Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 27

Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

Tuần 27

Thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2008

Toán
Ti t 105 : LUYệN TậP
I. Mục tiêu

Giúp HS :

- Củng cố về đọc, viết so sánh các số có hai chữ số, tìm số liền sau của số có
hai chữ số.
- Bớc đầu biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và đơn vị.
II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ ghi nội dung bài tập
- HS: vở bài tập toán

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung
1.ổn định tổ chức

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi

2. Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS làm bài tập:

-HS làm trên bảng lớp, HS ở
lớp làm vào bảng con :
30 20

69 . 67

- Nhận xét, ghi điểm.

40 36

55 30

- Giới thiệu bài, ghi bảng

- Nhắc lại tên bài

- Gọi HS nêu yêu cầu của

- Viết số

3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b.Hđ1: hớng dẫn HS
làm bài tập
Bài 1


bài
- Cho HS thực hành viết số - Thực hành vào vở bài tập

Bài 2

vào trong vở bài tập.

- Đọc kết quả, sửa sai

- Gọi HS đọc kết quả, GV

+ Ba mơi : 30

sửa sai.

- Viết số liền sau

- GV nêu yêu cầu và hớng

+ Số liền sau số 31 là 32
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1
dẫn
- Cho HS làm bài vào vở
bài
- Gọi HS đọc bài, GV sửa
sai

* Trò chơi giữa tiết * Tập bài thể dục chống

*Tập thể dục

mệt mỏi
Bài 3

- Gọi HS nêu yêu cầu bài

- So sánh và điền dấu thích

toán

hợp

- Yêu cầu HS nêu cách so

- Nêu : so sánh hàng chục

sánh hai số có hai chữ số.
- Cho HS làm bài vào vở

- Làm bài : 34 < 50

bài tập
Bài 4

4.Củng cố, dặn dò

- GV sửa sai

- Chú ý

- Gọi HS nêu yêu cầu của

- Viết theo mẫu : Số 87 gồm

bài , hớng dẫn HS cách

8 chục và 7 đơn vị : 87 = 80

phân tích số

+ 7

- Cho HS làm bài ,thi đua

+ Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn

đọc kết quả nhanh.

vị : 50 = 50 + 0

- GV tổng kết, sửa sai

- Nhận xét, sửa sai

- Dặn dò, nhận xét tiết học. -Chú ý

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

Tập đọc
I. Mục tiêu

Bài : HOA NGọC LAN

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó: hoa lan, lá
dày, lấp ló.
- Biết nghỉ hơi khi gặp các dấu câu.
- Ôn các vần ăm, ăp: tìm đợc tiếng, từ, nói đợc câu chứa tiếng có vần ăm, ăp.
- Hiểu các từ ngữ trong bài : lấp ló, ngan ngát.
- Nhắc lại đợc các chi tiết tả nụ hoa, hơng hoa ngọc lan.
- Hiểu đợc tình cảm của em bé : yêu mến cây hoa ngọc lan
- Gọi đúng tên các loài hoa trong ảnh.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc trơn bài Vẽ
ngựa và trả lời câu hỏi SGK

- ổn định
- Đọc trơn bài: 2 HS và trả
lời câu hỏi :
+ Bạn nhỏ định vẽ hình
con ngựa..

- Nhận xét, ghi điểm
3.Bài mới

TIếT 1

a. Hđ1: Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

- Cho HS quan sát tranh minh
hoạ, GV giới thiệu bài, ghi
bảng.
- GV đọc diễn cảm bài văn
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng ,
đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS đọc
nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài

* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ 3 : Ôn các vần
* Thi múa, hát
an, at
- Giới thiệu vần cần ôn : ăm,

- Quan sát tranh vẽ . Nhắc
lại tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng: hoa
ngọc lan, lá dày, vỏ bạc
trắng
- Luyện đọc câu: đọc
nhẩm, đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh
:
Lớp,
nhúm, cỏ nhõn
* Thi múa, hát
- Chú ý lắng nghe, so
sánh, nhận diện vần ăm, ăp.
- Chú ý lắng nghe
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1
ăp

Nghỉ giữa tiết

- Thi tìm từ theo nhóm đôi
- Nêu yêu cầu 1: Tìm các tiếng : khắp
trong bài có vần ăp
- Đọc câu mẫu :
- Cho HS thi tìm tiếng có chứa + Vận động viên đang
vần ăp
ngắm bắn.
- Nêu yêu cầu 2 : nói câu chứa + Bạn học sinh rất ngăn
tiếng có vàn ăm, có vần ăp
nắp.
+ Thi nói câu theo nhóm
đôi
- Gọi một số nhóm, cá
nhân nói trớc lớp
- Chú ý
- GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết

Hđ4: Tìm hiểu bài
đọc và luyện nói

Nghỉ giữa tiết

TIếT 2

* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài văn
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1
- Hớng dẫn HS cách trả lời:
chọn một trong ba ý chỉ đúng
màu của nụ hoa lan.
- Gọi HS trả lời :
- Gọi HS đọc câu hỏi 2
- Gọi HS trả lời
* Trò chơi giữa tiết

4.Củng cố, dặn dò

- GV đọc diễn cảm lại bài văn
- Gọi HS đọc, lu ý HS ngắt ,
nghỉ đúng các dấu chấm, dấu
phẩy.
* Hát tự do
* Luyện nói
- GV nêu yêu cầu của bài
luyện nói
- Yêu cầu HS luyện nói theo
nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ GV và HS nhận xét
- Nhắc lại nội dung bài, liên hệ
thực tế
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Đọc cá nhân : 2 3 HS
- Nụ hoa lan màu gì?
Chọn ý đúng:
a. bạc trắng
b. xanh thẫm
c. trắng ngần
- Nụ hoa lan màu trắng
ngần
- Hơng hoa lan thơm nh
thế nào?
- Hơng lan ngan ngát toả
khắp vờn, khắp nhà.
- Lắng nghe
- Cá nhân, đồng thanh.
* Hát
- Chú ý : Gọi tên các loài
hoa trong ảnh
- HS luyện nói theo nhóm
đôi
+ Một số nhóm trình bày
- Chú ý, tự liên hệ
- Cá nhân, đồng thanh

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

Thứ ba ngày18 tháng 03 năm 2008

Tập đọc

I. Mục tiêu

Bài : AI DậY SớM

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó.
- Ôn các vần ơn, ơng: tìm đợc tiếng, từ, nói đợc câu chứa tiếng có vần ơn, ơng.
- Hiểu các từ ngữ trong bài : vừng đông, đất trời.
- Hiểu đợc nội dung bài : cảnh buổi sáng rất đẹp, ai thức dậy sớm thì mới
thấy đợc cảnh đẹp ấy.
- Biết hỏi đáp tự nhiên về những việc làm vào buổi sáng.
- Học thuộc lòng bài thơ.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc trơn bài Hoa
ngọc lan và trả lời các câu hỏi
Thuy

- ổn định
- 2 3 HS đọc, trả lời câu
hỏi :
+ Nụ lan màu trắng ngần
+ Hơng lan ngan ngát , toả
khắp vờn, khắp nhà.

- Nhận xét, ghi điểm
3.Bài mới

TIếT 1

a.Hđ1: Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

* Trò chơi giữa

- Cho HS quan sát tranh minh
hoạ, GV giới thiệu bài, ghi
bảng.
- GV đọc diễn cảm bài thơ
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng ,
đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS đọc
nhẩm, đọc trơn từng câu

- Quan sát tranh vẽ .Nhắc
lại tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng: dậy sớm,
ra vờn, ngát hơng, chào
đón, đất trời
- Luyện đọc câu: đọc
nhẩm, đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh :
* Thi múa, hát theo nhóm
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
tiết
c. Hđ 3 : Ôn các
vần ơn, ơng

Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

d.Hđ4: Tìm hiểu
bài đọc và luyện
nói

* Trò chơi giữa
tiết

Giáo án lớp 1
- Luyện đọc đoạn, bài
* Thi múa, hát
- Giới thiệu vần cần ôn : ơn , ơng.
- Nêu yêu cầu 1: Tìm các tiếng
trong bài có vần ơn, ơng
- Cho HS thi tìm tiếng có chứa
vần ơn, ơng
- Nêu yêu cầu 2: nói câu có
chứa tiếng có vần ơn, ơng
+ Yêu cầu HS nhìn sách nói
hai câu theo mẫu
+ Hớng dẫn HS nói
- GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài thơ
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi :
+Khi dậy sớm điều gì chờ đón
em ở ngoài vờn?
+Trên cánh đồng?
+Trên đồi ?
- Gọi HS trả lời
- GV đọc diễn cảm lại bài thơ
- Gọi HS đọc trơn lại bài thơ
* Hát tự do
* Học thuộc lòng
- Hớng dẫn HS đọc thuộc lòng
bài thơ
* Luyện nói
- Hớng dẫn HS nói theo tranh

4.Củng cố, dặn dò

- Chú ý lắng nghe, so
sánh, nhận diện vần ơn, ơng
- Chú ý lắng nghe
- Thi tìm từ theo nhóm
đôi : vờn, hơng
- Chú ý
+ Nói theo mẫu : Cánh
diều bay lợn. Vờn hoa ngát
hơng thơm.
+ Nói theo yêu cầu : cá
nhân
Nghỉ giữa tiết

- HS đọc : 2-3
- HS trả lời:
- Hoa ngát hơng chờ đón
em ở ngoài vờn, trên cánh
đồng có vừng đông , trên
đồi có đất trời đang chờ
đón.
- Lắng nghe
- Cá nhân, đồng thanh.
* Hát
- Đọc thuộc lòng theo hớng
dẫn : đồng thanh
* Luyện nói theo hớng dẫn
của GV
- Chú ý quan sát tranh và
lắng nghe câu hỏi : hỏi
nhau về việc làm buổi
sáng.
- Thảo luận theo cặp

- Cho HS quan sát tranh và
thảo luận theo cặp.
- Gọi một số nhóm trình bày.
- Một số nhóm trình bày
GV nhận xét.
- Cho HS đọc lại bài
- Cá nhân, đồng thanh
- Nhắc lại nội dung bài, liên hệ - Chú ý, tự liên hệ
thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

* Rút kinh nghiệm
tiết dạy.

Toán
I. Mục tiêu

Tiết 106: BảNG CáC Số Từ 1 ĐếN 100

Bớc đầu giúp HS :
- Nhận biết số 100 là số liền sau số 99
- Tự lập đợc bảng các số từ 1 đến 100
- Nhận bết một số đặc điểm của các số trong bảng số từ 1 đến 100.
II. Chuẩn bị

- GV, HS : bảng các số từ 1 đến 100

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung
1.ổn định tổ
chức
2. Kiểm tra bài

3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b.Hđ1: Giới thiệu
số 100

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Gọi HS làm bài :
- Nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hớng dẫn HS làm bài tập
1
- Gọi HS nêu nhiệm vụ
bài toán
- Cho HS làm bài, đọc kết

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài vào bảng con:
56 58
45 .. 54
76 80
55 48
- Nhắc lại tên bài
+ Nêu : tìm số liền sau của số
97, 98, 99
+ Làm bài : số liền sau số 97 là
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1
quả.

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ2: Thực
hành
Bài 2

Bài 3
4.Củng cố, dặn


- GV sửa sai.
* Giới thiệu số 100
- Số 100 là số liền sau số
99, là số có 3 chữ số
- H.D HS đọc, viết số 100.
* Hát tự do
- GV nêu yêu cầu bài toán,
hớng dẫn HS cách điền
- Cho HS thi đua làm theo
nhóm bốn.
- Cho các nhóm trình bày .
- Gọi HS nhận xét, GV sửa sai.
- Gọi HS nêu yêu cầu và tự
thực hành trong vở bài tập.
- GV nhận xét, sửa sai
* Trò chơi: Thi tìm số
nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết
học.

98
Số liền sau số 98 là số 99
Số liền sau số 99 là 100.
- Nhận biết số 100
- Đọc, viết số 100
* Hát tự do
- Điền số còn thiếu vào bảng
các số từ 1 đến 100.
+ Thi theo nhóm bốn
+ Trình bày, nhận xét, sửa sai
- Trong các số từ 1 đến 100
+ Các số có một chữ số là :L
1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 .

* Thi làm theo nhóm
- Chú ý

Đạo đức

Bài 12 : CảM ƠN Và XIN LỗI ( tiết 2)
I.Mục tiêu

- Giúp HS hiểu:
+ Khi nào cần nói lời cảm ơn, xin lỗi.
+ Vì sao cần nói lời cảm ơn, xin lỗi.
+ Trẻ em có quyền đợc tôn trọng, đợc đối xử bình đẳng.
- HS biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.
- Có thái độ chân thành quý trọng những ngời biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.
II. Chuẩn bị

- GV tranh minh hoa,
- HS: Vở bt Đạo đức, bài hát
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định lớp
- ổn định chỗ ngồi
- Yêu cầu HS quan sát tranh - HS tự ứng xử các tình
bài tập 2 ( tiết 1 ), ứng xử các huống.
tình huống trong tranh.
- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
a Giới thiệu bài
b. Hđ1: Làm bài
tập 3 Thảo luận
nhóm lớn

* Trò chơi giữa
tiết
c.Hđ 2: Làm bài
tập 6

4. Củng cố, dặn


Giáo án lớp 1
- GV giới thiệu bài- ghi bảng
- Yêu cầu HS quan sát tranh
và trả lời câu hỏi theo nhóm
lớn.

- Nhắc lại tên bài
- HS trao đổi về nội dung
bài tập : chọn ý đúng
trong các cách ứng xử
cuả các tình huống.
- Cho HS thảo luận, GV quan - Thảo luận, trình bày
sát , giúp đỡ.
- Yêu cầu một số nhóm trình + Tình huống 1 : chọn
bày.
câu c
- GV kết luận
+ Tình huống 2 : chọn
câu b
- Chú ý, nhắc lại kết luận
* Hát, múa
* Hát, múa
- Nêu yêu cầu và hớng dẫn
- HS chú ý
cách làm.
- Cho HS chọn từ và đọc từ
- Chọn và điền từ đúng
đúng
vào phiếu bài tập.
- Nhận xét, kết luận
- Cho HS đọc 2 câu thơ cuối - Trình bày trớc lớp
- Đọc đồng thanh, cá
bài
* Trò chơi : Ghép hoa ( bt 5 ) nhân
- Chơi trò chơi
- Liên hệ thực tế
- Tự liên hệ
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
Thứ t ngày 19 tháng 03 năm 2008

Tập viết

I.Mục tiêu

Bài : TÔ CáC CHữ HOA E, Ê, G

- HS biết tô các chữ hoa :E, Ê, G
- Biết viết đúng và đẹp các chữ theo mẫu ăm, ăp, chăm học, khắp vờn,ơn, ơng, vờn hoa, ngát hơng..
II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ viết sẵn chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1: Hớng dẫn

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Kiểm tra phần viết bài ở nhà
của HS

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- Lấy vở, kiểm tra bài viết
ở nhà : Tô chữ hoa D, Đ
- Nhắc lại tên bài

- GV nêu yêu cầu của tiết tập
viết, giới thiệu bài, ghi bảng.
* Hớng dẫn HS quan sát và
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
tô chữ hoa

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ2: Hớng dẫn
viết vần, từ ngữ
ứng dụng

Giáo án lớp 1
nhận xét.
- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
quan sát, nhận xét : chữ E (Ê)
gồm mấy nét ? là những nét nào
?
- GV nêu: gồm 1 nét cong dới
và 2 nét cong trái nối liền nhau
tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân
chữ.
* GV viết mẫu chữ E, Ê ( tô lại
chữ mẫu) và hớng dẫn quy trình
viết: Đặt bút trên ĐK6, viết nét
cong dới rồi chuyển hớng viết
tiếp 2 nét cong trái tạo vòng to
ở đầu chữ và vòng xoắn nhỏ ở
thân chữ phần nét cong trái lợn
lên đờng kẻ 3 rồi lợn xuống DB
ở ĐK2.Tô chữ Ê tơng tự thêm
mũ trên đầu chữ.
- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
quan sát, nhận xét : chữ G gồm
mấy nét ? là những nét nào ?
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1
phút chống mệt mỏi .
- Yêu cầu HS đọc vần, từ ngữ
cần viết.
- Cho HS quan sát chữ mẫu,
GV lu ý HS cách viết liền nét,
một số nét khó.
- Cho HS viết bảng con, GV
quan sát , giúp đỡ, sửa sai.

- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi: Chữ E cao 5 li
gồm 1 nét kết hợp của 3
nét cơ bản
- Lắng nghe, quan sát

- Tô theo hớng dẫn của GV
:E, Ê

- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ G gồm 2 nét,
nét xoắn và nét khuyết duới
* Tập thể dục 1 phút
- Đọc cá nhân, đồng
thanh: ăm, ăp, chăm học,
khắp vờn,ơn, ơng, vờn hoa,
ngát hơng..
- Quan sát chữ mẫu, nhớ
quy trình viết

- Viết bảng con : ăm, ăp,
chăm học, khắp vờn,ơn, ơng, vờn hoa, ngát hơng..
* Cho HS viết trong vở Tập viết - Chỉnh sửa t thế ngồi, cầm
bút
- GV nhắc nhở HS t thế cầm
bút, t thế ngồi, cách tô liền
nét
- Thực hành viết chữ trong
- Cho HS thực hành viết trong
vở Tập viết.
vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Quan sát, nhận xét.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Chú ý
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

4. Củng cố, dặn

* Rút kinh nghiệm
tiết dạy

Chính tả
I. Mục tiêu

Bài : NHà Bà NGOạI

- HS chép lại chính xác không mắc lỗi, trình bày đúng đoạn văn :Nhà bà
ngoại.
- Đếm đúng số dấu chấm trong bài và hiểu dấu chấm dùng để kết thúc câu.
- Làm đúng bài tập : điền vần ăm / ăp, chữ c / k.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập chép, bài tập
- HS: vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới
TIếT 1

a.Hđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2 : Hớng dẫn
HS tập chép

* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ3: Hớng dẫn
HS làm bài tập
chính tả

4.Củng cố , dặn dò
Rút kinh nghiệm
tiết dạy

Giáo án lớp 1
- ổn định tổ chức lớp
- Chấm một số bài viết ở nhà
của HS
- Yêu cầu HS làm bài tập.

- ổn định
- Nộp vở
- Điền vào chỗ chấm vần
anh hay ach, ng hay ngh :
hộp bánh, túi xách tay
ngà voi, chú nghé

- Nhận xét, ghi điểm
- GV nêu yêu cầu của tiết học ,
giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV treo bảng phụ đã chép
sẵn đoạn văn cho HS quan sát
- Gọi HS đọc đoạn văn
- Yêu cầu HS đọc các tiếng dễ
viết sai
- Yêu cầu HS viết từ khó vào
bảng con
- Yêu cầu HS nhìn bảng chép
vào vở. GV quan sát, nhắc
nhở, giúp đỡ HS.

- Chú ý lắng nghe.Nhắc
lại tên bài
- Quan sát bảng phụ, đọc
thầm đoạn văn

- GV đọc, yêu cầu HS soát lỗi
- Yêu cầu HS đếm số dấu
chấm có trong bài. GV giới
thiệu tác dụng của dấu chấm:
dùng để kết thúc câu, chữ sau
dấu chấm phải đợc viết hoa.
- Sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số bài.
* Thi viết chữ đẹp

- Theo dõi soát lỗi và sửa
lỗi
- HS tự đếm và trả lời.

Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
- GV hớng dẫn , làm mẫu
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
Hớng dẫn tơng tự
- Tuyên dơng các bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc : ngoại, rộng rãi, loà
xoà
- Viết bảng con : ngoại,
rộng rãi, loà xoà
- Thực hành tập chép vào
vở Nhà bà ngoại rộng
rãi.

- Sửa lỗi trong bài viết
* Thi viết chữ theo nhóm

- Đọc : điền vào chỗ chấm
vần ăm hoặc ăp
- Làm bài vào vở : Năm
nay, Thắm đã là học sinh
lớp 1. Thắm chăm học
- Tơng tự :
hát đồng ca, chơi kéo co
- Chú ý quan sát

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

Toán
I. Mục tiêu

Tiết 107 : LUYệN TậP

Giúp HS củng cố :
- Viết số có hai chữ số, tìm số liền trớc, liền sau của một số, so sánh các số,
thứ tự của các số.
- Giải toán có lời văn
II. Chuẩn bị

- GV: đồ dùng dạy học Toán, các bó que tính.
- HS: SGK, vở bt Toán, các bó que tính.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

1.ổn định tổ
- ổn định lớp
chức
- Yêu cầu HS làm bài tập: đọc,
2.Kiểm tra bài cũ viết các số trong dãy số từ 1 đến 100.
- GV nhận xét, ghi điểm.

- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài ở bảng con :
đọc, viết các số trong bảng
số từ 1 đến 100.

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Luyện tập
Bài 1

- Nhắc lại tên bài

Bài 2

* Trò chơi giữa
tiết
Bài 3

Bài 4

4. Củng cố, dặn


- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

- Y.C HS tự nêu nhiệm vụ của bài toán
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo
các số
- Gọi HS đọc kết quả, GV nhận
xét, sửa sai.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- GV gọi HS làm miệng sau đó
cho làm vào vở bài tập.
- GV sửa sai
* Thi tìm số
- Yêu cầu HS làm bài trong phiếu
bài tập.
- Chấm , nhận xét ,sửa sai
- Gọi HS đọc đề bài.
- GV hớng dẫn HS cách nối để
tạo nên 2 hình vuông
-Cho HS nối trong vở bài tập
- GV nhận xét, sửa sai
* Trò chơi : Tìm kết quả đúng
- Tổng kết, tuyên bố thắng thua
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Tìm số
- HS làm bài tập theo
nhóm đôi
- Đọc kết quả, sửa sai.
- Tìm số liền trớc, điền
vào chỗ chấm:
+ Số liền trớc 61 là 60
- Làm bài vào vở bài tập.
- Đọc kết quả, sửa sai
* Thi theo nhóm lớn
- Làm trong phiếu bài tập:
viết theo mẫu :
87 = 80 + 7
84 = 80 + 4
- Nối 4 điểm bên ngoài,
nối hai điểm còn lại thẳng
hàng
* Thi đua giữa các nhóm
- Tìm ra kết quả đúng nhất
của bài toán.

Tự nhiên xã hội
Bài : CON MèO
I. Mục tiêu

Giúp HS biết:
- Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con mèo.
- Nói về một số đặc điểm của con mèo.
- Nêu ích lợi của việc nuôi mèo
- HS có ý thức chăm sóc mèo ( nếu nuôi).
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

II. Chuẩn bị

-GV: Tranh minh hoạ, phiếu bài tập
- HS: Vở bài tập TN-XH
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

1. ổn định tổ chức

-ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi

+ Kể tên các bộ phận bên ngoài

+ HS tự trả lời: đầu, mình,

của con gà ?

đuôi

+ Ngời ta nuôi gà để làm gì?

+ Nuôi gà để lấy thịt,

- GV nhận xét, ghi điểm.

trứng

- GV yêu cầu HS kể về con mèo

- HS tự kể về con mèo của

nhà mình nuôi.

nhà mình.

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài

- Hớng dẫn HS thảo luận theo

- HS thảo luận nhóm lớn

nhóm lớn:quan sát tranh vẽ con

quan sát và trả lời câu hỏi:

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài

b. Hđ1: Quan sát
con mèo
Mục tiêu: HS quan

mèo hoặc con mèo thật và trả lời

sát , nhận ra các bộ

câu hỏi:

phận bên ngoài của

+ Hãy chỉ và nói tên các bộ phận

+ Chỉ các bộ phận: đầu,

con mèo.

bên ngoài của con mèo ?

mình, đuôi.

+ Lông mèo màu gì ? Khi vuốt

+ Lông mèo màu vàng,

lông mèo, em có cảm giác nh thế đen.Khi vuốt lông mèo
nào?

rất êm, mợt

+ Con mèo di chuyển nh thế

+ Mèo di chuyển bằng

nào ?

chân.

- Cho HS thảo luận, GV quan sát

- HS tự thảo luận và trả lời

hớng dẫn.
- Gọi đại diện nhóm trình bày.

- Đại diện nhóm trình bày
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1
- Lắng nghe
- GV kết luận

* Trò chơi giữa tiết

* Tổ chức cho HS hát

* Hát tập thể

d.Hđ 3: Thảo luận

- Thảo luận cả lớp :

- HS trả lời

cả lớp

+ Ngời ta nuôi mèo để làm gì ?

+ Ngời ta nuôi mèo để

Mục tiêu: HS biết

mèo bắt chuột , làm

ích lợi nuôi mèo, mô + Nhắc lại một số đặc điểm giúp

cảnh

tả hoạt động bắt mồi mèo bắt mồi ?

+ Mèo dùng chân có vuốt

của mèo.

+ Tại sao không đợc trêu , chọc

sắc, rình và vồ mồi

mèo?

+ Vì dễ bị mèo cắn, cào

+ Em cho mèo ăn và chăm sóc
nó nh thế nào ?

+ HS tự trả lời

+ Khi bị mèo cắn , chúng ta nên
làm nh thế nào?

+ Chúng ta nên tiêm

-GV kết luận

phòng dại

* Trò chơi: Thi bắt chớc tiếng
mèo kêu và một số động tác vồ

* Thi giữa các nhóm : cử

bắt mồi của mèo.

đại diện thi

- Tổng kết cuộc thi, tuyên dơng
- Liên hệ thực tế
4. Củng cố, dặn dò - Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Liên hệ thực tế
- Lắng nghe

Thứ năm ngày20 tháng 03 năm 2008

Tập đọc
Bài : MƯU CHú Sẻ
I. Mục tiêu

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó, bớc đầu biết
đọc theo cách phân vai.Biết nghỉ hơi khi gặp các dấu câu.
- Ôn các vần uôn, uông: tìm đợc tiếng, từ có vần uôn, uông.
- Hiểu các từ ngữ trong bài : chộp, lễ phép.
- Hiểu đợc nhờ sự thông minh, nhanh trí mà Sẻ đã tự cứu mình thoát nạn.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài
Ai dậy sớm và trả lời các
câu hỏi.
+ Khi dậy sớm, điều gì chờ
đón em ở ngoài vờn, trên đồi,
trên cánh đồng ?
- Nhận xét, ghi điểm

- ổn định
- 2-3 HS đọc, trả lời câu hỏi :

- Cho HS quan sát tranh
minh hoạ, GV giới thiệu bài,
ghi bảng.
- GV đọc diễn cảm bài văn
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng
, đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS
đọc nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài

- Quan sát tranh vẽ .Nhắc lại
tên bài.

3.Bài mới

Hoạt động của học sinh

+ Hoa ngát hơng đang chờ đón
ở ngoài vờn, vừng đông chờ
đón ở trên đồng, cả đất trời
đang chờ đón.

TIếT 1

aHđ1: Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ 3 : Ôn các
vần uôn, uông

- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng, từ khó :
hoảng lắm, nén sợ, chộp, sạch
sẽ

- Luyện đọc câu: đọc nhẩm,
đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh cá
nhân,nhóm, lớp
* Thi múa, hát theo nhóm
* Thi múa, hát
- Giới thiệu vần cần ôn : uôn, - Chú ý lắng nghe, so sánh,
nhận diện vần uôn, uông
uôn
- Tìm các tiếng trong bài có
- Gọi HS nêu yêu cầu 1:
vần uôn
- HS đọc thầm lại bài, tìm
- Cho HS thi tìm tiếng có
tiếng : muộn
chứa vần uôn
- Thi tìm từ : cá nhân
- Nêu yêu cầu 2 : tìm tiếng
ngoài bài có vần uôn, uông
- Chú ý
- GV chỉnh sửa.
- Đọc hai câu mẫu :
- Nêu yêu cầu 3 : Nói theo
+ Bé đa cho mẹ cuộn len.
mẫu câu chứa tiếng có vần
+ Bé lắc chuông.
uôn, uông
- Cho HS thảo luận nói theo - Nói câu theo mẫu theo nhóm
đôi.
nhóm đôi
Nghỉ giữa tiết
Nghỉ giữa tiết

Nghỉ giữa tiết
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
TIếT 2

b. Hđ4: Tìm hiểu
bài đọc và
luyện nói

* Trò chơi giữa
tiết

4.Củng cố, dặn dò

Giáo án lớp 1
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1

- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc cá nhân, lớp đọc thầm:
Khi Sẻ bị Mèo chộp đợc, Sẻ đã
nói gì với Mèo ?
Chọn ý trả lời đúng :
a. Hãy thả tôi ra
b. Sao anh không rửa mặt?
c. Đừng ăn thịt tôi !
- Khoanh tròn câu trả lòi đúng
vài phiếu bài tập.
- Sẻ vụt bay đi

- Hớng dẫn HS làm trong
phiếu bài tập, GV nhận xét,
sửa sai.
- Hỏi : Sẻ làm gì khi Mèo đặt
nó xuống đất ?
- Thi xếp theo nhóm lớn các ô
- Tổ chức thi đua làm câu 3
chữ thành câu nói đúng về chú
Sẻ trong bài.
Sẻ + nhanh trí
- Tổng kết thi đua.
- Lắng nghe
- GV đọc diễn cảm lại bài
- Cá nhân, đồng thanh.
văn
- Gọi HS đọc trơn lại bài
* Hát tự do
* Hát
* Luyện đọc phân vai
- GV nêu, hớng dẫn và đọc
- Chú ý lắng nghe, nhận biết
mẫu cách đọc phân vai.
- Cho HS luyện đọc theo
- Luyện đọc theo nhóm lớn,
nhóm lớn
một số nhóm trình bày trớc
- Cho HS đọc lại bài
lớp.
- Nhắc lại nội dung bài, liên
hệ thực tế
- Chú ý
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Toán
Tiết 108 : LUYệN TậP CHUNG
I. Mục tiêu Giúp HS củng cố :
- Đọc, viết số có hai chữ số,so sánh các số có hai chữ số.
- Giải toán có lời văn
II. Chuẩn bị - GV: đồ dùng dạy học Toán, các bó que tính.
- HS: SGK, vở bt Toán, các bó que tính.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động củaHS

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập
Bài 1

Bài 2
* Trò chơi giữa
tiết
Bài 3
Bài 4

Giáo án lớp 1
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập:
+ Số liền trớc của 79 là số
nào?
+ Số liền sau của 90 là số nào?
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

- Yêu cầu HS tự nêu nhiệm vụ
của bài toán
- Cho các tổ thi đua viết số
- GV tổng kết, tuyên dơng
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Hớng dẫn HS cách đọc, cho
HS đọc tiếp nối
- GV sửa sai
* Hát, múa tự do
- Yêu cầu HS làm bài trong
phiếu bài tập.
- Chấm , nhận xét ,sửa sai
- Gọi HS đọc đề bài.
- GV gợi ý HS cách giải : Bài
toán cho biết gì ? bài toán hỏi
gì? Muốn tìm số cây ta làm
nh thế nào ?
-Cho HS làm trong vở bài tập
- GV nhận xét, sửa sai
*Trò chơi : bài 5
- Tổng kết, tuyên bố thắng
thua
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- ổn định chỗ ngồi
- HS trả lời :
- Nhắc lại tên bài
- Viết các số từ 15 đến 25,
từ 69 đến 79
- HS làm bài tập theo nhóm
lớn : thi viết số
- Đọc kết quả, sửa sai.
- Đọc tiếp nối các số
- HS làm miệng : 35, 41,
64, 85, 69, 70

* Hát, múa tự do
- So sánh các số có hai chữ số:
72 < 76
85 > 81
- 2 3 HS đọc đề bài
- HS làm việc cá nhân : tóm
tắt và giải bài toán
Bài giải
Số cây có tất cả là:
10 + 8 = 18 ( cây )
Đáp số ; 18 cây
* Thi đua giữa các nhóm:
Tìm số lớn nhất có hai chữ
số : 99

4. Củng cố, dặn

Thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2008

Chính tả

Bài : CÂU Đố
I. Mục tiêu

- HS nghe chép lại chính xác không mắc lỗi, trình bày đúng câu đố về con

ong.
- Làm đúng bài tập : điền đúng chữ ch hay tr.
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn Nội dung dạy học bài tập chép, bài

tập
- HS: SG, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra vở HS phải chép
lại bài
Nhà bà ngoại
- Gọi HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm
- GV giới thiệu, ghi bảng.
- GV treo bảng phụ đã chép
sẵn câu đố cho HS quan sát
- Gọi HS đọc câu đố và giải
câu đố
- Yêu cầu HS đọc các tiếng
dễ viết sai
- Yêu cầu HS viết từ khó vào
bảng con
- GV nhắc nhở HS cách trình
bày, t thế ngồi
- GV cho HS chép vở
- GV đọc, yêu cầu HS soát
lỗi, sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số
bài.
* Thi viết chữ đẹp
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
- GV yêu cầu HS thảo luận ,
làm miệng
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Nhận xét, sửa sai
- Tuyên dơng các bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2 : Hớng dẫn
HS tập chép

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ3: Hớng dẫn
HS làn bài tập
chính tả

4.Củng cố , dặn dò

Hoạt động của học sinh
- ổn định
- Mở vở cho GV kiểm tra
-1 HS làm bài tập : điền chữ
c hay k .
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát bảng phụ
+ Đọc cá nhân, đồng thanh
+ Giải : con ong
- Đọc : chăm chỉ, suốt ngày,
khắp, vờn cây
- Viết bảng con : chăm chỉ,
suốt ngày, khắp, vờn cây
- Thực hành chép lại câu đố
- Theo dõi soát lỗi và sửa lỗi
* Thi viết chữ theo nhóm
- Đọc : điền vào chỗ chấm
chữ ch hay tr
- Làm bài : miệng, vở bài tập
thi chạy, tranh bóng
- Chú ý quan sát

Kể chuyện
Bài : TRí KHÔN
I.Mục tiêu

- HS nghe GV kể chuyện, nhớ và kể lại theo tranh từng đoạn, sau đó kể toàn
bộ câu chuyện.
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

- Thấy đợc sự ngốc nghếch, khờ khạo của Hổ. HS hiểu đợc : trí khôn sự
thông minh của con ngời khiến con ngời làm chủ đợc muôn loài.
II. Chuẩn bị

- GV: Tranh minh hoạ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức

- ổn định lớp

- ổn định chỗ ngồi

2. Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS kể lại từng đoạn câu

- Kể lại từng đoạn câu

chuyện Cô bé trùm khăn đỏ

chuyện theo tranh.

theo tranh.
- Nhận xét, ghi điểm.

- Chú ý

aHđ1 :Giới thiệu

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

- Nhắc lại tên bài

bài

- GV kể chuyện với giọng diễn

b.Hđ2: Kể chuyện

cảm :

3. Bài mới

+ Lần 1 : kể diễn cảm

- Lắng nghe

+ Lần 2 : kể diễn cảm kết hợp

- Lắng nghe và quan sát

với tranh minh hoạ.

tranh minh hoạ.

- Hớng dẫn HS kể từng đoạn :

- Tập kể từng đoạn theo

+ Hớng dẫn HS quan sát tranh

tranh :

và trả lời câu hỏi:
*Tranh 1 vẽ gì ?

+ Vẽ cảnh ngời đang cày
ruộng, trâu phải kéo cày.

*Câu hỏi dới tranh là gì?

+ Hổ nhìn thấy gì ?

*Cho HS kể lại đoạn 1

+ Kể đoạn 1 dựa vào tranh
vẽ : 2- 3HS

Các tranh còn lại tơng tự.

Các đoạn còn lại tơng tự.

* Trò chơi giữa

* Cho HS múa hát tập thể

* Múa, hát

tiết

- Hớng dẫn kể phân vai theo

- Tập kể phân vai theo
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1
từng nhân vật :

từng nhân vật :

+ Chia nhóm, nêu yêu cầu thảo

+ Chia nhóm lớn, nhận

luận, hớng dẫn HS cách kể phân biết cách kể theo vai, phân
vai theo nhân vật.

vai trong nhóm.

+ Cho HS thảo luận, thi kể

+ Thảo luận tập kể trong

trong nhóm.

nhóm.

+ Gọi đại diện nhóm trình bày.

+ Đại diện các nhóm trình
bày.

+ Nhận xét, tuyên dơng.
- Giúp HS hiểu ý nghĩa của

- Tìm hiểu ý nghĩa truyện:

truyện :

+ Con Hổ to xác nhng

+ Câu chuyện này cho các em

ngốc nghếch, con ngời tuy

biết điều gì?

nhỏ bé nhng có trí khônsự thông minh.

- GV kết luận

- Kể lại toàn bộ câu

- Gọi 1 2 HS kể lại câu

chuyện theo tranh.

chuyện.

- Chú ý

4. Củng cố, dặn
- Dặn dò, nhận xét tiết học.* Rút kinh
nghiệm tiết dạy

Thủ công
Bài : CắT, DáN HìNH VUÔNG ( tiết 2 )
I.Mục tiêu

- HS cắt, dán đợc hình vuông theo hai cách.
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

II. Chuẩn bị

- GV: hình mẫu,bút chì, thớc kẻ, kéo, giấy khổ lớn
- HS : bút chì, thớc kẻ, kéo, giấy

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ dùng
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1 : Nhắc lại
quy trình cắt , dán
hình vuông theo hai
cách

- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng học tập

- ổn định
- Lấy đồ dùng học tập

- Giới thiệu bài, ghi bảng
- GV cho HS quan sát lại quy
trình cắt, dán hình vuông theo
hai cách

Trò chơi giữa tiết
b. Hđ 2: HS thực
hành

* Hát tự do: Chú thỏ, con
voi
- GV nêu yêu cầu thực hành
- Yêu cầu HS lấy giấy và thực
hành cắt , dán hình vuông theo
một trong hai cách.
- GV quan sát, nhắc nhở, hớng
dẫn.
- Nhận xét một số bài
- Trình bày, nhận xét sản
phẩm
- Tuyên dơng những bài đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát , nhắc lại quy
trình cắt, dán hình vuông
theo hai cách:
+ Kẻ hình vuông
+ Cắt, dán hình vuông
* Hát,múa

4.Củng cố, dặn dò

- Chú ý lắng nghe
- HS thực hành cắt , dán
hình vuông theo một trong
hai cách
- Chú ý quan sát, lắng
nghe.
- Trình bày sản phẩm

Thể dục

I. Mục tiêu

Bài : BàI THể DụC TRò CHƠI

- Ôn hoàn thiện các động tác thể dục đã học.
- Tham gia vào trò chơi Tâng cầu một cách chủ động.
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

II. Chuẩn bị

- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi, một số quả cầu

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nôi dung
I. Phần chuẩn bị
- GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, nội dung
bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Cho HS khởi động: giậm chân tại chỗ, chạy
nhẹ nhàng, đi thờng hít thở sâu
II. Phần cơ bản
1.Ôn 7 động tác thể dục đã học
- GV nêu lại tên động tác
- Cho HS tập luyện. Nhận xét, tuyên dơng
2. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
theo tổ, quay phải, quay trái.
-Cho HS tập hợp, dóng hàng dọc, quay phải,
quay trái
- Cho HS luyện tập theo từng tổ.
- Yêu cầu từng tổ thực hành trớc lớp các nội
dung ôn trên.
- GV và HS nhận xét, GV ghi điểm.
3. Trò chơi: Tâng cầu
- GV nêu yêu cầu tập luyện : tập theo cá nhân.
- Cho HS chơi, GV quan sát, nhắc nhở.
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống lại bài học.
- Dặn dò, nhận xét

Chiều

Định lợng

Phơng pháp tổ
chức

12
1-2
1-2
4- 5lần
3-4 lần

5 7
7
1-2
1-2
1-2

Bồi dỡng Toán
Tiết 105: Luyện tập

I. Mục tiêu

Nguyễn Thị Thuỷ
Tiểu học Yên Sở

Giáo án lớp 1

- Củng cố về đọc, viết so sánh các số có hai chữ số, tìm số liền sau của số có
hai chữ số.
- Bớc đầu biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và đơn vị.
II. Chuẩn bị :

- Vở bài tập toán
II. các hoạt động đạy và học

*HĐ: Hớng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
Bài 1: - HS nêu nhiệm vụ: Viết số
- HS nêu các số ghi trong bài tập
- 1 HS làm bảng - Lớp làm bài vào vở
- GV nhận xét bài làm của HS: Ba mơi viết là: 30
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài.
- HS nhắc lại cách tìm số liền sau của một số: Bằng cách đếm thêm 1
hoặc cộng thêm 1
- Cho HS làm bài vào vở bài tập:
- Gọi HS đọc bài, GV sửa sai
Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài
- HS nêu cách so sánh, rồi so sánh các số
- Gọi HS chữa bài: 34 < 50

87 > 68

- Nhận xét, sửa sai
Bài 4: - HS nêu nhiệm vụ và nêu mẫu
- Cho HS làm bài vào vở bài tập
- Đổi vở chữa bài cho nhau
- GV sửa sai
IV Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: Hoa Ngọc Lan
I. Mục tiêu

Nguyễn Thị Thuỷ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×