hỏi tên vần vừa học
Tổ chức thi tìm tiếng mang vần vừa học
Nhận xét tiết 1
Tiết 2
1. Kiểm tra bài cũ
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
2. Bài mới: + Đọc bảng
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
+ Đọc câu
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
+ Viết bảng
- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt
bút, dừng bút.
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
+ Luyện nói
- Treo tranh, vẽ gì?
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Nêu câu hỏi về chủ đề.

- cá nhân, ĐT

Nêu tên vần vừa học
3 tổ thi tìm tiếng

- vần “uôt, ươt”, tiếng, từ “chuột
nhắt, lướt ván”.
- cá nhân, ĐT
- con mèo trèo cây cau.
- luyện đọc các từ: chuột, giỗ,
mèo.
- cá nhân, ĐT
- quan sát để nhận xét về các nét,
độ cao…
- tập viết bảng.
- bạn nhỏ chơi cầu trượt
- Chơi cầu trượt
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi
gợi ý của GV.

+ Viết vở - Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết
bảng.
- tập viết vở

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

6


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Chm mt s bi v nhn xột.
3. Cng c - dn dũ

- theo dừi rỳt kinh nghim

- Nhn xột gi hc.
- V nh c li bi, xem trc bi: ễn tp.

HS Thc hin hc bi v lm
bi tt.

-------------------------------------

Toỏn:
DI ON THNG
I-Yờu cu:
- Bit o di bng gang tay, si tay, bc chõn, thc hnh o chiu di bng lp hc,
bn hc, lp hc.
- Thc hnh o bng que tớnh, gang tay, bc chõn.
-Giỏo dc hc sinh lm bi cn cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b: 1.Gv: Sgk, PHiu BT . 2. Hs : Sgk , B thc hnh toỏn 1
III-Cỏc hot ng dy - hc :
Giỏo viờn

Hc sinh

1/KTBC: 3 - 5
- c tờn cỏc im v on thng?
A

- c.
B

M
N
2/Bi mi: 13 15
+Dy biu tng di hn ngn hn v so
sỏnh trc tip di 2 on thng.
- Dựng 2 chic thc, 2 on thng, 2 que tớnh cú
di khỏc nhau.
- Giỏo viờn hng dn, lm mu.
+So sỏnh giỏn tip di 2 on thng qua
di trung gian.
- Hng dn H thy c cú th so sỏnh
di ca on thng vi di ca gang tay.
- Yờu cu H quan sỏt hỡnh 4/SGK, nờu on thng
no di hn, on thng no ngn hn.
=>Cú th so sỏnh di 2 on thng bng cỏch so
sỏnh s ụ vuụng t vo mi on thng ú.
3/Luyn tp: 17
+Bi 1/96
+Bi 2/96

- Nờu yờu cu.
- Lm SGK.
- So sỏnh cỏi thc no di hn,
ngn hn.
- So sỏnh 2 on thng, 2 que
tớnh.
- Quan sỏt hỡnh 3/SGK.
- Nờu ming.

- Nờu yờu cu.
- Lm SGK, nờu ming theo cp.
- Nờu yờu cu.

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

7


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Lm SGK.
=>Mun in s ỳng em da vo õu?
+Bi 3/96
=>Em tụ mu vo bng giy no? Vỡ sao?
4/Cng c dn dũ: 2 3
- Tỡm on thng di nht, ngn nht?

- Nờu yờu cu.
- Lm SGK.
- Nờu ming.
HS Thc hin hc bi v lm bi
tt.

---------------------------------------

T nhiờn - xó hi:
CUC SNG XUNG QUANH
I.Yờu cu:
- Nờu c mt s nột v cnh quan thiờn nhiờn v cụng vic ca ngi dõn ni hc
sinh .
-Cú ý thc gn bú yờu thng quờ hng.
II-Chun b: GV: Tranh nh cnh quan thiờn nhiờn
HS: Sỏch giỏo khoa, v bi tp
III. Cỏc hot ng dy- hc:
Hot ng GV
Hot ng HS
1.n nh :
2.KTBC : - Vỡ sao phi gi lp hc sch s?
Mt vi hc sinh tr li cõu hi.
Nhn xột bi c.
3.Bi mi:
Hc sinh quan sỏt v nờu:
Hot ng 1 :
Cho hc sinh quan sỏt khu vc quanh trng.
Bc 1: Giao nhim v cho hc sinh:
GV cho hc sinh quan sỏt v nhn xộy v: Quang Hc sinh lng nghe ni dung tho
cnh trờn ng (ngi qua li, xe c), nh lun.
cỏc c quan xớ nghip cõy ci, ngi dõn a
phng sng bng ngh gỡ?
Bc 2: Thc hin hot ng:
Giỏo viờn nhc nh t cõu hi gi ý khuyn Hc sinh quan sỏt v tho lun
khớch cỏc em núi trong khi quan sỏt.
theo nhúm 8 em. Nờu ni dung
Bc 3: Kim tra kt qu hot ng.
theo yờu cu ca GV
Gi hc sinh k v nhng gỡ mỡnh quan sỏt c. Hc sinh xung phong k v nhng
gỡ mỡnh quan sỏt c.
Hot ng 2:
Hc sinh khỏc nhn xột bn k.
Bc 1:
Hc sinh lng nghe ni dung yờu
GV giao nhim v v hot ng:
cu.
+ Con nhỡn thy nhng gỡ trong tranh?
+ õy l bc tranh v cuc sng õu? Vỡ sao
con bit?
Hc sinh quan sỏt tranh SGK
Bc 2: Kim tra hot ng:
hon thnh cõu hi ca GV
Gi hc sinh nờu ni dung theo yờu cu cỏc cõu Nhúm khỏc nhn xột.
8
GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
hỏi trên.
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm:
Bước 1: Chia nhóm theo 4 học sinh và thảo luận.
+ Các con đang sống ở đâu? Hãy nói về cảnh vật
nơi con sống?
Bước 2: Kiểm tra hoạt động:
Giáo viên nhận xét về hoạt động của học sinh.
4.Củng cố : Nhận xét. Tuyên dương.

HS thảo luận và nói cho nhau nghe
về nơi sống của mình và gia
đình…. .
Học sinh nói trước lớp cho cô và
các bạn cùng nghe.
Học sinh nhắc nội dung bài học.
HS Thực hiện học bài và làm bài
tốt.

------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư
Âm nhạc:

Ngày soạn: 3/1/2010
Ngày giảng: 6/1/2010
TẬP BIỂU DIỄN
Đ/C Liên soạn và giảng
---------------------------------------

Học vần:
BÀI 75: ÔN TẬP ( 2 tiết)
I.Yêu cầu:
- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 68 đến bài 75. Viết được các vần, từ
ngữ ứng dụng từ bài 68 đến bài 75. Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh
truyện kể: Chuột nhà và chuột đồng.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
- Giáo dục H biết yêu quý những gì do chính tay mình làm ra...
II.Chuẩn bị: GV: Tranh truyện kể: Chuột nhà và chuột đồng.
HS : SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì…
III.Các hoạt động dạy- học :
Tiết 1
Giáo viên
Học sinh
1/KTBC: 3 - 5’
- Ghép: chuột nhắt?
- Ghép thanh cài.
- Đọc bài 74.SGK?
- Đọc SGK.
2/Bài mới:
a/Giới thiệu, đưa mô hình: 1’
- Phân tích, đọc.
b/Ôn tập: 20 - 22’
+Bảng ôn 1:
- Yêu cầu H đọc các âm ở cột dọc, hàng
- Đọc.
ngang.
- Ghép từng âm ở cột dọc với âm ở hàng ngang?
G ghép mẫu: a - t - at.
- Đọc.
- Ghép các phần còn lại?
- Ghép thanh cài ( miệng ).
+Bảng ôn 2:
- Tương tự.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

9


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
- Trong các âm vừa đọc âm nào là âm đôi?
- Đọc những vần có âm đôi?
+Từ ứng dụng:
- Giao việc - kiểm tra.
- Viết bảng:
chót vót
bát ngát
Việt Nam
- Giới thiệu từ.
- Hướng dẫn đọc, đọc mẫu.
c/Viết bảng: 10 - 12’.GT.
+chót vót:
- Nêu độ cao các con chữ trong từ chót vót?

- Ghép: chót vót, bát ngát.

- Đọc từ, cả bảng.
- Đọc.

- Nêu khoảng cách giữa 2 con chữ?
- Nêu qui trình - tô mẫu: đặt phấn ở dưới đường
kẻ li 3 viết con chữ c..kết thúc nét móc ngược
của con chữ t ở đường kẻ li thứ 2...

chót vót

HS viết bảng con: chót vót

+bát ngát: Tương tự.

bát ngát

- GV nhận xét và sửa sai.

HS viết bảng con: bát ngát
Tiết 2

3/Luyện tập:
a/Luyện đọc: 10 - 12’
- Gọi H đọc bài tiết 1.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc, đọc mẫu.
*SGK:
- Đọc mẫu.
b/Viết vở: 8 - 10’
- Nêu nội dung, yêu cầu bài viết.
+chót vót:
- Hướng dẫn viết liền mạch các con chữ, đúng độ
cao, khoảng cách các con chữ.
- Đưa mẫu.
- Kiểm tra tư thế ngồi.
+bát ngát:
- Tương tự.

- 5 - 7 H đọc.
- Đọc.
- Đọc trang, bài.
- Đọc.
- Đọc.
- Quan sát.
- Viết vở.

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

10


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
+Chm, nhn xột.
c/K chuyn: 15 - 17.GT.
- K ln 1.
- K ln 2, 3 kốm theo tranh.
- Hng dn H k theo tranh, gi ý:
+Tranh 1: Chut nh gp chut ng v chuyn gỡ
ó xy ra?
+Tranh 2: Ln u tiờn i kim n, hai chỳ chut
ó gp gỡ?
+Tranh 3: Chuyn gỡ ó xy ra sau ú?
+Tranh 4: Cui cựng Chut ng ó quyt nh
th no?
->Em thy quyt nh ca Chut ng th
no?
=>Giỏo dc H bit yờu quý nhng gỡ do chớnh tay
mỡnh lm ra...
4/Cng c dn dũ: 3 4
- Tỡm ting, t cú vn ut, ot, uụt?
- c bi 75, 76. SGK.

- Theo dừi.
- K theo nhúm 4.
- Nhn xột.
- K trc lp nu cũn thi gian.

HS Thc hin hc bi v lm bi
tt.
--------------------------------------

Toỏn:
THC HNH O DI
I-Yờu cu:
- Bit o di bng gang tay, si tay, bc chõn, thc hnh o chiu di bng lp hc,
bn hc, lp hc.
- Thc hnh o bng que tớnh, gang tay, bc chõn.
- Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn, chớnh xỏc trong tớnh toỏn.
II-Chun b:
GV: Phiu BT 3
HS: sỏch giỏo khoa, bng con, v.
III-Cỏc hot ng dy - hc:
Giỏo viờn
Hc sinh
1/KTBC: 3 - 5
- c tờn im, on thng ?
- Nờu ming.
- on thng no di hn, on thng no
ngn hn?

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

11


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010

2/Bài mới: 13 - 15’
+Giới thiệu độ dài: “ gang tay ”.
- Gang tay là độ dài ( khoảng cách ) tính từ đầu
ngón tay cái tới đầu ngón tay giữa.
- Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng AB có dộ dài bằng
gang tay.
+Hướng dẫn cách đo độ dài bằng gang tay, bước
chân, sải tay.
- Làm mẫu.

- Thực hành.

- Đo cạnh bảng bằng gang tay,
sải tay.
- Đo cạnh bàn bằng thước, đo
bục giảng bằng bước chân.

3/Thực hành: 17’
+Đo độ dài bằng gang tay.
+Đo độ dài bằng bước chân.
+Đo độ dài bằng que tính.
4/Củng cố – dặn dò: 3 - 5'
- Em đã được dùng những đơn vị nào để đo độ dài?

HS Thực hiện học bài và làm bài
tốt.
-------------------------------------GẤP CÁI VÍ (Tiết 2)

Thủ công:
I-Yêu cầu:
- Biết gấp cái ví bằng giấy
- Gấp được cái ví bằng giấy.
- Giúp HS biết cách gấp và gấp được các ví bằng giấy.
II. Chuẩn bị :
GV: + Mẫu gấp ví bằng giấy mẫu.
HS: +Giấy màu, giấy nháp, vở thủ công.

III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định:
Hát.
2.KTBC:
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh theo yêu cầu Học sinh mang dụng cụ để trên bàn cho
giáo viên dặn trong tiết trước.
giáo viên kểm tra.
Nhận xét chung về việc chuẩn bị của học sinh.
12
GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
3.Bi mi:
Gii thiu bi, ghi ta.
Hc sinh thc hnh gp cỏi vớ
Giỏo viờn nhc li quy trỡnh gp cỏi vớ tit trc
theo cỏc bc.
Gi hc sinh nờu li quy trỡnh gp cỏi vớ.
B1: Ly ng du gia
+ t t giy lờn mt bn, mt mu di.
Khi gp phi gp t di lờn, 2 mộp giy khớt
nhau (H1)
B2: Gp 2 mộp vớ:
+ Gp mộp 2 u t giy vo khong 1 ụ nh
hỡnh 3 s c hỡnh 4.
B3: Gp vớ:
+ Giỏo viờn nhc nh hc sinh gp u 2 mộp
vớ, mit nh tay cho thng (H4).
B3: Gp tỳi vớ:
Giỏo viờn nhc nh hc sinh cn chỳ ý:
Khi gp tip 2 mộp vớ vo trong, 2 mộp vớ phi
sỏt ng du gia, khụng gp lch khụng gp
chng lõn nhau.
Gp hon chnh cỏi vớ cn trang trớ bờn ngoi
cho vớ thờm p.
Hc sinh thc hnh:
+ Giỏo viờn quan sỏt, un nn, giỳp nhng
hc sinh cũn lỳng tỳng khú hon thnh sn
phm.
4.Cng c:
ỏnh giỏ nhn xột sn phm ca cỏc em.
T chc trng by sn phm ti lp.
Hi tờn bi, nờu li quy trỡnh gp cỏi vớ bng
giy.
5.Nhn xột, dn dũ, tuyờn dng:
Nhn xột, tuyờn dng cỏc em gp p.
Chun b bi hc sau.

Vi HS nờu li
Hc sinh lng nghe cỏc quy trỡnh gp cỏi
vớ bng giy.
Hc sinh nhc li quy trỡnh gp vớ bng
giy.

Hc sinh thc hnh gp vớ bng giy.

Nhng bi p c trng by ti lp.
Hc sinh dỏn sn phm vo v th cụng.
Hc sinh nờu quy trỡnh gp vớ bng giy.
HS Thc hin hc bi v lm bi tt.

-----------------------------------------------------------------------------

Th nm
M thut:

Ngy son: 4/1/2010
Ngy ging: 7/1/2010
V TIP HèNH V MU VO HèNH VUễNG
/ C Vi son v ging
---------------------------------------

Toỏn:
I-Yờu cu:

MT CHC. TIA S

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

13


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
- Nhn bit ban u v 1 chc; bit quan h gia chc v n v: 1 chc = 10 n v;
bit c v vit s trờn tia s.
- Bi tp 1, 2, 3
- Hc sinh cú k nng tớnh toỏn nhanh.
- Giỏo dc hc sinh ham thớch mụn hc.
II-Chun b : GV: Bú 1 chc que tớnh v 10 que tớnh ri
-HS: Bú 1 chc que tớnh v 10 que tớnh ri.
III-Cỏc hot ng dy-hc:
Giỏo viờn
Hc sinh
1/KTBC: 3 - 5
- Em hóy o cnh bn bng ganh tay ca
em? Bng thc?
2/Bi mi: 13 15
*Gii thiu mt chc:
+S dng 10 hỡnh vuụng.
- m.
- Nờu s lng.
- 10 hỡnh vuụng cũn gi l 1 chc hỡnh vuụng.
+S dng 10 que tớnh.
- m.
- Nờu s lng.
=>10 que tớnh cũn gi l my chc que tớnh?
- 10 n v cũn gi l my chc.
Ghi bng: 10 n v = 1 chc.
- 1 Chc bng bao nhiờu n v?
- Nờu ming.
*Gii thiu tia s:
- V sn tia s, gii thiu...
- c cỏc s trờn tia s.
3/Luyn tp: 17
+Bi 1/100
- G nờu yờu cu.
- Nờu yờu cu.
- Lm SGK.
=>Mt chc chm trũn l my chm trũn?
+Bi 2/100
- Nờu yờu cu.
- Hng dn mu.
- Lm SGK.
=>Mt chc con voi l my con voi?
+Bi 3/100
- Nờu yờu cu.
- Lm SGK.
=>Trờn tia s k t trỏi sang phi cỏc s
c vit theo th t no?
4/Cng c dn dũ: 3 5
- 1 chc bng my n v?
-10 que tớnh cũn gi l my chc que tớnh?
HS Thc hin hc bi v lm bi
tt.
--------------------------------------Hc vn:
I-Yờu cu:

BI 76: OC, AC (2 Tit)

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

14


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
- Đọc được: oc, ac, con sóc, bác sĩ; từ và câu ứng dụng. Viết được: oc, ac, con sóc, bác
sĩ. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Vừa vui vừa học.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
- GD học sinh có ý thức học tập tốt.
II.Chuẩn bị:
GV: Tranh con sóc, bác sĩ và chủ đề : Vừa vui vừa học.
HS: SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì…
III.Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động GV
1. Kiểm tra bài cũ
- Đọc bài:Ôn tập.
- Viết: chót vót, bát ngát, Việt Nam.
2.Bài mới : Giới thiệu bài
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
+ Dạy vần mới
- Ghi vần: oc và nêu tên vần.
- Nhận diện vần mới học.
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- Muốn có tiếng “sóc” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “sóc” trong bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- Đọc từ mới.
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
* Vần “ac”dạy tương tự.

Hoạt động HS
- đọc SGK.
- viết bảng con.
- nắm yêu cầu của bài.
- theo dõi.
- phân tích vần mới..
- cá nhân, ĐT
- thêm âm s trước vần oc, thanh sắc
trên đầu âm o.
- ghép bảng cài.
- cá nhân, ĐT
- con sóc
- cá nhân, ĐT
- cá nhân, ĐT

+ Hướng dẫn HS viết bảng con:

oc, con sóc
ac, bác sĩ

Học sinh viết bảng con:
oc, con sóc, ac, bác sĩ

- GV nhận xét và sửa sai.
+ Đọc từ ứng dụng
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó
cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- Giải thích từ: bản nhạc, con vạc.
3. Củng cố tiết 1 :
Hỏi tên vần vừa học
Tổ chức thi tìm tiếng có vần vừa học
Nhận xét
Tiết 2
1. Kiểm tra bài cũ
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
2. Bài mới : Đọc bảng
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.

- cá nhân, ĐT

Nêu tên vần vừa học
- 3 tổ thi tìm tiếng

- vần “oc, ac”, tiếng, từ “con sóc, bác
sĩ”.
- cá nhân, ĐT

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

15


Gi¸o ¸n líp 1 – N¨m häc: 2009-2010
+ Đọc câu
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc
câu.
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ
khó.
+ Viết bảng
- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm
đặt bút, dừng bút.
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
+ Luyện nói
- Treo tranh, vẽ gì?
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Nêu câu hỏi về chủ đề.

- chùm nhãn
- luyện đọc các từ: cóc, lọc, bột, bọc.
- quan sát để nhận xét về các nét, độ
cao.
- tập viết bảng.

- các bạn đang chơi và học
- Vừa vui vừa học
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi
ý của GV.
+ Viết vở :- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng - tập viết vở
dẫn viết bảng.
- Chấm một số vở và nhận xét bài viết.
- theo dõi rút kinh nghiệm
3. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét giờ học, HD về nhà

HS Thực hiện học bài và làm bài
tốt.

--------------------------------------------------------------------------

Thứ sáu
Thể dục:

Ngày soạn: 5/1/2010
Ngày giảng: 8/1/2010
SƠ KẾT HỌC KÌ I
(Đ/C Giao soạn và giảng)
---------------------------------------

Tiếng Việt
Ôn tập – Kiểm tra học kì 1 . 2(Tiết)
I-Yêu cầu:
- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 76.
- Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 1 đến bài 76.
Nói được từ 2-4 câu theo các chủ đề đã học.
Tiếng Việt
Kiểm tra học kì 1 .
I-Yêu cầu:
- Đọc được các âm, vần, các từ, câu ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ
năng: 20 tiếng / phút.
viết được các âm, vần, các từ ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng: 20
tiếng / 15 phút.
II Lên lớp:
A. Đọc : 10 điểm
1. Đọc trơn thành tiếng các từ sau ( 2đ )
mưu trí
lưỡi rìu
quây quần
lên nương
bầu rượu
tầm gửi

GV: Hå ThÞ Hång - Trêng TiÓu häc TrÇn ThÞ T©m

16


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
2. c thnh ting on vn sau ( 3 )
Vng m nh trỏi chớn
Chựm gi treo ni no
Giú v a hng l
ng ti trng xụn xao.
3. Ni (5 )
Nỳi cao

õu ym

Mựa thu

hc hỏt

M nhỡn em

ng ly li

Chỳng em

tri mỏt m

Tri ma

chút vút

B. Vit : 10 im.
(Giỏo viờn vit tng t lờn bng cho hc sinh vit vo giy ụ li c ch nh )
ym dói
xõu kim
tu thu
c ring
cỏnh bum
trng xoỏ
Cõu ng dng vit c ch 1 li.
n bờ ang gm c bờn sn i.
---------------------------------------

Hot ng NGLL:
SINH HOT SAO
I-Yờu cu: - Bit c tờn sao ca mỡnh
- Bc u nm c quy trỡnh sinh hot sao.
- Giỏo dc HS bit yờu quý tờn sao ca mỡnh.
II.Cỏc hot ng dy hc: Sinh hot sao ngoi sõn trng.
1.Ph bin yờu cu ca tit hc.
Cỏc sao ra sõn chn a im thớch hp v tin hnh sinh hot.
2.Cỏc bc sinh hot sao:
1Tp hp im danh : Tp hp theo hng ngang. im danh bng tờn
Sao trng tp hp im danh sao ca mỡnh.
2.Kim tra v sinh cỏ nhõn: Sao trng kim tra ỏo qun , u túc.... xong , nhn xột
3.K vic lm tt trong tun: K vic lm tt trong tun lp, nh.
Sao trng nhn xột Ton sao hoan hụ: " Hoan hụ sao .....

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

17


Giáo án lớp 1 Năm học: 2009-2010
Chm ngoan hc gii
Lm c nhiu vic tt"
4.c li ha ca sao: Sao trng iu khin , chỳng ta luụn thc hin tt nhim v
ca sao , ton sao c li ha:"Võng li Bỏc H dy
Em xin ha sn sng
L con ngoan trũ gii
Chỏu Bỏc H kớnh yờu"
5.Trin khai sinh hot theo ch im: Hỏt , c th , k chuyn theo ch im : " Mng
ngy hc sinh , sinh viờn"
Hng dn HS hc ni dung : NHNG IU CN BIT KHI RA NG:
* Cõu hi: Khi ra ng em cn chỳ ý nhng iu gỡ?
-Luụn luụn i v phớa bờn phi , sỏt l ng , khụng ựa nghch trờn ng
-Khi qua ng cn chỳ ý baoquỏt xung quanh , thy an ton mi c qua
-Khụng nờn chi nhng ch nguy him , mt v sinh, ni mi ngi cn yờn tnh
-Bit giỳp ngi giỳp , em nh , ngi tn tt
-Bit cỏc tớn hiu ốn: + ốn xanh c phi i
+ ốn vng chun b dng li
+ốn dng li ( nguy him)
-Bit tờn ng , ngừ xúm , a ch ca trm y t , n cụng an .
GV hng dn cho HS tr li
6.Nờu k hoch tun ti.
Lp n nh n np , duy trỡ s s .
Thi ua hc tp tt dnh nhiu bụng hoa im 10 cho mng ngy 9/1
i hc ỳng gi, mc ỏo qun dộp...ỳng trang phc
Hc v lm bi tp y , v sinh lp hc sch s
Chm súc cõy xanh, Khụng n qu vt trong trng hc.
Trang trớ lp hc , tip tc thu , np cỏc khon tin
Thm gia ỡnh em Hin.
-----------------------------------------------------------------------------

GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×