Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 7

Tuần 7
Ngày dạy: 04/10/2010

Kiểm tra
I. Muc tiêu : Kiểm tra kết quả học tập của học sinh về
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10 , viết các số từ 0  10 .
- Nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy số từ 0  10 .
- Nhận biết các hình
II. Đề kiểm tra :
Chuẩn bị sẵn phiếu bài tập , hướng dẫn học sinh làm .
1/ Viết số :
. .
. . .

.
.
.

. .
. . .


. .
. .
.

.
.
. .

.
. . .
. .

.
________

__

__________

__________

2/ Viết số vào ô trong :
1

2

0

4
5

3
5

3/ Viết các số 5 , 2 , 1 , 4 , 8 theo thứ tự :
-

Từ bé đến lớn :
Từ lớn đến bé :


4/

- Có …………. hình vuông
- Có …………. hình tam giác .

6
8


III. Cách đánh giá :

- Bài 1 ( 2 điểm ) : Viết đúng số ở ô trống cho 0.5đ .
- Bài 2 ( 3 điểm ) : Viết đúng mỗi số là 0.25đ .
- Bài 3 ( 3 điểm ) : Viết đúng số theo thứ tự 3đ .
- Bài 4 ( 2 điểm ) : Viết đúng mỗi số cho 1 điểm .
+ Nếu học sinh viết 4 ở hàng dưới cho 0.5đ .


Tuần 7
Ngày dạy: 05/10/2010

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3
I. Muc tiêu : Giúp học sinh.
- Hình thành khái niệm về phép cộng ..
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3 .
- Biết làm phép cộng trong phạm vi 3 .
II. Chuẩn bị :
SGK, đồ dùng dạy học, các PPGD,...
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Hoạt động 1: Ổn định - KTBC
- Yêu cầu HS làm toán ở bẳng lớp.
- HS giải bài tập
- GV nhận xét.
- Lớp nhận xét bổ sung
Hoạt động 2 : Bài mới
a/ Hướng dẫn phép cộng 1 + 1 = 2 .
- Có 1 con gà , thêm 1 con gà nữa có tất cả
mấy con gà .
- HS quan sát SGK và trả
- Vậy có mấy con gà .
lời
- 1 thêm 1 bằng mấy ? .
- Ghi bảng : 1 + 1 = 2 .
- Giới thiệu dấu ( + ) . Đọc là 1 cộng 1
bằng 2 .
b/ Hướng dẫn phép cộng 2 + 1 = 3 .
- Có 2 quả , thêm 1 quả gợi ý cho học
sinh tự nói .
- Vậy có mấy quả?
- 2 thêm 1 bằng mấy ? .
- Ghi bảng : 2 + 1 = 3 .
- Xác định thêm vào nghãi là thực hiện 1
- HS xác định dấu +
phép cộng được ghi bằng dấu + (nét dọc cắt nét
ngang ở giữa)
1+1=2 và 2+1=3
- Gv hs thực hiện phép tính


Hoạt động 3: Luyện tập .
- Bài 1 : Tính .
1+1=
1+2=
2+1=
- Bài 2 : Tính dọc .
1
1
+
+
2
2

- HS viết bảng

+

1
2

+ Hướng dẫn cách đặt số , đặt dấu và tính .
. Bài 3 : Nói phép tính với số thích hợp .
1+2
1+1
2+3
1
2
3
Hoạt động 4 : Củng cố - Dặn dò :
Nhận xét tiết học

Tuần 7


Ngày dạy: 07/10/2010

LUYỆN TẬP
I. Muc tiêu :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép trính cộng .
II. Chuẩn bị :
SGK, đồ dùng dạy học, các PPGD,..
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Hoạt Động 1: Ổn Định - KTBC
- HS Giải Bài Tập
- 3 HS giải bài tập
1
1
1
- Lớp nhận xét
+
+
+
2
2
2
- Gv Nhận Xét
Hoạt Động 2: Bài Mới
- Bài 1 : Quan sát hình vẽ , viết phép tính
vào Ô trống :
- HS quan sát và nêu phép
…. + …. = ….
tính
…. + …. = ….
- Gv Nhận Xét
- Bài 2 : Làm bảng con + bảng lớn .
1
2
1
+
+
+
2
1
2
____

____

_____

- Bài 3 : Điền số vào ô trống.
1 + 1 = ….
3 = …. + 1
1 + …. = 2
…. + 1 = 2
- Gv Nhận Xét
- Bài 4
- Yêu cầu HS quán sát tranh rồi viết kết
quả tương ứng
+ 1 hoa rồi thêm 2 hoa nữa là?
1+1= 1+2=2+1=
- Gv nhận xét
- Bài 5:

- 3 em giải bài tập
- Lớp nhận xét


Cho Hs thực hiện phép tính
1 .........2 = 3
- Cho 4 HS lên bảng giải
1..........1 = 2
1 .........2 = 3
2.........1 = 3
- GV nhận xét
Hoạt động 4: củng cố
- GV hướng dẫn bài tập về nhà
- Dặn dò: về nhà học abif và xem bài học
- HS ghi bài vào vỡ bài
tiếp theo
tập

Tuần 7
Ngày soạn: 08/10/2010


I. Muc tiêu :
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng , ghi nhớ bảng cộng
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
II. Chuẩn bị :
Giáo viên – học sinh : Bộ đồ dùng học toán .
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Hoạt động 1 : Ổ định - KTBC
- Làm bảng con :
- HS giải bài tập
........ + 1 = 2
- Lớp nhận xét
3 > 1 + ......
2 + ........ = 3
1 + 1 < ....
- Nhận xét ghi điểm.
Hoạt động 2: Bài mới
- Có 3 con chim , thêm 1 con nữa . Hỏi có
mấy con chim .
- Ghi bảng : 3 + 1 = 4
- GV nêu phép tính cho HS thao tác trên
ĐDTQ
- HS nhắc lại
- Lập bảng cộng trong phạm vi 4
3+1=4
- HS đọc 2.3 lần
1+3=4
2+2=4
- Gv chỉ bảng cho HS đọc từng công thức.
Hoạt động 3 : Luyện tập
- Bài 1: (miệng)
- 4 -8 HS trả lời
1+2=
3+1=
1+1=
- Lớp bổ sung
2 +2 =
1+3
2+1
- Gv nhận xét
Bài 2: bảng con
2
1
3
2
1
+
+
+
+
+
2
3
1
2
2


- Bài 3: Giải vào vở
2+1
3

4

1+2

1+3
3
4
1+ 3
- Gv nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố
- Yêu cầu HS quan sát tranh lập đề toán
bằng cách trả lời:
+ Trên cành có gì?
+ Thêm cái gì?
- Dặn dò: về nhà xêm bài tập và chuẩn bị bài
tiếp theo

- HS làm bài tập
- Lớp nhận xét

- HS ghi bài vào vởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×